EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0087

2011/87/EÚ: Rozhodnutie Rady z  25. októbra 2010 o podpise v mene Únie dohody vo forme protokolu medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorým sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa obchodných ustanovení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/87(1)/oj

Related international agreement

9.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/1


ROZHODNUTIE RADY

z 25. októbra 2010

o podpise v mene Únie dohody vo forme protokolu medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorým sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa obchodných ustanovení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

(2011/87/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 24. februára 2006 poverila Komisiu začať rokovania s partnermi v stredomorskom regióne s cieľom zriadiť mechanizmus urovnávania sporov týkajúcich sa obchodných ustanovení.

(2)

Komisia viedla rokovania a radila sa s výborom ustanoveným článkom 207 zmluvy a v rámci smerníc na rokovania vydaných Radou.

(3)

Tieto rokovania sa skončili a dohoda vo forme protokolu (ďalej len „protokol“) medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorým sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa obchodných ustanovení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (1), bola parafovaná 9. decembra 2009.

(4)

Protokol by sa mal podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis dohody vo forme protokolu medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktorým sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa obchodných ustanovení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej („protokol“) s výhradou uzavretia uvedeného protokolu (2).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 25. októbra 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3.

(2)  Text protokolu sa uverejní s rozhodnutím o jeho uzavretí.


Top