Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2010 z 21. mája 2010 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Text s významom pre EHP)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 440/2010

z 21. mája 2010

o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 2 a článok 37 ods. 3,

keďže:

(1)

Výrobca, dovozca alebo následný užívateľ látok v zmesi môže Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúre“) predložiť žiadosť o použitie alternatívneho chemického názvu.

(2)

Takéto žiadosti v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 podliehajú poplatku.

(3)

Výrobca, dovozca alebo následný užívateľ môžu predložiť agentúre návrh na harmonizáciu klasifikácie a označenia látky za predpokladu, že pre danú triedu nebezpečnosti alebo dané rozlíšenie neexistuje žiadny záznam v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

(4)

Takéto návrhy by mali podliehať poplatku v prípadoch stanovených v článku 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(5)

Mala by sa stanoviť miera poplatkov agentúre, ako aj pravidlá ich platby.

(6)

Výška poplatkov by mala zohľadňovať prácu, ktorú musí agentúra vykonať v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 a mala by sa stanoviť na úrovni, ktorá zabezpečí, že príjmy z poplatkov spojené s ostatnými zdrojmi príjmov agentúry podľa článku 96 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) budú stačiť na pokrytie nákladov na poskytované služby.

(7)

Európska únia iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu (3) jednoznačne posunula potreby malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) do centra Lisabonskej stratégie rastu a zamestnanosti. Práve schopnosť Únie stavať na raste a inovačnom potenciáli MSP bude rozhodujúca pre budúcu prosperitu Únie. MSP však v porovnaní s väčšími podnikmi znášajú neúmernú regulačnú a administratívnu záťaž. Preto je potrebné znížiť výšku poplatkov pre MSP.

(8)

Pri identifikácii MSP je vhodné vychádzať z pojmov vymedzených v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov (4).

(9)

Znížené poplatky za návrhy na harmonizáciu klasifikácie a označenia by sa mali preskúmať do 3 rokov po nadobudnutí účinnosti daného nariadenia tak, aby sa mohli prehodnotiť či prípadne zrušiť.

(10)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, pretože žiadosti o použitie alternatívnych chemických názvov a návrhy na harmonizáciu klasifikácie a označenia látok je možné agentúre predkladať od 20. januára 2009, t. j. odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú výška a pravidlá platby poplatkov Európskej chemickej agentúre, ďalej len „agentúra“, v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„MSP“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

2.

„stredný podnik“ je stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

3.

„malý podnik“ je malý podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES;

4.

„mikropodnik“ je mikropodnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článok 3

Poplatky za žiadosť o použitie alternatívneho chemického názvu

1.   V súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 vyberá agentúra za žiadosť o použitie alternatívneho chemického názvu látky prítomnej najviac v 5 zmesiach poplatok stanovený v prílohe I.

2.   Ak je žiadateľom MSP, agentúra vyberá znížený poplatok stanovený v prílohe I.

3.   Za použitie alternatívneho chemického názvu látky v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008, ktorá je súčasťou ďalších zmesí, sa vyberá dodatočný poplatok za prvých 10 ďalších zmesí a ten istý dodatočný poplatok za každých 10 ďalších zmesí podľa oddielu 3 prílohy I.

4.   Za dátum doručenia žiadosti sa pokladá dátum, keď bol agentúre zaplatený poplatok za žiadosť.

Článok 4

Poplatky za predloženie návrhov na harmonizáciu klasifikácie a označenia látky

1.   Za predloženie návrhu na harmonizáciu klasifikácie a označenia látky v súlade s článkom 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008 vyberá agentúra poplatok stanovený v prílohe II.

2.   Ak je predkladateľom návrhu MSP, agentúra vyberá znížený poplatok stanovený v prílohe II.

3.   Za dátum doručenia žiadosti sa pokladá dátum, keď bol agentúre zaplatený poplatok za predložený návrh.

Článok 5

Zníženie poplatkov

1.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si nárokuje znížený poplatok podľa článkov 3 a 4, o tom informuje agentúru v čase predloženia žiadosti.

2.   Agentúra môže kedykoľvek požiadať o dôkaz, že sú splnené podmienky na zníženie poplatkov.

3.   Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si nárokuje znížený poplatok, nedokáže preukázať oprávnenosť takéhoto nároku na zníženie, agentúra vyberie poplatok v plnej výške.

Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá si nárokuje znížený poplatok, tento znížený poplatok už zaplatila, ale nedokáže preukázať oprávnenosť nároku na takéto zníženie, agentúra vyberie zvyšok zostávajúci do plnej výšky poplatku.

KAPITOLA III

PLATBY

Článok 6

Spôsob platby

1.   Poplatky sa platia v eurách.

2.   Platby sa uskutočňujú až po vystavení faktúry agentúrou.

3.   Platby sa uskutočňujú prevodom na bankový účet agentúry.

Článok 7

Identifikácia platby

1.   Pri každej platbe sa v políčku pre odkaz musí uviesť číslo faktúry.

2.   Ak sa účel platby nedá zistiť, agentúra stanoví lehotu, v ktorej jej musí platiteľ písomne oznámiť účel platby. Ak agentúre nie je doručené oznámenie o účele platby pred uplynutím stanovenej lehoty, platba sa pokladá za neplatnú a príslušná suma sa vráti platiteľovi.

Článok 8

Dátum platby

Za dátum uskutočnenia platby sa považuje dátum, ku ktorému je plná výška platby pripísaná na bankový účet agentúry.

Článok 9

Vrátenie prebytočných platieb

1.   Formy vrátenia platieb, ktoré prevyšujú poplatok, platiteľovi stanoví výkonný riaditeľ agentúry a uverejnia sa na webovej stránke agentúry.

Ak je však prebytočná platba nižšia ako 100 EUR a dotknutá strana výslovne nepožiada o jej vrátenie, prebytočná platba sa nevráti.

2.   Žiadnu z prebytočných platieb nie je možné započítať do budúcich platieb agentúre.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Predbežný odhad

Riadiaca rada agentúry pri príprave odhadu celkových výdavkov a príjmov na nadchádzajúci rozpočtový rok v súlade s článkom 96 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 vyhotoví špecifický predbežný odhad príjmov z poplatkov nezávisle od príjmov z akýchkoľvek subvencií poskytovaných Spoločenstvom.

Článok 11

Preskúmania

1.   Poplatky uvedené v tomto nariadení sa každoročne preskúmajú na základe miery inflácie určenej podľa európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Eurostat v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (5). Prvé preskúmanie sa vykoná k 1. júnu 2011.

2.   Zníženie poplatku za harmonizáciu klasifikácie a označenia pre MSP sa preskúma do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Komisia bude zároveň priebežne preskúmavať toto nariadenie na základe nových dôležitých informácií, ktoré súvisia s východiskovými predpokladmi očakávaných príjmov a výdavkov agentúry.

4.   Najneskôr do 1. januára 2013 Komisia preskúma toto nariadenie a v prípade potreby ho zmení a doplní tak, aby zohľadňovalo najmä náklady agentúry.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  KOM(2008) 394 v konečnom znení.

(4)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1.


PRÍLOHA I

Poplatky za žiadosť v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Oddiel 1 –   Štandardný poplatok za látku prítomnú najviac v 5 zmesiach

4 000 EUR

Oddiel 2 –   Znížené poplatky pre MSP za látku prítomnú najviac v 5 zmesiach

2.1.   Znížený poplatok pre stredné podniky

2 800 EUR

2.2.   Znížený poplatok pre malé podniky

1 600 EUR

2.3.   Znížený poplatok pre mikropodniky

400 EUR

Oddiel 3 –   Poplatok za použitie alternatívneho chemického názvu pre 10 ďalších zmesí

3.1.   Štandardný poplatok

500 EUR

3.2.   Znížený poplatok pre stredné podniky

350 EUR

3.3.   Znížený poplatok pre malé podniky

200 EUR

3.4.   Znížený poplatok pre mikropodniky

100 EUR


PRÍLOHA II

Poplatky za návrhy predložené v súlade s článkom 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Oddiel 1 –   Štandardný poplatok

12 000 EUR

Oddiel 2 –   Znížené poplatky pre MSP

2.1.   Znížený poplatok pre stredné podniky

8 400 EUR

2.2.   Znížený poplatok pre malé podniky

4 800 EUR

2.3.   Znížený poplatok pre mikropodniky

1 200 EUR


Top