Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0243

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2010 z 23. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) (Text s významom pre EHP)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 119 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/243/oj

24.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/33


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 243/2010

z 23. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

V rámci svojho každoročného procesu vylepšovania, ktorý sa zameriava na zefektívnenie a objasnenie medzinárodných účtovných štandardov, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila v apríli 2009 vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ďalej len „vylepšenia IFRS“. Väčšina zmien a doplnení predstavuje objasnenia alebo opravy jestvujúcich IFRS, prípadne zmeny a doplnenia následkom zmien v IFRS uskutočnených predtým. Zmeny a doplnenia IFRS 8, IAS 17, IAS 36 a IAS 39 zahŕňajú zmeny jestvujúcich požiadaviek alebo dodatočné usmernenia súvisiace s implementáciou týchto požiadaviek.

(3)

Konzultácie so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzujú, že vylepšenia IFRS spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 2, IFRS 5 a IFRS 8 sa menia a dopĺňajú tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

2.

Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36, IAS 38 a IAS 39 sa menia a dopĺňajú tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

3.

Interpretácia 9 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a interpretácia IFRIC 16 sa menia a dopĺňajú tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia štandardov uvedených v článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína po 31. decembri 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

Vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na webových stránkach www.iasb.org“

Zmena a doplnenie IFRS 2 Platby na základe podielov

Menia a dopĺňajú sa odseky 5 a 61.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

5

Ako sa uvádza v odseku 2, tento štandard … Účtovná jednotka však neuplatňuje tento IFRS na transakcie, pri ktorých nadobudne tovar ako súčasť čistého majetku nadobudnutého pri podnikovej kombinácii, na ktorú sa vzťahuje IFRS 3 Podnikové kombinácie (v znení revízie z roku 2008), v rámci kombinácie účtovných jednotiek alebo podnikaní pod spoločnou kontrolou, ako sa uvádza v odsekoch B1 až B4 štandardu IFRS 3, alebo príspevku podnikania na vytvorenie spoločného podniku, ako sa vymedzuje v IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní. Z tohto dôvodu nástroje vlastného imania, emitované … (a teda v rámci rozsahu pôsobnosti tohto IFRS).

DÁTUM ÚČINNOSTI

61

IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008) a Vylepšenia IFRS vydané v apríli 2009 zmenili a doplnili odsek 5. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní IFRS 3 (revidovaný v roku 2008) na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia sa takisto uplatňujú na toto skoršie obdobie.

Zmena a doplnenie IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Pridávajú sa odseky 5B a 44E.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

5B

Týmto štandardom sa stanovujú zverejnenia požadované v súvislosti s dlhodobým majetkom (skupinami na vyradenie) klasifikovaným ako držaný na predaj alebo v súvislosti s ukončením činností. Zverejnenia v ostatných IFRS sa na takýto majetok (alebo skupiny na vyradenie) neuplatňujú, s výnimkou prípadov, keď sa v týchto IFRS požadujú:

a)

konkrétne zverejnenia v súvislosti s dlhodobým majetkom (skupinami na vyradenie) klasifikovaným ako držaný na predaj alebo v súvislosti s ukončením činností; alebo

b)

zverejnenia o oceňovaní majetku a záväzkov v rámci skupiny na vyradenie, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti požiadavky IFRS 5 o oceňovaní a takéto zverejnenia nie sú predtým poskytnuté v ostatných poznámkach k účtovnej závierke.

Na dosiahnutie súladu so všeobecnými požiadavkami IAS 1, konkrétne s odsekmi 15 a 125 tohto štandardu, môžu byť potrebné dodatočné zverejnenia o dlhodobom majetku (alebo o skupinách na vyradenie), klasifikovanom ako držaný na predaj alebo ukončenie činností.

DÁTUM ÚČINNOSTI

44E

Odsek 5B bol pridaný Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IFRS 8 Prevádzkové segmenty

Menia a dopĺňajú sa odseky 23 a 36. Pridáva sa odsek 35A.

ZVEREJŇOVANIE

Informácie o zisku alebo strate, majetku a záväzkoch

23

Účtovná jednotka uvádza za každý vykazovateľný segment ocenenie zisku alebo straty. Účtovná jednotka uvádza za každý vykazovateľný segment ocenenie celkových aktív a záväzkov, ak sa taký údaj pravidelne poskytuje vedúcemu s rozhodovacou právomocou. Ak špecifikované hodnoty, ktoré sú zahrnuté do ocenenia zisku alebo straty segmentu, preveruje vedúci s rozhodovacou právomocou, alebo ak sa inak pravidelne poskytujú vedúcemu s rozhodovacou právomocou, tak aj v tých prípadoch, keď nie sú zahrnuté do ocenenia zisku alebo straty segmentu, účtovná jednotka zverejní za každý vykazovateľný segment aj tieto informácie:

a)

výnosy od externých zákazníkov;

b)

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

35A

Odsek 23 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

36

Informácie o segmentoch za predchádzajúce roky, ktoré sú uvedené ako porovnávacie informácie pre prvý rok uplatnenia tohto štandardu (vrátane uplatnenia zmeny a doplnenia odseku 23 z apríla 2009), sa prehodnotia, aby spĺňali požiadavky tohto IFRS, okrem prípadov, keď potrebné informácie nie sú k dispozícii a náklady na ich vypracovanie by boli neúmerné.

Zmena a doplnenie IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky

Mení a dopĺňa sa odsek 69. Pridáva sa odsek 139D.

ŠTRUKTÚRA A OBSAH

Výkaz o finančnej situácii

Krátkodobé záväzky

69

Účtovná jednotka klasifikuje záväzok ako krátkodobý, ak:

a)

očakáva splatenie záväzku v rámci svojho bežného prevádzkového cyklu;

b)

záväzok drží primárne na účely obchodovania;

c)

záväzok je splatný do dvanástich mesiacov po období vykazovania; alebo

d)

účtovná jednotka nemá počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov po období vykazovania bezvýhradné právo odložiť splatenie záväzku (pozri odsek 73). Podmienky záväzku, ktorých výsledkom by pri uplatnení opcie protistrany mohlo byť jeho splatenie formou emisie nástrojov vlastného imania, neovplyvňujú jeho klasifikáciu.

Účtovná jednotka klasifikuje všetky ostatné záväzky ako dlhodobé.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

139D

Odsek 69 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IAS 7 Výkazy peňažných tokov

Mení a dopĺňa sa odsek 16 a pridáva sa odsek 56.

PREZENTÁCIA VÝKAZU PEŇAŽNÝCH TOKOV

Investičné činnosti

16

Samostatné zverejňovanie peňažných tokov plynúcich z investičných činností je dôležité, pretože tieto peňažné toky predstavujú mieru, do akej výdavky smerovali do prostriedkov zabezpečujúcich tvorbu budúcich výnosov a peňažných tokov. Iba výdavky, ktorých výsledkom je majetok vykázaný vo výkaze o finančnej situácii spĺňajú kritériá na klasifikáciu ako investičné činnosti. Príkladmi peňažných tokov plynúcich z investičných činností sú:

a)

DÁTUM ÚČINNOSTI

56

Odsek 16 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IAS 17 Lízingy

Vypúšťajú sa odseky 14 a 15. Pridávajú sa odseky 15A, 68A a 69A.

KLASIFIKÁCIA LÍZINGOV

14

[Vypúšťa sa.]

15

[Vypúšťa sa.]

15A

Ak lízing zahŕňa tak zložky pôdy, ako aj budov, účtovná jednotka samostatne zhodnotí klasifikáciu každej zložky ako finančný alebo operatívny lízing v súlade s odsekmi 7 až 13. Pri určovaní, či je zložka pôdy operatívnym alebo finančným lízingom, je dôležitým hľadiskom to, že pôda má zvyčajne neurčitú ekonomickú životnosť.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

68A

Účtovná jednotka prehodnocuje klasifikáciu zložiek pôdy pri neukončených lízingoch k dátumu, ku ktorému prijme zmeny a doplnenia, na ktoré odkazuje odsek 69A, na základe informácií existujúcich pri vzniku týchto lízingov. Novo klasifikovaný lízing vykazuje spätne ako finančný lízing v súlade s IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. Ak však účtovná jednotka nemá informácie potrebné na spätné uplatnenie zmien a doplnení:

a)

uplatňuje zmeny a doplnenia na tieto lízingy na základe skutočností a okolností existujúcich k dátumu, kedy prijme zmeny a doplnenia; a

b)

vykazuje majetok a záväzok súvisiaci s lízingom pozemku novo klasifikovaným ako finančný lízing v ich reálnych hodnotách k tomuto dátumu; prípadný rozdiel medzi týmito reálnymi hodnotami sa vykazuje v nerozdelenom zisku.

DÁTUM ÚČINNOSTI

69A

Odseky 14 a 15 boli vypustené a odseky 15A a 68A boli zmenené a doplnené Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

Mení a dopĺňa sa odsek 80 a pridáva sa odsek 140E.

PEŇAZOTVORNÉ JEDNOTKY A GOODWILL

Spätne získateľná suma a účtovná hodnota peňazotvornej jednotky

Goodwill

Alokácia goodwillu k peňazotvorným jednotkám

80

Na účely testovania na zníženie hodnoty sa goodwill nadobudnutý v rámci podnikovej kombinácie alokuje od dátumu nadobudnutia ku všetkým peňazotvorným jednotkám alebo skupinám peňazotvorných jednotiek nadobúdateľa, od ktorých sa očakáva úžitok plynúci zo synergií podnikovej kombinácie, bez ohľadu na to, či sa k týmto jednotkám alebo skupinám jednotiek priradil ostatný majetok alebo záväzky nadobúdaného subjektu. Každá jednotka alebo skupina jednotiek, ku ktorým sa alokuje goodwill uvedeným spôsobom:

a)

predstavuje najnižšiu úroveň účtovnej jednotky, na ktorej sa sleduje goodwill na interné účely riadenia; a

b)

nesmie byť pred agregovaním väčšia ako prevádzkový segment, ako sa vymedzuje v odseku 5 IFRS 8 Prevádzkové segmenty.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

140E

Odsek 80 písm. b) bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IAS 38 Nehmotný majetok

Menia a dopĺňajú sa odseky 36, 37, 40, 41 a 130C a pridáva sa odsek 130E.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

Nadobudnutie ako súčasť podnikovej kombinácie

Určenie reálnej hodnoty nehmotného majetku nadobudnutého v podnikovej kombinácii

36

Nehmotný majetok nadobudnutý v rámci podnikovej kombinácie môže byť oddeliteľný, avšak len spolu so súvisiacou zmluvou, identifikovateľným majetkom alebo záväzkom. V takýchto prípadoch nadobúdateľ vykáže nehmotný majetok oddelene od goodwillu, ale spolu so súvisiacou položkou.

37

Nadobúdateľ môže vykázať skupinu doplnkových nehmotných aktív ako jedinú položku za predpokladu, že jednotlivé aktíva v skupine majú podobné doby použiteľnosti. Napríklad pojmy „značka“ a „názov značky“ sa často používajú ako synonymá ochranných známok a iných známok. Ide však o všeobecné marketingové pojmy bežne používané na označenie skupiny doplnkového majetku, napríklad ochrannej známky (alebo servisnej známky) a s ňou súvisiaceho obchodného názvu, vzorcov, receptov a technologickej expertízy.

40

Ak pre určitý nehmotný majetok neexistuje aktívny trh, jeho reálnou hodnotou je suma, ktorú by účtovná jednotka za majetok zaplatila ku dňu nadobudnutia v nezávislej transakcii medzi informovanými dobrovoľne súhlasiacimi stranami na základe najlepších dostupných informácií. Pri stanovovaní tejto sumy jednotka berie do úvahy výsledok nedávnych transakcií s podobným majetkom. Účtovná jednotka môže napríklad uplatniť násobky odrážajúce aktuálne trhové transakcie na faktory riadiace ziskovosť majetku (napríklad výnosy, prevádzkový zisk alebo zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou).

41

Účtovné jednotky, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na kúpno-predajných transakciách zameraných na určitý nehmotný majetok, môžu mať vypracované techniky na odhadovanie reálnej hodnoty takéhoto majetku nepriamym spôsobom. Uvedené techniky možno použiť na prvotné ocenenie nehmotného majetku získaného v podnikovej kombinácii, ak je ich cieľom odhad reálnej hodnoty a ak odrážajú súčasné transakcie a zvyklosti z priemyselného odvetvia, do ktorého majetok patrí. Takéto techniky zahŕňajú napríklad:

a)

diskontovanie očakávaných budúcich čistých peňažných tokov z majetku; alebo

b)

odhadovanie nákladov, ktorým sa účtovná jednotka vyhne tým, že vlastní nehmotný majetok a nemusí:

i)

si ho prenajímať formou licencie od inej strany v rámci nezávislej transakcie (napríklad v prípade prístupu založenom na „oslobodení od tantiém“, s použitím diskontovaných peňažných tokov); alebo

ii)

ho opätovne vytvárať alebo vymieňať (ako v prípade nákladovej metódy).

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

130C

IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008) zmenil a doplnil odseky 12, 33 až 35, 68, 69, 94 a 130, vypustil odseky 38 a 129 a doplnil odsek 115A. Odseky 36 a 37 boli zmenené a doplnené Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Neupravuje teda sumy nehmotného majetku a goodwillu vykázané v predchádzajúcich podnikových kombináciách. Ak účtovná jednotka uplatní IFRS 3 (revidovaný v roku 2008) na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia uplatňuje na toto skoršie obdobie a zverejní túto skutočnosť.

130E

Odseky 40 a 41 boli zmenené a doplnené Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

Menia a dopĺňajú sa odseky 2 písm. g), 80, 97, 100 a 108C a pridáva sa odsek 103K.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov, s výnimkou:

a)

g)

prípadných forwardových zmlúv medzi nadobúdateľom a predávajúcim akcionárom na nákup alebo predaj nadobúdaného subjektu, ktorých výsledkom bude podniková kombinácia k budúcemu dátumu nadobudnutia. Doba trvania forwardovej zmluvy by nemala prekročiť primerané časové obdobie nevyhnutné na získanie prípadných požadovaných schválení a na dokončenie transakcie.

h)

ZABEZPEČENIE

Zabezpečené položky

Položky spĺňajúce kritériá

80

Na účely účtovania zabezpečenia možno ako zabezpečené položky určiť len aktíva, záväzky, záväzné povinnosti alebo vysoko pravdepodobné očakávané transakcie s externou stranou vo vzťahu k účtovnej jednotke. Vyplýva z toho, že účtovanie zabezpečenia možno uplatňovať na transakcie medzi účtovnými jednotkami v tej istej skupine len v rámci individuálnych alebo samostatných účtovných závierok týchto účtovných jednotiek, a nie v rámci konsolidovanej účtovnej závierky skupiny. Výnimkou …

Účtovanie zabezpečenia

Zabezpečenia peňažných tokov

97

Ak zabezpečenie očakávanej transakcie následne vyústi do vykázania finančného aktíva alebo finančného záväzku, súvisiace zisky alebo straty, ktoré boli vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku v súlade s odsekom 95, sa reklasifikujú z vlastného imania do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačná úprava [pozri IAS 1 (v znení revízie z roku 2007)] v tom istom období alebo obdobiach, počas ktorých zabezpečované očakávané peňažné toky ovplyvňujú hospodársky výsledok (napríklad v obdobiach, v ktorých sa vykazuje úrokový výnos alebo úrokový náklad). Ak však účtovná jednotka očakáva, že celá strata alebo jej časť vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku sa v priebehu jedného alebo viacerých budúcich období nezíska späť, reklasifikuje sumu, ktorej získanie spať sa neočakáva, do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačnú úpravu.

100

Pre zabezpečenia peňažných tokov iné ako tie, na ktoré sa vzťahujú odseky 97 a 98, sa sumy, ktoré boli vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, reklasifikujú z vlastného imania do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačná úprava [pozri IAS 1 (revidovaný v roku 2007)] v tom istom období alebo obdobiach, počas ktorých zabezpečované očakávané peňažné toky ovplyvňujú hospodársky výsledok (keď sa, napríklad, uskutoční predpokladaný predaj).

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

103K

Odseky 2 písm. g), 97, 100 a AG30 písm. g). boli zmenené a doplnené Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia odsekov 2 písm. g), 97 a 100 prospektívne na všetky neukončené zmluvy na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie odseku AG30 písm. g) na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2010 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

108C

Odseky 9, 73 a AG8 boli zmenené a doplnené a odsek 50A bol doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Odsek 80 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia odsekov 9 a 50A k dátumu a spôsobom, ktorým uplatnila zmeny a doplnenia z roku 2005 popísané v odseku 105A. Skoršie uplatňovanie všetkých zmien a doplnení je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie návodu na uplatňovanie k IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Mení a dopĺňa sa odsek AG30 písm. g)

VLOŽENÉ DERIVÁTY (ODSEKY 10 AŽ 13)

AG30

Ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s hostiteľskou zmluvou [odsek 11 písm. a)] v ďalej uvedených príkladoch. V týchto príkladoch, za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 11 písm. b) a c), účtuje účtovná jednotka vložený derivát oddelene od hostiteľskej zmluvy.

g)

kúpna, predajná opcia alebo opcia na predčasné splatenie vložená do hostiteľskej dlhovej zmluvy alebo hostiteľskej poistnej zmluvy nie je v úzkom vzťahu s hostiteľskou zmluvou s výnimkou prípadov keď:

i)

je realizačná cena opcie ku každému dátumu uplatnenia približne rovnaká ako zostatková hodnota hostiteľského dlhového nástroja alebo účtovná hodnota hostiteľskej poistnej zmluvy; alebo

ii)

realizačná cena opcie na predčasné splatenie kompenzuje veriteľovi sumu do výšky približnej súčasnej hodnoty strateného úroku za zostávajúcu dobu trvania hostiteľskej zmluvy. Stratený úrok je súčinom predčasne splatenej sumy istiny a diferenciálu úrokových mier. Diferenciál úrokových mier je prebytok efektívnej úrokovej miery hostiteľskej zmluvy nad efektívnou úrokovou mierou, ktorú by účtovná jednotka získala k dátumu predčasného splatenia, ak by počas zostávajúcej doby trvania hostiteľskej zmluvy reinvestovala sumu istiny v rámci podobnej zmluvy.

Hodnotenie, či je kúpna alebo predajná opcia v úzkom vzťahu s hostiteľskou dlhovou zmluvou sa uskutočňuje pred oddelením prvku vlastného imania konvertibilného dlhového nástroja v súlade s IAS 32.

h)

Zmena a doplnenie IFRIC 9 Prehodnocovanie vložených derivátov

Mení a dopĺňa sa odsek 5 a pridáva sa odsek 11.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

5

Táto interpretácia sa neuplatňuje na vložené deriváty v zmluvách nadobudnutých:

a)

v podnikových kombináciách (ako sa vymedzujú v IFRS 3 Podnikové kombinácie v znení revízie z roku 2008);

b)

v rámci kombinácie účtovných jednotiek alebo podnikaní pod spoločnou kontrolou, ako sa uvádza v odsekoch B1 až B4 štandardu IFRS 3 (revidovaného v roku 2008); alebo

c)

v rámci vytvorenia spoločných podnikov vymedzených v IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní

alebo ich možného prehodnotenia k dátumu nadobudnutia (1).

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

11

Odsek 5 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia uplatní na toto skoršie obdobie a zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie IFRIC 16 Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky

Menia a dopĺňajú sa odseky 14 a 18.

KONSENZUS

Kde môže byť držaný zabezpečovací nástroj

14

Derivátový alebo nederivátový nástroj (alebo kombinácia derivátových a nederivátových nástrojov) môže byť určená ako zabezpečovací nástroj v zabezpečení čistej investície do zahraničnej prevádzky. Zabezpečovací nástroj (nástroje) môže držať akákoľvek účtovná jednotka alebo účtovné jednotky v rámci skupiny, pokiaľ sú splnené požiadavky na určenie, dokumentáciu a efektívnosť uvedené v odseku 88 štandardu IAS 39, ktoré sa týkajú zabezpečenia čistej investície. Konkrétne, zabezpečovacia stratégia skupiny by mala byť jasne zdokumentovaná kvôli možnosti rozdielnych určení na rôznych úrovniach skupiny.

DÁTUM ÚČINNOSTI

18

Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. októbra 2008 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje odsek 14 zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v apríli 2009 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie oboch znení je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na obdobie, ktoré sa začína pred 1. októbrom 2008, alebo ak uplatňuje zmenu a doplnenie odseku 14 pred 1. júlom 2009, zverejní túto skutočnosť.


(1)  IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008) sa zaoberá nadobudnutím zmlúv s vloženými derivátmi v rámci podnikových kombinácií.


Top