EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0317

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 317/2010 zo 16. apríla 2010 , ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2011 o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím na účely výberového zisťovania pracovných síl stanoveného nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Text s významom pre EHP)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/317/oj

17.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 317/2010

zo 16. apríla 2010,

ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2011 o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím na účely výberového zisťovania pracovných síl stanoveného nariadením Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor OSN“) podpísanom Európskym spoločenstvom a všetkými jeho členskými štátmi sa v článku 31 o štatistike a zhromažďovaní údajov stanovuje, že zmluvné strany sa zaväzujú zhromažďovať príslušné informácie vrátane štatistických a výskumných údajov, aby mohli formulovať a uplatňovať politiky na vykonávanie dohovoru OSN vrátane ustanovení v článku 27 týkajúcich sa práce a zamestnávania.

(2)

V svojej rezolúcii zo 17. marca 2008 o situácii osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii (2) Rada zdôraznila, že je potrebné, aby štatistika v oblasti zdravotného postihnutia vytvorila obraz o celkovej situácii osôb so zdravotným postihnutím v Európe a aby takéto štatistické a vedecké údaje umožnili formulovať a vykonávať informované politiky v oblasti zdravotného postihnutia na rôznych úrovniach správy. Rada vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v súlade so svojimi právomocami zaistili začatie prípravy európskej stratégie v oblasti zdravotného postihnutia tak, aby bol úspešne splnený Akčný plán Európskej únie v oblasti zdravotného postihnutia na obdobie 2004 – 2010, takisto prostredníctvom posúdenia, ako opatrenia na úrovni členských štátov odrážajú záväzok Európskeho spoločenstva a členských štátov v plnej miere vykonávať dohovor OSN na úrovni EÚ, pri zohľadnení stanovenia jednotných a porovnateľných národných cieľov na tento účel.

(3)

Je potrebný komplexný a porovnateľný súbor údajov o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím s cieľom monitorovať pokrok smerom k vykonávaniu článku 27 dohovoru OSN a plniť ciele európskej stratégie zamestnanosti a európskej stratégie v oblasti zdravotného postihnutia, ako aj merať vývoj uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (3), zahŕňa ad hoc modul o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Mal by sa stanoviť zoznam premenných pre tento modul.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam premenných, ktoré sa majú prostredníctvom ad hoc modulu o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím zozbierať v roku 2011, sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ C 75, 26.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 22.


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2011 o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím

1.

Dotknuté členské štáty a regióny: všetky.

2.

Premenné sa kódujú takto:

Kódy premenných vo výberovom zisťovaní pracovných síl v stĺpci „Filter“ sa vzťahujú na prílohu III k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (1).

Názov

Stĺpec

Kód

Opis

Filter

HEALTHMA

197 – 198

 

Typ dlhodobej zdravotnej ťažkosti alebo choroby (uveďte kód prvého hlavného typu)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov

01

Problémy s ramenami alebo rukami (vrátane artritídy alebo reumatizmu)

02

Problémy s nohami alebo chodidlami (vrátane artritídy alebo reumatizmu)

03

Problémy s chrbtom alebo krkom (vrátane artritídy alebo reumatizmu)

04

Rakovina

05

Kožné problémy vrátane alergických reakcií a ťažkej deformácie

06

Srdcové problémy, problémy s krvným tlakom alebo problémy krvného obehu

07

Pľúcne alebo dýchacie problémy vrátane astmy a bronchitídy

08

Žalúdočné, pečeňové, obličkové alebo tráviace problémy

09

Cukrovka

10

Epilepsia (vrátane záchvatov)

11

Ťažké bolesti hlavy, napríklad migréna

12

Problémy s učením (čítanie, písanie alebo počítanie)

13

Chronická úzkosť

14

Depresia

15

Iné duševné, nervové alebo emocionálne problémy

16

Iné progresívne choroby (vrátane sklerózy multiplex, HIV, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby)

17

Iné dlhodobé zdravotné problémy

18

Žiadne dlhodobé zdravotné ťažkosti alebo choroby

99

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

HEALTHSE

199 – 200

 

Typ dlhodobej zdravotnej ťažkosti alebo choroby (uveďte kód druhého hlavného typu)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a HEALTHMA = 1 – 17

01

Problémy s ramenami alebo rukami (vrátane artritídy alebo reumatizmu)

02

Problémy s nohami alebo chodidlami (vrátane artritídy alebo reumatizmu)

03

Problémy s chrbtom alebo krkom (vrátane artritídy alebo reumatizmu)

04

Rakovina

05

Kožné problémy vrátane alergických reakcií a ťažkej deformácie

06

Srdcové problémy, problémy s krvným tlakom alebo problémy krvného obehu

07

Pľúcne alebo dýchacie problémy vrátane astmy a bronchitídy

08

Žalúdočné, pečeňové, obličkové alebo tráviace problémy

09

Cukrovka

10

Epilepsia (vrátane záchvatov)

11

Ťažké bolesti hlavy, napríklad migréna

12

Problémy s učením (čítanie, písanie alebo počítanie)

13

Chronická úzkosť

14

Depresia

15

Iné duševné, nervové alebo emocionálne problémy

16

Iné progresívne choroby (vrátane sklerózy multiplex, HIV, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby)

17

Iné dlhodobé zdravotné problémy

18

Žiadne iné dlhodobé zdravotné ťažkosti alebo choroby

99

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

DIFFICMA

201 – 202

 

Prvý problém vykonávať základné činnosti (uveďte kód najdôležitejšieho problému)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov

01

Videnie, aj s okuliarmi

02

Počutie, aj s použitím sluchových pomôcok

03

Chôdza, vystupovanie po schodoch

04

Sedenie alebo státie

05

Pamäť, koncentrácia

06

Komunikácia, napríklad porozumieť alebo byť porozumený

07

Načahovanie alebo naťahovanie

08

Zdvíhanie a nosenie

09

Ohýbanie

10

Držanie, uchopenie alebo otočenie

11

Žiadny

99

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

DIFFICSE

203 – 204

 

Druhý problém vykonávať základné činnosti (uveďte kód druhého najdôležitejšieho problému)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a DIFFICMA = 1 – 10

01

Videnie, aj s okuliarmi

02

Počutie, aj s použitím sluchových pomôcok

03

Chôdza, vystupovanie po schodoch

04

Sedenie alebo státie

05

Pamäť, koncentrácia

06

Komunikácia, napríklad porozumieť alebo byť porozumený

07

Načahovanie alebo naťahovanie

08

Zdvíhanie a nosenie

09

Ohýbanie

10

Držanie, uchopenie alebo otočenie

11

Žiadny

99

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

LIMHOURS

205

 

Zdravotná(-é) ťažkosť(-i) alebo choroba(-y) spôsobujúce obmedzenie osoby, pokiaľ ide o počet hodín týždenne, ktoré môže odpracovať

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (HEALTHMA = 1 – 17 alebo DIFFICMA = 1 – 10)

1

Áno, zdravotná(-é) ťažkosť(-i) alebo choroba(-y)

2

Áno, problém(-y) vykonávať činnosť

3

Áno, zdravotná(-é) ťažkosť(-i)/choroba(-y) aj problém(-y) vykonávať činnosť(-i)

4

Nie

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

LIMTYPEW

206

 

Zdravotná(-é) ťažkosť(-i) alebo choroba(-y) spôsobujúce obmedzenie osoby, pokiaľ ide o druh práce (napríklad problémy s nosením ťažkých bremien, práca vonku, dlhodobé sedenie), ktorú môže vykonávať

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (HEALTHMA = 1 – 17 alebo DIFFICMA = 1 – 10)

1

Áno, zdravotná(-é) ťažkosť(-i) alebo choroba(-y)

2

Áno, problém(-y) vykonávať činnosť

3

Áno, zdravotná(-é) ťažkosť(-i)/choroba(-y) aj problém(-y) vykonávať činnosť(-i)

4

Nie

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

LIMTRANS

207

 

Zdravotná(-é) ťažkosť(-i) alebo choroba(-y) spôsobujúce obmedzenie osoby, pokiaľ ide o dochádzanie do práce a z práce

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (HEALTHMA = 1 – 17 or DIFFICMA = 1 – 10)

1

Áno, zdravotná(-é) ťažkosť(-i) alebo choroba(-y)

2

Áno, problém(-y) vykonávať činnosť

3

Áno, zdravotná(-é) ťažkosť(-i)/choroba(-y) a problém(-y) vykonávať činnosť(-i)

4

Nie

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

NEEDHELP

208

 

Z dôvodu zdravotnej(-ých) ťažkosti(-í)/choroby (chorôb) alebo problému(-ov) vykonávať činnosť osoba potrebuje (nezamestnané osoby)/používa (zamestnané osoby) osobnú asistenciu, ktorá im umožňuje pracovať

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (HEALTHMA = 1 – 17 alebo DIFFICMA = 1 – 10)

1

Áno

2

Nie

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

NEEDADAP

209

 

Z dôvodu zdravotnej(-ých) ťažkosti(-í)/choroby (chorôb) alebo problému(-ov) vykonávať činnosť osoba potrebuje (nezamestnané osoby)/využíva (zamestnané osoby) osobitné vybavenie alebo potrebuje (nezamestnané osoby)/využíva (zamestnané osoby) úpravy pracoviska, ktoré jej umožňujú pracovať

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (HEALTHMA = 1 – 17 alebo DIFFICMA = 1 – 10)

1

Áno

2

Nie

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Bez odpovede

NEEDORGA

210

 

Z dôvodu zdravotnej(-ých) ťažkosti(-í)/choroby (chorôb) alebo problému(-ov) vykonávať činnosť osoba potrebuje (nezamestnané osoby)/využíva (zamestnané osoby) osobitné pracovné opatrenia, ktoré jej umožňujú pracovať (napríklad sedavá práca, telepráca, pružný pracovný čas alebo menej namáhavá práca)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (HEALTHMA = 1 – 17 alebo DIFFICMA = 1 – 10)

1

Áno

2

Nie

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď

LIMREAS

211 – 212

 

Hlavný dôvod pracovného obmedzenia (počet hodín, druh, dochádzanie do práce a z práce), ktorý nie je spôsobený dlhodobými zdravotnými ťažkosťami/chorobami alebo problémami vykonávať základné činnosti

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov

01

Nedostatočná kvalifikácia/nedostatočné skúsenosti

02

Nedostatok vhodných pracovných príležitostí

03

Chýbajúca alebo nedostatočná doprava na pracovisko a z pracoviska

04

Nedostatočná flexibilita zo strany zamestnávateľa

05

Vplyv na poberanie dávok

06

Rodinné/opatrovateľské povinnosti

07

Osobné dôvody

08

Iný dôvod

09

Žiadne pracovné obmedzenie

99

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdny

Žiadna odpoveď


Názov

Stĺpec

Kód

Opis

Filter

 

213/218

 

Faktor váženia pre ad hoc modul na rok 2010 (nepovinný)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov

0000 – 9999

Stĺpce 213 – 216 obsahujú celé čísla

00 – 99

Stĺpce 217 a 218 obsahujú desatinné čísla


(1)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57.


Top