Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 437/2010 z  19. mája 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 437/2010

z 19. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 178,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

S cieľom zlepšiť hospodársku a sociálnu súdržnosť Únie je nevyhnutné podporiť obmedzené zásahy na renováciu existujúcich budov slúžiacich na účely bývania v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr. Tieto zásahy sa môžu uskutočňovať za podmienok stanovených v článku 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (3).

(2)

Výdavky by sa mali programovať v rámci integrovanej operácie mestského rozvoja alebo prioritnej osi pre oblasti, v ktorých dochádza k fyzickému zničeniu a sociálnemu vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie a sociálne vylúčenie hrozí. Kvôli jasnosti by sa mali zjednodušiť podmienky, za ktorých sa môžu uskutočňovať zásahy v oblasti bývania v mestských oblastiach. Výdavky na zásahy v oblasti bývania by sa preto mali programovať so zohľadnením rôznych parametrov bez ohľadu na zdroj financovania. Oprávnené by mali byť navyše iba výdavky týkajúce sa zásahov do existujúcich budov.

(3)

Vo viacerých členských štátoch je pre marginalizované spoločenstvá, ktoré žijú v mestských alebo vo vidieckych oblastiach, bývanie rozhodujúcim faktorom integrácie. Je preto nevyhnutné rozšíriť oprávnenosť výdavkov na zásahy v oblasti bývania vo všetkých členských štátoch pre spoločenstvá žijúce v mestských alebo vo vidieckych oblastiach.

(4)

Bez ohľadu na to, či sa spoločenstvá nachádzajú v mestských alebo vo vidieckych oblastiach, by vzhľadom na mimoriadne zlú kvalitu ich podmienok bývania mali byť oprávnené aj výdavky na renováciu alebo nahradenie existujúcich domov, a to aj novostavbami.

(5)

V súlade so zásadou č. 2 Spoločných základných zásad o začleňovaní Rómov, ktorú Rada zopakovala vo svojich záveroch o začleňovaní Rómov z 8. júna 2009, by sa zo zásahov v oblasti bývania zameraných na špecifickú skupinu nemali vylúčiť iné osoby žijúce v podobných sociálno-ekonomických pomeroch.

(6)

V súlade so zásadou č. 1 uvedených Spoločných základných zásad, aby sa obmedzili riziká segregácie, mali by sa zásahy v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev uskutočňovať v rámci integrovaného prístupu, ktorý zahŕňa najmä opatrenia v oblastiach vzdelávania, zdravia, sociálnych záležitostí, zamestnanosti a bezpečnosti a opatrenia na odstraňovanie segregácie.

(7)

Mali by sa zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania na prijatie zoznamu kritérií, ktoré sú potrebné na určenie oblastí, v ktorých dochádza k fyzickému zničeniu a sociálnemu vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie a sociálne vylúčenie hrozí, a na prijatie zoznamu oprávnených zásahov. V článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie, sa upravia vopred nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Do prijatia tohto nariadenia a s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek prerušeniu legislatívnych opatrení Únie by sa mali aj naďalej uplatňovať ustanovenia rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(8)

Nariadenie (ES) č. 1080/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1080/2006 sa nahrádza takto:

„2.   Výdavky na bývanie, s výnimkou energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 1a, sú oprávnenými výdavkami v týchto prípadoch:

a)

pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr a v rámci integrovaného prístupu mestského rozvoja pre oblasti, v ktorých dochádza k fyzickému zničeniu a sociálnemu vylúčeniu alebo ktorým fyzické zničenie a sociálne vylúčenie hrozí;

b)

pre všetky členské štáty len v rámci integrovaného prístupu pre marginalizované spoločenstvá.

Pridelené prostriedky na výdavky na bývanie predstavujú najviac 3 % prostriedkov EFRR pridelených dotknutým operačným programom alebo 2 % celkových pridelených prostriedkov EFRR.

2a.   Na účely odseku 2 písm. a) a b), ale bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek tohto odseku, sa výdavky obmedzujú na tieto zásahy:

a)

renovácia spoločných priestorov v existujúcich viacrodinných obytných objektoch;

b)

renovácia a zmena využívania existujúcich budov vo vlastníctve verejných orgánov alebo neziskových prevádzkovateľov na využívanie domácnosťami s nízkym príjmom alebo osobami s osobitnými potrebami na účely bývania.

Na účely odseku 2 písm. b) môžu zásahy zahŕňať renováciu alebo nahradenie existujúceho bývania.

Komisia prijme zoznam kritérií potrebných na určenie oblastí uvedených v odseku 2 písm. a) a zoznam oprávnených zásahov v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 19. mája 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Stanovisko z 5. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2010.

(3)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top