EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  9. mája 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/37


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky

(ECB/2011/6)

(2011/342/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.3,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

Podľa článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Rada poveriť Európsku centrálnu banku (ECB) osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politiky obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a ďalšími finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovní. Rada využila túto možnosť a na základe článku 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (2), poverila ECB úlohou zabezpečovať sekretariát Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB), a tým poskytovať ESRB analytickú, štatistickú, logistickú a administratívnu podporu. V tejto súvislosti bude ECB tiež vypracovávať a uchovávať dokumenty, ktoré sa týkajú jej činností, politík alebo rozhodnutí súvisiacich s ESRB a ktoré sa budú považovať za dokumenty ECB v zmysle rozhodnutia ECB/2004/3 zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (3).

(2)

Keďže podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1096/2010 sekretariát ESRB zabezpečuje, aby sa uplatňovalo rozhodnutie ECB/2004/3, ktoré vymedzuje podmienky a obmedzenia, v súlade s ktorými ESRB musí umožniť prístup k dokumentom ESRB, ECB by mala prispôsobiť rozhodnutie ECB/2004/3 skutočnosti, že ECB bude vypracovávať a uchovávať dokumenty, ktoré sa týkajú jej činností, politík alebo rozhodnutí súvisiacich s ESRB a ktoré sa budú považovať za dokumenty ECB v zmysle rozhodnutia ECB/2004/3.

(3)

Je potrebné zabezpečiť, aby mala ECB možnosť odmietnuť prístup k dokumentom, ktoré vypracovala alebo uchováva a ktoré sa týkajú jej činností a politík alebo rozhodnutí podľa článku 127 ods. 5 a 6 zmluvy v oblasti finančnej stability, vrátane tých dokumentov, ktoré sa týkajú jej podpory ESRB, ak by sa ich uverejnením porušila ochrana verejného záujmu v oblasti stability finančného systému v Únii.

(4)

Mali by sa vykonať tiež zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2004/3 potrebné na zohľadnenie zmien v terminológii a prečíslovania článkov dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie ECB/2004/3 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V písmene a) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

stability finančného systému v Únii alebo v členskom štáte,“;

b)

slovo „spoločenstva“ sa nahrádza slovom „Únie“.

2.

V článku 4 ods. 4 sa dopĺňa táto veta:

„Na žiadosti o prístup k dokumentom Európskeho výboru pre systémové riziká sa uplatňuje rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/5 z 3. júna 2011 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho výboru pre systémové riziká (4), ktoré bolo prijaté na základe článku 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (5).

3.

V článku 8 sa odkazy na článok 230 nahrádzajú odkazmi na článok 263 a odkazy na článok 195 sa nahrádzajú odkazmi na článok 228 zmluvy.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. júna 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. mája 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.

(3)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42.

(4)  Ú. v. EÚ C 176, 16.6.2011, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.“


Top