Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0683

Vykonávacie rozhodnutie Rady z  11. októbra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

OJ L 269, 14.10.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/683/oj

14.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 11. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

(2011/683/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada Portugalsku na jeho žiadosť poskytla finančnú pomoc (vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ (2)) na podporu silného ekonomického a finančného reformného programu, ktorého cieľom je obnoviť dôveru, zabezpečiť návrat hospodárstva k udržateľnému rastu a ochrániť finančnú stabilitu v Portugalsku, eurozóne a Únii.

(2)

Predĺženie lehôt splatnosti a zníženie marže úrokovej sadzby by pomohlo dosiahnuť ciele programu v súlade so závermi, ktoré prijali hlavy štátov alebo vlád eurozóny a inštitúcie Únie 21. júla 2011 v súvislosti s európskym finančným stabilizačným mechanizmom.

(3)

V snahe posilniť ciele dosiahnutia likvidity a udržateľnosti by sa predĺženie lehôt splatnosti a zníženie marže úrokovej sadzby mali uplatňovať aj na tranže, ktoré sa už vyplatili.

(4)

S ohľadom na tento vývoj by sa vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/344/EÚ malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 vykonávacieho rozhodnutia 2011/344/EÚ sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Únia sprístupní Portugalsku úver vo výške maximálne 26 miliárd EUR pri maximálnej priemernej splatnosti 12,5 roka. Jednotlivé tranže úveru môžu mať splatnosť do 30 rokov.“

2.

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Portugalsko uhrádza náklady financovania Únie pre každú tranžu.“

Článok 2

Článok 1 ods. 1 prvá veta a článok 1 ods. 5 vykonávacieho rozhodnutia 2011/344/EÚ zmeneného a doplneného týmto rozhodnutím sa zároveň uplatňujú na tranže úveru, ktoré boli vyplatené pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Luxemburgu 11. októbra 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 17.6.2011, s. 88.


Top