Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry [oznámené pod číslom K(2011) 6383] Text s významom pre EHP
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušil 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. septembra 2011

o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry

[oznámené pod číslom K(2011) 6383]

(Text s významom pre EHP)

(2011/633/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 35 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 35 smernice 2008/57/ES by mal každý členský štát zabezpečiť, aby sa register infraštruktúry uverejňoval a aktualizoval. Komisia by mala prijať špecifikácie registra na základe návrhu pripraveného Európskou železničnou agentúrou (ďalej len „agentúra“).

(2)

Sú potrebné doplňujúce spoločné špecifikácie na to, aby údaje z registrov boli ľahko prístupné vo viacerých členských štátoch. Vývoj a zavedenie spoločného počítačového používateľského rozhrania vo forme virtuálneho registra železničnej infraštruktúry na európskej úrovni by sa mali uskutočniť spolu so zriadením národných registrov infraštruktúry a so zhromaždením údajov. Členské štáty by mali s pomocou agentúry navzájom spolupracovať a dbať o to, aby registre fungovali, obsahovali všetky údaje, boli vzájomne prepojené a poskytovali spoločné rozhranie pre používateľov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločné špecifikácie pre register infraštruktúry uvedený v článku 35 smernice 2008/57/ES sa ustanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Každý členský štát musí zabezpečiť, aby jeho register infraštruktúry bol elektronický a aby spĺňal požiadavky spoločných špecifikácií uvedených v článku 1, najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

2.   Členské štáty musia zabezpečiť, aby ich registre boli navzájom prepojené a spojené so spoločným používateľským rozhraním uvedeným v článku 4, najneskôr šesť mesiacov po uvedení tohto rozhrania do prevádzky.

Článok 3

Agentúra uverejní príručku na používanie týkajúcu sa špecifikácií uvedených v článku 1 najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia a pravidelne ju aktualizuje. Príručka na používanie musí zahŕňať pri každom parametri odkaz na príslušné ustanovenia technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“).

Článok 4

1.   Agentúra predloží návrh podrobných špecifikácií a plán riadenia a vykonávania: a) na vývoj, testovanie, zavedenie a prevádzku spoločného používateľského rozhrania a b) na prepojenie národných registrov. Agentúra ich musí predložiť Komisii najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

2.   Spoločným používateľským rozhraním uvedeným v odseku 1 musí byť webová aplikácia, ktorá umožňuje prístup k údajom z registrov infraštruktúry na európskej úrovni. Toto rozhranie musí byť prevádzkyschopné najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

3.   V prípade, že si to vyžaduje pokrok týkajúci sa vývoja TSI, agentúra navrhne aktualizáciu špecifikácií uvedených v článku 1 a podrobných špecifikácií uvedených v odseku 1.

Článok 5

1.   Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa potrebné údaje zhromaždili a vložili do ich národných registrov infraštruktúry v súlade s odsekmi 2 až 5. Musia zabezpečiť spoľahlivosť a aktuálnosť týchto údajov.

2.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr koridorov nákladnej dopravy vymedzených v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (2) sa musia zhromaždiť a vložiť do národného registra infraštruktúry najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

3.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr, ktoré boli uvedené do prevádzky po nadobudnutí účinnosti smernice 2008/57/ES a pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, okrem údajov uvedených v odseku 2, sa musia zhromaždiť a vložiť do národného registra infraštruktúry najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

4.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti smernice 2008/57/ES, okrem údajov uvedených v odseku 2, sa musia zhromaždiť a vložiť do národného registra infraštruktúry v súlade s národným realizačným plánom uvedeným v článku 6 ods. 1, ale najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

5.   Údaje týkajúce sa súkromných vlečiek uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti smernice 2008/57/ES sa musia zhromaždiť a vložiť do národného registra infraštruktúry v súlade s národným realizačným plánom uvedeným v článku 6 ods. 1, ale najneskôr sedem rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

6.   Údaje týkajúce sa infraštruktúr uvedených do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia sa musia vložiť do národného registra infraštruktúry čo najskôr po uvedení týchto infraštruktúr do prevádzky a hneď ako sa zriadi register uvedený v článku 2 ods. 1.

Článok 6

1.   Každý členský štát musí vypracovať návrh národného realizačného plánu týkajúceho sa plnenia povinností vyplývajúcich z tohto rozhodnutia spolu s príslušným časovým plánom. Národný realizačný plán sa musí predložiť Komisii najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

2.   Agentúra koordinuje, monitoruje a pomáha so zavádzaním národných registrov infraštruktúry. Musí najmä zriadiť a riadiť skupinu zloženú zo zástupcov orgánov zodpovedných za zriadenie a správu národných registrov. Tieto subjekty musia agentúre každé štyri mesiace zasielať správy o pokroku dosiahnutom pri zavádzaní. Agentúra podáva Komisii pravidelné správy o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní tohto rozhodnutia.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 16. marca 2012.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a Európskej železničnej agentúre.

V Bruseli 15. septembra 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22.


PRÍLOHA

1.   ÚVOD

1.1.   Technický rozsah pôsobnosti

1.

Táto špecifikácia sa týka údajov o týchto subsystémoch systému železníc Únie:

a)

štrukturálny subsystém Infraštruktúra;

b)

štrukturálny subsystém Energia;

c)

pevné zariadenia štrukturálneho subsystému Riadenie-zabezpečenie a návestenie.

2.

Tieto subsystémy sú zahrnuté do zoznamu subsystémov uvedeného v bode 1 prílohy II k smernici 2008/57/ES.

1.2.   Geografický rozsah pôsobnosti

Geografickým rozsahom pôsobnosti tejto špecifikácie je systém železníc Únie, tak ako sa ustanovuje v smernici 2008/57/ES.

1.3.   Zodpovednosť

Členské štáty si určia subjekty, ktoré budú zodpovedné za zriadenie a správu registra infraštruktúry.

1.4.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto špecifikácie:

a)

„makroúroveň“ predstavuje celú železničnú sieť vymedzenú úsekmi tratí a miestami prevádzky;

b)

„mikroúroveň“ predstavuje podrobnú železničnú sieť, ktorej úseky tratí sú vymedzené koľajami a miesta prevádzky koľajami a vedľajšími koľajami;

c)

„trať“ predstavuje skupinu jedného úseku alebo viacerých úsekov, ktoré môžu pozostávať z viacerých koľají;

d)

„úsek trate“ predstavuje časť trate medzi priľahlými miestami prevádzky a môže pozostávať z viacerých koľají;

e)

„miesto prevádzky“ predstavuje akékoľvek miesto prevádzky vlakovej dopravy, kde sa začína, končí alebo kde dochádza k zmene trasy vlakov a kde sa poskytujú služby osobnej dopravy a nákladnej dopravy. „Miestom prevádzky“ môže byť akékoľvek miesto, na ktorom sa menia funkcie základných parametrov subsystému, alebo akékoľvek miesto na hraniciach medzi členskými štátmi alebo manažérmi infraštruktúry;

f)

„koľaj“ je každá koľaj, ktorá sa používa na pohyb vlakov. Výhybňa umožňujúca predchádzanie a križovanie vlakov na priebežnej koľaji alebo koľajové spojky potrebné len na prevádzku vlaku sa neuverejňujú;

g)

„vedľajšia koľaj“ je každá koľaj, ktorá sa nepoužíva na pohyb vlakov.

2.   ÚČEL

2.1.   Všeobecne

Register infraštruktúry sa používa na účely plánovania a navrhovania nových vlakov a trás pred začiatkom ich prevádzky. Register infraštruktúry tak podporuje postupy opísané ďalej v texte.

2.2.   Navrhovanie subsystémov železničných koľajových vozidiel

Dodržiavanie TSI a oznámených vnútroštátnych technických predpisov je dôležité od začiatku návrhu nového subsystému alebo zmeny existujúceho subsystému až do konca celého výrobného procesu. Parametre registra infraštruktúry by sa mali používať, aby spĺňali vlastnosti infraštruktúry na zamýšľané používanie železničných koľajových vozidiel.

2.3.   Zabezpečenie technickej zlučiteľnosti pevných zariadení

1.

Notifikovaný orgán skontroluje zlučiteľnosť subsystémov s platnými TSI na základe informácií dostupných v príslušnej TSI a registroch. To zahŕňa overenie rozhraní vo vzťahu k systému, do ktorého je integrovaný. Overenie technickej zlučiteľnosti rozhraní možno zabezpečiť nahliadnutím do registra infraštruktúry.

2.

Orgán vymenovaný členskými štátmi overí zlučiteľnosť subsystémov v prípadoch, keď sa uplatňujú vnútroštátne predpisy. V týchto prípadoch možno na overenie technickej zlučiteľnosti rozhraní využiť register infraštruktúry.

2.4.   Monitorovanie interoperability železničnej siete Únie

V záujme pravidelného monitorovania vývoja interoperabilnej siete Únie sa zabezpečí transparentnosť týkajúca sa pokroku v oblasti interoperability.

2.5.   Zisťovanie zlučiteľnosti trasy pre plánované vlakové spojenie

1.

Predtým, ako železničný podnik získa prístup k sieti od manažéra infraštruktúry, železničný podnik s použitím registra infraštruktúry overí zlučiteľnosť plánovanej vlakovej služby s trasou. Železničný podnik si musí byť istý, že trasa, ktorú chce využívať, je schopná podporovať jeho vlak.

2.

Železničný podnik vyberie vozidlá po zohľadnení všetkých obmedzení týkajúcich sa povolenia na uvedenie do prevádzky a možnú trasu pre vlak, ktorý plánuje prevádzkovať:

a)

všetky vozidlá tvoriace súčasť vlaku musia spĺňať požiadavky trás, po ktorých bude vlak jazdiť, a

b)

vlak ako jazdná súprava musí vyhovovať technickým obmedzeniam príslušnej trasy.

3.   CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY REGISTRA INFRAŠTRUKTÚRY

3.1.   Štruktúra železničnej siete na účely registra

1.

Na účely registra infraštruktúry rozdelí každý členský štát svoju železničnú sieť na úseky tratí a miesta prevádzky. Táto úroveň registra sa nazýva makroúroveň.

2.

Položky, ktoré sa majú uverejňovať v rámci „úseku trate“, týkajúce sa subsystémov Infraštruktúra, Energia a Riadenie-zabezpečenie a návestenie, sa priradia k prvku infraštruktúry „koľaj“ uvedenému ako mikroúroveň.

3.

Položky, ktoré sa majú uverejňovať v rámci „miesta prevádzky“, týkajúce sa subsystému Infraštruktúra, sa priradia k prvkom infraštruktúry „koľaj“ a „vedľajšia koľaj“, uvedeným ako mikroúroveň.

3.2.   Položky v registri infraštruktúry

1.

Položky a formát položiek sa musia uverejňovať v súlade s tabuľkou 1.

2.

Položky, ktoré sú v tabuľke 1 označené ako „povinné“, sa musia uverejniť vo všetkých prípadoch. Položky, ktoré sú v tabuľke 1 označené ako „iné“, sú viazané na kontext a ich uverejnenie závisí od požiadaviek členského štátu.

3.

Uplatňovanie položiek na typ siete v tabuľke 1 sa vymedzuje pomocou týchto skratiek:

—   „TSI“– trate overené vzhľadom na TSI,

—   „existujúce“– trate, ktoré boli uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti smernice 2008/57/ES a ktoré ešte neboli overené vzhľadom na TSI,

—   „TEN CR, TEN HS, mimo TEN“– trate patriace k zodpovedajúcemu typu siete bez ohľadu na to, či boli overené vzhľadom na TSI, alebo nie,

—   „všetky“– všetky trate Únie.

Tabuľka 1

Položky registra infraštruktúry

Číslo

Názov

Formát

Vymedzenie

Povinné [P]/Iné [I]

1.

ČLENSKÝ ŠTÁT

1.1.

ÚSEK TRATE

1.1.1.

KOĽAJ

1.1.1.0.0.

Všeobecné informácie

1.1.1.0.0.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES].

P

1.1.1.0.0.2.

Označenie národnej trate

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie trate alebo jedinečné číslo trate v rámci členského štátu.

I

1.1.1.0.0.3.

Označenie koľaje

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie koľaje alebo jedinečné číslo koľaje v rámci úseku trate.

P

1.1.1.0.0.4.

Začiatok koľaje

[WGS84 + NNN.NN + reťazec znakov]

Zemepisné súradnice podľa štandardného svetového geodetického systému (World Geodetic System – WGS) a kilometer alebo míľa súvisiaca s označením trate na začiatku traťového úseku v normálnom smere jazdy. Ak sú oba smery normálne, možno za „začiatok“ považovať ktorúkoľvek z hraničných hodnôt.

P

1.1.1.0.0.5.

Miesto prevádzky na začiatku koľaje

[reťazec znakov]

Názov miesta prevádzky na začiatku traťového úseku v normálnom smere jazdy.

I

1.1.1.0.0.6.

Koniec koľaje

[WGS84 + NNN.NN + reťazec znakov]

Zemepisné súradnice podľa štandardného svetového geodetického systému (World Geodetic System – WGS) a kilometer alebo míľa súvisiaca s označením trate na začiatku traťového úseku v normálnom smere jazdy. Ak sú oba smery normálne, možno za „koniec“ považovať ktorúkoľvek z hraničných hodnôt.

P

1.1.1.0.0.7.

Miesto prevádzky na konci koľaje

[reťazec znakov]

Názov miesta prevádzky na konci traťového úseku v normálnom smere jazdy.

I

1.1.1.1.

Subsystém Infraštruktúra

1.1.1.1.1.

Vyhlásenia o overení koľaje

1.1.1.1.1.1.

Vyhlásenie ES o overení koľaje (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.1.1.1.1.2.

Vyhlásenie EI o preukázaní koľaje (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.1.1.1.2.

Výkonnostné parametre

1.1.1.1.2.1.

Typ trate

[RN]

vybrať jednu možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Vymedzenie dôležitosti trate (hlavná alebo iná) a spôsobu dosiahnutia parametrov potrebných z hľadiska interoperability (nová alebo modernizovaná), tak ako sa vymedzuje v CR INF TSI. Tento parameter sa uplatňuje iba na trate TEN.

P – TEN HS

P – TEN CR

1.1.1.1.2.2.

Typ dopravy

[A]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

O/N/M

V prípade kategórie trate TSI označuje prevládajúcu dopravu pre cieľový systém a príslušné základné parametre (osobná, nákladná, zmiešaná doprava), tak ako sa vymedzuje v CR INF TSI. Tento parameter sa uplatňuje tiež na trate mimo TEN.

P

1.1.1.1.2.3.

Nosnosť

[reťazec znakov]

Výsledok procesu klasifikácie stanoveného v prílohe A k norme EN 15528:2008 a označeného v uvedenej norme ako „kategória trate“. Predstavuje spôsobilosť infraštruktúry odolať zvislým zaťaženiam vyvíjaným vozidlami na trať alebo traťový úsek pri pravidelnej prevádzke, vyjadrenú ako kombinácia kategórie trate EN spolu s povolenou rýchlosťou v súlade s prílohou E alebo prílohou C k špecifikácii TSI (kategória trate – rýchlosť, príklady: E5 – 100, D4xL – 100).

P

1.1.1.1.2.4.

Maximálna povolená rýchlosť

[NNN]

Menovitá hodnota maximálnej prevádzkovej rýchlosti na trati, ktorá predstavuje výsledok vlastností subsystémov INF, ENE a CCS vyjadrený v kilometroch za hodinu s výnimkou prípadu Spojeného kráľovstva, kde je vyjadrený v míľach za hodinu.

P

1.1.1.1.2.5.

Rozsah teploty

Vybrať jednu možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

 

T1 (– 25 až + 40)

 

T2 (– 40 až + 35)

 

T3 (– 25 až + 45)

 

Tx (– 40 až + 50)

Rozsah teploty podľa ustanovenia 4.3 normy EN 50125-1:1999 pri neobmedzenom prístupe na trať.

P

1.1.1.1.2.6.

Maximálna nadmorská výška

[NNNN]

Najvyššie položené miesto úseku trate nad morom vzhľadom na základný výškový bod v Amsterdame označovaný ako Normal Amsterdam Peil (NAP). NAP predstavuje vertikálny dátum vyjadrený v metroch, ktorý sa používa v mnohých častiach Európy.

P

1.1.1.1.2.7.

Nepriaznivé klimatické podmienky

[Á/N]

Klimatické podmienky na trati môžu byť nepriaznivé alebo normálne. Sneh, ľad a krupobitie [ustanovenie 4.6 normy EN 50125-1:1999] vymedzené v ustanovení 4.2.6.1.5 špecifikácie CR LOC a PAS TSI.

P

1.1.1.1.3.

Vedenie trate

1.1.1.1.3.1.

Interoperabilný rozchod

[AA]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

GA/GB/GC

Rozchody GA, GB alebo GC vymedzené v prílohe C k norme EN 15273-3:2009.

P

1.1.1.1.3.2.

Nadnárodné rozchody

[reťazec znakov]

Nadnárodný rozchod (ustanovenia D.1 až D.3 prílohy D k norme EN 15273-3:2009) alebo medzinárodný rozchod (ustanovenie C.2.1 prílohy C k norme EN 15273-3:2009), ktorý je iný než GA, GB a GC.

P

1.1.1.1.3.3.

Národné rozchody

[reťazec znakov]

Domáci rozchod vymedzený v norme EN 15273:3-2009 alebo iný miestny rozchod.

I

1.1.1.1.3.4.

Štandardné číslo kombinovanej prepravy výmenných nadstavieb

[A NN alebo A NNN]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, iné

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, iné

Kód pre kombinovanú prepravu výmenných nadstavieb vymedzený vo vyhláške UIC 596-6. Technické číslo pozostáva z kódu zlučiteľnosti vozňa (1 písmeno) a štandardného čísla kombinovanej prepravy (2 číslice, šírka ≤ 2 550 mm alebo 3 číslice, šírka > 2 550 ≤ 2 600 mm).

I

1.1.1.1.3.5.

Štandardné číslo kombinovanej prepravy návesov

[A NN alebo A NNN]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, iné

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, iné

Kód pre kombinovanú prepravu výmenných nadstavieb vymedzený vo vyhláške UIC 596-6. Technické číslo pozostáva z kódu zlučiteľnosti vozňa (1 písmeno) a štandardného čísla kombinovanej prepravy (2 číslice, šírka ≤ 2 550 mm alebo 3 číslice, šírka > 2 550 ≤ 2 600 mm).

I

1.1.1.1.3.6.

Profil sklonu

[NN.N]

[NNN.NN + reťazec znakov]

Sklon (vyjadrený v milimetroch na meter) a miesta so zmenou stúpania a klesania. Kilometer alebo míľa súvisiaca s označením trate v normálnom smere jazdy. Údaj je súčasťou informačného reťazca: sklon-miesto-sklon-miesto-…-sklon.

P

1.1.1.1.3.7.

Minimálny polomer vodorovného oblúka

[NNNNN]

Polomer najmenšieho horizontálneho oblúka úseku trate.

P

1.1.1.1.4.

Parametre trate

1.1.1.1.4.1.

Menovitý rozchod koľaje

[NNNN]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Jediná hodnota, vyjadrená v milimetroch, ktorá určuje rozchod koľaje. V prípade viackoľajnej trate sa súbor údajov musí uverejňovať zvlášť na každý pár koľají určených na prevádzku ako oddelená trať.

P

1.1.1.1.4.2.

Nedostatok prevýšenia

[NNN]

Maximálny nedostatočný sklon vyjadrený v milimetroch, ktorý je vymedzený ako rozdiel medzi používaným prevýšením a vyšším rovnovážnym prevýšením, pre ktoré bola trať navrhnutá.

V prípade priečneho zrýchlenia napr. 1,0 m/s2 možno uverejniť hodnotu 153 mm.

P

1.1.1.1.4.3.

Prevádzkové obmedzenia ekvivalentnej kužeľovitosti

[Á + odkaz/N]

Ekvivalentná kužeľovitosť je tangens uhla kužeľa dvojkolesia s kužeľovitými kolesami, ktorých priečny pohyb má rovnakú kinematickú vlnovú dĺžku ako príslušné dvojkolesie na priamej trati a na tratiach s oblúkmi veľkého polomeru. Prevádzkové obmedzenia predstavujú otvorený bod. Odkaz na vnútroštátne predpisy, ak sa na ne nejaké vzťahujú.

P

1.1.1.1.4.4.

Sklon koľajníc

[1:NN]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

1:20/1:30/1:40

Uhol vymedzujúci sklon hlavy koľajnice položenej v koľaji vzhľadom na rovinu koľaje (jazdná plocha), ktorý sa rovná uhlu medzi osou symetrie koľaje (alebo ekvivalentnej symetrickej koľaje, ktorá má rovnaký profil hlavy koľajnice) a kolmicou k rovine koľaje.

P

1.1.1.1.4.5.

Výskyt štrku

[Á/Á + odkaz/N]

Aerodynamický jav, pri ktorom štrk odskakuje alebo vystreľuje v súvislosti s HS TSI pri viac ako 190 km/h. Odlietavanie štrku predstavuje otvorený bod v HS INF TSI. Odkaz na vnútroštátne predpisy, ak sa naň nejaké vzťahujú.

P – TEN HS

1.1.1.1.5.

Výhybky a križovatky

1.1.1.1.5.1.

Zhoda prevádzkových hodnôt výhybiek a križovatiek s TSI

[Á/N + odkaz]

Výhybky a križovatky sa zachovávajú v rámci hodnôt prevádzkových obmedzení vymedzených v TSI. Ak sa v prípade existujúcich tratí uplatňujú menej prísne hodnoty ako TSI, musí sa zvoliť „nie“ a pridať odkaz na dokument s podrobnou špecifikáciou.

P – existujúce

1.1.1.1.5.2.

Minimálny priemer kolesa pre dvojité srdcovky

[NNN]

Maximálna neriadená dĺžka pevnej dvojitej srdcovky je odvodená od minimálneho priemeru kolesa v prevádzke. Ak je hodnota nižšia ako hodnoty vymedzené v TSI, musí sa špecifikovať pre trate, ktoré nie sú v zhode s TSI. Priemer sa udáva v milimetroch.

I – existujúce

1.1.1.1.6.

Odolnosť koľaje voči použitému zaťaženiu

1.1.1.1.6.1.

Maximálne spomalenie vlaku

[N.N]

Obmedzenie pre odolnosť koľaje voči pozdĺžnemu zaťaženiu na existujúcich tratiach, ktoré nie sú v zhode s TSI, uvedené ako maximálne povolené spomalenie vlaku a vyjadrené v metroch za sekundu na druhú.

I – existujúce

1.1.1.1.6.2.

Použitie bŕzd na vírivý prúd

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

povolené/povolené len v prípade núdzovej brzdy/nepovolené

Uvedenie obmedzení pri použití bŕzd na vírivý prúd.

P

1.1.1.1.6.3.

Použitie magnetických bŕzd

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

povolené/povolené len v prípade núdzovej brzdy/nepovolené

Uvedenie obmedzení pri použití magnetických bŕzd.

P

1.1.1.1.7.

Ochrana zdravia, bezpečnosť a životné prostredie

1.1.1.1.7.1.

Protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel požadovaná

[A]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

N/A/B

Vymedzená pravdepodobnosť, že osobný vlak s požiarom na palube bude schopný pokračovať v jazde určitý čas, tak ako je vymedzené v SRT TSI a CR LOC a PAS TSI. Zvoliť možnosť Žiadna (N) v prípade krátkych tunelov a estakád kratších ako 1 km.

P – TSI

I – existujúce

1.1.1.1.7.2.

Národná protipožiarna kategória železničných koľajových vozidiel požadovaná

[reťazec znakov]

Vymedzená pravdepodobnosť, že osobný vlak s požiarom na palube bude schopný pokračovať v jazde určitý čas podľa vnútroštátnych predpisov, ak nejaké existujú.

I – existujúce

1.1.1.1.7.3.

Použitie mazania okolesníkov

[A]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

požadované/povolené/zakázané

Použitie palubného zariadenia na mazanie okolesníkov je požadované/povolené/zakázané.

P – TEN CR

P – mimo TEN

1.1.1.1.7.4.

Výskyt úrovňových priecestí

[Á/N]

Výskyt úrovňových priecestí na úseku trate.

P – TEN CR

P – mimo TEN

1.1.1.1.7.5.

Povolené zrýchlenia na úrovňovom priecestí

[N.N]

Obmedzenie zrýchlenia vlaku, ak zastavuje v blízkosti úrovňového priecestia, vyjadrené v metroch za sekundu na druhú v prípade, že sa nejaké uplatňuje na základe vnútroštátnych predpisov.

I – TEN CR

I – mimo TEN

1.1.1.1.8.

Tunel

1.1.1.1.8.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice 2001/14/ES].

P

1.1.1.1.8.2.

Označenie tunela

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

I

1.1.1.1.8.3.

Začiatok tunela

[WGS84 + NNN.NN + reťazec znakov]

Zemepisná poloha podľa štandardného svetového geodetického systému (World Geodetic System – WGS) a kilometer alebo míľa súvisiaca s označením trate na začiatku tunela.

P

1.1.1.1.8.4.

Koniec tunela

[WGS84 + NNN.NN + reťazec znakov]

Zemepisná poloha podľa štandardného svetového geodetického systému (World Geodetic System – WGS) a kilometer alebo míľa súvisiaca s označením trate na konci tunela.

P

1.1.1.1.8.5.

Vyhlásenie ES o overení tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.1.1.1.8.6.

Vyhlásenie EI o preukázaní tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.1.1.1.8.7.

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Skutočná dĺžka tunela (vyjadrená v metroch) od portálu až po portál meraná vo výške horného okraja koľajnice. Požadované iba pre tunel s dĺžkou 100 metrov alebo viac.

P

1.1.1.1.8.8.

Plocha priečneho profilu

[NNN]

Najmenšia plocha priečneho profilu tunela (vyjadrená v štvorcových metroch).

P

1.1.1.1.8.9.

Núdzový plán

[Á/N]

Plán vytvorený pod vedením MI a prípadne v spolupráci so ŽP, záchrannou službou a príslušnými orgánmi pre každý tunel. Musí sa zhodovať s poskytnutými zariadeniami na záchranu vlastnými prostriedkami, evakuáciu a záchranu (SRT TSI, rozhodnutie Komisie 2008/163/ES).

P – TSI

I – existujúce

1.1.1.2.

Subsystém Energia

1.1.1.2.1.

Vyhlásenia o overení koľaje

1.1.1.2.1.1.

Vyhlásenie ES o overení koľaje (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.1.1.2.1.2.

Vyhlásenie EI o preukázaní koľaje (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.1.1.2.2.

Vrchné trolejové vedenie

1.1.1.2.2.1.

Systém zásobovania energiou (napätie a frekvencia)

[reťazec znakov]

vybrať jednu možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

neelektrifikovaný/AC 25kV – 50Hz/AC 15kV – 16,7 Hz/DC 3kV/DC 1,5 kV/DC (špecifický prípad FR)/DC 750 V/iný (uveďte menovité napätie a frekvenciu a rozsahy)

Menovité napätie a frekvencia, ak je podľa normy EN 50163:2004. Ak sa presiahne rozsah EN, uverejní sa maximálne stále napätie (maximálna hodnota sa dá do zátvoriek).

P

1.1.1.2.2.2.

Maximálny vlakový prúd

[NNNN]

Maximálny povolený vlakový prúd vyjadrený v ampéroch (A).

P

1.1.1.2.2.3.

Maximálny prúd pri státí na jeden zberač

[NNN]

Maximálny povolený vlakový prúd pri státí pre systémy jednosmerného prúdu vyjadrený v ampéroch (A).

P

1.1.1.2.2.4.

Povolenie na rekuperačné brzdenie

[Á/N]

Rekuperačné brzdenie je povolené alebo nepovolené.

P

1.1.1.2.2.5.

Menovitá výška trolejového drôtu

[N.NN]

Menovitá hodnota výšky trolejového drôtu na stĺpe za bežných podmienok vyjadrená v metroch.

P – TSI

1.1.1.2.2.6.

Maximálna výška trolejového drôtu

[N.NN]

Maximálna hodnota výšky trolejového drôtu na stĺpe za bežných podmienok vyjadrená v metroch.

P – TEN HS

P – TEN CR

P – mimo TEN

1.1.1.2.2.7.

Minimálna výška trolejového drôtu

[N.NN]

Minimálna hodnota výšky trolejového drôtu na stĺpe za bežných podmienok vyjadrená v metroch.

P – TEN HS

P – TEN CR

P – mimo TEN

1.1.1.2.3.

Zberač

1.1.1.2.3.1.

Prijaté hlavy zberača

[reťazec znakov]

viaceré možnosti z vopred zostaveného zoznamu:

1 950 mm (typ 1)/1 950 mm (typ 2)/1 950 mm (PL)/1 800 mm (NO, SE)/1 600 mm (EP)/1 600 mm (GB, CTRL)/1 600 mm (GB)/1 450/iné (bližšie určiť)

Jedna alebo viacero hláv zberača podľa RST TSI alebo normy EN 50367:2006.

P

1.1.1.2.3.2.

Požiadavky na počet zdvihnutých zberačov a rozstup medzi nimi

[reťazec znakov]

Maximálny počet zdvihnutých zberačov povolený na trati. Minimálny rozstup osí hláv zberača v prípade dvoch a viacerých zdvihnutých zberačov vyjadrený v metroch. Hodnoty sú vymedzené pre „maximálnu povolenú rýchlosť“ na tomto úseku.

P

1.1.1.2.3.3.

Povolený materiál klzných líšt

[reťazec znakov]

viaceré možnosti z vopred zostaveného zoznamu:

meď/čistý uhlík/uhlík s prídavným materiálom/uhlík s vrstvou medi/iné

Jeden alebo viacero materiálov klzných líšt, ktoré sú povolené na použitie na trati.

P

1.1.1.2.4.

Oddeľujúce úseky vrchného trolejového vedenia

1.1.1.2.4.1.

Výskyt oddelených fáz

[Á + odkaz/N]

Ak sa na úseku trate vyskytuje oddelená fáza, uvedie sa odkaz na jej podrobný opis.

P

1.1.1.2.4.2.

Výskyt oddelených systémov

[Á + odkaz/N]

Ak sa na úseku trate vyskytuje oddelený systém, uvedie sa odkaz na jeho podrobný opis.

P

1.1.1.2.5.

Požiadavky na železničné koľajové vozidlá

1.1.1.2.5.1.

Palubné zariadenie na obmedzenie prúdu požadované

[Á/N]

Požiadavka na palubné zariadenie umožňujúce nastaviť maximálny vlakový prúd.

P – TEN CR

P – mimo TEN

1.1.1.2.5.2.

Povolená stredná prítlačná sila

[reťazec znakov]

alebo

[NNN]

Stredná prítlačná sila povolená na trati. Táto sila je vymedzená buď ako vopred stanovený oblúk, alebo ako hodnota vyjadrená v newtonoch.

P

1.1.1.2.5.3.

Automatické sťahovacie zariadenie (ADD) požadované

[Á/N]

Automatické sťahovacie zariadenie (ADD), ktoré sa vyžaduje na vozidle, podľa normy EN 50206-1.

P

1.1.1.3.

Subsystém Riadenie-zabezpečenie a návestenie

1.1.1.3.1.

Vyhlásenia o overení koľaje

1.1.1.3.1.1.

Vyhlásenie ES o overení koľaje (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.1.1.3.1.2.

Vyhlásenie EI o preukázaní koľaje (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.1.1.3.2.

Trieda A – Systém ochrany vlaku (ETCS)

1.1.1.3.2.1.

Úroveň ETCS

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

žiadna/1/2/3

Rôzne úrovne uplatňovania ERTMS/ETCS predstavujú spôsob, ako vyjadriť možné prevádzkové vzťahy medzi koľajou a vlakom. Vymedzenia úrovne sa týkajú najmä použitého traťového zariadenia, spôsobu, akým sa traťové informácie dostanú k palubným zariadeniam, a toho, ktoré funkcie sa spracovávajú pozdĺž trate a ktoré v palubnom zariadení.

P

1.1.1.3.2.2.

ETCS baseline, verzia (x.y)

[N.N.N]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Systém ETCS baseline nainštalovaný pozdĺž trate (verzia v zátvorke nie je plne kompatibilná).

P

1.1.1.3.2.3.

ETCS infill potrebný na prístup k trati

[Á/N]

Infill predstavuje kritérium prístupu k sieti.

I

1.1.1.3.2.4.

ETCS infill nainštalovaný pozdĺž trate

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

 

žiadna

 

slučka

 

GSM-R

 

slučka a GSM-R

Informácie o nainštalovanom zariadení pozdĺž koľaje schopné vysielať informácie o funkcii infill prostredníctvom slučky alebo GSM-R pre inštalácie na úrovni 1.

I

1.1.1.3.2.5.

Národná aplikácia ETCS zavedená

Číslo z vopred zostaveného zoznamu

Balík 44 predstavuje spôsob prenosu údajov o národných aplikáciách medzi vlakom a koľajou a späť prostredníctvom zariadení na prenos údajov, ktoré tvoria súčasť ETCS. Hodnoty NID_XUSER spravované ERA v dokumente o premenných ETCS, ktorý je dostupný na webovej stránke ERA.

Národná aplikácia nainštalovaná na trati.

I

1.1.1.3.2.6.

Prevádzkové obmedzenia alebo podmienky

[Á + odkaz/N]

Obmedzenia alebo podmienky z dôvodu čiastočnej zhody s CCS TSI.

I

1.1.1.3.2.7.

Nepovinné funkcie ETCS

[reťazec znakov]

Použitie týchto nepovinných funkcií môže zlepšiť prevádzku na trati. Slúžia len na informáciu a nepredstavujú kritériá na prístup k sieti.

I

1.1.1.3.3.

Trieda A – Rádio (GSM-R)

1.1.1.3.3.1.

Verzia GSM-R

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

 

žiadna/1/2/3

 

žiadna, 6/14, 7/15

Verzia GSM-R FRS a SRS nainštalovaná na trati.

P

1.1.1.3.3.2.

Minimálny počet zapojených mobilných telefónov s GSM-R vo vlaku na prenos údajov

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

žiadna/1/2/3

Počet mobilných telefónov na prenos údajov požadovaný na bezproblémový chod vlaku. Nie sú rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, ani interoperability.

P

1.1.1.3.3.3.

Nepovinné funkcie GSM-R

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

cezhraničná príručka/cezhraničná balíza/cezhraničné rádio/…

Použitie týchto nepovinných funkcií GSM-R môže zlepšiť prevádzku na trati. Slúžia len na informáciu a nepredstavujú kritériá na prístup k sieti.

I

1.1.1.3.4.

Trieda A – Systém detekcie vlakov

1.1.1.3.4.1.

Systém detekcie vlakov triedy A

[Á + odkaz/N]

Otvorený bod s odkazom na vnútroštátne predpisy, ak sa naň nejaké vzťahujú.

I

1.1.1.3.5.

Trieda B – Systémy ochrany vlakov

1.1.1.3.5.1.

Inštalované ochranné, riadiace a výstražné systémy vlaku triedy B a/alebo iné (systém a v prípade potreby verzia)

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

LZB DE/LZB Španielsko/LZB AT/TVM430/PZB 90/iné (bližšie určiť)

Ochranné, riadiace a výstražné systémy vlaku za bežnej prevádzky triedy B a/alebo iné nainštalované na trati.

P

1.1.1.3.5.2.

Potreba viac ako jedného ochranného, riadiaceho a výstražného systému triedy B a/alebo iného ochranného, riadiaceho a výstražného systému požadovaného vo vlaku

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

KVB/iné (bližšie určiť)

Vo vlaku je potrebných a zapojených súčasne viac ako jeden ochranný, riadiaci a výstražný systém triedy B a/alebo iný ochranný, riadiaci a výstražný systém.

P

1.1.1.3.6.

Trieda B – Rádio

1.1.1.3.6.1.

Nainštalovaný rádiový systém triedy B alebo iný rádiový systém (systém a v prípade potreby verzia)

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

rádiový systém UIC kapitola 1 až 4/BR 1845/vlakové rádio VR/iné (bližšie určiť)

Rádiový systém triedy B za bežnej prevádzky alebo iný rádiový systém za bežnej prevádzky nainštalovaný na trati.

P

1.1.1.3.7.

Prechody medzi systémami

1.1.1.3.7.1.

Prepínanie medzi rôznymi ochrannými, riadiacimi a výstražnými systémami

[Á + odkaz/N]

Prepínanie medzi systémami ETCS/trieda B a trieda B/trieda B počas prevádzky. Inštalácia závisí od miestnych podmienok.

I – existujúce

1.1.1.3.7.2.

Prepínanie medzi rádiovými systémami

[Á + odkaz/N]

Prepínanie medzi rádiovými systémami GSM-R/trieda B, trieda B/trieda B a žiadnym komunikačným systémom počas prevádzky. Inštalácia závisí od miestnych podmienok.

I – existujúce

1.1.1.3.8.

Trieda B – Systémy detekcie vlakov

1.1.1.3.8.1.

Typy systémov detekcie vlakov

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

traťový obvod/snímač kolies/slučka

Nainštalované typy systémov detekcie vlakov. Pomáha to rýchlo určiť, ktoré parametre týkajúce sa detekcie vlakov sa uplatňujú pre konkrétny úsek železničnej trate (nie všetky parametre sa uplatňujú pri všetkých typoch systémov detekcie vlakov).

P

1.1.1.3.8.2.

Maximálna povolená vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami

[NNNNN]

Vzdialenosť sa udáva v milimetroch.

Súvisí s minimálnou dĺžkou úseku detekcie vlaku. Táto požiadavka sa týka minimálnej dĺžky úseku návestenia, tak aby ju vozidlo alebo vlak nepreklenovali, čo by systém detekcie nahlásil ako „voľný“.

P

1.1.1.3.8.3.

Minimálna povolená vzdialenosť medzi dvoma za sebou umiestnenými nápravami

[NNNN]

Vzdialenosť sa udáva v milimetroch.

Súvisí s počítadlami náprav alebo senzorom kolesa, alebo špeciálnym prípadom. Systémy počítadiel náprav musia byť schopné rozoznať detekciu nápravy prostredníctvom dvoch za sebou umiestnených počítadiel v dostatočne vysokom rozlíšení, v opačnom prípade bude výsledkom matematická chyba.

P

1.1.1.3.8.4.

Minimálna povolená vzdialenosť medzi prvou a poslednou nápravou

[NNNN]

Vzdialenosť sa udáva v milimetroch.

Súvisí s traťovými obvodmi alebo príslušnými špecifickými prípadmi. Elektrické prípojky medzi priľahlými traťovými obvodmi môžu obsahovať miesto, na ktorom nie je zabezpečená detekcia nápravy vozidla.

P

1.1.1.3.8.5.

Maximálna povolená dĺžka prednej časti vozidla

[NNNN]

Dĺžka sa udáva v milimetroch.

Súvisí s traťovými obvodmi a počítadlami náprav. Systém detekcie vlakov musí byť schopný rozpoznať prvú nápravu ešte pred tým, ako predná časť vlaku dosiahne nebezpečný bod pred ním, ako aj poslednú nápravu, až kým zadná časť vlaku neopustí nebezpečné miesto. Pomenovanie „predná časť“ sa používa na obe časti (prednú aj zadnú) vozidla alebo vlaku.

P

1.1.1.3.8.6.

Minimálna povolená šírka venca

[NNN]

Šírka sa udáva v milimetroch.

Súvisí s počítadlami náprav, pedálmi a koľajnicovými spínačmi. Prechádzajúce koleso ovplyvňuje detekčnú oblasť počítadla náprav. Šírka venca musí byť dostatočne veľká, aby mala dostatočný vplyv na detekčnú oblasť a zabezpečila správnu detekciu.

P

1.1.1.3.8.7.

Minimálny povolený priemer kolesa

[NNN]

Priemer sa udáva v milimetroch.

Zlučiteľnosť s počítadlom náprav. Rozsah pôsobenia (na povrch okolesníka kolesa) detekčnej oblasti počítadla náprav súvisí s priemerom kolesa.

P

1.1.1.3.8.8.

Minimálna povolená hrúbka okolesníka

[NN.N]

Hrúbka sa udáva v milimetroch.

Zlučiteľnosť s počítadlami náprav, pedálmi a koľajnicovými spínačmi. Prechádzajúce koleso ovplyvňuje detekčnú oblasť počítadla náprav. Okolesník musí byť dostatočne hrubý, aby mal dostatočný vplyv na detekčnú oblasť a zabezpečil správnu detekciu.

P

1.1.1.3.8.9.

Minimálna povolená výška okolesníka

[NN.N]

Výška sa udáva v milimetroch.

Zlučiteľnosť s počítadlami náprav, pedálmi a koľajnicovými spínačmi. Prechádzajúce koleso ovplyvňuje detekčnú oblasť počítadla náprav. Okolesník musí byť dostatočne vysoký, aby mal dostatočný vplyv na detekčnú oblasť a zabezpečil správnu detekciu.

P

1.1.1.3.8.10.

Maximálna povolená výška okolesníka

[NN.N]

Výška sa udáva v milimetroch.

Zlučiteľnosť s počítadlami náprav, pedálmi a koľajnicovými spínačmi. Prechádzajúce koleso ovplyvňuje detekčnú oblasť počítadla náprav. V prípade výšky okolesníka sa musí vymedziť rozsah jeho rozmerov Sh(min) – Sh(max).

P

1.1.1.3.8.11.

Minimálne povolené zaťaženie nápravy

[N.N]

Zaťaženie sa udáva v tonách.

Zlučiteľnosť s traťovými obvodmi, pedálmi a koľajnicovými spínačmi. Minimálne zaťaženie nápravy aktivuje pedále a koľajnicové spínače. Minimálne zaťaženie nápravy bude mať tiež pozitívny účinok na odpor medzi kolesom a koľajnicou, čo je dôležité pre prevádzku traťových obvodov.

P

1.1.1.3.8.12.

Pravidlá pre nekovový priestor okolo kolies

[Á + odkaz/N]

Zlučiteľnosť so senzormi kolesa pre počítadlá náprav. Fungovanie počítadiel náprav je založené na deformácii elektromagnetického poľa. K deformácii by malo dochádzať iba prechodom kolesa, nie na okolitých častiach železničného koľajového vozidla. Otvorený bod s odkazom na vnútroštátne predpisy, ak sa na ne nejaké vzťahujú.

P

1.1.1.3.8.13.

Pravidlá pre kovovú hmotu vozidla

[Á + odkaz/N]

Zlučiteľnosť s indukčnými slučkami. Kovová hmota ovplyvňuje systémy detekcie založené na slučkách. Otvorený bod s odkazom na vnútroštátne predpisy, ak sa na ne nejaké vzťahujú.

P

1.1.1.3.8.14.

Feromagnetické vlastnosti materiálu kolesa požadované

[Á/N]

Zlučiteľnosť so senzormi kolesa pre počítadlá náprav. Táto vlastnosť je potrebná na vytváranie deformácie magnetického poľa okolo počítadiel náprav, aby sa zabezpečila správna detekcia.

Požiadavka uvedená v CCS TSI nie je presná.

P

1.1.1.3.8.15.

Maximálna povolená impedancia medzi protiľahlými kolesami dvojkolesia

[N.NN]

Impedancia sa uvádza v ohmoch.

Zlučiteľnosť s traťovými obvodmi. Traťový obvod je schopný detegovať železničné koľajové vozidlo, iba ak impedancia medzi koľajnicami neprevyšuje určitú hodnotu. Táto hodnota sa uvádza ako hodnota impedancie protiľahlých kolies dvojkolesia a prechodového odporu na povrchu koleso – koľajnica. Požiadavka na rozhranie sa v tomto prípade vzťahuje iba na elektrický odpor medzi jazdnými plochami protiľahlých kolies dvojkolesia.

P

1.1.1.3.8.16.

Minimálna povolená impedancia medzi zberačom a kolesami

[N.NN]

Impedancia sa uvádza v ohmoch.

Zlučiteľnosť s traťovými obvodmi. Pri systémoch detekcie založených na traťových obvodoch môžu harmonické kmity vytvorené systémom napájania elektrickou energiou vytvoriť rušenie, čo môže viesť ku krížovému účinku prostredníctvom systému trakčného vedenia z jednej koľaje na druhú. Dostatočne veľká impedancia vozidla tomu dokáže zabrániť.

P

1.1.1.3.8.17.

Maximálny posyp pieskom

[reťazec znakov]

Jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

500 g/800 g/iné (bližšie určiť)

Maximálny posyp za 30 sekúnd. Zlučiteľnosť s traťovými obvodmi. Príliš veľa piesku so sebou prináša riziko, že nebude možné detegovať vlaky na koľajniciach vybavených traťovými obvodmi.

P

1.1.1.3.8.18.

Zrušenie pieskovania vodičom požadované

[Á/N]

Zlučiteľnosť s traťovými obvodmi na miestach, kde nie je dovolené používať pieskovanie.

P

1.1.1.3.9.

Parametre týkajúce sa elektromagnetického rušenia

1.1.1.3.9.1.

Pravidlá týkajúce sa spätného prúdu v koľajniciach

[Á + odkaz/N]

Zlučiteľnosť s traťovými obvodmi a snímačmi kolies počítadiel náprav. Harmonické kmity v trakčnom prúde v koľajniciach môžu pôsobiť rušivo na prevádzku traťových obvodov. Jednosmerný prúd v koľajniciach môže nasýtiť snímače počítadiel náprav, a tým zabrániť ich prevádzke. Otvorený bod s odkazom na vnútroštátne predpisy, ak sa na ne nejaké vzťahujú.

P

1.1.1.3.9.2.

Pravidlá týkajúce sa elektrických, magnetických a elektromagnetických polí

[Á + odkaz/N]

Zlučiteľnosť so snímačmi kolies. Elektromagnetické polia vytvorené železničnými koľajovými vozidlami môžu ovplyvniť prevádzku počítadiel náprav a snímačov kolies. Otvorený bod s odkazom na vnútroštátne predpisy, ak sa na ne nejaké vzťahujú.

P

1.1.1.3.10.

Traťový systém pre prípad zhoršenej situácie

1.1.1.3.10.1.

Úroveň ETCS pre zhoršenú situáciu

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

žiadna/1/2/3

Systém pre zhoršenú situáciu. V prípade poruchy úrovne ETCS pre bežnú prevádzku možno na pohyb vlaku dohliadať z inej úrovne ETCS. Príklad: Úroveň 1 ako režim zhoršenej situácie pre úroveň 2.

P

1.1.1.3.10.2.

Ochranné, riadiace a výstražné systémy vlaku triedy B nainštalované pre prípad zhoršenej situácie

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

LZB DE/LZB Španielsko/LZB AT/TVM430/PZB 90/iné (bližšie určiť)

Systém pre zhoršenú situáciu. V prípade poruchy ETCS pre bežnú prevádzku možno na pohyb vlaku dohliadať iným spôsobom. Príklad: prevádzka vlaku chránená systémom triedy B a/alebo traťovými signálmi.

P

1.1.1.3.11.

Parametre týkajúce sa bŕzd

1.1.1.3.11.1.

Minimálny brzdný účinok požadovaný

[Á + odkaz/N]

Na výpočet brzdných kriviek pre kontrolu rýchlosti.

Požiadavky týkajúce sa brzdného účinku môžu záležať na:

vzdialenosti medzi dvoma po sebe nasledujúcimi signálmi (dĺžka traťového úseku),

rýchlosti vlaku,

hmotnosti vlaku,

sklone.

I

1.1.1.3.12.

Iné parametre týkajúce sa CCS

1.1.1.3.12.1.

Podpora výkyvnej vozňovej skrine

[Á + odkaz/N]

Podpora funkcie výkyvnej vozňovej skrine umožňuje jazdiť rýchlejšie v zákrutách a znižuje čas jazdy na tratiach vybavených ETCS (vlaky vybavené ETCS patria do špeciálnej kategórie vlakov „vlaky s výkyvnou vozňovou skriňou“). Bez podpory tejto funkcie jazdia dokonca aj vlaky s výkyvnou vozňovou skriňou vybavené ETCS ako bežné vlaky, pre ktoré platia prísnejšie obmedzenia rýchlosti v zákrutách.

I

1.2.

MIESTO PREVÁDZKY

1.2.0.0.0.

Všeobecné informácie

1.2.0.0.0.1.

Názov miesta prevádzky

[reťazec znakov]

Názov sa väčšinou vzťahuje na mesto alebo obec, alebo na účel kontroly dopravy.

I

1.2.0.0.0.2.

Identifikačný kód miesta prevádzky

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Kód vytvorený na účely TAF TSI v rámci SEDP, tak ako sa vymedzuje v norme CEN CWA15541:May2006. Skladá sa z dvoch písmen kódu krajiny a štrnástich čísiel predstavujúcich kód lokality.

P

1.2.0.0.0.3.

Národný identifikačný kód miesta prevádzky

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie miesta prevádzky alebo jedinečné číslo miesta prevádzky v rámci členského štátu.

I

1.2.0.0.0.4.

Typ miesta prevádzky

[reťazec znakov]

viacero možností z vopred zostaveného zoznamu:

stanica/zastávka pre cestujúcich/nákladný terminál/križovatka/zriaďovacia stanica/iné (bližšie určiť)

Typ zariadenia vzhľadom na hlavnú(-é) prevádzkovú(-é) funkciu(-e).

P

1.2.0.0.0.5.

Lokalita miesta prevádzky

[WGS84 + NNN.NN + reťazec znakov]

Zemepisná poloha podľa štandardného svetového geodetického systému (World Geodetic System – WGS) a kilometer alebo míľa súvisiaca s označením trate vymedzujúcim miesto prevádzky. Normálne sa uvažuje so stredom miesta prevádzky.

P

1.2.1.

KOĽAJ

1.2.1.0.0.

Všeobecné informácie

1.2.1.0.0.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice 2001/14/ES].

P

1.2.1.0.0.2.

Označenie koľaje

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie koľaje alebo jedinečné číslo koľaje v rámci miesta prevádzky.

P

1.2.1.0.1.

Vyhlásenia o overení koľaje

1.2.1.0.1.1.

Vyhlásenie ES o overení koľaje (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.2.1.0.1.2.

Vyhlásenie EI o preukázaní koľaje (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.2.1.0.2.

Výkonnostné parametre

1.2.1.0.2.1.

Typ trate

[RN]

vybrať jednu možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Vymedzenie dôležitosti trate (hlavná alebo iná) a spôsobu dosiahnutia parametrov potrebných z hľadiska interoperability (nová alebo modernizovaná), tak ako sa vymedzuje v CR INF TSI. Tento parameter sa uplatňuje iba na miesta prevádzky na tratiach TEN.

P – TEN HS

P – TEN CR

1.2.1.0.2.2.

Typ dopravy

[A]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

O/N/M

V prípade kategórie trate TSI označuje prevládajúcu dopravu pre cieľový systém a príslušné základné parametre (osobná, nákladná, zmiešaná doprava), tak ako sa vymedzuje v CR INF TSI. Tento parameter sa uplatňuje aj na miesta prevádzky na tratiach mimo TEN.

P

1.2.1.0.3.

Vedenie trate

1.2.1.0.3.1.

Interoperabilný rozchod

[AA]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

GA/GB/GC

Rozchody GA, GB alebo GC vymedzené v prílohe C k norme EN 15273-3:2009.

P

1.2.1.0.3.2.

Nadnárodné rozchody

[reťazec znakov]

Nadnárodný rozchod (ustanovenia D.1 až D.3 prílohy D k norme EN 15273-3:2009) alebo medzinárodný rozchod (ustanovenie C.2.1 prílohy C k norme EN 15273-3:2009), ktorý je iný než GA, GB a GC.

P

1.2.1.0.3.3.

Národné rozchody

[reťazec znakov]

Domáci rozchod vymedzený v norme EN 15273:3-2009 alebo iný miestny rozchod.

I

1.2.1.0.4.

Parametre trate

1.2.1.0.4.1.

Menovitý rozchod koľaje

[NNNN]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Jediná hodnota, vyjadrená v milimetroch, ktorá určuje rozchod koľaje. V prípade viackoľajnej trate sa súbor údajov musí uverejňovať zvlášť na každý pár koľají určených na prevádzku ako oddelená trať.

P

1.2.1.0.5.

Tunel

1.2.1.0.5.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice 2001/14/ES].

P

1.2.1.0.5.2.

Označenie tunela

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

I

1.2.1.0.5.3.

Vyhlásenie ES o overení tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.2.1.0.5.4.

Vyhlásenie EI o preukázaní tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.2.1.0.5.5.

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Skutočná dĺžka tunela (vyjadrená v metroch) od portálu až po portál meraná vo výške horného okraja koľajnice. Požadované iba pre tunel s dĺžkou 100 metrov alebo viac.

I

1.2.1.0.5.6.

Núdzový plán

[Á/N]

Plán vytvorený pod vedením MI a prípadne v spolupráci so ŽP, záchrannou službou a príslušnými orgánmi pre každý tunel. Musí sa zhodovať s poskytnutými zariadeniami na záchranu vlastnými prostriedkami, evakuáciu a záchranu (SRT TSI, rozhodnutie 2008/163/ES).

P – TSI

I – existujúce

1.2.1.0.6.

Nástupište

1.2.1.0.6.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice 2001/14/ES].

P

1.2.1.0.6.2.

Označenie nástupišťa

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie nástupišťa alebo jedinečné číslo nástupišťa v rámci miesta prevádzky.

P

1.2.1.0.6.3.

Zatriedenie nástupišťa

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

HS TEN/CR TEN/mimo TEN

Nástupište funguje ako súčasť tratí HS TEN, CR TEN alebo mimo TEN.

P

1.2.1.0.6.4.

Uplatňovanie PRM (osoby so zníženou pohyblivosťou)

[Á/N]

Informácia, či nástupište je v súlade s PRM TSI.

P

1.2.1.0.6.5.

Vyhlásenie ES o overení nástupišťa (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.2.1.0.6.6.

Vyhlásenie EI o preukázaní nástupišťa (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.2.1.0.6.7.

Užitočná dĺžka nástupíšť

[NNNN]

Maximálna súvislá dĺžka (vyjadrená v metroch) tej časti nástupišťa, pri ktorej vlak za bežných prevádzkových podmienok zastavuje a ostáva stáť, aby cestujúci mohli nastúpiť do vlaku a vystúpiť z neho, s príslušným predĺžením o prípustnú odchýlku pri zastavení (CR INF TSI).

P

1.2.1.0.6.8.

Výška nástupišťa

[NNNN]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

550/760/iné (bližšie určiť)

Vzdialenosť medzi horným povrchom nástupišťa a jazdnou plochou susednej koľaje. Ide o menovitú hodnotu vyjadrenú v milimetroch.

P

1.2.1.0.6.9.

Pevné zariadenia slúžiace na vypravenie vlakov z nástupišťa

[reťazec znakov]

Pevné zariadenia, akými sú zrkadlá a kamerový systém, inštalované ako súčasť návestného zariadenia, ktoré umožňuje personálu na nástupišti naznačiť vlakovému personálu, kedy zatvoriť dvere, a po ich úspešnom zatvorení, kedy uviesť vlak do chodu.

I

1.2.1.0.6.10.

Pomocné zariadenia pre nástup a výstup na nástupišti

[Á/N]

Informácia, či sa na nástupišti nachádzajú nejaké zariadenia, ktoré by uľahčovali nástup do vlakov a výstup z nich.

P

1.2.2.

VEDĽAJŠIA KOĽAJ

1.2.2.0.0.

Všeobecné informácie

1.2.2.0.0.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice 2001/14/ES].

P

1.2.2.0.0.2.

Označenie vedľajšej koľaje

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie vedľajšej koľaje alebo jedinečné číslo vedľajšej koľaje v rámci miesta prevádzky.

P

1.2.2.0.0.3.

Zatriedenie vedľajšej koľaje

[reťazec znakov]

jedna možnosť z vopred zostaveného zoznamu:

HS TEN/CR TEN/mimo TEN

Vedľajšia koľaj sa prevádzkuje ako súčasť HS TEN, CR TEN alebo mimo TEN.

P

1.2.2.0.1.

Vyhlásenia o overení vedľajšej koľaje

1.2.2.0.1.1.

Vyhlásenie ES o overení vedľajšej koľaje (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.2.2.0.1.2.

Vyhlásenie EI o preukázaní vedľajšej koľaje (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.2.2.0.2.

Výkonnostné parametre

1.2.2.0.2.1.

Užitočná dĺžka vedľajšej koľaje

[NNNN]

Celková dĺžka vedľajšej koľaje/odstavnej koľaje vyjadrená v metroch, na ktorej môžu vlaky bezpečne parkovať.

P

1.2.2.0.3.

Vedenie trate

1.2.2.0.3.1.

Maximálny sklon odstavných koľají

[N.N]

Hodnota sklonu prevyšujúca hraničnú hodnotu 2,5 stanovenú v TSI vyjadrená v milimetroch na meter.

I – existujúce

1.2.2.0.3.2.

Minimálny polomer horizontálneho oblúka

[NNN]

Hodnota polomeru (vyjadrená v metroch), ak je menšia ako minimálna hraničná hodnota stanovená v CR INF TSI pre trate, ktoré nie sú v súlade s TSI.

I – existujúce

1.2.2.0.3.3.

Minimálny polomer vertikálneho oblúka

[NNN]

Hodnota polomeru (vyjadrená v metroch), ak je menšia ako minimálna hraničná hodnota stanovená v CR INF TSI pre trate, ktoré nie sú v súlade s TSI.

I – existujúce

1.2.2.0.4.

Pevné zariadenia na údržbu vlakov

1.2.2.0.4.1.

Vyprázdňovanie toaliet

[Á + odkaz/N]

Typ vyprázdňovania toaliet (pevné zariadenie na údržbu vlakov) vymedzený v INF TSI. Ak je nainštalované, uvedie sa odkaz na externú dokumentáciu.

P

1.2.2.0.4.2.

Zariadenia na vonkajšie čistenie

[Á + odkaz/N]

Typ zariadenia na vonkajšie čistenie (pevné zariadenie na údržbu vlakov) vymedzený v INF TSI. Ak je nainštalované, uvedie sa odkaz na externú dokumentáciu.

P

1.2.2.0.4.3.

Zariadenie na doplnenie zásob vody

[Á + odkaz/N]

Typ zariadenia na doplnenie zásob vody (pevné zariadenie na údržbu vlakov) vymedzený v INF TSI. Ak je nainštalované, uvedie sa odkaz na externú dokumentáciu.

P

1.2.2.0.4.4.

Zariadenie na dopĺňanie paliva

[Á + odkaz/N]

Typ zariadenia na dopĺňanie paliva (pevné zariadenie na údržbu vlakov) vymedzený v INF TSI. Ak je nainštalované, uvedie sa odkaz na externú dokumentáciu.

P

1.2.2.0.4.5.

Zariadenie na doplnenie zásob piesku

[Á + odkaz/N]

Typ zariadenia na doplnenie zásob piesku (pevné zariadenie na údržbu vlakov). Ak je nainštalované, uvedie sa odkaz na externú dokumentáciu.

P

1.2.2.0.4.6.

Elektrické napájanie

[Á + odkaz/N]

Typ elektrického napájania (pevné zariadenie na údržbu vlakov) vymedzený v INF TSI. Ak je nainštalované, uvedie sa odkaz na externú dokumentáciu.

P

1.2.2.0.5.

Tunel

1.2.2.0.5.1.

Meno MI

[reťazec znakov]

Manažér infraštruktúry znamená ktorýkoľvek orgán alebo podnik zodpovedný najmä za zriadenie a udržiavanie železničnej infraštruktúry [článok 2 písm. h) smernice 2001/14/ES].

P

1.2.2.0.5.2.

Označenie tunela

[reťazec znakov]

Jedinečné označenie tunela alebo jedinečné číslo tunela v rámci členského štátu.

I

1.2.2.0.5.3.

Vyhlásenie ES o overení tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení ES podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

P – TSI

1.2.2.0.5.4.

Vyhlásenie EI o preukázaní tunela (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo vyhlásení EI podľa požiadaviek na formát uvedených v Dokumente o praktických opatreniach na predkladanie dokumentov o interoperabilite (ERA/INF/10-2009/INT).

I – existujúce

1.2.2.0.5.5.

Dĺžka tunela

[NNNNN]

Skutočná dĺžka tunela (vyjadrená v metroch) od portálu až po portál meraná vo výške horného okraja koľajnice. Požadované iba pre tunel s dĺžkou 100 metrov alebo viac.

I

1.2.2.0.5.6.

Núdzový plán

[Á/N]

Plán vytvorený pod vedením MI a prípadne v spolupráci so ŽP, záchrannou službou a príslušnými orgánmi pre každý tunel. Musí sa zhodovať s poskytnutými zariadeniami na záchranu vlastnými prostriedkami, evakuáciu a záchranu (SRT TSI, rozhodnutie 2008/163/ES).

P – TSI

I – existujúce

4.   NÁVOD NA POUŽÍVANIE

4.1.   Postupy

V záujme vybavenia žiadostí o údaje podporuje register postupy uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Zoznam postupov

Vyhľadať položky na zistenie zlučiteľnosti trasy pre plánované vlakové spojenie

Vyhľadávanie technických vlastností určitej trasy s cieľom overiť technickú zlučiteľnosť pevných zariadení so železničným koľajovým vozidlom podľa rozhrania s Európskym registrom povolených typov vozidiel.

Vyhľadať položky na zabezpečenie technickej zlučiteľnosti pevných zariadení

Vyhľadávanie technických vlastností určitého úseku trasy s cieľom overiť rozhrania vo vzťahu k systémom, v ktorých je integrovaný na hraniciach.

Vyhľadať položky na navrhovanie subsystémov železničných koľajových vozidiel

Vyhľadávanie technických vlastností určitej časti siete s cieľom zabezpečiť zhodu pri navrhovaní a povoľovaní vozidiel na uvedenie do prevádzky na úrovni „typu“.

Vyhľadať položky na monitorovanie interoperability železničnej siete EÚ

Vyhľadávanie technických vlastností určitých častí sietí s cieľom pravidelne monitorovať pokrok smerom k interoperabilnej sieti v rámci EÚ vzhľadom na hlavné výkonnostné ukazovatele.

4.2.   Periodicita revízie

Členské štáty musia pravidelne aktualizovať položky, ktoré sa nachádzajú v registri, a to najmenej každé tri mesiace. Jedna aktualizácia by mala prebiehať zároveň s každoročným uverejňovaním podmienok používania siete.


Top