EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0072

Rozhodnutie Rady 2011/72/SZBP z  31. januára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

OJ L 28, 2.2.2011, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 188 - 190

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/72(1)/oj

2.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/62


ROZHODNUTIE RADY 2011/72/SZBP

z 31. januára 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 31. januára 2011 opätovne vyjadrila plnú solidaritu a podporu Tunisku a jeho ľudu v ich snahe o vytvorenie stabilnej demokracie, právneho štátu, demokratického pluralizmu a plného dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

(2)

Rada okrem toho rozhodla, že prijme reštriktívne opatrenia voči osobám, ktoré sú zodpovedné za spreneveru štátnych tuniských finančných prostriedkov, čím oberajú tuniský ľud o prínosy vyplývajúce z udržateľného rozvoja ich hospodárstva a spoločnosti a narúšajú rozvoj demokracie v krajine.

(3)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú osoby zodpovedné za spreneveru tuniských štátnych finančných prostriedkov a s nimi spojené fyzické alebo právnické osoby alebo subjekty, ktoré sa uvádzajú v prílohe.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým ani právnickým osobám ani subjektom uvedeným v prílohe alebo v ich prospech.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako stanoví, že dotknuté finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu vzniknutých výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu, alebo správu zmrazených finančných prostriedkov, alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d)

potrebné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že najmenej dva týždne pred udelením povolenia príslušný orgán oznámil príslušnému orgánu druhého členského štátu a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by malo byť osobitné povolenie udelené.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na uvedené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne záložné právo alebo rozhodnutie, ktoré vzniklo alebo bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v článku 1 ods. 1 do prílohy;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej ani právnickej osoby, subjektu ani orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe, a

d)

uznanie záložného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

5.   Odsek 2 sa nevzťahuje na prípady, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému tieto účty začali podliehať tomuto rozhodnutiu,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje odsek 1.

Článok 2

1.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vytvorí zoznam uvedený v prílohe a vykoná v ňom zmeny a doplnenia.

2.   Rada oznámi svoje rozhodnutie dotknutej osobe alebo subjektu vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, pričom poskytne dotknutej osobe alebo subjektu možnosť predložiť pripomienky.

3.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt následne informuje.

Článok 3

1.   V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb a subjektov do zoznamu.

2.   Okrem toho sa v prílohe pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 4

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku uvedených opatrení Únia nabáda tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 12 mesiacov. Podlieha neustálej revízii. Obnovuje sa alebo sa mení a dopĺňa podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 31. januára 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


PRÍLOHA

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

 

Meno

Identifikačné údaje

Základ

1.

Pán Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

narodený 3. septembra 1936, cestovný pas č. D005686 s platnosťou do 24. decembra 2011 a cestovný pas č. D012100 s platnosťou do 15. januára 2014

Osoba podlieha súdnemu vyšetrovaniu vykonávanému tuniskými orgánmi v súvislosti so zneužitím hnuteľného a nehnuteľného majetku, s otvorením bankových účtov a držaním majetku vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.

2.

Pani Leïla Bent Mohammed Trabelsi, manželka Ben Aliho

narodená 24. októbra 1956, cestovný pas č. D005687, s platnosťou do 24. decembra 2011 a cestovný pas č. D 012101 s platnosťou do 15. januára 2014

Osoba podlieha súdnemu vyšetrovaniu vykonávanému tuniskými orgánmi v súvislosti so zneužitím hnuteľného a nehnuteľného majetku, s otvorením bankových účtov a držaním majetku vo viacerých krajinách v súvislosti s praním špinavých peňazí.


Top