Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0273

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (Text s významom pre EHP)

OJ L 84, 31.3.2010, p. 25–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/273/oj

31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 273/2010

z 30. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 sa vytvoril zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty Komisii informácie, ktoré sú relevantné v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Relevantné informácie oznámili aj tretie krajiny. Na tomto základe by sa mal zoznam Spoločenstva aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi, o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie alebo o zmene podmienok zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zaradený v zozname Spoločenstva.

(4)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a do 10 pracovných dní predniesť ústne svoje stanovisko Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť zriadenému nariadením Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (3).

(5)

Komisia a v osobitných prípadoch aj niektoré členské štáty viedli konzultácie s orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

(6)

Výbor pre leteckú bezpečnosť si vypočul prezentácie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a Komisie o projektoch technickej pomoci uskutočňovaných v krajinách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2111/2005. Výbor bol informovaný o požiadavkách na ďalšiu technickú pomoc a spoluprácu s cieľom zlepšiť administratívnu a technickú schopnosť úradov civilného letectva na účely riešenia akéhokoľvek nesúladu s uplatniteľnými medzinárodnými normami.

(7)

Výbor pre leteckú bezpečnosť bol informovaný aj o vykonávacích opatreniach agentúry EASA a členských štátov na zabezpečenie trvalej letovej spôsobilosti a údržby lietadiel registrovaných v Európskej únii a prevádzkovaných leteckými dopravcami s osvedčením od orgánov civilného letectva tretích krajín.

(8)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

V nadväznosti na informácie z inšpekcií na ploche v rámci programu SAFA vykonaných na lietadlách určitých leteckých dopravcov Európskej únie, ako aj z inšpekcií a auditov vykonaných v osobitných oblastiach leteckými úradmi jednotlivých členských štátov, prijali niektoré členské štáty isté donucovacie opatrenia. Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť informovali o týchto opatreniach: príslušné španielske orgány začali 12. marca 2010 konanie na pozastavenie platnosti osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) leteckého dopravcu Baleares Link Express a 12. januára 2010 na pozastavenie platnosti AOC leteckého dopravcu Euro Continental; príslušné nemecké orgány pozastavili platnosť AOC dopravcu Regional Air Express od 28. januára 2010; príslušné orgány Spojeného kráľovstva informovali, že AOC leteckého dopravcu Trans Euro Air Limited bolo pozastavené 8. decembra 2009; príslušné slovenské orgány písomne informovali, že AOC leteckého dopravcu Air Slovakia bolo pozastavené 1. marca 2010.

(10)

Napokon príslušné lotyšské orgány informovali Výbor pre leteckú bezpečnosť, že na základe vážnych pochybností o bezpečnosti letovej prevádzky a trvalej letovej spôsobilosti lietadla typu IL-76 prevádzkovaného leteckým dopravcom Aviation Company Inversija, sa 26. februára 2010 rozhodli vyradiť toto lietadlo z AOC, ktorého držiteľom je letecký dopravca Aviation Company Inversija, a že platnosť tohto AOC bola pozastavená 16. marca 2010.

(11)

Komisia získala v zmysle nariadenia (ES) 1543/2006 podrobné informácie o opatreniach, ktoré prijal príslušný orgán Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (GACA) zodpovedný za regulačný dohľad nad spoločnosťami Air Koryo, a ktoré prijala spoločnosť Air Koryo pri odstraňovaní bezpečnostných nedostatkov uvedených v nariadení (ES) 474/2006.

(12)

Komisia v decembri 2008 komunikovala s úradom GACA a od spoločnosti Air Koryo požadovala nápravný akčný plán, ktorým by sa preukázalo, ako spoločnosť napravila vážne bezpečnostné nedostatky zistené v rámci inšpekcií na ploche, ktoré sa uskutočnili pred zaradením dopravcu do prílohy A k zoznamu leteckých dopravcov so zákazom vykonávať leteckú dopravu v Európskej únii. Komisia okrem toho požiadala o relevantné informácie, ktoré by preukazovali, že GACA vykonáva zodpovedajúci dohľad nad spoločnosťou Air Koryo v súlade s ustanoveniami ICAO.

(13)

Úrad GACA oficiálne odpovedal v júni 2009 a zaslal súbor dokumentov, ktoré poskytli vyčerpávajúcu odpoveď na požadované informácie. Medzi Komisiou a úradom GACA potom opakovane prebiehala komunikácia, vďaka ktorej sa podarilo objasniť súčasnú situáciu v oblasti leteckej bezpečnosti v Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

(14)

Dokumenty, ktoré poskytol úrad GACA a diskusie medzi Komisiou a GACA ukázali, že v prípade lietadla Tupolev Tu 204-300 môže spoločnosť Air Koryo preukázať, že lietadlo možno prevádzkovať v úplnom súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami vrátane trvalej letovej spôsobilosti a prevádzkovania leteckej dopravy a že GACA môže poskytovať dohľad nad týmto leteckým dopravcom v súlade s medzinárodnými normami.

(15)

V prípade všetkých ostatných typov lietadiel lietadlového parku spoločnosti Air Koryo úrad GACA potvrdil, že úplne nespĺňajú medzinárodné normy pre vybavenie lietadiel, najmä EGPWS, a že pre tieto typy lietadiel úrad GACA nevydal povolenie na vykonávanie leteckej dopravy v európskom vzdušnom priestore.

(16)

Úrad GACA počas celého obdobia pohotovo a ochotne reagoval na žiadosti Komisie o informácie. Dopravca Air Koryo uskutočnil 18. marca 2010 prezentácie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť, ktorými potvrdil pozitívny vývoj v spoločnosti.

(17)

Z uvedených dôvodov sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že spoločnosti Air Koryo by sa malo povoliť prevádzkovanie dvoch lietadiel typu Tupolev Tu-204 s registračnými značkami P-632 a P-633 do Európskej únie bez prevádzkových obmedzení. Keďže však zvyšok lietadlového parku nie je v súlade s príslušnými požiadavkami ICAO, nemalo by sa im povoliť vykonávať leteckú dopravu do Európskej únie, pokým celkom nesplnia uvedené požiadavky. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že spoločnosť Air Koryo by sa mala zaradiť do prílohy B. Do EÚ môže mať prístup len dvomi lietadlami typu Tupolev Tu-204.

(18)

Príslušné svazijské orgány 17. decembra 2009 poskytli písomné dôkazy o odobratí osvedčení leteckého prevádzkovateľa a prevádzkových licencií týmto leteckým dopravcom: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd a Swazi Express Airways. Títo leteckí dopravcovia ukončili svoju činnosť k 8. decembru 2009.

(19)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že uvedení leteckí dopravcovia s licenciou v Svazijsku by sa mali z prílohy A vyradiť.

(20)

Existujú overené dôkazy o vážnych nedostatkoch na strane leteckého dopravcu Bellview Airlines s osvedčením získaným v Nigérii, čo preukázali výsledky vyšetrovania, ktoré uskutočnili príslušné francúzske orgány a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva.

(21)

Príslušné francúzske orgány (DGAC) informovali Komisiu, že spomínaný dopravca má vo svojom lietadlovom parku dve lietadlá typu Boeing 737-200 zaregistrované vo Francúzsku s registračnými značkami F-GHXK a F-GHXL, v prípade ktorých platnosť osvedčení o letovej spôsobilosti uplynula v máji (F-GHXK) a auguste 2008 (F-GHXL). Tieto lietadlá preto už nie sú v stave letovej spôsobilosti.

(22)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) Komisii oznámila, že schválenie s referenčným označením EASA.145.0172 podľa časti 145, ktoré vydala tejto organizácii, bolo pozastavené 8. mája 2009 s okamžitým účinkom z dôvodu neodstránenia bezpečnostných nedostatkov, ktorými sa znižuje úroveň bezpečnostných noriem a vážne sa ohrozuje letová bezpečnosť, a že sa uvažuje o zrušení tohto schválenia.

(23)

Existujú dôkazy, že dopravca Bellview Airlines s osvedčením získaným v Nigérii prevzal vykonávanie letov od leteckého dopravcu Bellview Airlines s osvedčením získaným v Sierra Leone, t. j. od leteckého dopravcu, ktorý bol 22. marca 2006 zaradený do prílohy A (4) a ktorý z nej bol vyradený 14. novembra 2008 (5) po tom, ako príslušné sierraleonské orgány informovali Komisiu o odobratí jeho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC).

(24)

Lietadlo typu Boeing B737-200 s registračnou značkou 5N-BFN havarovalo 22. októbra 2005 v Lagose, pričom o život prišlo 117 osôb a lietadlo bolo úplne zničené. Príslušné nigérijské orgány neposkytli o nehode žiadne podrobnosti a dosiaľ nevydali ani žiadnu vyšetrovaciu správu o nehode.

(25)

Komisia s prihliadnutím na uvedené nedostatky začala konzultácie s príslušnými nigérijskými orgánmi, pričom vyjadrila vážne znepokojenie nad bezpečnosťou letovej prevádzky a letovou spôsobilosťou Bellview Airlines a požiadala o vysvetlenie týkajúce sa danej situácie a opatrení na odstránenie týchto nedostatkov prijatých príslušnými orgánmi, a zároveň požiadala leteckého dopravcu, aby zistené nedostatky odstránil.

(26)

Príslušné nigérijské orgány 19. februára 2010 uviedli, že tento prevádzkovateľ je držiteľom AOC, no prevádzkovanie letov zastavil. Neposkytli však informácie o stave osvedčení, ktoré tento dopravca vlastní, ani o stave jeho lietadiel.

(27)

Spoločnosť Bellview Airlines požiadala o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť. Toto vypočutie sa uskutočnilo 18. marca 2010 a zúčastnili sa na ňom príslušné nigérijské orgány (NCAA). Spoločnosť Bellview Airlines predložila AOC, na ktorom sa uvádzala platnosť do 22. apríla 2010, pričom poznamenala, že platnosť tohto AOC bola pozastavená na základe stiahnutia všetkých lietadiel uvedených v tomto AOC. Úrad NCAA vyhlásil, že v súlade s platným nigérijským nariadením platnosť tohto AOC uplynula 4. decembra 2009, 60 dní po skončení letovej prevádzky posledného lietadla, no neposkytol dôkaz o tom, že AOC bolo pozastavené, prípadne zrušené. V dôsledku toho bol úrad NCAA požiadaný, aby súrne poskytol písomné potvrdenie týchto skutočností: a) administratívny akt pozastavenia alebo zrušenia AOC spoločnosti Bellview Airlines; b) potvrdenie, že spoločnosť sa nachádza v procese (re)certifikácie vykonávanej nigérijským úradom pre civilné letectvo; c) formálny záväzok nigérijského úradu pre civilné letectvo oznámiť Komisii výsledky (re)certifikačného auditu pred vydaním AOC.

(28)

Príslušné nigérijské orgány predložili požadované informácie 25. marca 2010. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že v tejto etape nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

(29)

V súlade s nariadením (ES) č. 1144/2009 (6) predložili príslušné egyptské orgány štyri mesačné správy vzťahujúce sa na november a december 2009, ako aj na január 2010 a február 2010, s cieľom dokumentovať stav plnenia plánu podľa overenia týchto orgánov. Okrem týchto správ, ktoré sa zamerali na inšpekcie lietadiel spoločnosti Egypt Air na ploche, boli 18. novembra odovzdané správy o audite týkajúce sa trvalej letovej spôsobilosti, ako aj letovej a pozemnej prevádzky.

(30)

Príslušné egyptské orgány sa tiež zaviazali naďalej poskytovať informácie o uspokojivom uzavretí zistení, ktoré už vyplynuli z inšpekcií lietadiel Egypt Air na ploche v rokoch 2008, 2009 a 2010. Na tento účel zaslali relevantnú korešpondenciu niektorým členským štátom, kde sa lietadlá dopravcu Egypt Air podrobili inšpekciám na ploche. Proces uzavretia týchto zistení prebieha a pravidelne sa bude overovať.

(31)

V súlade s nariadením (ES) č. 1144/2009 (7) sa od 21 do 25. februára 2010 uskutočnila návšteva predstaviteľov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva s účasťou členských štátov. Počas tejto návštevy sa vykonalo posúdenie dohľadu, ktorý vykonáva Egyptský úrad pre civilné letectvo (ECAA) vo všeobecnosti a najmä v rámci implementácie nápravného akčného plánu, ako aj posúdenie postupného uzatvárania zistení zo strany dopravcu Egypt Air. Hodnotiaca návšteva poskytla dôkaz, že úrad ECAA dokáže plniť svoje záväzky v zmysle noriem ICAO, pokiaľ ide o dohľad na prevádzkovateľmi, ktorým vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, a identifikovala oblasti, v ktorých treba dosiahnuť zlepšenie, najmä pokiaľ ide o konzistentný systém ďalšieho sledovania nálezov zistených počas činností dohľadu, ktoré vykonáva úrad ECAA, ako aj v odbornej príprave personálu povereného vydávaním licencií.

(32)

Hodnotiaca návšteva ukázala, že Egypt Air je v procese realizácie nápravného akčného plánu. Celkovo sa nezistilo žiadne významné porušenie noriem ICAO. Komisia berie na vedomie úsilie, ktoré vyvinul tento dopravca s cieľom zavŕšiť opatrenia potrebné na nápravu svojej bezpečnostnej situácie. Avšak vzhľadom na pôsobnosť a rozsah nápravného akčného plánu tohto leteckého dopravcu a na nutnosť zabezpečiť udržateľné/trvalé riešenia mnohých bezpečnostných nedostatkov, ktoré sa zistili v minulosti, Komisia žiada príslušné egyptské orgány, aby jej naďalej zasielali mesačné správy o overovaní realizácie nápravného akčného plánu vrátane nápravných opatrení, ktorými sa riešia nálezy zistené počas hodnotiacej návštevy a aby poskytovali informácie o všetkých činnostiach dohľadu v oblasti trvalej letovej spôsobilosti, údržby a letovej prevádzky, ktoré úrad ECAA vykonáva v súvislosti s týmto leteckým dopravcom.

(33)

Členské štáty budú naďalej overovať účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem spoločnosťou Egypt Air prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008.

(34)

Hodnotiaca návšteva sa týkala aj niekoľkých ďalších egyptských leteckých dopravcov. Značné bezpečnostné problémy boli ohlásené v prípade dvoch leteckých dopravcov: AlMasria Universal Airlines a Midwest Airlines.

(35)

V prípade dopravcu AlMasria Universal Airlines boli oznámené závažné nedostatky v oblasti letovej prevádzky a odbornej prípravy, najmä pokiaľ ide o kvalifikovanosť a vedomosti niektorých prevádzkových manažérov. Je to o to dôležitejšie v prípade rozširovania lietadlového parku.

(36)

Letecký dopravca AlMasria Universal Airlines bol listom z 3. marca 2010 vyzvaný, aby sa dostavil na Výbor pre leteckú bezpečnosť a predložil tam svoje pripomienky. Dopravca AlMasria uskutočnil 17. marca 2010 pred Výborom pre leteckú bezpečnosť prezentáciu, v rámci ktorej predstavil nápravné opatrenia na riešenie nedostatkov zistených počas hodnotiacej návštevy. Keďže spoločnosť plánuje rozširovanie svojho lietadlového parku, Komisia žiada od príslušných egyptských orgánov, aby jej každý mesiac zasielali správy o overovaní realizácie nápravných opatrení a poskytovali informácie o všetkých činnostiach dohľadu v oblasti trvalej letovej spôsobilosti, údržby a letovej prevádzky, ktoré úrad ECAA vykonáva v súvislosti s týmto leteckým dopravcom.

(37)

Členské štáty budú overovať, či spoločnosť AlMasria účinne dodržiava príslušné bezpečnostné normy prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú uskutočniť na lietadlách tohto dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008.

(38)

V prípade Midwest Airlines existuje overený dôkaz o bezpečnostných nedostatkoch, ktoré zistili príslušné talianske orgány a týkajú sa kontroly váženia a vyvažovania v rámci letu spoločnosti Midwest Airlines. Na základe tohto dôkazu talianske orgány odmietli povoliť tomuto prevádzkovateľovi vykonať let (8). Okrem toho boli počas hodnotiacej návštevy zistené závažné nedostatky aj v oblasti riadenia prevádzky a údržby, prevádzkovej kontroly a odbornej prípravy posádok, ako aj v oblasti trvalej letovej spôsobilosti s vplyvom na bezpečnosť. V dôsledku toho sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že tento dopravca nie je schopný zabezpečovať svoju prevádzku a údržbu v súlade s normami ICAO. Egyptský úrad pre civilné letectvo počas návštevy informoval, že prijal opatrenie na pozastavenie prevádzky spoločnosti Midwest Airlines.

(39)

Letecký dopravca Midwest Airlines bol listom z 3. marca 2010 vyzvaný, aby sa dostavil na Výbor pre leteckú bezpečnosť a predložil tam svoje pripomienky. Príslušné egyptské orgány poskytli 15. marca 2010 dôkaz, že AOC dopravcu Midwest Airlines bolo zrušené k 28. februáru 2010.

(40)

Vzhľadom na opatrenie, ktoré prijal úrad ECAA, nie je ďalšie opatrenie potrebné. Od úradu ECAA sa požaduje, aby ešte pred vydaním AOC tejto spoločnosti poskytol Komisii informácie o procese a výsledkoch opätovného získania osvedčenia.

(41)

Podľa nariadenia (ES) č. 715/2008 členské štáty naďalej overovali účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem spoločnosťou Iran Air prostredníctvom pravidelných inšpekcií na ploche týkajúcich sa jej lietadiel pristávajúcich na letiskách Európskej únie. Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo podali v roku 2009 správu o takýchto inšpekciách. Výsledky týchto inšpekcií ukázali, že za rok došlo k zreteľnému oslabeniu v dodržiavaní medzinárodných bezpečnostných noriem.

(42)

Komisia požiadala príslušné orgány a spoločnosť o informácie s cieľom overiť spôsob, akým sa zistené nedostatky odstraňujú. Letecký dopravca Iran Air predložil vo februári 2010 akčný plán, ktorým uznal zlyhania vo svojom predošlom akčnom pláne a zároveň identifikoval príčiny a určil konkrétne opatrenia na riešenie zistených nedostatkov.

(43)

Avšak z informácií, ktoré predložili príslušné iránske orgány (CAO-IRI) zodpovedné za regulačný dohľad nad spoločnosťou Iran Air vyplynulo, že nedokázali preukázať prijatie účinných opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v rámci inšpekcií vykonaných v rámci programu SAFA. Okrem toho úrad CAO-IRI nedokázal preukázať, že sa prijali príslušné opatrenia na zníženie značnej nehodovosti lietadiel registrovaných v Iráne a prevádzkovaných leteckými dopravcami s osvedčením získaným od úradu CAO-IRI.

(44)

Úrad CAO-IRI navyše predložil vo februári 2010 dokumentáciu, ktorá preukázala neexistujúci dohľad nad spoločnosťou Iran Air v oblasti údržby a letových inšpekcií, ako aj chýbajúci účinný systém na uzatváranie závažných bezpečnostných zistení. Okrem toho sa v údajoch o nehodách a incidentoch, ktoré poskytol CAO-IRI, uvádza značný počet závažných udalostí v prípade lietadiel spoločnosti Iran Air v predchádzajúcich 11 mesiacoch, pričom viac ako polovica z nich súvisela s lietadlami typu Fokker 100. Dokumentácia však neobsahovala dôkaz o tom, že úrad CAO-IRI prijal nejaké následné opatrenia.

(45)

Úrad CAO-IRI poskytol v marci 2010 informácie, ktoré preukazujú, že inšpekcie o dodržiavaní požiadaviek údržby spoločnosťou Iran Air sa uskutočnili, no zistenia poukázali na problémy týkajúce sa kontroly motorov a systému kvality dopravcu.

(46)

Dopravca na stretnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť, ktoré sa konalo 17. marca 2010, uznal, že došlo k poklesu kvality, no potvrdil, že zriadil stredisko riadenia údržby a výbor na overovanie údržby s cieľom riešiť otázky letovej spôsobilosti, vo všetkých divíziách spoločnosti skvalitnil odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti, posilnil činnosť oddelenia pre bezpečnosť a zabezpečovanie kvality a v jednotlivých divíziách spoločnosti zriadil výbory pre bezpečnosť. Dopravca tiež začal s rozsiahlym preskúmaním štruktúry spoločnosti s cieľom posilniť svoju schopnosť zaisťovať bezpečnú prevádzku. Výsledky inšpekcií na ploche, ktoré sa v spoločnosti Iran Air uskutočnili od februára 2010, ukazujú značné skvalitnenie činnosti tohto leteckého dopravcu.

(47)

Hoci v poslednom čase došlo k výraznému zlepšeniu výsledkov v rámci programu SAFA a spoločnosť Iran Air uznala potrebu zlepšovania a prijala kroky na riešenie zistených bezpečnostných problémov, Komisia sa domnieva, že z dôvodu vysokého počtu incidentov lietadiel Fokker 100 by sa prevádzkovanie týchto lietadiel do Európskej únie malo pozastaviť. Pokiaľ ide o ostatné typy lietadiel v lietadlovom parku spoločnosti Iran Air (podanie úradu CAO/IRI z 10. marca 2010) – t. j. Boeing 747, Airbus A300, A310 a A320, nemalo by sa povoliť, aby ich prevádzka prekročila súčasnú úroveň (počet letov a destinácie) dovtedy, kým Komisia nezíska jasný dôkaz o účinnom vyriešení zistených bezpečnostných nedostatkov.

(48)

Z týchto dôvodov sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že tento dopravca by sa mal zaradiť do prílohy B a prevádzkovanie letov do Európskej únie by sa mu malo povoliť len pod podmienkou, že jeho prevádzka sa prísne obmedzí na súčasnú úroveň (počet letov a destinácie) s lietadlami, ktoré v súčasnosti používa. Okrem toho by sa nemalo povoliť, aby sa lietadlovým parkom pozostávajúcim zo strojov Fokker 100 prevádzkovali lety do Európskej únie.

(49)

Komisia bude naďalej dôsledne monitorovať činnosť dopravcu Iran Air. Členské štáty budú overovať účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní posilnených inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonávať na lietadlách tohto dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008. Komisia má v spolupráci s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva v úmysle overovať uspokojivé plnenie oznámených opatrení zo strany úradu CAO-IRI a spoločnosti Iran Air prostredníctvom návštevy na mieste pred ďalším stretnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť.

(50)

Orgány Sudánu zodpovedné za regulačný dohľad (SCAA) nepreukázali dostatočnú schopnosť zaoberať sa dôležitými zisteniami, ku ktorým sa dospelo počas auditu ICAO USOAP v Sudáne v novembri 2006. Úrad SCAA Komisii v marci 2008 oznámil, že v oblasti prevádzky, letovej spôsobilosti a osvedčení pre personál boli všetky zistenia vážnych a veľmi vážnych nedostatkov uzavreté alebo riešené. V decembri 2009 úrad SCAA Komisii oznámil, že v 70 % zistení USOAP sa vykonala náprava v súlade odporúčaniami ICAO.

(51)

Avšak v informáciách, ktoré úrad SCAA poskytol Komisii v decembri 2009 a v marci 2010, sa uvádza, že značný počet zistení sa neriešil, prípadne že opatrenia prijaté na uzavretie zistení neboli účinné. Najmä v oblasti vyškolených a kvalifikovaných inšpektorov letovej prevádzky a zabezpečenia schválenej príručky odbornej prípravy pre prevádzkovateľov.

(52)

Navyše krátko pred tragickou nehodou lietadla Boeing 707, registračná značka ST-AKW, zistil audit, ktorý vykonal úrad SCAA u leteckého dopravcu Azza Air Transport v októbri 2009, že tento dopravca nerealizoval dôležité bezpečnostné opatrenia v oblasti odbornej prípravy, čo bolo jedným z dôležitých zistení auditu vykonaného organizáciou ICAO. Úrad SCAA potvrdil, že platnosť osvedčenia obnovoval každoročne od jeho prvého vydania v roku 1996.

(53)

Úrad SCAA 10. decembra 2009 Komisiu taktiež informoval, že AOC leteckého dopravcu Air West Company Ltd bol tomuto úradu vrátený v júli 2008, a že Air West Ltd už preto nie je registrovaným držiteľom AOC v Sudánskej republike. Vzhľadom na to, že dopravca už nevlastní AOC, a v dôsledku toho jeho prevádzkovú licenciu nemožno považovať za platnú, sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že Air West Ltd už nie je „leteckým dopravcom“.

(54)

V dôsledku chýbajúceho pokroku pri realizácii nápravných opatrení z auditu USOAP, ako aj neschopnosti úradu SCAA zabezpečiť, aby sa oznámené nápravné opatrenia účinne realizovali, sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že úrad SCAA nedokázal preukázať svoju schopnosť realizovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, a preto by všetci leteckí dopravcovia s osvedčením získaným v Sudánskej republike mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(55)

Po preskúmaní situácie spoločnosti Albanian Airlines MAK v novembri 2009 a podľa ustanovení nariadenia č. 1144/2009 (9) bola Európska agentúra pre bezpečnosť letectva poverená vykonaním komplexnej normalizačnej inšpekcie v Albánsku, ktorá sa uskutočnila v januári 2010. Záverečná správa z tejto inšpekcie vydaná 7. marca 2010 odhalila závažné nedostatky vo všetkých oblastiach, v ktorých sa audit uskutočnil: v oblasti letovej spôsobilosti bolo ohlásených 13 zistení nedodržania predpisov, 6 z nich súviselo s bezpečnosťou; v oblasti vydávania licencií a zdravotnej spôsobilosti bolo ohlásených 13 zistení nedodržania predpisov, 3 z nich súviseli s bezpečnosťou; v oblasti letovej prevádzky bolo ohlásených 9 zistení nedodržania predpisov, 6 z nich súviselo s bezpečnosťou. Okrem toho sa zistilo bezprostredné bezpečnostné riziko v súvislosti s AOC jedného z dvoch držiteľov AOC a po okamžitom nápravnom opatrení úradu DGCA bolo toto zistenie počas návštevy uzavreté.

(56)

Príslušné albánske orgány (DGCA) boli vyzvané, aby Výboru pre leteckú spoločnosť podali správu. Správa bola predložená 18. marca 2010.

(57)

Výbor pre leteckú bezpečnosť vzal na vedomie, že príslušné albánske orgány (DGCA) už predložili akčný plán agentúre EASA. Úrad DGCA sa vyzýva, aby zabezpečil prijateľnosť tohto akčného plánu pre agentúru EASA, a naliehavo sa od neho žiada, aby prijal potrebné opatrenia na účinnú realizáciu tohto akčného plánu, pričom prioritu treba udeliť odstráneniu nedostatkov, ktoré zistila EASA a ktoré vyvolajú bezpečnostné obavy, ak sa urýchlene nevyriešia.

(58)

Keďže je potrebné naliehavo riešiť bezpečnostné nedostatky v Albánsku a komplexné a účinné opatrenia zo strany úradu DGCA chýbajú, Komisia bude nútená uplatniť svoje zodpovednosti v zmysle článku 21 Multilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou OSN pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (dohoda ECAA) bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek opatrenie podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

(59)

Dopravca TAAG Angolan Airlines má povolenie prevádzkovať lety do Portugalska len lietadlami typu Boeing 777-200 s registračnými značkami D2-TED, D2-TEE, D2-TEF a štyrmi lietadlami typu B-737-700 s registračnými značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ podľa podmienok uvedených v odôvodnení (88) nariadenia (ES) č. 1144/2009 (10). Komisia požiadala príslušné angolské orgány (INAVIC), aby poskytli informácie o dohľade nad leteckým dopravcom TAAG Angolan Airlines, konkrétne v súvislosti so zvýšeným dohľadom nad letmi do Portugalska a o zistených výsledkoch.

(60)

INAVIC informoval Výbor pre leteckú bezpečnosť, že ďalej konsolidoval trvalý dohľad nad spoločnosťou TAAG Angolan Airlines. V roku 2009 vykonal 34 plánovaných inšpekcií tohto dopravcu. Okrem toho sa pred každým letom tohto dopravcu do Európy systematicky vykonávali inšpekcie na ploche.

(61)

Dopravca TAAG Angolan Airlines požiadal o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť s cieľom poskytnúť aktuálne informácie o svojej situácii. Toto vypočutie sa konalo 18. marca 2010. Dopravca oznámil, že v decembri 2009 sa opäť stal členom organizácie IATA a Výboru poskytol rozsiahle informácie preukazujúce vysokú úroveň svojej letovej prevádzky do Lisabonu, na základe čoho požiadal o povolenie obnoviť svoju letovú prevádzku aj do zvyšku EÚ.

(62)

Príslušné portugalské orgány (INAC) poskytli svoje vyhodnotenie výsledkov inšpekcií na ploche týkajúcich sa dopravcu TAAG Angolan Airlines, ktoré uskutočnili od obnovenia letovej prevádzky do Lisabonu. Úrad INAC oznámil, že od obnovenia letovej prevádzky dopravcu TAAG 1. augusta 2009 bolo vykonaných približne 200 takýchto inšpekcií. INAC potvrdil, že tieto inšpekcie nevyvolali bezpečnostné obavy a že je plne spokojný s letovou prevádzkou dopravcu TAAG Angolan Airlines do Lisabonu a z Lisabonu. Úrad preto môže odporúčať rozšírenie letovej prevádzky dopravcu aj do zvyšku EÚ.

(63)

Dopravca informoval aj o svojich investíciách do modernizácie vybavenia svojho lietadlového parku Boeing B737-200 s cieľom nainštalovať EGPWS, ELT406, schopnosť RVSM, dvere do oddelenia letovej posádky, digitálny letový zapisovač a digitálny palubný meteorologický radar v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami, avšak tento proces je v štádiu realizácie a nie je ešte ukončený na všetkých lietadlách tohto lietadlového parku. Dopravca informoval aj o svojom úmysle postupne vyraďovať z prevádzky lietadlá typu Boeing B747-300, najmä z dôvodu ich slabšej prevádzkovej spoľahlivosti.

(64)

V dôsledku toho sa na základe spoločných kritérií a vzhľadom na odporúčania podľa odseku 62, ako aj na pozitívne výsledky inšpekcií lietadiel tohto leteckého dopravcu na ploche, dospelo k záveru, že TAAG by sa mal ponechať v prílohe B v prípade troch lietadiel typu Boeing B777 s registračnými značkami D2-TED, D2-TEE a D2-TEF a v prípade štyroch lietadiel typu Boeing B737-700 s registračnými značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ, a že by sa mali odstrániť súčasné obmedzenia prevádzkovať tieto lietadlá len do Lisabonu. Prevádzkovanie letov tohto dopravcu do Európskej únie by však malo podliehať príslušnému overeniu účinného dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia č. 351/2008.

(65)

Úrad INAVIC informoval o ďalšom pokroku v riešení zistení, ktoré zostali otvorené po poslednej návšteve EÚ týkajúcej sa posúdenia bezpečnosti, ktorá sa uskutočnila v júni 2009. INAVIC predovšetkým aktualizoval angolské právne predpisy o leteckej bezpečnosti, aby zohľadňovali najnovšie zmeny a doplnenia noriem ICAO, konsolidoval svoj program dohľadu a zamestnal ďalších dvoch kvalifikovaných inšpektorov letovej prevádzky.

(66)

INAVIC informoval aj o pokroku v opätovnom získavaní osvedčení angolskými leteckými dopravcami, pričom dokončenie tohto procesu sa očakáva do konca roku 2010. Ak uvedení dopravcovia dovtedy nezískajú nové osvedčenie v súlade s angolskými právnymi predpismi o leteckej bezpečnosti, prevádzkovanie ich letov sa podľa úradu INAVIC zastaví. Okrem TAAG Angolan Airlines však dosiaľ žiadny iný letecký dopravca nové osvedčenie nezískal.

(67)

INAVIC informoval, že v priebehu opätovného získavania osvedčení odhalili činnosti dohľadu nad niektorými leteckými dopravcami bezpečnostné problémy a porušenia platných bezpečnostných predpisov. Úrad preto prijal príslušné vykonávacie opatrenia. V dôsledku toho bolo v decembri 2009 zrušené osvedčenie AOC dopravcu Air Gemini a vo februári 2010 bolo zrušené AOC dopravcov PHA a SAL. Platnosť AOC dopravcov Giraglobo, Mavewa a Airnave bola pozastavená vo februári 2010. INAVIC však neposkytol o zrušení týchto osvedčení dôkaz.

(68)

Komisia naliehavo vyzýva INAVIC, aby pokračoval v opätovnom udeľovaní osvedčení angolským leteckým dopravcom rozhodným spôsobom a s náležitým uvážením možných bezpečnostných problémov zistených v tomto procese. Na základe spoločných kritérií sa dospelo k záveru, že ostatní leteckí dopravcovia, nad ktorými vykonáva regulačný dohľad úrad INAVIC, čiže Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair a Sonair, ako aj Air Gemini, PHA, SAL by mali zostať v prílohe A.

(69)

Príslušné orgány Ruskej federácie 19. februára 2010 Komisiu informovali, že upravili svoje rozhodnutie z 25. apríla 2008, čím vylúčili z letovej prevádzky do Európskej únie lietadlá uvedené na osvedčeniach AOC 13 ruských leteckých dopravcov. Tieto lietadlá neboli vybavené tak, aby mohli uskutočňovať medzinárodné lety podľa noriem ICAO (nemali vo výbave TAWS/E-GPWS) a/alebo platnosť ich osvedčenia o letovej spôsobilosti uplynula a/alebo nebola obnovená.

(70)

Podľa tohto nového rozhodnutia sa z prevádzky do Európskej únie, v rámci Európskej únie a z Európskej únie vylučujú tieto lietadlá:

a)

Letecká spoločnosť Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 a RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 a RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 a RA-88300; Yak-40K: RA-21505 a RA-98109; Yak-42D: RA-42437; všetkých (22) vrtuľníkov Kamov Ka-26 (neznáma registrácia); všetkých (49) vrtuľníkov Mi-8 (neznáma registrácia); všetkých (11) vrtuľníkov Mi-171 (neznáma registrácia); všetkých (8) vrtuľníkov Mi-2 (neznáma registrácia); všetky (1) vrtuľníky EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 a RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: lietadlo typu TU-154M RA-85682, predtým na osvedčení AOC dopravcu Krasnoyarsky Airlines, ktoré bolo zrušené v roku 2009, v súčasnosti prevádzkuje iný letecký dopravca s osvedčením získaným v Ruskej federácii.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, a RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; všetky lietadlá TU-134 (neznáma registrácia); všetky lietadlá Antonov An-24 (neznáma registrácia); všetky lietadlá An-2 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mi-2 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mi-8 (neznáma registrácia).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 a RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; všetky lietadlá Tupolev TU-134A vrátane: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 a RA-65973; všetky lietadlá Antonov AN-24RV vrátane: RA-46625 a RA-47818; lietadlá typu AN24RV s registračnými značkami RA-46625 a RA-47818 v súčasnosti prevádzkuje iný ruský dopravca.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (lietadlá RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 a RA-85432 v súčasnosti nie sú prevádzkované z finančných dôvodov).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; všetky (25) lietadlá TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 a RA-65977; lietadlá RA-65143 a RA-65916 prevádzkuje iný ruský dopravca; všetky (1) lietadlá TU-134B: RA-65726; všetky lietadlá (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (v súčasnosti sa neprevádzkuje z finančných dôvodov), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 a RA-88280; všetky vrtuľníky Mil-26: (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mil-10: (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky Mil-8 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky AS-355 (neznáma registrácia); všetky vrtuľníky BO-105 (neznáma registrácia); lietadlá typu AN-24B: RA-46388, lietadlá RA-46267 a RA-47289 a lietadlá typu AN-24RV RA-46509, RA-46519 a RA-47800 prevádzkuje iný ruský dopravca.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, lietadlá RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 a RA-65555 prevádzkuje iný ruský dopravca; TU-214: RA-64504 a RA-64505 prevádzkuje iný ruský dopravca; Iľjušin IL-18: RA-75454 a RA-75464 prevádzkuje iný ruský dopravca; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 a RA-88200 prevádzkuje iný ruský dopravca.

(71)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a členské štáty vykonali v decembri 2009 návštevu na mieste v Jemenskej republike podľa nariadenia (ES) č. 1144/2009, aby overili bezpečnostnú situáciu spoločnosti Yemenia s cieľom zhodnotiť jej skutočné dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem, ako aj schopnosť úradu CAMA zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou civilného letectva v Jemene.

(72)

Hodnotiaca návšteva preukázala, že úrad CAMA dokáže vykonávať účinný regulačný dohľad nad spoločnosťou Yemenia Yemen Airways a tým aj zabezpečiť, aby dopravcovia, ktorým vydáva AOC, boli schopní zachovávať bezpečnosť prevádzky v súlade s normami ICAO, a že kontrola spoločnosti Yemenia Yemen Airways a dohľad nad jej prevádzkou sú primerané na zabezpečenie toho, aby leteckú dopravu vykonávala v súlade s požiadavkami, ktorými sa riadi jej AOC.

(73)

Vzhľadom na výsledky hodnotiacej návštevy nie je v tejto etape potrebné žiadne ďalšie opatrenie. Komisia bude naďalej dôsledne monitorovať činnosť tohto dopravcu a nabáda jemenské orgány, aby pokračovali vo svojom úsilí v rámci vyšetrovania nehody letu 626 spoločnosti Yemenia Yemen Airways z 30. júna 2009. Členské štáty budú overovať účinné dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom stanovenia priorít pri vykonávaní inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonávať na lietadlách tohto leteckého dopravcu podľa nariadenia (ES) č. 351/2008.

(74)

Existuje overený dôkaz o nedostatočnej schopnosti orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami s osvedčením získaným na Filipínach odstraňovať bezpečnostné nedostatky a zároveň nie je k dispozícii dostatočný dôkaz o tom, že leteckí dopravcovia s osvedčením získaným na Filipínach dodržiavajú platné bezpečnostné normy ICAO a odporúčané postupy, o čom svedčia výsledky auditu, ktorý na Filipínach uskutočnila organizácia ICAO v októbri 2009 v rámci svojho Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP), ako aj neustále znižovanie bezpečnostného ratingu Filipín príslušnými orgánmi Spojených štátov amerických.

(75)

Na základe auditu USOAP, ktorý sa na Filipínach uskutočnil v októbri 2009, organizácia ICAO oznámila všetkým zmluvným štátom Chicagského dohovoru existenciu závažných bezpečnostných problémov týkajúcich sa bezpečnostného dohľadu nad dopravcami a lietadlami zaregistrovanými na Filipínach (11), a síce že 47 leteckých prevádzkovateľov na Filipínach vrátane medzinárodných leteckých dopravcov vykonáva leteckú dopravu s takými osvedčeniami leteckého prevádzkovateľa, ktoré boli vydané podľa zrušených správnych rozhodnutí. Príslušné filipínske orgány nevypracovali žiadny druh vykonávacieho alebo prechodného plánu na osvedčovanie zvyšných leteckých prevádzkovateľov v súlade s predpismi civilného letectva, ktorými sa tieto správne rozhodnutia nahradili. Príslušné filipínske orgány okrem toho viac než rok nevykonávali kontroly dohľadu nad leteckými prevádzkovateľmi. Nápravné akčné plány, ktoré tieto orgány predložili organizácii ICAO, sa nepovažovali za vhodné na odstránenie tohto závažného bezpečnostného problému, ktorý zostáva nevyriešený.

(76)

Okrem toho Federálny letecký úrad Ministerstva dopravy USA (FAA) naďalej ponecháva bezpečnostný rating tejto krajiny v kategórii dva v rámci svojho programu IASA, čím dáva najavo, že Filipínska republika nespĺňa medzinárodné bezpečnostné normy stanovené organizáciou ICAO.

(77)

Významný bezpečnostný problém, ktorý zverejnila organizácia ICAO, ukazuje na skutočnosť, že nápravný akčný plán, ktorý predložili príslušné filipínske orgány Komisii 13. októbra 2008 (12) a ktorého splnenie očakávalo do 31. marca 2009, nebol ukončený a že príslušné filipínske orgány nedokázali uvedený plán včas realizovať.

(78)

Komisia s prihliadnutím na významné bezpečnostné problémy, ktoré zverejnila organizácia ICAO, uskutočnila konzultácie s príslušnými filipínskymi orgánmi, pričom vyjadrila vážne znepokojenie nad bezpečnosťou prevádzky všetkých leteckých dopravcov, ktorí získali licenciu v tomto štáte, a požiadala o vysvetlenie týkajúce sa opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi na nápravu zistených bezpečnostných nedostatkov.

(79)

Príslušné filipínske orgány (CAAP) predložili v období od januára do marca 2010 dokumentáciu, avšak neposkytli všetky požadované informácie, najmä dôkaz, že bezpečnostné nedostatky sa riadne odstránili.

(80)

Vypočutie úradu CAAP vo Výbore pre leteckú bezpečnosť sa konalo 18. marca 2010 a úrad potvrdil, že 20 leteckých dopravcov naďalej prevádzkuje lety s osvedčeniami AOC, ktoré boli vydané podľa zrušených správnych rozhodnutí, a to až do získania nového osvedčenia alebo najneskôr do 1. decembra 2010. Ide o týchto dopravcov: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc.. Okrem toho úrad potvrdil, že značný počet týchto dopravcov naďalej prevádzkuje lety s osvedčením AOC, ktorého platnosť uplynula, podľa ustanovení o dočasných výnimkách, podľa ktorých sú títo dopravcovia oslobodení od povinnosti vlastniť takéto AOC. Konkrétne letecký dopravca Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. naďalej vykonáva medzinárodnú leteckú prepravu nákladu s veľkými lietadlami typu Boeing B727, zatiaľ čo platnosť jeho osvedčenia AOC vydaného 31. marca 2008 podľa zrušených správnych rozhodnutí uplynula 30. marca 2009, a to v zmysle výnimky z dodržiavania ustanovení tohto AOC vydaného 16. decembra 2009 na maximálne obdobie 90 dní a ktorého platnosť uplynie 16. marca 2010. Úrad CAAP nedokázal potvrdiť, či tento dopravca napokon zastavil svoju prevádzku 18. marca 2010.

(81)

Úrad CAAP informoval, že platnosť týchto deviatich osvedčení AOC uplynula alebo nebola obnovená: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. a Yokota Aviation Corp. Úrad však neposkytol dôkaz o tom, že osvedčenie AOC týchto dopravcov bolo zrušené a že títo dopravcovia následne zanikli.

(82)

Úrad CAAP uviedol, že začiatkom roku 2009 začal s procesom opätovného získavania osvedčení a 21 leteckých dopravcov už nové osvedčenie získalo v súlade s právnymi predpismi o civilnom letectve, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2008. Ide o týchto dopravcov: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. Úrad CAAP však nepreukázal spoľahlivosť tohto procesu opätovného získavania osvedčení. Úrad CAAP nedokázal poskytnúť kompletné osvedčenia všetkých týchto dopravcov, keďže predložené osvedčenia AOC predovšetkým neumožňovali identifikovať čísla a registračné značky týchto dopravcov s opätovne získaným osvedčením: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation a Development Corp. Okrem toho úrad CAAP nezabezpečil žiadny audit pred certifikáciou, ani neposkytol dôkaz o tom, že pred opätovným vydaním osvedčenia týmto dopravcom sa vykonalo dostatočné prešetrenie ich letovej prevádzky a údržby s cieľom preukázať účinné uplatňovanie schválených príručiek a súlad letovej prevádzky a údržby týchto dopravcov s platnými bezpečnostnými normami. Úrad CAAP navyše nepreukázal, že dopravcovia s opätovne získaným osvedčením podliehajú náležitému dohľadu po udelení osvedčenia, keďže v plánoch dohľadu, ktoré vypracoval pre letovú spôsobilosť a vydávanie licencií na rok 2010, sa neuvádzajú žiadne dátumy pre tieto plánované činnosti.

(83)

Dopravca Philippines Airlines požiadal o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť a vypočutie sa uskutočnilo 18. marca 2010. Tento letecký dopravca predstavil svoju činnosť, ako aj proces opätovného získania osvedčenia, ktorý podstúpil v roku 2009, kým 9. októbra 2009 získal svoje nové osvedčenie AOC, v ktorom sa uvádza súlad s právnymi predpismi o bezpečnosti v civilnom letectve, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2008. Dopravca sa vo vypočutí venoval aj overeniam, ktoré sa uskutočnili pred opätovným získaním osvedčenia, a potvrdil, že sa zamerali na preskúmanie a schválenie nových príručiek a postupov. Dopravca tiež uviedol, že úrad CAAP u neho pred opätovným získaním osvedčenia nevykonal komplexný audit na mieste a že pokiaľ ide o jeho letovú prevádzku, úrad CAAP nevykonal jej audit, pričom takýto audit sa ešte len má uskutočniť. Dopravca Philippines Airlines vyhlásil, že nevykonáva letovú prevádzku do EÚ a uviedol, že po tom, ako Federálny letecký úrad USA znížil Filipínam rating, podlieha jeho letová prevádzka do Spojených štátov obmedzeniam a nie je mu umožnené prevádzkovať ďalšie trasy, ani meniť lietadlá na trasách, ktoré v súčasnosti prevádzkuje.

(84)

Dopravca Cebu Pacific Airlines požiadal o vypočutie vo Výbore pre leteckú bezpečnosť a vypočutie sa uskutočnilo 18. marca 2010. Tento letecký dopravca predstavil svoju činnosť, ako aj proces opätovného získania osvedčenia, ktorý podstúpil v roku 2009, kým 25. novembra 2009 získal svoje nové osvedčenie AOC, v ktorom sa uvádza súlad s právnymi predpismi o bezpečnosti v civilnom letectve, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2008. Dopravca sa vo vypočutí venoval overeniam, ktoré sa uskutočnili pred opätovným získaním osvedčenia, a predovšetkým potvrdil, že získané osvedčenie obsahuje nové schválenie na prepravu nebezpečného tovaru, aj keď táto záležitosť nebola predmetom auditu, ktorý vykonal úrad CAAP. Dopravca však vyhlásil, že takéto schválenie dobrovoľne nevyužíva. Dopravca Cebu Pacific vyhlásil, že po tom, ako Federálny letecký úrad USA znížil Filipínam rating, mu nie je umožnené prevádzkovať lety do Spojených štátov. Dopravca ďalej uviedol, že nemá v úmysle prevádzkovať lety do EÚ.

(85)

Komisia oceňuje úsilie, ktoré títo dvaja leteckí dopravcovia v poslednom čase vyvinuli na zabezpečenie bezpečnej letovej prevádzky a tiež uznáva, že zaviedli interné opatrenia na posilnenie bezpečnosti. Komisia je pripravená vykonať u týchto prevádzkovateľov návštevu za účasti členských štátov a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva s cieľom overiť dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem.

(86)

Komisia oceňuje aj úsilie, ktoré v poslednom čase vyvinuli príslušné orgány na reformu systému civilného letectva na Filipínach, a kroky vykonané na riešenie bezpečnostných nedostatkov, ktoré oznámili FAA a ICAO. Kým však nedôjde k účinnej realizácii primeraných opatrení na nápravu závažných bezpečnostných problémov, ktoré oznámila ICAO, dospelo sa na základe spoločných kritérií k záveru, že príslušné filipínske orgány nie sú v tomto štádiu schopné vykonávať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy voči všetkým leteckým dopravcom pod ich regulačnou kontrolou. Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie na Filipínach, by preto mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy a mali by sa zaradiť do prílohy A.

(87)

Komisia sa však domnieva, že nedávne zmeny v manažmente CAAP, ako aj okamžité opatrenia tohto nového manažmentu vrátane zamestnania 23 kvalifikovaných inšpektorov a využitia značnej technickej podpory poskytnutej organizáciou ICAO, preukazujú ochotu tohto štátu urýchlene odstraňovať bezpečnostné nedostatky, ktoré zistili FAA a ICAO, a pripravujú pôdu na úspešné a bezodkladné odstránenie týchto nedostatkov. Komisia je pripravená podporiť úsilie Filipín prostredníctvom hodnotiacej návštevy vrátane úrovne jeho prevádzkovateľov pri dodržiavaní bezpečnosti, s cieľom odstrániť zistené bezpečnostné nedostatky.

(88)

Napriek tomu, že Komisia o to výslovne žiadala, ostatní leteckí dopravcovia zaradení do zoznamu Spoločenstva aktualizovaného 26. novembra 2009 ani orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad týmito leteckými dopravcami doteraz neoznámili žiadne dôkazy o úplnej realizácii primeraných nápravných opatrení. Na základe spoločných kritérií sa preto usudzuje, že títo leteckí dopravcovia by mali naďalej podliehať či už zákazu vykonávania leteckej dopravy (príloha A), alebo prevádzkovým obmedzeniam (príloha B).

(89)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha A sa nahrádza znením prílohy A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza znením prílohy B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2010

Za Komisiu

v mene predsedu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  Odôvodnenia (75) až (86) nariadenia (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006, Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 19–21.

(5)  Odôvodnenie (21) nariadenia (ES) č. 1131/2008 zo 14. novembra 2008, Ú. v. EÚ L 306, 15.11.2008, s. 49.

(6)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 16.

(7)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 16.

(8)  Taliansky úrad pre civilné letectvo (ENAC) informoval 5.2.2010 dopravcu Midwest Airlines o bezpečnostných nedostatkoch, ktoré viedli k zrušeniu povolenia na vykonanie letu.

(9)  Odôvodnenia (10) až (16) nariadenia (ES) č. 1144/2009 z 26. novembra 2009, Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 17.

(10)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 24.

(11)  Zistenie ICAO OPS/01.

(12)  Odôvodnenie (16) nariadenia (ES) č. 1131/2008 zo 14. novembra 2008, Ú. v. EÚ L 306, 15.11.2008, s. 49.


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY V RÁMCI SPOLOČENSTVA  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžské kráľovstvo

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Neznáme

VRB

Rwandská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od angolských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou leteckej spoločnosti TAAG Angola Airlines zaradenej do prílohy B, vrátane

 

 

Angolská republika

AEROJET

015

Neznáme

Angolská republika

AIR26

004

DCD

Angolská republika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolská republika

AIR GICANGO

009

Neznáme

Angolská republika

AIR JET

003

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

Neznáme

Angolská republika

ALADA

005

RAD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Neznáme

Angolská republika

DIEXIM

007

Neznáme

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

Neznáme

Angolská republika

HELIMALONGO

011

Neznáme

Angolská republika

MAVEWA

016

Neznáme

Angolská republika

PHA

019

Neznáme

Angolská republika

RUI & CONCEICAO

012

Neznáme

Angolská republika

SAL

013

Neznáme

Angolská republika

SERVISAIR

018

Neznáme

Angolská republika

SONAIR

014

SOR

Angolská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od beninských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Neznáme

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

Neznáme

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Neuvádza sa

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

Neznáme

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Neznáme

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Neznáme

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerský podpis (výnos č. 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od džibutských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

Neznáme

DAO

Džibutsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

neznáme

Neznáme

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

neznáme

CEL

Rovníková Guinea

EGAMS

neznáme

EGM

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

neuvádza sa

Rovníková Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

neuvádza sa

Rovníková Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Neznáme

Neznáme

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od indonézskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou týchto dopravcov: Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines a Ekspres Transportasi Antarbenua, vrátane

 

 

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Neznáme

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Neznáme

Indonézska republika

ASCO NUSA AIR

135-022

Neznáme

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Neznáme

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Neznáme

Indonézska republika

CARDIG AIR

121-013

Neznáme

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Neznáme

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

Neznáme

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Neznáme

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Neznáme

Indonézska republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonézska republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Neznáme

Indonézska republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonézska republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonézska republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

Neznáme

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Neznáme

Indonézska republika

NYAMAN AIR

135-042

Neznáme

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Neznáme

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Neznáme

Indonézska republika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Neznáme

Indonézska republika

SKY AVIATION

135-044

Neznáme

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Neznáme

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Neznáme

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Neznáme

Indonézska republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

Neznáme

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od kazašských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou dopravcu Air Astana zaradeného do prílohy B, vrátane

 

 

Kazašská republika

AERO AIR COMPANY

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AEROPRAKT KZ

Neznáme

APK

Kazašská republika

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazašská republika

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazašská republika

AIR DIVISION OF EKA

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AIR FLAMINGO

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AIR TRUST AIRCOMPANY

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Neznáme

AKS

Kazašská republika

ALMATY AVIATION

Neznáme

LMT

Kazašská republika

ARKHABAY

Neznáme

KEK

Kazašská republika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazašská republika

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazašská republika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazašská republika

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazašská republika

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazašská republika

AVIA-JAYNAR

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

BEYBARS AIRCOMPANY

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazašská republika

BERKUT KZ

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazašská republika

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazašská republika

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazašská republika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazašská republika

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Neznáme

KZE

Kazašská republika

FENIX

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazašská republika

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazašská republika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazašská republika

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazašská republika

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazašská republika

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazašská republika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazašská republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazašská republika

KAZAIRWEST

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

KAZAVIA

Neznáme

KKA

Kazašská republika

KAZAVIASPAS

Neznáme

KZS

Kazašská republika

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazašská republika

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazašská republika

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazašská republika

NAVIGATOR

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Neznáme

KOV

Kazašská republika

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

PRIME AVIATION

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

SALEM AIRCOMPANY

Neznáme

KKS

Kazašská republika

SAMAL AIR

Neznáme

SAV

Kazašská republika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazašská republika

SEMEYAVIA

Neznáme

SMK

Kazašská republika

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazašská republika

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazašská republika

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazašská republika

SKYSERVICE

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

TYAN SHAN

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazašská republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

Neznáme

JTU

Kazašská republika

ZHERSU AVIA

Neznáme

RZU

Kazašská republika

ZHEZKAZGANAIR

Neznáme

Neznáme

Kazašská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

ASIAN AIR

Neznáme

AAZ

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizská republika

DAMES

20

DAM

Kirgizská republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od libérijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad

 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Gabonskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, s výnimkou Gabon Airlines, Afrijet SN2AG zaradených do prílohy B, vrátane

 

 

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Neznáme

Gabonská republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Neznáme

Gabonská republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Neznáme

Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od filipínskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Filipínska republika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Neznáme

Filipínska republika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Neznáme

Filipínska republika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Neznáme

Filipínska republika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Neznáme

Filipínska republika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Neznáme

Filipínska republika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Neznáme

Filipínska republika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Neznáme

Filipínska republika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Neznáme

Filipínska republika

BEACON

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Neznáme

Filipínska republika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Neznáme

Filipínska republika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Neznáme

Filipínska republika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Neznáme

Filipínska republika

CM AERO

4AN2000001

Neznáme

Filipínska republika

CORPORATE AIR

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Neznáme

Filipínska republika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Neznáme

Filipínska republika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Neznáme

Filipínska republika

HUMA CORPORATION

2009014

Neznáme

Filipínska republika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Neznáme

Filipínska republika

ISLAND AVIATION

2009009

Neznáme

Filipínska republika

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Neznáme

Filipínska republika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Neznáme

Filipínska republika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Neznáme

Filipínska republika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Neznáme

Filipínska republika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Neznáme

Filipínska republika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Neznáme

Filipínska republika

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Neznáme

Filipínska republika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Neznáme

Filipínska republika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Neznáme

Filipínska republika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Neznáme

Filipínska republika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Neznáme

Filipínska republika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Neznáme

Filipínska republika

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Neznáme

Filipínska republika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Neznáme

Filipínska republika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Neznáme

Filipínska republika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Neznáme

Filipínska republika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Neznáme

Filipínska republika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Neznáme

Filipínska republika

WORLD AVIATION, CORP.

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Neznáme

Filipínska republika

YOKOTA AVIATION, INC.

Neznáme

Neznáme

Filipínska republika

ZENITH AIR, INC.

2009012

Neznáme

Filipínska republika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Neznáme

Filipínska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svätý Tomáš a Princov ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svätý Tomáš a Princov ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

Neznáme

Svätý Tomáš a Princov ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sierraleonských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Neznáme

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Neznáme

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Neznáme

Neznáme

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Neznáme

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Neznáme

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Neznáme

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Neznáme

Neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od sudánskych orgánov zodpovedných za regulačný dohľad

 

 

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS

Neznáme

 

Sudánska republika

SUN AIR COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

MARSLAND COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

ATTICO AIRLINES

Neznáme

 

Sudánska republika

FOURTY EIGHT AVIATION

Neznáme

 

Sudánska republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

ALMAJARA AVIATION

Neznáme

 

Sudánska republika

BADER AIRLINES

Neznáme

 

Sudánska republika

ALFA AIRLINES

Neznáme

 

Sudánska republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

Neznáme

 

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

Neznáme

 

Sudánska republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Neznáme

 

Sudánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali oprávnenie od svazijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

Neznáme

SZL

Svazijsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali osvedčenie od zambijských orgánov zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI SPOLOČENSTVA  (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Označenie ICAO pre leteckú spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registračné značky a prípadne sériové výrobné čísla

Štát registrácie

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Tu 204

Všetky lietadlá s výnimkou: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu Falcon 50, 1 lietadla typu Falcon 900

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonská republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstan

Všetky lietadlá s výnimkou: 2 lietadiel typu B767; 4 lietadiel typu B757; 10 lietadiel typu A319/320/321; 5 lietadiel typu Fokker 50

Všetky lietadlá s výnimkou: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Holandské kráľovstvo)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou: LET 410 UVP

Všetky lietadlá s výnimkou: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Boeing B-767-200

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-LHP

Gabonská republika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iránska islamská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 14 lietadiel typu A300, 4 lietadiel typu A310, 9 lietadiel typu B747, 1 lietadlo typu B737, 6 lietadiel typu A320

Všetky lietadlá s výnimkou:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Iránska islamská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 1 lietadla typu Challenger; CL601 1 lietadla typu HS-125-800

Všetky lietadlá s výnimkou: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonská republika; Juhoafrická republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Všetky lietadlá s výnimkou: 3 lietadiel typu Boeing B-777 a 4 lietadiel typu Boeing B-737-700

Všetky lietadlá s výnimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolská republika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukrajina

Všetky lietadlá s výnimkou jedného lietadla typu MD-83

Všetky lietadlá s výnimkou: UR-CFF

Ukrajina


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Afrijet smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(3)  Air Astana smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(4)  Gabon Airlines smie na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlá.

(5)  Iran Air má povolenie prevádzkovať lety do Európskej únie s použitím konkrétnych lietadiel podľa podmienok stanovených v odôvodneniach (48) a (49) tohto nariadenia.


Top