EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  31. októbra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/15 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/31 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorým menou je euro (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 289/35


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 31. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/15 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/31 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorým menou je euro

(ECB/2011/16)

(2011/728/EÚ)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 17 a 21,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2010/15 z 21. septembra 2010 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro (1), obsahuje ustanovenia o otvorení hotovostného účtu v Európskej centrálnej banke (ECB) na meno Európskeho nástroja finančnej stability (EFSF – European Financial Stability Facility) na účely dohôd o mechanizme pôžičiek (ďalej len „dohody o mechanizme pôžičiek“) na základe rámcovej dohody o EFSF, ktorá nadobudla účinnosť 4. augusta 2010 (ďalej len „rámcová dohoda o EFSF“).

(2)

Rozhodnutie ECB/2010/31 z 20. decembra 2010 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro (2), obsahuje ustanovenia o otvorení hotovostného účtu v ECB na meno národnej centrálnej banky príslušného členského štátu (dlžníka) na účely dohôd o mechanizme pôžičiek na základe rámcovej dohody o EFSF.

(3)

Rámcová dohoda o EFSF bola zmenená a doplnená dodatočnou zmluvou o zmenách a doplneniach, ktorá nadobudla účinnosť 18. októbra 2011. Zmenená a doplnená rámcová dohoda o EFSF vytvorila dodatočné nástroje, ktoré EFSF môže používať na poskytnutie finančnej pomoci. V súlade s odsekom 2 úvodných ustanovení a článkom 2 ods. 1 zmenenej a doplnenej rámcovej dohody o EFSF môže EFSF poskytovať úvery, preventívnu pomoc, pomoc na rekapitalizáciu finančných inštitúcií v členskom štáte eurozóny (prostredníctvom úverov poskytovaných vládam takýchto členských štátov vrátane krajín, ktoré nie sú súčasťou programu), pomoc na nákup dlhopisov na sekundárnych trhoch alebo pomoc na nákup dlhopisov na primárnom trhu (všetky takéto nástroje predstavujú „finančnú pomoc“), ktoré sa majú poskytnúť prostredníctvom zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci (ďalej len „zmluvy o poskytnutí finančnej pomoci“). Dohody o mechanizme pôžičiek môžu naďalej platiť po tom, čo zmenená a doplnená rámcová dohoda o EFSF nadobudne účinnosť.

(4)

Preto by sa rozhodnutia ECB/2010/15 a ECB/2010/31 mali vzhľadom na uvedené zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie ECB/2010/15 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Prípustnosť platieb na hotovostnom účte

ECB prijíma na hotovostný účet otvorený na meno EFSF a vykonáva z tohto účtu iba tie platby, ktoré vyplývajú z dohôd o mechanizme pôžičiek alebo zo zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Zostatok na hotovostnom účte

Po uskutočnení platieb v súvislosti s akoukoľvek dohodou o mechanizme pôžičiek alebo zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci nesmie hotovostný účet otvorený na meno EFSF vykazovať žiadny kladný zostatok, ani sa na takýto účet nesmú pred dňom, keď sa majú uskutočniť platby v súvislosti s dohodou o mechanizme pôžičiek alebo zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, previesť žiadne peňažné prostriedky. Hotovostný účet otvorený na meno EFSF nesmie v žiadnom čase vykazovať záporný zostatok. Preto sa z hotovostného účtu otvoreného na meno EFSF nesmú uskutočňovať žiadne platby, ktoré by prevyšovali kladný zostatok na tomto účte.“

Článok 2

Rozhodnutie ECB/2010/31 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Otváranie hotovostných účtov

ECB môže na základe žiadosti NCB členského štátu (dlžníka) otvoriť hotovostné účty na meno takejto NCB na účely uskutočňovania platieb v súvislosti so zmluvou o pôžičke alebo zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci (ďalej len ‚hotovostný účet NCB‘).“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Prípustnosť platieb na hotovostných účtoch

Hotovostný účet NCB sa používa výlučne na uskutočňovanie platieb v súvislosti so zmluvou o pôžičke alebo zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. novembra 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. októbra 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2011, s. 7.


Top