Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0876

2011/876/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  19. decembra 2011 , ktorým sa určitým stranám udeľuje v súvislosti s určitými časťami a súčasťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 a ktorým sa zrušujú pozastavenie a oslobodenie od platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli určitým stranám udelené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom K(2011) 9473]

OJ L 343, 23.12.2011, p. 86–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 295 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/876/oj

23.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/86


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. decembra 2011,

ktorým sa určitým stranám udeľuje v súvislosti s určitými časťami a súčasťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 a ktorým sa zrušujú pozastavenie a oslobodenie od platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli určitým stranám udelené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97

[oznámené pod číslom K(2011) 9473]

(2011/876/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/97 (2) (ďalej len „rozširujúce nariadenie“), ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (3) na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukladá rozšírené clo na takýto dovoz registrovaný podľa nariadenia Komisie (ES) č. 703/96 (4),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 88/97 (5) (ďalej len „nariadenie o oslobodení“) o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením (EHS) č. 2474/93, a najmä na jeho článok 7,

po porade s poradným výborom,

keďže:

(1)

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o oslobodení niekoľko podnikov montujúcich bicykle predložilo podľa článku 3 uvedeného nariadenia žiadosti o oslobodenie od antidumpingového cla rozšíreného na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky nariadením (ES) č. 71/97 (ďalej len „rozšírené antidumpingové clo“). Komisia postupne v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnila zoznamy podnikov montujúcich bicykle (6), ktorým bola v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia o oslobodení pozastavená povinnosť platiť rozšírené antidumpingové clo týkajúce sa ich dovozu základných častí a súčastí bicyklov deklarovaného na prepustenie do voľného obehu.

(2)

Po poslednom uverejnení zoznamu strán, ktoré sú predmetom preskúmania (7), sa zvolilo hlavné obdobie preskúmania. Toto obdobie trvá od 1. januára 2011 do 31. júla 2011. Boli vyžiadané aj doplňujúce informácie z rokov 2009 a 2010. Všetkým stranám, ktoré sú predmetom preskúmania, sa zaslal dotazník, v ktorom sa požadujú informácie o montážnych operáciách vykonaných počas príslušného obdobia.

(3)

Komisia bola takisto informovaná o likvidácii dvoch spoločností, ktoré boli oslobodené od rozšíreného antidumpingového cla na časti a súčasti bicyklov. Ďalšia spoločnosť okrem toho informovala Komisiu, že zastavila svoje montážne činnosti.

A.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE, NA KTORÉ SA V MINULOSTI UDELILO POZASTAVENIE

A.1.   Prijateľné žiadosti o oslobodenie

(4)

Komisia dostala od strán uvedených ďalej v tabuľke 1 všetky informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť, či sú ich žiadosti prijateľné. Týmto stranám sa už udelilo pozastavenie s účinkom odo dňa, keď bola Komisii doručená prvá úplná žiadosť. Na základe týchto informácií dospela Komisia k zisteniu, že žiadosti, ktoré predložili strany uvedené ďalej v tabuľke 1, sú podľa článku 4 ods. 1 nariadenia o oslobodení prijateľné.

Tabuľka 1

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Španielsko

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie

Poľsko

A966

JETLANE SAS (pôvodne JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Francúzsko

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Nemecko

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulharsko

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Taliansko

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Rakúsko

A978 (pôvodne A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Švédsko

A967

(5)

Počas preskúmania sa zistilo, že hodnota častí a súčastí s pôvodom v ČĽR, ktoré všetci žiadatelia použili vo svojich montážnych činnostiach, bola nižšia ako 60 % celkovej hodnoty častí a súčastí použitých v týchto montážnych činnostiach. Preto nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(6)

Z uvedeného dôvodu a v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia o oslobodení by strany uvedené v tabuľke 1 mali byť oslobodené od rozšíreného antidumpingového cla.

(7)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o oslobodení by malo oslobodenie strán uvedených v tabuľke 1 od rozšíreného antidumpingového cla nadobudnúť účinnosť odo dňa doručenia ich žiadostí. Okrem toho sa ich colný dlh súvisiaci s rozšíreným antidumpingovým clom má považovať za neplatný ku dňu doručenia ich žiadostí o oslobodenie.

(8)

Spoločnosti Code X Sp. z o.o. sa počas postupu preskúmania zmenila adresa. Spoločnosti bolo priznané pozastavenie na adrese Królewska 16, 00-103 Varšava, Poľsko. Počas obdobia pozastavenia sa adresa zmenila na Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Poľsko. Táto zmena adresy nemá vplyv na pôvodnú žiadosť o pozastavenie, ani na rozhodnutie o oslobodení.

(9)

Spoločnosti JETLANE SAS sa počas postupu preskúmania zmenil názov. Spoločnosti bolo pôvodne priznané povolenie pod názvom JET’LEAN SAS. Počas obdobia pozastavenia sa názov spoločnosti zmenil na JETLANE SAS. Táto zmena názvu nemá vplyv na pôvodnú žiadosť o pozastavenie, ani na rozhodnutie o oslobodení.

(10)

Doplnkový kód TARIC A977 pôvodne pridelený spoločnosti Müller GmbH bol omylom pridelený dvakrát a musel byť odňatý. Od 3. júna 2010 bol spoločnosti Müller GmbH pridelený doplnkový kód TARIC A978. Táto zmena kódu nemá vplyv na pôvodnú žiadosť o pozastavenie, ani na rozhodnutie o oslobodení.

A.2.   Zamietnuté žiadosti o oslobodenie

(11)

Strana uvedená v tabuľke 2 tiež predložila žiadosť o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla.

Tabuľka 2

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Nemecko

A980

(12)

Táto strana montovala bicykle ako subdodávateľ a nie vo vlastnom mene. Spoločnosť nekupovala žiadne časti a súčasti a nebolo možné posúdiť, či montážne činnosti spĺňali podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia o oslobodení.

(13)

Z týchto dôvodov Komisia zamietla jej žiadosť v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia o oslobodení. Pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla uvedené v článku 5 nariadenia o oslobodení sa preto musí zrušiť a rozšírené antidumpingové clo sa musí vybrať odo dňa doručenia žiadosti o oslobodenie, ktorú predložila táto strana, t. j. od dátumu, keď pozastavenie nadobudlo účinnosť.

A.3.   Zrušenia

(14)

V prípade strán uvedených v tabuľke 3 sa má oslobodenie zrušiť.

Tabuľka 3

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Španielsko

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Portugalsko

8244

(15)

Tieto strany boli oslobodené od rozšíreného antidumpingového cla na časti a súčasti bicyklov. Jedna spoločnosť teraz informovala útvary Komisie, že zastavila svoje montážne činnosti. Po vyžiadaní informácií boli útvary Komisie informované portugalským súdom, že druhá strana išla do likvidácie. V prípade oboch týchto strán by sa oslobodenie malo zrušiť.

B.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE, NA KTORÉ NEBOLO PREDTÝM UDELENÉ POZASTAVENIE

B.1.   Neprijateľné žiadosti o oslobodenie

(16)

Strany uvedené v tabuľke 4 takisto predložili žiadosti o oslobodenie od platby rozšíreného antidumpingového cla:

Tabuľka 4

Názov

Adresa

Krajina

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Holandsko

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Portugalsko

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Nemecko

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Francúzsko

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Rumunsko

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Poľsko

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Taliansko

(17)

Jedna z týchto strán je spoločnosťou montujúcou elektrické bicykle, ktorej dovoz nepodlieha antidumpingovému clu na časti a súčasti bicyklov podľa nariadenia (ES) č. 71/97. Táto strana nie je oprávnená na udelenie výnimky. Dodávky častí a súčastí bicyklov na výrobu bicyklov pre niektoré strany, na ktoré sa vzťahujú opatrenia podľa nariadenia (ES) č. 71/97, spĺňajú prahovú hodnotu de minimis menej ako 300 kusov mesačne, ako je uvedené v článku 14 písm. c) nariadenia o oslobodení. Tieto strany preto nespĺňajú podmienky článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o oslobodení a oslobodenie nemožno priznať. Niektoré ďalšie strany zatiaľ nezačali s výrobou bicyklov, a preto im nemožno priznať žiadne pozastavenie.

(18)

Všetky spoločnosti uvedené v tabuľkách 1 – 4 boli informované a mali možnosť predložiť svoje pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky, ktoré by viedli k zmene záverov uvedených v tomto rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Strany uvedené ďalej v tabuľke 1 sú týmto oslobodené od rozšírenia konečného antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike uloženého nariadením (EHS) č. 2474/93, naposledy zmeneného, doplneného a zachovaného nariadením (ES) č. 1095/2005, na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky, ktoré bolo uložené nariadením (ES) č. 71/97.

Oslobodenie nadobúda účinnosť pre každú stranu od príslušného dátumu uvedeného v stĺpci s nadpisom Dátum nadobudnutia účinnosti.

Tabuľka 1

Zoznam spoločností, ktorým sa priznáva oslobodenie

Názov

Adresa

Krajina

Oslobodenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Španielsko

Článok 7

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa)

Poľsko

Článok 7

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (pôvodne JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Francúzsko

Článok 7

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Nemecko

Článok 7

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulharsko

Článok 7

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Taliansko

Článok 7

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Rakúsko

Článok 7

30.3.2010

A978 (pôvodne A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Švédsko

Článok 7

11.1.2010

A967

Článok 2

Týmto sa zamieta žiadosť o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla predložená podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 stranou uvedenou ďalej v tabuľke 2.

Pozastavenie platenia rozšíreného antidumpingového cla v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 88/97 sa týmto pre príslušnú stranu zrušuje od príslušného dátumu uvedeného v stĺpci s nadpisom Dátum nadobudnutia účinnosti.

Tabuľka 2

Zoznam strán, v prípade ktorých sa pozastavenie zrušuje

Názov

Adresa

Krajina

Pozastavenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Nemecko

Článok 5

11.6.2010

A980

Článok 3

Oslobodenia od platby rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 88/97 v prípade strán uvedených ďalej v tabuľke 3 sa zrušujú podľa článku 10 nariadenia o oslobodení.

Týmto sa oslobodenie od platby rozšíreného antidumpingového cla v prípade príslušných strán zrušuje od príslušného dňa uvedeného v stĺpci s nadpisom Dátum nadobudnutia účinnosti.

Tabuľka 3

Zoznam strán, v prípade ktorých sa oslobodenie zrušuje

Názov

Adresa

Krajina

Oslobodenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Španielsko

Článok 7

1 deň po uverejnení tohto rozhodnutia

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Portugalsko

Článok 7

1 deň po uverejnení tohto rozhodnutia

8244

Článok 4

Žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla, ktoré predložili strany uvedené v tabuľke 4, sa týmto zamietajú.

Tabuľka 4

Zoznam strán, ktorých žiadosť o oslobodenie sa zamieta

Názov

Adresa

Krajina

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Holandsko

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Portugalsko

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Nemecko

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Francúzsko

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Rumunsko

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Poľsko

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Taliansko

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a stranám uvedeným v článkoch 1, 2, 3 a 4. Uverejní sa aj v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Komisiu

Karel DE GUCHT

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1. Nariadenie zachované nariadením (ES) č. 1524/2000 (Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39) a zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1095/2005 (Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 98, 19.4.1996, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Ú. v. ES C 45, 13.2.1997, s. 3, Ú. v. ES C 112, 10.4.1997, s. 9, Ú. v. ES C 220, 19.7.1997, s. 6, Ú. v. ES C 378, 13.12.1997, s. 2, Ú. v. ES C 217, 11.7.1998, s. 9, Ú. v. ES C 37, 11.2.1999, s. 3, Ú. v. ES C 186, 2.7.1999, s. 6, Ú. v. ES C 216, 28.7.2000, s. 8, Ú. v. ES C 170, 14.6.2001, s. 5, Ú. v. ES C 103, 30.4.2002, s. 2, Ú. v. EÚ C 35, 14.2.2003, s. 3, Ú. v. EÚ C 43, 22.2.2003, s. 5, Ú. v. EÚ C 54, 2.3.2004, s. 2, Ú. v. EÚ C 299, 4.12.2004, s. 4, Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 16 a Ú. v. EÚ L 313, 14.11.2006, s. 5, Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 73, Ú. v. EÚ C 310, 5.12.2008, s. 19, Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2009, s. 62, Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 106, Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 99.

(7)  Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 99.


Top