EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0797

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 797/2010 z  9. septembra 2010 , ktorým sa nestanovuje minimálna predajná cena v prípade 6. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj masla v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 446/2010

OJ L 239, 10.9.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/797/oj

10.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 239/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 797/2010

z 9. septembra 2010,

ktorým sa nestanovuje minimálna predajná cena v prípade 6. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj masla v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 446/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. j) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 446/2010 (2) sa začal predaj masla prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3).

(2)

Na základe ponúk prijatých v nadväznosti na jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk by Komisia mala stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo rozhodnúť, že nestanoví minimálnu predajnú cenu v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009.

(3)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade 6. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky by sa nemala stanoviť minimálna predajná cena.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade 6. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže na predaj masla vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 446/2010, v súvislosti s ktorou sa lehota na predloženie ponúk skončila 7. septembra 2010, sa minimálna nákupná cena masla nestanovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. septembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. septembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 126, 22.5.2010, s. 17.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.


Top