EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0438

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 438/2010 z  19. mája 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

OJ L 132, 29.5.2010, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 23 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Zrušil 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/438/oj

29.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/3


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 438/2010

z 19. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (3) sa ustanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a pravidlá uplatňujúce sa na kontroly takéhoto premiestňovania.

(2)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa stanovujú ustanovenia uplatniteľné na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v častiach A a B prílohy I k uvedenému nariadeniu medzi členskými štátmi. Podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia musia byť tieto spoločenské zvieratá označené pomocou elektronického identifikačného systému (transpondér). Počas osemročného prechodného obdobia odo dňa nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia sa tieto spoločenské zvieratá majú pokladať za označené aj v prípade, že majú dobre čitateľné tetovanie.

(3)

V článku 4 ods. 1 a článku 14 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa ustanovuje, že ak transpondér nespĺňa normu ISO 11784 alebo ustanovenia prílohy A k norme ISO 11785, vlastník alebo fyzická osoba zodpovedná za spoločenské zviera v mene vlastníka musí poskytnúť prostriedky potrebné na čítanie transpondéra v čase každej kontroly.

(4)

S cieľom vyhnúť sa zbytočným problémom, najmä pokiaľ ide o premiestňovanie spoločenských zvierat z tretích krajín, je potrebné uvádzať presnejší odkaz na tieto normy ISO predtým, ako sa používanie transpondérov stane povinným. V dôsledku technickej povahy týchto odkazov je vhodné ich zahrnúť do prílohy k nariadeniu (ES) č. 998/2003 a články 4 a 14 uvedeného nariadenia zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Okrem toho sa v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003 ustanovuje, že psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané pasom, ktorý vydal veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom, potvrdzujúcim platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobného laboratória vykonanú na danom zvierati pomocou inaktivovanej vakcíny proti besnote obsahujúcej aspoň jednu antigénnu jednotku na dávku (norma WHO). Po prijatí nariadenia (ES) č. 998/2003 sa stali dostupnými aj rekombinantné vakcíny na účely vakcinácie proti besnote.

(6)

S cieľom umožniť premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, najmä z tretích krajín, vakcinovaných rekombinantnými vakcínami by sa malo prijať aj ustanovenie, na základe ktorého by sa na účely nariadenia (ES) č. 998/2003 povolilo používanie takýchto vakcín v súlade s určitými technickými požiadavkami stanovenými v prílohe k uvedenému nariadeniu.

(7)

Pri vakcinácii v členských štátoch by sa mali používať vakcíny, ktorým bolo vydané povolenie na uvedenie na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (4), alebo s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (5).

(8)

Pri vakcinácii v tretej krajine by mali vakcíny spĺňať minimálne normy bezpečnosti stanovené v príslušnej kapitole Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá vydanej Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health).

(9)

Okrem toho by sa mali prijať vedecky podložené pravidlá, ktoré sú podobné pravidlám ustanoveným pre besnotu. Mali by sa stanoviť preventívne zdravotné opatrenia na premiestňovanie spoločenských zvierat v súvislosti s inými chorobami, ktoré môžu mať vplyv na tieto zvieratá v prípade, ak sú tieto preventívne opatrenia primerané riziku šírenia týchto chorôb v dôsledku takéhoto premiestňovania.

(10)

V článku 6 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa ustanovuje, že vstup psov a mačiek na územie Írska, Malty, Švédska a Spojeného kráľovstva podlieha dodatočným požiadavkám vzhľadom na osobitnú situáciu v týchto členských štátoch týkajúcu sa besnoty. Toto ustanovenie sa bude ako prechodné opatrenie uplatňovať do 30. júna 2010.

(11)

Podľa týchto dodatočných požiadaviek musia byť psy a mačky vstupujúce na územie uvedených členských štátov označené pomocou transpondérov, pokiaľ členský štát určenia neuznáva aj označovanie zvierat pomocou dobre čitateľného tetovania. Okrem toho je v týchto požiadavkách zahrnutá povinná titrácia protilátok pred vstupom týchto spoločenských zvierat na územie uvedených členských štátov, čím sa má potvrdiť úroveň ochrany protilátok proti besnote.

(12)

Komisia by mala byť v súvislosti s preventívnymi zdravotnými opatreniami, ktoré sa týkajú iných chorôb než besnoty, splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zmien technických požiadaviek na identifikáciu zvierat a vakcináciu proti besnote, ako je ustanovené v prílohách vložených v súlade s týmto nariadením do nariadenia (ES) č. 998/2003. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

(13)

V článku 8 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa ustanovujú podmienky premiestňovania psov, mačiek a fretiek z tretích krajín v závislosti od aktuálnej situácie týkajúcej sa besnoty v tretej krajine pôvodu a v členskom štáte určenia.

(14)

V článku 8 ods. 1 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 998/2003 sa ustanovuje, že ak sa spoločenské zvieratá premiestňujú z určitých tretích krajín do Írska, na Maltu, do Švédska a Spojeného kráľovstva, uplatňujú sa dodatočné požiadavky ustanovené v článku 6 uvedeného nariadenia. Tieto tretie krajiny sú uvedené v časti B oddiele 2 a v časti C prílohy II k uvedenému nariadeniu.

(15)

V článku 8 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (ES) č. 998/2003 sa ustanovuje, že v prípade premiestňovania spoločenských zvierat z iných tretích krajín sa tieto zvieratá majú umiestniť do karantény, ak po vstupe do Únie nespĺňali požiadavky článku 6 uvedeného nariadenia.

(16)

Okrem toho sa v článku 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 ustanovuje, že Fínsko, Írsko, Malta, Švédsko a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o echinokokózu, a Írsko, Malta a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o kliešte, môžu podmieniť vstup spoločenských zvierat na svoje územie dodržaním osobitných pravidiel uplatniteľných ku dňu nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Toto ustanovenie sa bude ako prechodné opatrenie uplatňovať do 30. júna 2010.

(17)

V článku 23 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa ustanovuje, že Komisia po prijatí stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) týkajúceho sa potreby zachovať sérologickú skúšku predloží Európskemu parlamentu a Rade správu vychádzajúcu zo získaných skúseností a z hodnotenia rizík, spolu s príslušnými návrhmi na určenie režimu, ktorý sa má uplatňovať s účinnosťou od 1. júla 2010 na články 6, 8 a 16 uvedeného nariadenia.

(18)

S cieľom určiť tento režim Komisia vykonala posúdenie vplyvu na základe rôznych nedávno uskutočnených konzultácií a správy Komisie prijatej 8. októbra 2007 v súvislosti s článkom 23 nariadenia (ES) č. 998/2003, pričom zohľadnila odporúčania EFSA.

(19)

Dňa 11. decembra 2006 prijal EFSA stanovisko s názvom Posúdenie rizika týkajúceho sa zavlečenia besnoty do UK, Írska, Švédska, na Maltu ako dôsledok nevykonania sérologickej skúšky, ktorou sa merajú ochranné protilátky proti besnote (6).

(20)

Na základe údajov z roku 2005 EFSA zistil, že prevalencia besnoty u spoločenských zvierat v určitých členských štátoch nie je zanedbateľná. EFSA okrem toho odporúčal, aby sa opatrenia na zníženie rizika vykonávali s ohľadom na premiestňovanie spoločenských zvierat z krajín, v ktorých prevalencia besnoty u spoločenských zvierat nie je zanedbateľná.

(21)

V týchto členských štátoch má besnota najmä sylvatickú povahu. Na základe dôkazov na mieste sa s elimináciou sylvatickej besnoty v dôsledku intenzívnych programov zameraných na orálnu vakcináciu voľne žijúcich zvierat jej výskyt u domácich zvierat znižuje.

(22)

Spoločenstvo schválilo množstvo programov zameraných na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie besnoty v týchto členských štátoch podľa článku 24 ods. 5 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (7). Komisia plánuje ukončenie podpory Európskej únie pre národné programy na území týchto členských štátov do konca roka 2011.

(23)

Vzhľadom na stanovisko EFSA z 11. decembra 2006 a programy podporované Spoločenstvom zamerané na eradikáciu besnoty v určitých členských štátoch by sa prechodné opatrenie ustanovené v článku 6 nariadenia (ES) č. 998/2003 malo predĺžiť do 31. decembra 2011.

(24)

Dňa 18. januára 2007 prijal EFSA stanovisko s názvom Posúdenie rizika zavlečenia echinokokózy do UK, Írska, Švédska, na Maltu a do Fínska, ako dôsledok upustenia od vnútroštátnych pravidiel (8).

(25)

Dňa 8. marca 2007 prijal EFSA stanovisko s názvom Posúdenie rizika zavlečenia kliešťov do UK, Írska a na Maltu, ako dôsledok upustenia od vnútroštátnych pravidiel (9).

(26)

Z týchto stanovísk vyplýva, že dostupné údaje neumožnili úradu EFSA dokázať osobitný status členských štátov, ktoré uplatňujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o určité kliešte a pásomnicu Echinococcus multicularis, a vyčísliť riziko zavlečenia patogénov prostredníctvom nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat.

(27)

S cieľom zabezpečiť konzistenciu, pokiaľ ide o prechodné opatrenia, je vhodné predĺžiť prechodné opatrenie ustanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 do 31. decembra 2011.

(28)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 998/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b), ak transpondér nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe Ia, vlastník alebo fyzická osoba zodpovedná za spoločenské zviera v mene vlastníka musí poskytnúť prostriedky potrebné na čítanie transpondéra v čase každej kontroly.“

2.

Článok 5 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

sprevádzané pasom, ktorý vydal veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom, potvrdzujúcim, že:

i)

na danom zvierati bola vykonaná platná vakcinácia proti besnote podľa prílohy Ib;

ii)

v prípade potreby sa na danom zvierati vykonali preventívne zdravotné opatrenia týkajúce sa ostatných chorôb.“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Na účely zabezpečenia kontroly iných chorôb než besnoty, pri ktorých je pravdepodobné, že sa v dôsledku premiestňovania spoločenských zvierat rozšíria, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19b a za podmienok ustanovených v článkoch 19c a 19d prijať preventívne zdravotné opatrenia uvedené v prvom pododseku písm. b) bode ii). Tieto opatrenia musia byť vedecky podložené a primerané riziku šírenia uvedených chorôb v dôsledku takéhoto premiestňovania.“

3.

V článku 6 ods. 1 prvý pododsek sa úvodná časť a prvá zarážka nahrádzajú takto:

„1.   Do 31. decembra 2011 podlieha vstup spoločenských zvierat uvedených v časti A prílohy I na územie Írska, Malty, Švédska a Spojeného kráľovstva nasledujúcim požiadavkám:

musia byť označené v súlade s článkom 4 ods. 1 prvý pododsek písm. b), pokiaľ do konca osemročného prechodného obdobia ustanoveného v článku 4 ods. 1 členský štát určenia neuznáva aj označenie v súlade s článkom 4 ods. 1 prvý pododsek písm. a), a“.

4.

Článok 8 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

do 31. decembra 2011 do jedného z členských štátov uvedených v časti A prílohy II buď priamo, alebo po tranzite cez jedno z území uvedených v časti B prílohy II, spĺňajú požiadavky článku 6;“

b)

v písmene b) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

do 31. decembra 2011 do jedného z členských štátov uvedených v časti A prílohy II buď priamo, alebo po tranzite cez jedno z území uvedených v časti B prílohy II, sa umiestnia do karantény, pokiaľ nespĺňajú požiadavky článku 6 po ich vstupe na územie Únie.“

5.

V článku 14 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade uvedenom v článku 4 ods. 1 prvý pododsek písm. b), ak transpondér nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe Ia, vlastník alebo fyzická osoba zodpovedná za spoločenské zviera v mene vlastníka musí poskytnúť prostriedky potrebné na čítanie transpondéra v čase každej kontroly.“

6.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Do 31. decembra 2011 môže Fínsko, Írsko, Malta, Švédsko a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o echinokokózu, a Írsko, Malta a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o kliešte, podmieniť vstup spoločenských zvierat na svoje územie dodržaním špeciálnych pravidiel uplatniteľných ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

7.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 19a

1.   Na účely zohľadnenia technického pokroku môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19b a za podmienok ustanovených v článkoch 19c a 19d prijať zmeny a doplnenia technických požiadaviek na identifikáciu, ako sa ustanovuje v prílohe Ia.

2.   Na účely zohľadnenia vedeckého a technického rozvoja v oblasti vakcín proti besnote môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19b a za podmienok ustanovených v článkoch 19c a 19d prijať zmeny a doplnenia technických požiadaviek na vakcíny proti besnote, ako sa ustanovuje v prílohe Ib.

3.   Komisia pri prijímaní takýchto delegovaných aktov koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 19b

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1 a článku 19a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. júna 2010. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 19c odvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 19c a 19d.

Článok 19c

1.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 1 a článku 19a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19d

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.“

8.

Vkladajú sa prílohy Ia a Ib, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 19. mája 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2009, s. 121.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 9. marca 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010.

(3)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EFSA Journal (2006) 436, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(8)  EFSA Journal (2006) 441, s. 1.

(9)  EFSA Journal (2007) 469, s. 1.


PRÍLOHA

PRÍLOHA Ia

Technické požiadavky na identifikáciu

Na účely článku 4 ods. 1 je štandardný elektronický identifikačný systém odčítavacie pasívne zariadenie fungujúce na rádiovej frekvencii (‚transpondér‘):

1.

v súlade s normou ISO 11784 a uplatňuje technológie HDX alebo FDX-B;

2.

s možnosťou odčítania pomocou odčítavacieho zariadenia, ktoré je v súlade s normou ISO 11785.

PRÍLOHA Ib

Technické požiadavky na vakcináciu proti besnote [uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) bode i)]

Na účely článku 5 ods. 1 sa vakcinácia proti besnote považuje za platnú za predpokladu, že sú splnené nasledujúce požiadavky:

1.

Vakcína proti besnote musí:

a)

byť vakcínou inou ako živá modifikovaná vakcína a spadať do jednej z týchto kategórií:

i)

inaktivovaná vakcína obsahujúca aspoň jednu antigénnu jednotku na dávku (norma WHO) alebo

ii)

rekombinantná vakcína exprimujúca imunizujúci glykoproteín vírusu besnoty v živom vektore vírusu;

b)

mať, ak sa podáva v členskom štáte, udelené povolenie na uvedenie na trh v súlade:

i)

so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch (1), alebo

ii)

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (2);

c)

ak sa podáva v tretej krajine, spĺňať aspoň požiadavky stanovené v časti C kapitoly 2.1.13 Príručky diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá, vydanej v roku 2008 Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2008 Edition, of the World Organisation for Animal Health).

2.

Vakcináciu proti besnote možno pokladať za platnú len vtedy, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

a)

vakcína bola podaná v deň uvedený v:

i)

oddiele IV pasu alebo

ii)

príslušnom oddiele sprievodného veterinárneho osvedčenia;

b)

dátum uvedený v písmene a) nesmie predchádzať dátumu zavedenia mikročípu uvedenému v:

i)

oddiele III ods. 2 pasu alebo

ii)

príslušnom oddiele sprievodného veterinárneho osvedčenia;

c)

od dokončenia protokolu o vakcinácii vyžadovaného výrobcom pre prvú vakcináciu v súlade s technickou špecifikáciou povolenia na uvedenie na trh, ako sa uvádza v bode 1 písm. b), pre vakcínu proti besnote v členskom štáte alebo tretej krajine, v ktorej sa vakcína podala, musí uplynúť aspoň 21 dní;

d)

doba platnosti vakcinácie, ako je predpísané v technickej špecifikácii povolenia na uvedenie na trh vakcíny proti besnote v členskom štáte alebo tretej krajine, kde sa vakcína podáva, musí byť zaznamenaná oprávneným veterinárnym lekárom v:

i)

oddiele IV pasu alebo

ii)

príslušnom oddiele sprievodného veterinárneho osvedčenia;

e)

revakcinácia (booster) sa musí pokladať za primárnu vakcináciu vtedy, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie uvedenej v písmene d).


(1)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tohto nariadenia nemajú vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií týkajúcu sa vykonávania článku 290 Zmluvy o fungovaní EÚ alebo jednotlivých legislatívnych aktov, ktoré takéto ustanovenia obsahujú.


Vyhlásenie Komisie

Komisia má v úmysle navrhnúť revíziu nariadenia (ES) č. 998/2003 v celom jeho rozsahu, a to predovšetkým pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty, do 30. júna 2011.


Vyhlásenie Komisie týkajúce sa oznamovania delegovaných aktov

Európska komisia berie na vedomie, že s výnimkou prípadov, keď sa v legislatívnom akte ustanovuje skrátené konanie, Európsky parlament a Rada zastávajú názor, že pri oznamovaní delegovaných aktov by sa mali zohľadňovať obdobia inštitucionálnych prázdnin (zimných, letných a počas európskych volieb), aby sa Európskemu parlamentu a Rade umožnilo uplatňovať ich právomoci v lehotách stanovených v príslušných legislatívnych aktoch, a je pripravená podľa toho konať.


Top