Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/: Rozhodnutie Komisie z  10. októbra 2011 o spôsoboch koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o mobilné satelitné služby (MSS) podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES [oznámené pod číslom K(2011) 7001] Text s významom pre EHP

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. októbra 2011

o spôsoboch koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o mobilné satelitné služby (MSS) podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES

[oznámené pod číslom K(2011) 7001]

(Text s významom pre EHP)

(2011/667/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Cieľom rozhodnutia č. 626/2008/ES je uľahčiť vývoj konkurenčného vnútorného trhu s MSS v celej Únii a zabezpečiť postupné pokrytie vo všetkých členských štátoch prostredníctvom prevádzkovateľov vybraných na poskytovanie týchto služieb.

(2)

V rozhodnutí sa predovšetkým vytvára postup pre spoločný výber prevádzkovateľov mobilných satelitných systémov, ktoré využívajú frekvenčné pásmo 2 GHz zahŕňajúce rádiové frekvenčné spektrum od 1 980 do 2 010 MHz na komunikáciu Zem – vesmír a od 2 170 do 2 200 MHz na komunikáciu vesmír – Zem.

(3)

Rozhodnutie Komisie 2009/449/ES z 13. mája 2009 o výbere prevádzkovateľov celoeurópskych systémov poskytujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (2) obsahuje zoznam vybraných prevádzkovateľov a zodpovedajúcich frekvencií.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 1 rozhodnutia č. 626/2008/ES by členské štáty mali zabezpečiť, aby vybraní uchádzači mali právo využívať špecifickú rádiovú frekvenciu určenú v rozhodnutí 2009/449/ES a právo prevádzkovať mobilný satelitný systém v časovom rámci a v oblasti služieb, na ktoré sa vybraní uchádzači zaviazali.

(5)

Práva na využívanie špecifických rádiových frekvencií a na prevádzkovanie mobilného satelitného systému podliehajú spoločným podmienkam ustanoveným v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES. Vybraní prevádzkovatelia musia predovšetkým využívať pridelené rádiové frekvenčné spektrum na poskytovanie MSS, musia splniť významné etapy číslo šesť až deväť uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu do 13. mája 2011 a musia plniť všetky povinnosti, na ktoré sa zaviazali v svojich prihláškach.

(6)

Monitorovanie súladu s týmito všeobecnými podmienkami a jeho vynucovanie by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni vrátane záverečného posúdenia všetkých porušení spoločných podmienok.

(7)

Vnútroštátne pravidlá vynucovania by mali byť v súlade s právom Únie, najmä s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (3).

(8)

Cezhraničná povaha spoločných podmienok ustanovených v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES si vyžaduje, aby sa vnútroštátne procesy, ktoré vedú k vynucovaniu zo strany členských štátov, koordinovali na úrovni Únie. Nekonzistentnosť pri uplatňovaní vnútroštátnych postupov vynucovania, najmä pokiaľ ide o vyšetrovanie, načasovanie a povahu prijímaných opatrení, by viedla k mozaike rozličných opatrení na vynucovanie, čo je v rozpore s celoeurópskou povahou MSS.

(9)

Toto rozhodnutie by sa nemalo týkať vynucovania čisto národných podmienok, a nemalo by sa ani uplatňovať na opatrenia na vynucovanie, ktoré sa týkajú iných podmienok než spoločných podmienok uvedených v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES. Vzhľadom na prevažne vnútroštátny rozmer akýchkoľvek konkrétnych podmienok týkajúcich sa doplnkových pozemných komponentov mobilných satelitných systémov, vynucovanie spoločných podmienok uvedených v článku 8 ods. 3 rozhodnutia č. 626/2008/ES by nemalo byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

(10)

S cieľom dosiahnuť súlad so spoločnými podmienkami obsiahnutými vo všeobecnom povolení a/alebo tvoriacimi súčasť práv na využívanie pridelených frekvencií môžu členské štáty, ktoré vydávajú povolenia vybraným prevádzkovateľom, prijímať opatrenia na vynucovanie podľa článku 10 smernice 2002/20/ES.

(11)

V článku 10 smernice 2002/20/ES sa ustanovujú jednotlivé kroky vynucovania, pričom sa predpokladá prvá fáza, v ktorej sa údajné porušenie vyšetruje, a v prípade potreby sa prijímajú opatrenia smerujúce k zabezpečeniu súladu. V súlade s článkom 10 ods. 3 smernice 2002/20/ES takéto opatrenia by mali prevádzkovateľovi stanoviť primeraný čas na dosiahnutie súladu s opatrením. Pri určovaní primeraného času na dosiahnutie súladu by sa vo všeobecnosti malo prihliadať na špecifickú povahu satelitného priemyselného odvetvia, na príslušné neplnenie a na predpokladané nápravné opatrenia. Najmä v prípadoch, keď by bolo na dosiahnutie súladu s akýmikoľvek príslušnými spoločnými podmienkami potrebné vynesenie satelitu na obežnú dráhu, prijaté opatrenia môžu obsahovať podrobný harmonogram vrátane čiastkových etáp a príslušných časových limitov. V druhej fáze, ktorá sa aktivuje neschopnosťou vyriešiť vážne a opakované porušenia, možno potom prikročiť k odňatiu užívacích práv.

(12)

Týmto rozhodnutím by nemali byť dotknuté právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov prijímať predbežné opatrenia v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 10 ods. 6 smernice 2002/20/ES.

(13)

Oznámeniami o akýchkoľvek zisteniach, ktoré schvaľujúce členské štáty zašlú Komisii v súlade s týmto rozhodnutím, nebude dotknutá možnosť, aby ktorýkoľvek členský štát predložil písomné pripomienky k diskusiám prebiehajúcim v rámci Výboru pre komunikácie.

(14)

Kým spoločné podmienky uvedené v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES tvoria neoddeliteľnú súčasť vnútroštátneho právneho rámca upravujúceho aktivity schválených prevádzkovateľov, monitorovanie súladu v každom členskom štáte, a najmä analýza faktov súvisiacich s akýmkoľvek údajným porušením týchto spoločných podmienok vyžadujú poznanie všetkých faktických prvkov cezhraničnej povahy a vplyvov a môžu vyžadovať informovanie o poskytovaní služby v iných členských štátoch. Výmena zistení rôznych príslušných vnútroštátnych orgánov a stanovísk príslušných schválených prevádzkovateľov by prispela k dosiahnutiu konzistentnejšieho a účinnejšieho vynucovania v celej Únii. Navyše koordinovaný časový plán vynucovania by mal zvýšiť právnu istotu príslušných schválených prevádzkovateľov.

(15)

V súlade s článkom 10 ods. 5 smernice 2002/20/ES možno v prípadoch závažných a opakovaných porušení podmienok, keď opatrenia zamerané na zabezpečenie súladu v rozumnej lehote zlyhali, rozhodnúť o zákaze poskytovania služieb a pozastavení alebo odňatí práv na využívanie špecifickej rádiovej frekvencie. V špecifickom prípade poskytovania MSS má rozhodnutie o odňatí alebo pozastavení práv na využívanie príslušné cezhraničné účinky. Navyše v závislosti od vnútroštátneho postupu môžu byť potrebné vhodné opatrenia vedúce k definitívnemu odňatiu povolenia, ako napríklad pozastavenie jeho platnosti. Preto by sa mali opatrenia smerujúce k odňatiu alebo pozastaveniu platnosti prijímať len po tom, keď si členské štáty na ne vymenia názory a prediskutujú ich vo Výbore pre komunikácie.

(16)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a síce vymedzenie modalít pre koordinované uplatňovanie v celej Európskej únii pravidiel vynucovania spoločných podmienok týkajúcich sa povolení na poskytovanie služieb MSS a/alebo práv na využívanie vybraných frekvencií, nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť samotné členské štáty, a možno ho preto, z dôvodov rozsahu a účinkov opatrenia, lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku sa týmto rozhodnutím neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre komunikácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy, cieľ a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovujú spôsoby koordinovaného uplatňovania pravidiel členských štátov o vynucovaní, uplatniteľných na schválených prevádzkovateľov mobilných satelitných systémov v prípade údajného porušenia spoločných podmienok viažucich sa na ich schválenie.

2.   S prihliadnutím na cezhraničnú povahu MSS sa koordinácia za pomoci Výboru pre komunikácie zameriava na uľahčenie dosiahnutia spoločného chápania faktov spojených s každým údajným porušením a jeho vážnosti, vedúce k súdržnejšiemu uplatňovaniu vnútroštátnych pravidiel vynucovania v celej Európskej únii vrátane koordinovaného načasovania akýchkoľvek prijímaných opatrení, najmä v prípadoch, keď sú si porušenia svojou povahou podobné.

3.   Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na opatrenia na vynucovanie, ktoré sa týkajú iných podmienok než spoločných podmienok uvedených v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov ustanovené v rozhodnutí č. 626/2008/ES.

2.   Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

„schválený prevádzkovateľ“ je prevádzkovateľ vybraný podľa rozhodnutia 2009/449/ES, ktorému boli udelené práva v rámci všeobecného povolenia alebo jednotlivé práva na využívanie špecifických rádiových frekvencií určených v rozhodnutí 2009/449/ES a/alebo práv na prevádzkovanie mobilného satelitného systému,

„spoločné podmienky“ sú spoločné podmienky, ktorým podliehajú práva schváleného prevádzkovateľa v súlade s článkom 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES,

„schvaľujúci členský štát“ je členský štát, ktorý udelil schválenému prevádzkovateľovi práva v rámci všeobecného povolenia alebo jednotlivé práva na využívanie špecifických rádiových frekvencií určených v rozhodnutí 2009/449/ES a/alebo práv na prevádzkovanie mobilného satelitného systému.

Článok 3

Koordinácia vynucovania spoločných podmienok

1.   Keď schvaľujúci členský štát zistí, že schválený prevádzkovateľ nespĺňa jednu alebo viac spoločných podmienok, a informuje tohto prevádzkovateľa o týchto zisteniach podľa článku 10 ods. 2 smernice 2002/20/ES, informuje zároveň Komisiu, ktorá zase informuje ostatné členské štáty.

2.   Po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 1, ostatné schvaľujúce členské štáty overia, či dochádza k porušovaniu príslušných spoločných podmienok v ich jurisdikcii, a poskytnú príslušnému schválenému prevádzkovateľovi príležitosť na zaujatie stanoviska.

3.   Do piatich mesiacov po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 1, schvaľujúce členské štáty oznámia Komisii súhrn svojich zistení a stanovísk poskytnutých príslušnými schválenými prevádzkovateľmi a Komisia o nich informuje všetky ostatné členské štáty. Do ôsmich mesiacov po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 1, Komisia zvolá zasadnutie Výboru pre komunikácie s cieľom preskúmať údajné porušenia, a ak je to vhodné, prediskutovať všetky vhodné opatrenia zamerané na zabezpečenie plnenia podmienok v súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 ods. 2.

4.   Členské štáty neprijmú konečné rozhodnutie o údajnom porušení pred zasadnutím Výboru pre komunikácie uvedeným v odseku 3.

5.   Po zasadnutí Výboru pre komunikácie, uvedenom v odseku 3, každý schvaľujúci členský štát, ktorý oznámil príslušnému schválenému prevádzkovateľovi svoje zistenia podľa článku 10 ods. 2 smernice 2002/20/ES a dospel k záveru, že došlo k porušeniu jednej alebo viacerých spoločných podmienok, prijme vhodné a primerané opatrenia vrátane finančných postihov, zamerané na zabezpečenie toho, aby príslušný schválený prevádzkovateľ plnil spoločné podmienky, s výnimkou zrušenia alebo pozastavenia, ak je uplatniteľné v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi, akýchkoľvek oprávnení alebo práv, ktorých nositeľom je príslušný schválený prevádzkovateľ.

6.   V prípade vážneho alebo opakovaného porušenia spoločných podmienok každý schvaľujúci členský štát, ktorý po prijatí opatrení uvedených v odseku 5 hodlá prijať rozhodnutie o zrušení schválenia podľa článku 10 ods. 5 smernice 2020/20/ES, informuje Komisiu o svojom zámere a poskytne zhrnutie všetkých opatrení, ktoré prijal príslušný schválený prevádzkovateľ s cieľom dosiahnuť súlad s opatreniami na vynucovanie. Komisia oznámi tieto informácie ostatným členským štátom.

7.   Do troch mesiacov po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 6, Komisia zvolá stretnutie Výboru pre komunikácie s cieľom koordinovať akékoľvek odňatie povolenia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 ods. 2. Medzitým sa všetky schvaľujúce členské štáty zdržia prijímania rozhodnutí o odňatí alebo pozastavení, ak sú uplatniteľné v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, akýchkoľvek oprávnení alebo práv, ktorých nositeľom je príslušný schválený prevádzkovateľ.

8.   Po zasadnutí Výboru pre komunikácie, uvedenom v ods. 7 môžu schvaľujúce členské štáty prijať vhodné rozhodnutia s cieľom odňať schválenie udelené príslušnému schválenému prevádzkovateľovi.

9.   Každé rozhodnutie o vynucovaní uvedené v odsekoch 5 a 8 a dôvody, na ktorých sa zakladá, sa oznámia do jedného týždňa od prijatia tohto rozhodnutia príslušnému schválenému prevádzkovateľovi, ako aj Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. októbra 2011

Za Komisiu

Neelie KROES

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 149, 12.6.2009, s. 65.

(3)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.


Top