Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1114

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1114/2010 z  1. decembra 2010 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 Text s významom pre EHP

OJ L 316, 2.12.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 293 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1114/oj

2.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1114/2010

z 1. decembra 2010,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 (1) z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices, ďalej len „HICP“) predstavujú harmonizované meranie inflácie požadované Komisiou a Európskou centrálnou bankou na vykonávanie ich funkcií podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom HICP je zabezpečiť medzinárodné porovnanie inflácie spotrebiteľských cien. Slúžia ako dôležité ukazovatele riadenia menovej politiky.

(2)

V článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2494/95 sa vyžaduje, aby sa váhy harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) aktualizovali s frekvenciou dostatočnou na to, aby sa splnila požiadavka na porovnateľnosť a spoľahlivosť. HICP založené na váhach, ktoré sa aktualizujú s rôznou frekvenciou, nemusia spĺňať požiadavky porovnateľnosti a spoľahlivosti.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 z 10. decembra 1997, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh HICP (2), stanovilo pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa pri zostavovaní harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien používali váhy, ktoré sú dostatočne spoľahlivé a relevantné na účely porovnávania v medzinárodnom meradle. Vzhľadom na vývoj v oblasti HICP by sa uvedené pravidlá mali upraviť. Preto by mali opatrenia stanovené v tomto nariadení nahradiť opatrenia uvedené v nariadení (ES) č. 2454/97, ktoré by sa malo zrušiť.

(4)

V článku 9 nariadenia (ES) č. 2494/95 sa požaduje, aby HICP boli indexmi Laspeyersovho typu. Keď sa zmenia ceny jednotlivých tovarov a služieb, môže dôjsť k zmene štruktúry spotrebiteľských výdavkov do takej miery, že si to vyžaduje aktualizáciu váh príslušných výdavkových skupín, a najmä k nim zodpovedajúcich množstiev, aby sa zaistila relevantnosť váh.

(5)

Na základe článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996 o počiatočných vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (3) by sa HICP mali zostavovať tak, aby zahŕňali cenové zmeny nových významných tovarov a služieb a ich príslušné výdavky.

(6)

Predkladané nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté minimálne kritériá pri spracovaní váh poistenia v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá spracovania poistenia v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (4).

(7)

Požaduje sa, aby sa váhy na úrovni odborov, skupín a tried klasifikácie COICOP/HICP (5) v jednotlivých mesiacoch počas roka nemenili, iba ak na základe ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 330/2009 (6), pokiaľ ide o minimálne kritériá zaobchádzania so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP).

(8)

Na základe tohto nariadenia by sa od členských štátov nemalo vyžadovať, aby vykonávali nové štatistické zisťovania alebo vykonávali zisťovania rodinných účtov častejšie ako raz za päť rokov, berúc pritom do úvahy, že od členských štátov sa vyžaduje zostavovanie národných účtov v súlade s Európskym systémom účtov (ESA 1995) (7) a že váhy jednotlivých štátov, ktoré sú potrebné na vypočítanie súhrnných indexov HICP za eurozónu, EÚ a ostatné kategórie, vychádzajú z údajov národných účtov.

(9)

Do úvahy sa zobrala zásada efektívnosti nákladov v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 2494/95.

(10)

Uskutočnili sa konzultácie s Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2494/95.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť minimálne kritériá kvality váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

Pojem „referenčné obdobie pre váhy“ harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) sa definuje ako 12-mesačné obdobie spotreby alebo výdavkov, z ktorého sa odhadujú váhy na zostavenie najnovších číselných údajov indexu HICP.

2.

Pod pojmom „podindexy“ sa rozumejú podindexy vymedzené v nariadení Komisie (ES) č. 2214/96 z 20. novembra 1996 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien: prenos a rozširovanie podindexov HICP (8).

Článok 3

Minimálne kritériá pre váhy HICP

1.   Členské štáty každý mesiac v prebiehajúcom roku t zostavia harmonizovaný index spotrebiteľských cien, použijúc váhy podindexov, ktoré odzrkadľujú štruktúru spotrebiteľských výdavkov počas referenčného obdobia pre váhy, a to s cieľom, aby predstavovali čo najreprezentatívnejšie štruktúru spotrebiteľských výdavkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

2.   Členské štáty preto každoročne revidujú a aktualizujú váhy podindexov harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), pričom zohľadňujú predbežné údaje národných účtov o štruktúre spotreby roku t – 2 s výnimkou mimoriadnych a riadne zdôvodnených okolností. Členské štáty zohľadňujú aj všetky dostupné a relevantné informácie zo zisťovaní rodinných účtov a iné zdroje údajov, ktoré sú na účely zostavovania HICP dostatočne spoľahlivé.

3.   Pokiaľ ide o váhy nachádzajúce sa pod úrovňou podindexov vrátane váh skupín elementárnych výrobkov vymedzených v nariadení (ES) č. 1749/96, členské štáty použijú váhy, ktoré nie sú v žiadnom prípade staršie ako sedem rokov.

4.   Členské štáty každoročne skontrolujú, či došlo, alebo nedošlo k akémukoľvek významnému a udržateľnému vývoju na trhu, ktorý by mal vplyv na množstvá v jednotlivých COICOP/HICP kategóriách medzi časovými obdobiami uvedenými v odseku 2 a 3 a obdobím t – 1 s cieľom urobiť odhad čo najaktuálnejších váh. Majú sa revidovať najmä spotrebné výdavky za tie COICOP/HICP kategórie, ktoré sú ovplyvnené zmenami na základe administratívnych rozhodnutí, a tiež spotrebné výdavky produktov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.

5.   Každá úprava váh podľa tohto článku sa uplatní v indexe za január roku t. Váhy HICP za predchádzajúce roky sa nemajú revidovať bez toho, aby bola dotknutá možnosť opraviť chyby v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (9), pokiaľ ide o minimálne kritériá na revidovanie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2602/2000. V každom prípade váhy HICP nadobudnú účinnosť pri zostavovaní indexu za január každého roku, pričom ich cenová aktualizácia zodpovedá cenám z decembra predchádzajúceho roku.

Článok 4

Kontrola kvality

Členské štáty na požiadanie poskytnú Komisii (Eurostatu) dostatočné informácie o váhach použitých pri zostavovaní HICP vrátane použitého referenčného obdobia pre váhy, poskytnú tiež informácie o výsledku ročného vyhodnotenia a vykonaných úpravách na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

Článok 5

Uplatňovanie

Ustanovenia tohto nariadenia nadobudnú účinnosť najneskôr s indexom zostaveným v januári 2012.

Článok 6

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2454/97 sa zrušuje od januára 2012. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 340, 11.12.1997, s. 24.

(3)  Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9.

(5)  Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu upravená pre potreby indexov HICP.

(6)  Ú. v. EÚ L 103, 23.4.2009, s. 6.

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 8.

(9)  Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49.


Top