Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0012

Smernica Komisie 2011/12/EÚ z  8. februára 2011 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenoxykarb ako aktívnu látku do jej prílohy I Text s významom pre EHP

OJ L 34, 9.2.2011, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 217 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Zrušil 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/12/oj

9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/49


SMERNICA KOMISIE 2011/12/EÚ

z 8. februára 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenoxykarb ako aktívnu látku do jej prílohy I

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich možného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. Tento zoznam obsahuje aj fenoxykarb.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa fenoxykarb hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES z hľadiska používania vo výrobkoch typu 8, ktorými sú prostriedky na ochranu dreva vymedzené v prílohe V k uvedenej smernici.

(3)

Nemecko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 dňa 12. septembra 2008 predložilo Komisii správu zodpovedného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali správu zodpovedného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 24. septembra 2010 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z hodnotení vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujú fenoxykarb, sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné zaradiť fenoxykarb do prílohy I k uvedenej smernici.

(6)

Na úrovni Únie sa nehodnotili všetky možné použitia. Je preto vhodné, aby členské štáty posúdili tie použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu danej látky, ako aj tie riziká pre zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizík na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom, a aby pri udeľovaní povolení výrobkom v záujme zníženia zistených rizík na prijateľnú úroveň zaistili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok.

(7)

Vzhľadom na hypotézy formulované počas hodnotenia rizík, je vhodné požadovať, aby sa čerstvo ošetrené drevo po ošetrení skladovalo pod ochranným krytom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, a aby sa akékoľvek úniky pri nasadení výrobkov, ktoré sa používajú ako prostriedky na ochranu dreva a ktoré obsahujú fenoxykarb, zachytili na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

(8)

Vzhľadom na zistené riziká, ktorým je vystavené vodné prostredie, by sa na účely jeho ochrany mali prijať vhodné opatrenia. Pri prevádzkovom používaní ošetreného dreva, ktoré nie je kryté a nie je v styku so zemou a ktoré je buď neustále vystavené vplyvu poveternostných podmienok alebo chránené pred ich vplyvom, ale často vystavené navlhnutiu (trieda použitia 3 podľa OECD (3)), sa v rámci osobitného scenára použitia v mostoch cez rybník zistili neprijateľné riziká. Je preto vhodné požadovať, aby sa nepovolilo nasadzovanie výrobkov na ošetrenie dreva určeného na použitie vo vonkajších stavbách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou, pokiaľ sa nepredložia údaje, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa podmienky článku 5 smernice 98/8/ES a jej prílohy VI, pričom sa v prípade potreby uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku fenoxykarb a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I k smernici 98/8/ES, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty a zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových uložených požiadaviek, a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie, počas ktorého sú informácie chránené a ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na vykonanie článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 31. januára 2012 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. februára 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Séria dokumentov OECD obsahujúcich emisné scenáre, číslo 2, dokument s emisnými scenármi pre prípravky na ochranu dreva, časť 2, s. 64.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (okrem výrobkov obsahujúcich viac než jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení do prílohy venovaných týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„40

fenoxykarb

 

Názov IUPAC: etyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát

 

EC číslo: 276-696-7

 

CAS číslo: 72490-01-8

960 g/kg

1. februára 2013

31. januára 2015

31. januára 2023

8

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu danej látky, ako aj tie riziká pre zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizík na úrovni Únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.

Členské štáty zaistia, aby vydávanie povolení podliehalo týmto podmienkam:

Prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom ochrany pôdneho a vodného prostredia. Najmä na označeniach a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov povolených výrobkov sa uvádza, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom a/alebo na zastrešenom nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom výrobku do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky pri nasadení výrobku sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

Nepovoľuje sa nasadenie výrobkov na ošetrenie dreva, ktoré sa použije vo vonkajších stavbách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou, pokiaľ sa nepredložia údaje, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa podmienky článku 5 a prílohy VI, pričom sa v prípade potreby uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top