EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0330

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Text s významom pre EHP)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 270 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/330/oj

23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 330/2010

z 20. apríla 2010

o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (1), a najmä jeho článok 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia,

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie,

keďže:

(1)

Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje Komisiu, aby prostredníctvom nariadenia uplatnila článok 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a príslušných zosúladených postupov, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (3) vymedzuje kategóriu vertikálnych dohôd, ktoré podľa Komisie zvyčajne spĺňajú podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na celkovú pozitívnu skúsenosť s uplatňovaním uvedeného nariadenia, ktoré je účinné do 31. mája 2010, ako aj pri zohľadnení ďalších skúseností získaných od jeho prijatia, je vhodné prijať nové nariadenie o skupinovej výnimke.

(3)

Do kategórie dohôd, ktoré možno považovať za dohody zvyčajne spĺňajúce podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 zmluvy, patria vertikálne dohody o nákupe alebo predaji tovarov alebo služieb, ak sú tieto dohody uzatvorené medzi nekonkurujúcimi podnikmi, medzi určitými konkurentmi alebo určitými združeniami maloobchodníkov s tovarom. Patria sem aj vertikálne dohody, ktoré obsahujú vedľajšie dojednania o poskytnutí alebo využívaní práv duševného vlastníctva. Pojem „vertikálne dohody“ by mal zahŕňať aj príslušné zosúladené postupy.

(4)

Na účely uplatnenia článku 101 ods. 3 zmluvy prostredníctvom nariadenia nie je potrebné vymedziť vertikálne dohody, ktoré by mohli spadať do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy. Pri individuálnom posudzovaní dohôd podľa článku 101 ods. 1 zmluvy sa musí zohľadniť niekoľko faktorov a najmä štruktúra trhu na strane ponuky a dopytu.

(5)

Výhoda skupinovej výnimky ustanovenej týmto nariadením by sa mala obmedziť a poskytnúť len tým vertikálnym dohodám, v prípade ktorých je možné s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 zmluvy.

(6)

Niektoré typy vertikálnych dohôd môžu zlepšiť hospodársku efektívnosť v rámci reťazca výroby alebo distribúcie tým, že uľahčujú lepšiu koordináciu medzi zúčastnenými podnikmi. Môžu viesť najmä k zníženiu transakčných a distribučných nákladov strán a k optimalizácii úrovní predaja a investícií.

(7)

Pravdepodobnosť, že takéto vplyvy, ktoré zvyšujú efektívnosť, prevážia akékoľvek protisúťažné vplyvy spôsobené obmedzeniami obsiahnutými vo vertikálnych dohodách, závisí od stupňa trhovej sily zmluvných strán a teda od rozsahu, v ktorom tieto podniky čelia konkurencii ostatných dodávateľov tovarov alebo služieb, ktoré ich zákazníci považujú z dôvodu vlastností produktov, ich cien a zamýšľaného použitia za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné.

(8)

Je možné predpokladať, že ak podiel žiadneho z podnikov, ktoré sú účastníkmi zmluvy, na relevantnom trhu nepresiahne 30 %, tak vertikálne dohody, ktoré neobsahujú určité typy závažných obmedzení hospodárskej súťaže, vo všeobecnosti vedú k zlepšeniu vo výrobe alebo distribúcii a umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich.

(9)

Ak trhový podiel presahuje hranicu 30 %, nie je možné predpokladať, že vertikálne dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy zvyčajne prinesú objektívne výhody takého charakteru a veľkosti, aby kompenzovali nevýhody, ktoré spôsobujú pre hospodársku súťaž. Zároveň nie je možné predpokladať, že tieto vertikálne dohody patria do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy alebo že nespĺňajú podmienky uvedené v článku 101 ods. 3 zmluvy.

(10)

Toto nariadenie by nemalo vyňať vertikálne dohody obsahujúce obmedzenia, ktoré pravdepodobne obmedzia hospodársku súťaž a poškodia spotrebiteľov alebo ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie zlepšenia hospodárskej efektívnosti. Najmä vertikálne dohody obsahujúce určité typy závažných obmedzení hospodárskej súťaže ako sú minimálne a fixné ceny ďalšieho predaja, ako aj určité typy teritoriálnej ochrany, by mali byť vyňaté z výhody skupinovej výnimky zavedenej týmto nariadením, a to bez ohľadu na trhový podiel dotknutých podnikov.

(11)

Aby bol zabezpečený vstup na relevantný trh alebo bolo zabránené kolúzii na ňom, je potrebné so skupinovou výnimkou spojiť určité podmienky. Na tento účel by sa mala výnimka pre záväzky nekonkurovania obmedziť a poskytnúť len záväzkom, ktoré nepresahujú vymedzený čas. Z rovnakých dôvodov by akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok spôsobujúci, že členovia selektívneho distribučného systému nemôžu predávať značky určitých konkurenčných dodávateľov, mal byť z výhody poskytovanej týmto nariadením vyňatý.

(12)

Obmedzenie podielu na trhu, nevyňatie určitých vertikálnych dohôd a podmienky stanovené týmto nariadením zvyčajne zabezpečujú, že dohody, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, neumožňujú zúčastneným podnikom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti predmetných produktov.

(13)

Komisia môže odňať výhody vyplývajúce z tohto nariadenia na základe článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (4), ak v konkrétnom prípade zistí, že dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa tohto nariadenia, má účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy.

(14)

Orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môže podľa článku 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 odobrať výhodu vyplývajúcu z tohto nariadenia na území tohto členského štátu alebo na jeho časti, ak v konkrétnom prípade dohoda, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa článku 2, má na území tohto členského štátu alebo na jeho časti účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s článkom 101 ods. 3 zmluvy a toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu.

(15)

Pri rozhodnutí o odobratí výhody vyplývajúcej z tohto nariadenia podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1/2003 sú osobitne dôležité protisúťažné vplyvy existencie paralelných sietí vertikálnych dohôd majúce podobné účinky, ktoré významne obmedzujú prístup na relevantný trh alebo hospodársku súťaž na tomto trhu. Takéto kumulatívne účinky môžu napríklad nastať v prípade selektívnej distribúcie alebo záväzkov nekonkurovania.

(16)

Na posilnenie dohľadu nad paralelnými sieťami vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné protisúťažné účinky a ktoré pokrývajú viac ako 50 % daného trhu, môže Komisia prostredníctvom nariadenia vyhlásiť, že toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce špecifické obmedzenia vzťahujúce sa na predmetný trh, a tým obnoviť plnú uplatniteľnosť článku 101 zmluvy na takéto dohody,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vertikálne dohody“ sú dohody alebo zosúladené postupy dvoch alebo viacerých podnikov, z ktorých každý na účely tejto dohody alebo zosúladeného postupu pôsobí na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých strany môžu kupovať, predávať alebo ďalej predávať určité tovary alebo služby;

b)

„vertikálne obmedzenia“ sú obmedzenia hospodárskej súťaže vo vertikálnej dohode, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy;

c)

„konkurujúce podniky“ sú skutoční alebo potenciálni konkurenti; „skutočný konkurent“ je podnik, ktorý pôsobí na tom istom relevantnom trhu; „potenciálny konkurent“ je podnik, ktorý by sa, uvažujúc na realistickom základe a nie iba ako o čisto teoretickej možnosti, pri neexistencii vertikálnej dohody v prípade malého, ale trvalého zvýšenia relatívnych cien pravdepodobne v krátkom čase podujal vynaložiť potrebné dodatočné investície alebo iné nevyhnutné náklady súvisiace so zmenou, aby vstúpil na relevantný trh;

d)

„záväzok nekonkurovania“ je akýkoľvek priamy či nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby konkurujúce zmluvným tovarom alebo službám, alebo akýkoľvek priamy či nepriamy záväzok kupujúceho kupovať od dodávateľa alebo iného podniku určeného dodávateľom viac ako 80 % svojho celkového nákupu zmluvných tovarov alebo služieb a ich náhrad na relevantnom trhu; základom tohto výpočtu je hodnota nákupov uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku, alebo, ak je to v danom odvetví bežné, objem takýchto nákupov;

e)

„selektívny distribučný systém“ je distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje predať zmluvné tovary alebo služby, či už priamo alebo nepriamo, iba distribútorom vybraným na základe určených kritérií a v ktorom sa títo distribútori zaväzujú nepredávať tieto tovary alebo služby neautorizovaným distribútorom na území, ktoré dodávateľ vyhradil na prevádzku tohto systému;

f)

„práva duševného vlastníctva“ zahŕňajú práva priemyselného vlastníctva, know-how, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom;

g)

„know-how“ je súbor patentovo nechránených praktických informácií, ktoré dodávateľ nadobudol na základe skúsenosti a skúšania a ktoré sú tajné, významné a identifikované; v tomto kontexte pojem „tajný“ znamená, že know-how nie je všeobecne známe alebo ľahko prístupné; „významný“ znamená, že know-how je dôležité a užitočné pre kupujúceho z hľadiska používania, predaja alebo ďalšieho predaja zmluvných tovarov alebo služieb; „identifikovaný“ znamená, že know-how je popísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom tak, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá utajenia a významnosti;

h)

„kupujúci“ zahŕňa podnik, ktorý podľa dohody spadajúcej do rozsahu pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy predáva tovary alebo služby v mene iného podniku;

i)

„zákazník kupujúceho“ je podnik, ktorý nie je stranou dohody a ktorý kupuje zmluvný tovar alebo služby od kupujúceho, ktorý je stranou dohody.

2.   Na účely tohto nariadenia, pojmy „podnik“, „dodávateľ“, a „kupujúci“ zahŕňajú aj s nimi spojené podniky.

„Spojené podniky“ sú:

a)

podniky, v ktorých strana dohody, či už priamo alebo nepriamo:

i)

má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv, alebo

ii)

má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov právne zastupujúcich daný podnik, alebo

iii)

má právo riadiť záležitosti podniku;

b)

podniky, ktoré majú priamo alebo nepriamo voči strane dohody práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c)

podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b) priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

d)

podniky, v ktorých strana dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c) alebo v ktorých dva alebo viacero z posledne uvedených podnikov, majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e)

podniky, v ktorých majú práva alebo právomoci uvedené v písmene a) spoločne:

i)

strany dohody alebo s nimi spojené podniky uvedené v písmenách a) až d), alebo

ii)

jedna alebo viacero strán dohody alebo jeden alebo viacero s nimi spojených podnikov uvedených v písmene a) až d) a jedna alebo viacero tretích strán.

Článok 2

Výnimka

1.   Podľa článku 101 ods. 3 zmluvy a s výhradou ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že článok 101 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na vertikálne dohody.

Táto výnimka platí v rozsahu, v akom takéto dohody obsahujú vertikálne obmedzenia.

2.   Výnimka podľa odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody medzi združením podnikov a jeho členmi alebo medzi takýmto združením a jeho dodávateľmi, iba ak sú všetci členovia združenia maloobchodníkmi s tovarom a ak celkový ročný obrat žiadneho jednotlivého člena združenia spolu s podnikmi s ním spojenými nepresahuje 50 miliónov EUR. Toto nariadenie sa na vertikálne dohody medzi takýmito združeniami vzťahuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 101 zmluvy na horizontálne dohody uzavreté medzi členmi združenia alebo na rozhodnutia prijaté združením.

3.   Výnimka podľa odseku 1 sa vzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce ustanovenia, ktoré sa týkajú poskytnutia práv duševného vlastníctva kupujúcemu alebo ich využitia kupujúcim, pod podmienkou, že tieto ustanovenia nepredstavujú hlavný cieľ takýchto dohôd a že priamo súvisia s použitím, predajom alebo ďalším predajom tovarov alebo služieb kupujúcim alebo jeho zákazníkmi. Výnimka platí pod podmienkou, že tieto ustanovenia neobsahujú v súvislosti so zmluvným tovarom alebo službami také obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré majú rovnaký cieľ ako vertikálne obmedzenia, ktoré týmto nariadením nie sú vyňaté.

4.   Výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vertikálne dohody uzavreté medzi konkurujúcimi podnikmi. Uplatňuje sa však, ak konkurujúce podniky uzavrú nerecipročnú vertikálnu dohodu a:

a)

dodávateľ je výrobcom a distribútorom tovarov, zatiaľ čo kupujúci je distribútorom a nie je konkurujúcim podnikom na úrovni výroby; alebo

b)

dodávateľ je poskytovateľom služieb na viacerých úrovniach obchodu, zatiaľ čo kupujúci poskytuje svoj tovar a služby na úrovni maloobchodu a nie je konkurujúcim podnikom na úrovni obchodu, na ktorej zmluvné služby kupuje.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktorých predmet spadá do rozsahu pôsobnosti akéhokoľvek iného nariadenia o skupinovej výnimke, ak sa v takomto nariadení nestanovuje inak.

Článok 3

Hraničný trhový podiel

1.   Výnimka podľa článku 2 platí pod podmienkou, že trhový podiel dodávateľa nepresahuje 30 % relevantného trhu, na ktorom predáva zmluvné tovary alebo služby, a trhový podiel kupujúceho nepresahuje 30 % relevantného trhu, na ktorom kupuje zmluvné tovary alebo služby.

2.   Na účely odseku 1, keď za podmienok stanovených v dohode, na ktorej sa zúčastňuje viacero strán, podnik kupuje zmluvné tovary alebo služby od iného podniku, ktorý je účastníkom tejto dohody, a predáva zmluvné tovary alebo služby ďalšiemu podniku zúčastnenému na tejto dohode, trhový podiel prvého podniku musí rešpektovať hraničný trhový podiel uvedený v uvedenom odseku, ktorý má ako kupujúci a zároveň ako dodávateľ, aby sa uplatnila výnimka ustanovená v článku 2.

Článok 4

Obmedzenia, ktoré vedú k odňatiu výhody skupinovej výnimky (závažné obmedzenia)

Výnimka podľa článku 2 sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi pod kontrolou strán, majú za cieľ:

a)

obmedzenie možnosti kupujúceho stanoviť svoju predajnú cenu, bez toho, aby bola dotknutá možnosť dodávateľa uložiť maximálnu predajnú cenu alebo odporúčať predajnú cenu pod podmienkou, že nepredstavujú pevne stanovenú alebo minimálnu predajnú cenu v dôsledku tlaku ktorejkoľvek zo strán alebo v dôsledku nimi poskytnutých stimulov;

b)

obmedzenie územia alebo okruhu zákazníkov, na ktorom alebo ktorým môže kupujúci, ktorý je stranou dohody, predávať zmluvné tovary alebo služby, pričom týmto nie je dotknuté obmedzenie kupujúceho na miesto usadenia, a s výnimkou:

i)

obmedzenia aktívnych predajov na výhradnom území alebo výhradnej skupine zákazníkov, ktoré sú vyhradené pre dodávateľa alebo určené dodávateľom pre iného kupujúceho, ak takéto obmedzenie neohraničuje predaje zákazníkov kupujúceho,

ii)

obmedzenie predajov konečným užívateľom kupujúcim pôsobiacim na veľkoobchodnej úrovni obchodu,

iii)

obmedzenie predajov neautorizovaným distribútorom členmi selektívneho distribučného systému na území, ktoré dodávateľ vyhradil na prevádzku tohto systému, a

iv)

obmedzenie možnosti kupujúceho predávať komponenty dodávané na účely zabudovania zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu toho istého druhu tovaru ako vyrába dodávateľ;

c)

obmedzenie aktívnych alebo pasívnych predajov konečným užívateľom členmi selektívneho distribučného systému uplatňovaného na maloobchodnej úrovni obchodu bez toho, aby bola dotknutá možnosť zakázať členovi systému pôsobiť z miesta usadenia, ktoré nebolo povolené;

d)

obmedzenie krížových dodávok medzi distribútormi v rámci selektívneho distribučného systému, a to aj v prípade distribútorov pôsobiacich na rôznych úrovniach obchodu;

e)

obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom komponentov a kupujúcim, ktorý zabudováva tieto komponenty, ak ide o obmedzenie možnosti dodávateľa predávať komponenty ako náhradné diely konečným užívateľom alebo opravovniam alebo iným poskytovateľom služieb, ktorí nie sú poverení kupujúcim opravou alebo servisnými službami pre jeho tovar.

Článok 5

Obmedzenia, na ktoré sa nevzťahuje výnimka

1.   Výnimka podľa článku 2 sa nevzťahuje na tieto záväzky obsiahnuté vo vertikálnych dohodách:

a)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok nekonkurovania, ktorého doba trvania je neurčitá alebo presahuje päť rokov;

b)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci po skončení platnosti dohody nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby;

c)

akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že členovia selektívneho distribučného systému nemôžu predávať značky určitých konkurujúcich dodávateľov.

Pre účely prvého pododseku písmena a), záväzok nekonkurovania, ktorý je konkludentne obnoviteľný po období piatich rokov, sa považuje za uzavretý na dobu neurčitú.

2.   Odchylne od odseku 1 písmena a), časové obmedzenie piatich rokov sa neuplatňuje, ak sú zmluvné tovary alebo služby predávané kupujúcim z priestorov a pozemkov vlastnených dodávateľom alebo ním prenajatých od tretích osôb neprepojených s kupujúcim, a to pod podmienkou, že doba trvania záväzku nekonkurovania nepresiahne obdobie využívania týchto priestorov a pozemkov kupujúcim.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b), výnimka ustanovená v článku 2 sa uplatní na akýkoľvek priamy alebo nepriamy záväzok, ktorý spôsobuje, že kupujúci po skončení platnosti dohody nemôže vyrábať, kupovať, predávať alebo ďalej predávať tovary alebo služby, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

záväzok sa vzťahuje na tovary alebo služby, ktoré konkurujú zmluvným tovarom alebo službám;

b)

záväzok je obmedzený len na priestory a pozemky, z ktorých kupujúci prevádzkoval činnosť počas zmluvného obdobia;

c)

záväzok je nevyhnutný na ochranu know-how postúpeného kupujúcemu od dodávateľa;

d)

doba trvania záväzku nekonkurovania je obmedzená na obdobie jedného roka po skončení platnosti dohody.

Ustanovením odseku 1 písmena b) nie je dotknutá možnosť uloženia časovo neohraničeného obmedzenia o použití a sprístupnení know-how, ktoré sa nestalo voľným.

Článok 6

Neuplatňovanie tohto nariadenia

Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS môže Komisia v prípade, že paralelné siete podobných vertikálnych obmedzení pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, nariadením vyhlásiť, že toto nariadenie sa nevzťahuje na vertikálne dohody, ktoré obsahujú osobitné obmedzenia vzťahujúce sa na uvedený trh.

Článok 7

Uplatňovanie hraničného trhového podielu

Na účely uplatňovania hraničných trhových podielov stanovených v článku 3 platia tieto pravidlá:

a)

trhový podiel dodávateľa sa vypočítava na základe údajov týkajúcich sa hodnoty predajov na trhu a trhový podiel kupujúceho sa vypočítava na základe údajov týkajúcich sa hodnoty nákupov na trhu. Ak nie sú údaje týkajúce sa hodnoty predajov na trhu alebo hodnoty nákupov na trhu k dispozícii, môžu sa na stanovenie trhového podielu dotknutého podniku využiť odhady založené na iných spoľahlivých informáciách o trhu vrátane údajov o objeme predajov a nákupov na trhu;

b)

trhové podiely sa vypočítavajú na základe údajov týkajúcich sa predchádzajúceho kalendárneho roka;

c)

trhový podiel dodávateľa zahŕňa všetky tovary alebo služby dodané vertikálne integrovaným distribútorom na účely predaja;

d)

ak trhový podiel najprv nebol väčší ako 30 %, ale následne stúpol nad túto hranicu, pričom nepresiahol 35 %, výnimka podľa článku 2 platí naďalej aj počas obdobia dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 30 %;

e)

ak trhový podiel najprv nebol väčší ako 30 %, ale následne presiahol 35 %, výnimka podľa článku 2 platí naďalej aj počas obdobia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola po prvýkrát prekročená hranica 35 %;

f)

výhody vyplývajúce z písmena d) a písmena e) sa nesmú kombinovať tak, že sa presiahne obdobie dvoch kalendárnych rokov;

g)

trhový podiel podnikov uvedených v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. e) sa rovnomerne rozdelí na každý podnik, ktorý má práva alebo právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 druhom pododseku písm. a).

Článok 8

Uplatňovanie hraničného obratu

1.   Na účely výpočtu celkového ročného obratu v zmysle článku 2 ods. 2 sa spočítajú spolu obrat dosiahnutý príslušnou stranou vertikálnej dohody počas predchádzajúceho finančného roka a obrat dosiahnutý s ňou spojenými podnikmi v súvislosti so všetkým tovarom a službami, a s odrátaním daní a ostatných finančných povinností. Na tento účel sa neprihliada na obchody medzi stranou vertikálnej dohody a s ňou spojenými podnikmi ani na obchody medzi s ňou spojenými podnikmi navzájom.

2.   Výnimka podľa článku 2 zostane platná, ak počas ktoréhokoľvek obdobia dvoch po sebe idúcich finančných rokov nie je hraničný celkový ročný obrat prekročený o viac ako 10 %.

Článok 9

Prechodné obdobie

Zákaz stanovený v článku 101 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia od 1. júna 2010 do 31. mája 2011 nebude uplatňovať na dohody platné 31. mája 2010 a nespĺňajúce podmienky na výnimku podľa tohto nariadenia, ak 31. mája 2010 spĺňali podmienky na výnimku podľa nariadenia (ES) č. 2790/1999.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Jeho platnosť sa skončí 31. mája 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533.

(2)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa článok 81 Zmluvy o ES zmenil na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Obe ustanovenia sa obsahovo zhodujú. Na účely tohto nariadenia sa majú odkazy na článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie chápať ako odkazy na článok 81 Zmluvy o ES, pokiaľ to je vhodné.

(3)  Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.

(4)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


Top