Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  9. marca 2011 o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve a zaobchádzaní s ním [oznámené pod číslom K(2011) 1536] Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 2011

o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve a zaobchádzaní s ním

[oznámené pod číslom K(2011) 1536]

(Text s významom pre EHP)

(2011/155/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 27 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry z 15. apríla 2010 týkajúce sa referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 3 smernice 2008/57/ES,

keďže:

(1)

Rozhodnutie 2009/965/ES z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES (2) obsahuje v prílohe zoznam parametrov, ktorý sa použije pri klasifikácii vnútroštátnych predpisov v referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 smernice 2008/57/ES.

(2)

Je dôležité jasne určiť vnútroštátne predpisy, ktoré majú byť uvedené v referenčnom dokumente, aby sa dalo stanoviť, v akom rozsahu ich možno vyhlásiť za rovnocenné, a tak v súlade s oddielom 2 prílohy VII k smernici 2008/57/ES zaradiť do skupiny A čo najväčší počet predpisov.

(3)

Členské štáty sú zodpovedné za aktualizáciu svojich vnútroštátnych predpisov. Aktualizácie vnútroštátnych predpisov môžu mať vplyv na zatriedenie predpisov vzhľadom na predpisy iných členských štátov týkajúce sa určitého parametra stanoveného v oddiele 1 prílohy VII k smernici 2008/57/ES.

(4)

Je potrebné neustále aktualizovať databázu, ktorá obsahuje odkazy na všetky vnútroštátne predpisy a klasifikáciu ich rovnocennosti.

(5)

Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) by mala byť zodpovedná za zostavenie, uverejnenie a vedenie zoznamu predpisov každého členského štátu týkajúcich sa povoľovania vozidiel, ktorý obsahuje odkazy na vnútroštátne predpisy týkajúce sa jednotlivých parametrov a zatriedenie predpisov iných členských štátov týkajúce sa týchto parametrov. Tieto zoznamy by mali byť súčasťou referenčného dokumentu.

(6)

Členské štáty by mali zabezpečiť súlad predpisov uvedených v referenčnom dokumente a predpisov oznámených na základe článku 17 smernice 2008/57/ES. Členské štáty by preto mali mať dostatok času na aktualizáciu referenčného dokumentu alebo na oznámenie/zmenu a doplnenie/stiahnutie predpisov v rámci postupu podľa článku 17. Kým nebudú oba súbory predpisov navzájom zosúladené a nebude k dispozícii jeden vstup na zadávanie údajov o vnútroštátnych predpisoch, vnútroštátne bezpečnostné orgány môžu na udeľovanie povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky v prípade rozporu týchto dvoch súborov pravidiel uplatňovať predpisy uvedené v referenčnom dokumente.

(7)

Okrem toho, pokiaľ ide o oznamovanie národných bezpečnostných predpisov v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (3), nemajú pre referenčný dokument nijaký význam. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/110/ES (4) sa táto smernica zmenila a doplnila, aby sa z prílohy II k smernici 2004/49/ES odstránili národné bezpečnostné predpisy týkajúce sa požiadaviek na povoľovanie uvádzania vozidiel do prevádzky a na ich údržbu.

(8)

Pri zostavovaní národných referenčných dokumentov by národné bezpečnostné orgány mali po porade s príslušnými pracovnými skupinami stanoviť priority v súlade s cieľmi smernice 2008/57/ES s prihliadnutím na zdroje, ktoré majú tieto orgány k dispozícii.

(9)

V súlade s článkom 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES by Komisia mala mať vždy právo prijať opatrenie týkajúce sa agentúry, ktorého cieľom je zmena referenčného dokumentu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Obsah referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES je vymedzený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Agentúra referenčný dokument uverejní a spravuje. Voľný prístup k nemu sa zabezpečuje prostredníctvom webovej stránky agentúry. Agentúra uverejní prvú verziu referenčného dokumentu do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

3.   Agentúra predkladá Komisii a výboru uvedenému v článku 29 smernice 2008/57/ES aspoň raz ročne správu o pokroku dosiahnutom pri uverejňovaní referenčného dokumentu a zaobchádzaní s ním.

4.   V súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES môže Komisia na žiadosť agentúry, členského štátu alebo na vlastný podnet kedykoľvek prijať rozhodnutie s cieľom upraviť referenčný dokument, ktorý uverejnila agentúra.

Článok 2

Na účel referenčného dokumentu:

a)

„predpis“ znamená požiadavku, ktorá je uplatniteľná v členskom štáte a ktorú musí žiadateľ o povolenie na uvedenie vozidiel do prevádzky splniť, pokiaľ sa táto požiadavka týka:

parametra v zozname v prílohe k rozhodnutiu 2009/965/ES a/alebo

požiadaviek na overovanie a testovanie a/alebo

postupu, ktorý sa používa na získanie povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky;

b)

„zatriedenie“ znamená zaradenie vnútroštátneho predpisu členského štátu iným členským štátom, ktorý sa vzťahuje na určitý parameter, do jednej z troch skupín A, B alebo C, ktoré sú uvedené v oddiele 2 prílohy VII k smernici 2008/57/ES.

Článok 3

1.   Referenčný dokument každého členského štátu obsahuje v súvislosti s jednotlivými parametrami v zozname uvedenom v prílohe k rozhodnutiu 2009/965/ES:

a)

odkaz na príslušné vnútroštátne predpisy týkajúce sa udeľovania povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky platné v danom členskom štáte alebo informáciu o tom, že v súvislosti s týmto parametrom nie je stanovená žiadna požiadavka;

b)

zatriedenie predpisov platných v iných členských štátoch v súlade s oddielom 2 prílohy VII k smernici 2008/57/ES.

2.   Agentúra uľahčuje zatrieďovanie vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa povoľovania vozidiel príslušnými národnými bezpečnostnými orgánmi v prípade potreby organizovaním stretnutí.

Článok 4

1.   Každý národný bezpečnostný orgán poskytuje agentúre informácie potrebné na zostavenie národného referenčného dokumentu. Národné bezpečnostné orgány predovšetkým:

a)

poskytujú agentúre odkazy na vnútroštátne predpisy týkajúce sa jednotlivých parametrov a ich zatriedenie;

b)

upozorňujú agentúru na zmeny predpisov v čase ich uverejnenia;

c)

vymenujú osobu alebo útvar, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie týchto informácii agentúre;

d)

realizujú aktívnu výmenu názorov a skúseností s ostatnými národnými bezpečnostnými orgánmi, aby mohli zatriediť predpisy v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b); národné bezpečnostné orgány spolupracujú, aby sa odstránili zbytočné požiadavky a nadbytočné overovanie.

2.   Každý členský štát musí schváliť svoj referenčný dokument.

3.   Členské štáty zabezpečia do jedného roka od uverejnenia príslušného národného referenčného dokumentu súlad v ňom uvedených požiadaviek a požiadaviek predpisov oznámených na základe článku 17 smernice 2008/57/ES. Keď bude k dispozícii jeden vstup na zadávanie údajov na účely oznamovania vnútroštátnych predpisov a referenčného dokumentu, lehota na zabezpečenie súladu medzi nimi je šesť mesiacov. Komisia oznámi členským štátom dátum, do ktorého bude k dispozícii jeden vstup na zadávanie údajov na účely oznamovania vnútroštátnych predpisov. Ak agentúra po skončení tejto lehoty zistí nesúlad, upozorní na to príslušný členský štát. Ak predpis v referenčnom dokumente ešte nebol oznámený, tento predpis sa oznámi alebo sa referenčný dokument aktualizuje.

4.   Členské štáty oznámia Komisii do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia príslušný útvar poverený overovaním a schvaľovaním národného referenčného dokumentu a jeho zmien.

Článok 5

1.   V nadväznosti na článok 4 ods. 1 písm. b), ak by zmena predpisu mohla mať vplyv na jeho zatriedenie v ktoromkoľvek inom členskom štáte, agentúra na to upozorní národné bezpečnostné orgány príslušných členských štátov, aby toto zatriedenie mohli preskúmať.

2.   Ak agentúra zistí, že predpis, ktorý členský štát navrhuje zatriediť do skupiny B alebo C, by mal byť podľa jej názoru zatriedený do skupiny A, túto vec predloží príslušnému národnému bezpečnostnému orgánu a prediskutuje ju s ním s cieľom dohodnúť sa na správnom zatriedení.

3.   Ak sa agentúra po diskusii s príslušným národným bezpečnostným orgánom domnieva, že zatriedenie do skupiny B alebo C, ktoré vykonal národný bezpečnostný orgán, nie je odôvodnené v súlade s ustanoveniami smernice 2008/57/ES a že zatriedenie do skupín B alebo C predstavuje zbytočnú požiadavku alebo zbytočné overovanie s neprimeraným vplyvom na náklady alebo harmonogram povoľovania uvedenia vozidiel do prevádzky, oznámi to Komisii a poskytne jej a príslušnému členskému štátu technické stanovisko.

4.   V prípade potreby prijme Komisia rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES. Uvedené rozhodnutie je adresované agentúre s cieľom aktualizovať referenčný dokument a príslušnému členskému štátu s cieľom schváliť národný referenčný dokument v súlade s článkom 4 ods. 2.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Cyperskú republiku a Maltu, pokiaľ na ich území nie je vybudovaná železničná sieť.

Článok 7

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. apríla 2011.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a Európskej železničnej agentúre.

V Bruseli 9. marca 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 62.


PRÍLOHA

REFERENČNÝ DOKUMENT

1.   Účel referenčného dokumentu

Účelom referenčného dokumentu je uľahčiť postup udeľovania povolení na uvádzanie vozidiel do prevádzky:

a)

uvedením všetkých parametrov, ktoré treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky;

b)

vymedzením všetkých predpisov, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch pri udeľovaní povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky;

c)

uvedením odkazov pre jednotlivé predpisy na jeden z parametrov, ktorý treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky;

d)

zatriedením všetkých predpisov do skupín A, B alebo C v súlade s oddielom 2 prílohy VII k smernici 2008/57/ES;

e)

stručným opísaním vnútroštátnych právnych rámcov vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky v súlade s článkom 1 rozhodnutia 2009/965/ES.

2.   Štruktúra a obsah

Referenčný dokument má takúto štruktúru:

Časť 1

:

Poznámky k uplatňovaniu: Táto časť obsahuje prvky tohto rozhodnutia a všetky ostatné informácie potrebné na zaobchádzanie s referenčným dokumentom, na porozumenie mu a na jeho používanie.

Časť 2

:

Národné referenčné dokumenty: Referenčný dokument obsahuje zoznam všetkých národných referenčných dokumentov, jeden pre každý členský štát, ktorými sa zatrieďujú vnútroštátne predpisy, ako sa uvádza v článku 3.

Časť 3

:

Informácie o vnútroštátnych právnych rámcoch: V súlade s článkom 1 rozhodnutia 2009/965/ES má referenčný dokument obsahovať informácie o vnútroštátnom právnom rámci vzťahujúcom sa na udeľovanie povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky. Túto časť treba vyplniť čo najskôr po tom, ako členské štáty oznámia svoje opatrenia na vykonávanie smernice 2008/57/ES.

3.   Rozsah uplatňovania referenčného dokumentu

Referenčný dokument sa vzťahuje na všetky povolenia na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2008/57/ES a v ktorých prípade sa vyžaduje súlad s vnútroštátnymi predpismi.

Jeho predmetom sú v súlade s článkom 1 smernice 2008/57/ES vozidlá určené na prevádzkovanie v rámci siete TEN a mimo nej.

Pokiaľ ide o vozidlá v zhode s TSI, referenčný dokument umožňuje porovnať predpisy súvisiace s konkrétnymi parametrami uplatňované v jednotlivých členských štátoch a nájsť na ne odkazy s cieľom overiť technickú kompatibilitu s infraštruktúrou, súlad so špecifickými prípadmi, uzavretie otvorených bodov a súlad s vnútroštátnymi predpismi v prípade výnimiek.

Okrem toho referenčný dokument umožňuje porovnať vnútroštátne predpisy súvisiace so zoznamom parametrov, ktoré treba skontrolovať v súvislosti s uvádzaním vozidiel, ktoré nie sú v zhode s TSI, do prevádzky, a nájsť na ne odkazy.


Top