Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0234

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2010 z  19. marca 2010 ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami

OJ L 72, 20.3.2010, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 115 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/234/oj

20.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 234/2010

z 19. marca 2010

ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho články 170 a 187 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 o ustanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 o poskytovaní vývozných náhrad pre obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Musia sa stanoviť vývozné náhrady, opravné čiastky a vývozné dane na niektoré produkty patriace do spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, ktoré sa majú zahrnúť ako osobitné opatrenie v prípade narušenia trhu, v súlade s určitými kritériami umožňujúcimi rozdiel medzi cenovými ponukami a cenami pre takéto výrobky v Únii a tými, ktoré sú na svetovom trhu.

(3)

Vzhľadom na rozdiel cien, za ktoré sú obilniny ponúkané rôznymi vyvážajúcimi krajinami na svetovom trhu, mali by sa vziať do úvahy najmä rôzne náklady vnútornej dopravy a mala by sa stanoviť náhrada, berúc do úvahy rozdiel medzi reprezentatívnymi cenami v Únii a najvýhodnejšími cenovými ponukami a cenami aplikujúcimi sa na svetovom trhu.

(4)

Preto, aby bolo možné vyvážať hladkú múku, krúpy, hrubú múku a slad, faktory, ktoré treba vziať do úvahy pri stanovovaní náhrady, sú na jednej strane ceny základných obilnín, množstvá potrebné na výrobu príslušných produktov a hodnota vedľajších produktov a na druhej strane príležitosti a podmienky na predaj týchto produktov na svetovom trhu.

(5)

Existuje požiadavka na systém opravných čiastok ustanovených v článku 164 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, aby boli schopné diferenciácie podľa miesta určenia produktov, ktoré sa majú vyvážať.

(6)

Za účelom efektívneho spravovania finančných prostriedkov Únie a aby sa vzali do úvahy vývozné možnosti pre tieto produkty, mali by sa prijať ustanovenia pre vývozné náhrady a dane na produkty uvedené v časti I písm. a), b) a c) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ktoré sa majú stanoviť vyhlásením verejnej súťaže zahŕňajúcim dané množstvo.

(7)

Vyhlásenia verejnej súťaže sa musia organizovať v súlade s jednotnými princípmi, aby sa zaistil rovnaký prístup pre všetky zainteresované strany v rámci Únie. Preto by sa rozhodnutia o vyhlásení verejnej súťaže mali uverejniť spolu s oznámením o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku Európskej únie.

(8)

Súťažné návrhy musia obsahovať údaje potrebné na ich zhodnotenie a musia byť doplnené určitými formálnymi záväzkami.

(9)

Mala by sa stanoviť maximálna vývozná náhrada alebo minimálna vývozná daň. Tento postup zaisťuje, aby sa pridelili všetky príslušné množstvá.

(10)

Na trhu môžu vzniknúť situácie, za ktorých ekonomické aspekty predpokladaných vývozov spôsobia, že namiesto stanovenia vývoznej náhrady alebo dane sa nepodniknú žiadne ďalšie kroky, pokiaľ ide o obdržané súťažné návrhy.

(11)

Záruka v rámci verejnej súťaže by mala zaistiť, že exportované množstvá sa vyvážajú podľa licencie udelenej v rámci verejnej súťaže. Túto povinnosť možno splniť len vtedy, ak sa uchovajú predložené súťažné návrhy. Ak sú súťažné návrhy stiahnuté, záruka musí na základe toho prepadnúť.

(12)

Musia sa stanoviť podrobné pravidlá na zaistenie, aby boli uchádzači informovaní o výsledku vyhlásenia verejnej súťaže a aby boli udelené potrebné licencie na vývoz pridelených množstiev.

(13)

Za účelom stanovenia vývozných náhrad na produkty uvedené v časti I písm. a), b) a c) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a preto, aby sa vyhlo potrebe zavádzať kontroly na odhalenie najnepatrnejších odchýlok v množstvách základných materiálov, a bez akéhokoľvek viditeľného dosahu na kvalitu produktu mala by sa prijať štandardná metóda hodnotenia. Analýza obsahu popola vyrobených produktov sa ukázala ako najefektívnejší technický prostriedok hodnotenia množstva použitých základných obilnín. Táto analýza by sa mala vykonať, dodržiavajúc rovnaký postup v celej Únii.

(14)

Poskytovanie vývozných náhrad pre obilie dovezené z tretích krajín a reexportované do tretích krajín sa nezdá byť oprávnené. Vývozné náhrady by sa preto mali poskytovať iba na produkty Únie.

(15)

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (4), vyžaduje, aby tam, kde sa náhrady menia podľa miesta určenia, platba náhrady bola podmienená najmä predložením dôkazu, že produkt bol dovezený v nezmenenom stave do tretej krajiny alebo do jednej z tretích krajín, pre ktorú sa uplatňuje náhrada. Pokiaľ ide o obilie, jediná náhrada nižšia ako tá, ktorá je aplikovateľná na vývozy do tretích krajín ako celok, je tá, ktorá je na vývozy do Švajčiarska a Lichtenštajnska. Aby sa zabránilo brzdeniu väčšiny vývozov z Únie požadovaním dôkazu o príchode na miesto určenia, musia sa nájsť iné prostriedky, aby sa zaistilo, že produkty, pre ktoré bola vyplatená náhrada aplikujúca sa na všetky tretie krajiny, neboli vyvezené do spomínaných krajín. Preto by sa malo upustiť od požiadavky predkladať dôkaz o príchode vo všetkých prípadoch, keď je vývoz uskutočňovaný po mori. Osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov uvádzajúce, že produkty opustili colné územie Únie na palube plavidla vhodného pre námornú dopravu, sa považujú za také, ktoré poskytujú dostatočnú záruku.

(16)

V súlade s článkom 162 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu byť za výrobky uvedené v tomto článku a určené na vývoz, či už bez ďalšieho spracovania, alebo v spracovanej podobe, poskytnuté vývozné náhrady, ak spĺňajú osobitné podmienky stanovené v článku 167 uvedeného nariadenia. Okrem toho sa v článku 167 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007 poskytuje Komisii možnosť stanoviť ďalšie podmienky poskytovania vývozných náhrad za jeden alebo viac výrobkov. Tieto podmienky boli stanovené v nariadeniach Rady o spoločnej organizácii trhu v sektoroch uvedených v článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Keďže tieto nariadenia boli zrušené, mali by byť stanovené horizontálne ustanovenia.

(17)

Horizontálne ustanovenia už existujú v nariadení (ES) č. 612/2009. Z tohto dôvodu je vhodné upraviť uvedené nariadenie, aby sa stanovili podmienky, ktoré sa uvádzajú v článku 167 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007, a vypustiť tieto podmienky z tohto nariadenia.

(18)

Článok 187 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že sa môžu prijímať nevyhnutné opatrenia, keď cenové ponuky alebo ceny na svetovom trhu pre jeden alebo viacero produktov uvedených v časti I prílohy I k uvedenému nariadeniu dosiahnu úroveň, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší dostupnosť dodávok na trhu Únie, a ak táto situácia bude pravdepodobne pretrvávať alebo sa zhorší. Preto sa musia zaistiť dostatočné dodávky obilia. Na tieto účely sa môžu vymáhať vývozné dane a udeľovaie vývozných licencií sa môže celkom alebo čiastočne pozastaviť.

(19)

Kvôli nekomerčnej povahe opatrení Únie a vnútroštátnych opatrení, týkajúcich sa potravinovej pomoci poskytovanej podľa medzinárodných dohôd alebo iných doplňujúcich programov, ako aj iných opatrení Únie, týkajúcich sa bezplatnej dodávky, vývozy, uskutočňované na tento účel sú vylúčené z oblasti uplatňovania vývoznej dane, uplatniteľnej na komerčné vývozy v prípadoch narušenia trhu s obilninami.

(20)

Situácia predpokladaná v článku 187 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môže vzniknúť pri relatívne krátkom oznámení, Komisia musí byť schopná kedykoľvek pozastaviť udeľovanie vývozných licencií.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre jednotnú spoločnú organizáciu trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady, vývozné dane, ako je ustanovené v článku 15 písm. a) tohto nariadenia, a opravné čiastky, ako je ustanovené v článku 164 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, v prípade produktov uvedených v časti I písm. a), b) a c) prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa určia najmä z hľadiska nasledujúcich faktorov:

a)

ceny, ktoré sú účtované na reprezentatívnych trhoch Únie, a ich trendy a cenové ponuky zaznamenané na trhoch tretích krajín;

b)

odbytové náklady a najvýhodnejšie náklady dopravy z reprezentatívnych trhov Únie do prístavu alebo na iné miesto vývozu a náklady dopravy na svetovom trhu;

c)

v prípade spracovaných produktov, množstvo obilia požadovaného na ich výrobu;

d)

vyhliadky na predaj príslušných produktov na svetovom trhu a podmienky, podľa ktorých sa riadi predaj týchto výrobkov na svetovom trhu;

e)

záujem vyhnúť sa narušeniu trhu Únie;

f)

ekonomická stránka predpokladaných vývozov;

g)

kvantitatívne a rozpočtové limity vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 218 zmluvy.

Článok 2

Ustanovenia článku 166 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa celkom alebo čiastočne uplatňujú na všetky produkty uvedené v časti I písm. c) a d) prílohy I k uvedenému nariadeniu a na produkty uvedené v časti I prílohy I k uvedenému nariadeniu, vyvezené vo forme tovaru, ako je uvedené v časti I prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

Ustanovenia článku 164 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňujú na trh s obilninami, ako aj na produkty vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe XX k uvedenému nariadeniu.

Článok 3

Opravné čiastky sa môžu meniť podľa miesta určenia.

Článok 4

1.   Vývozné náhrady na produkty uvedené v časti I písm. a), b) a c) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vývozné dane stanovené v článku 15 písm. a) tohto nariadenia môžu byť stanovené vyhlásením verejnej súťaže.

Podmienky vyhlásení verejnej súťaže musia garantovať rovnosť prístupu pre všetky osoby usadené v Únii.

Takéto vyhlásenia verejnej súťaže sa týkajú vývozných náhrad alebo dane.

2.   Rozhodnutia vyhlásiť verejné súťaže sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 195 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Rozhodnutia o vyhlásení verejných súťaží sú sprevádzané uverejnením oznámení o vyhlásení verejnej súťaže zostavených Komisiou, ktoré uvádzajú najmä dátumy, kedy sa môžu predkladať súťažné návrhy, a príslušné oddelenia členských štátov, ktorým sa majú zaslať.

4.   Rozhodnutia o vyhlásení verejnej súťaže sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Musí uplynúť aspoň päť dní medzi uverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a prvým dátumom na predkladanie súťažných návrhov.

Článok 5

1.   Zainteresované strany predložia svoje súťažné návrhy písomne alebo akýmkoľvek prostriedkom písomnej komunikácie príslušnému oddeleniu členského štátu.

2.   Súťažné návrhy uvedú:

a)

odkaz na vyhlásenie verejnej súťaže;

b)

meno a adresu uchádzača;

c)

druh a množstvo produktu, ktorý sa má exportovať;

d)

vývoznú náhradu na tonu, alebo ak je to vhodné, vývoznú daň na tonu vyjadrenú v eurách.

3.   Súťažné návrhy sú platné, iba ak:

a)

sa pred vypršaním časového limitu stanoveného pre predkladanie súťažných návrhov poskytne dôkaz, že uchádzač zložil záruku v rámci verejnej súťaže;

b)

sú sprevádzané písomným záväzkom, že účastník predloží do dvoch dní od oznámenia o schválení podľa článku 7 ods. 3 žiadosť o vývoznú licenciu, pokiaľ ide o schválené množstvá, alebo ak je to vhodné, žiadosť o vývoznú licenciu so stanovením zálohy vývoznej dane rovnajúcej sa čiastke, na ktorú sa uskutočňuje verejná súťaž;

c)

neobsahujú žiadne iné podmienky, ako sú tie, ktoré sú stanovené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže.

4.   Súťažné návrhy sa nemôžu stiahnuť.

Článok 6

Súťažné návrhy sa sprístupnia príslušnými oddeleniami členských štátov. Nesprístupnia sa verejnosti. Osoby oprávnené byť prítomné pri sprístupnení súťažných návrhov majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Komisia sa okamžite oboznámi so súťažnými návrhmi bez uvedenia mena uchádzačov.

Článok 7

1.   Na základe oznámených súťažných návrhov Komisia rozhodne v súlade s postupom stanoveným v článku 195 nariadenia (ES) č. 1234/2007 o stanovení maximálnej vývoznej náhrady, alebo ak je to vhodné, minimálnej vývoznej dane, alebo rozhodne nepodnikať žiadne ďalšie kroky, pokiaľ ide o vyhlásenie verejnej súťaže.

2.   Tam, kde je maximálna vývozná náhrada stanovená, zmluva sa uzatvorí s účastníkom alebo účastníkmi verejnej súťaže, ktorého/ktorých ponuky sa rovnajú alebo sú nižšie ako maximálna náhrada, a tiež s účastníkom alebo účastníkmi, ktorého/ktorých ponuky sa vzťahujú na vývoznú daň.

Kde je stanovená minimálna vývozná daň, zmluva sa uzavrie s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorého/ktorých ponuky sa rovnajú alebo sú vyššie ako minimálna daň.

3.   Príslušné oddelenia dotknutých členských štátov písomne oznámia všetkým uchádzačom výsledok ich súťažných návrhov hneď, ako Komisia prijme rozhodnutie.

Článok 8

1.   Vývozné licencie sa udelia úspešným uchádzačom po obdržaní ich žiadostí o vývozné licencie príslušnými oddeleniami členských štátov a vzhľadom na množstvá, ktoré sú im schválené.

2.   V príslušnom oddieli žiadostí o licencie a samotných licencií sa uvádza miesto určenia, ktoré je špecifikované v nariadení vyhlasujúcom verejnú súťaž. Licencie obsahujú povinnosť exportovať na stanovené miesto určenia.

Článok 9

Záruky v rámci verejnej súťaže sa uvoľnia:

a)

ak sú súťažné návrhy neakceptovateľné;

b)

ak úspešný uchádzač poskytol dôkaz, že bola predložená záruka, ktorá je stanovená v článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 (5).

Kde nie je splnený záväzok stanovený v článku 5 ods. 3 písm. b) tohto dokumentu, záruka v rámci verejnej súťaže prepadá, okrem prípadov vyššej moci.

Článok 10

Vývozné náhrady na produkty uvedené v časti I písm. a), b) a c) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú aspoň raz mesačne.

Článok 11

1.   Vývozná náhrada pre pšeničnú múku, múku zo súraže a ražnú múku, pšeničné krúpy, pšeničný hrubú múku a slad sa stanovuje, berúc do úvahy kvalitu základnej obilniny potrebnej na výrobu 1 000 kg daného produktu. Spracovateľské koeficienty vyjadrujúce vzťah medzi množstvom základného produktu a množstvom produktu obsiahnutého v spracovanom produkte budú také, aké sú stanovené v prílohe I.

2.   Obsah popola múky sa určí použitím metódy rozboru definovanej v prílohe II.

Článok 12

Bez ohľadu na článok 17 nariadenia (ES) č. 612/2009 sa dôkaz o splnení dovozných colných formalít nevyžaduje pre vyplatenie náhrad uvedených v zmluve o vývozných náhradách, podpísanej so všetkými tretími krajinami, za predpokladu, že operátor poskytne dôkaz, že množstvo najmenej 1 500 ton obilných výrobkov opustilo colné územie Únie na plavidle vhodnom pre námornú dopravu.

Takýto dôkaz je poskytnutý prostredníctvom jedného zo znení uvedených v prílohe III potvrdeným príslušným orgánom na kontrolnej kópii uvedenej v článku 8 nariadenia (ES) č. 612/2009, na vývoznom vyhlásení uvedenom v článku 787 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (6) alebo na vnútroštátnom doklade preukazujúcom, že tovar opustil colné územie Únie.

Článok 13

Ak operátor poskytne dôkaz o splnení colných formalít na prepustenie na spotrebu vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku, čiastka vývoznej náhrady pre vývozy do „všetkých tretích krajín“ stanovená na základe vyhlásenia verejnej súťaže sa zníži o rozdiel medzi touto čiastkou a čiastkou vývoznej náhrady, ktorá je v platnosti pre vyššie zmienené miesta určenia v deň uzavretia zmluvy.

Článok 14

Ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 187 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o jeden alebo viacero produktov, môžu sa prijať nasledujúce opatrenia:

a)

môže sa uplatniť vývozná daň. Môže sa stanoviť opravná čiastka. Takéto dane a opravné čiastky sa môžu meniť podľa miesta určenia;

b)

vydanie vývozných licencií sa môže celkom alebo čiastočne pozastaviť;

c)

pripravované žiadosti o vývoznú licenciu sa môžu celkom alebo čiastočne zamietnuť.

Avšak nebude sa uplatňovať žiadna daň na vývozy obilia alebo obilných produktov, ktoré sa vykonávajú na účel implementácie opatrení Únie alebo vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa potravinovej pomoci podľa medzinárodných dohôd alebo iných doplňujúcich programov, alebo na účel vykonávania iných opatrení Únie týkajúcich sa bezplatnej dodávky.

Článok 15

Kde neexistuje žiadne vyhlásenie verejnej súťaže, vývozná daň, ktorá sa má inkasovať, je tá, ktorá je platná v deň, keď sú splnené colné formality.

Avšak vývozné dane platné v deň predloženia žiadostí o licenciu platia pre žiadosť príslušnej strany, ktorá je podaná v rovnakom čase ako žiadosť o licenciu na vývozy, ktoré sa majú uskutočniť počas obdobia platnosti licencie.

Článok 16

Opatrenia uvedené v článku 15 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 195 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Avšak v súrnych prípadoch môže opatrenia prijať Komisia.

Článok 17

Nariadenie (ES) č. 1501/95 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7.

(3)  Pozri prílohu IV.

(4)  Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

 

Kód KN

Obsah popola (vyjadrený v mg) na 100 g múky, krúpov a hrubej múky

Spracovateľské koeficienty udávajúce množstvo kg obilia na 1 000 kg daných produktov

1.

Múka zo pšenice obyčajnej, zo špaldy alebo zo súraže

1101 00 15 9100

0 až 600

1 370

1101 00 15 9130

601 až 900

1 280

1101 00 15 9150

901 až 1 100

1 180

1101 00 15 9170

1 101 až 1 650

1 090

1101 00 15 9180

1 651 až 1 900

1 020

2.

Ražná múka

1102 10 00 9500

0 až 1 400

1 370

1102 10 00 9700

1 401 až 2 000

1 080

3.

Krúpy a hrubá múka zo pšenice obyčajnej

1103 11 90 9200

0 až 600

1 370

4.

Krúpy a hrubá múka z tvrdej pšenice

1103 11 10 9200

0 až 1 300

(preosiate sitom s mriežkou 0,160 mm)

1 500

1103 11 10 9400

0 až 1 300

1 340

1103 11 10 9900

nad 1 300

1 260

5.

Slad nepražený

1107 10 19

 

1 270

1107 10 99

 

 

Slad pražený

1107 20 00

 

1 490


PRÍLOHA II

Metóda určovania obsahu popola v múke

PRÍSTROJE

1.

Laboratórne váhy s citlivosťou 0,1 mg, skriňa príslušných váh.

2.

Elektrická uzavretá spaľovacia pec s primeraným ťahom vzduchu, teplomerom a regulátorom.

3.

Okrúhle nádoby s plochým dnom na spaľovanie (priemeru cca 5 cm, maximálna výška 2 cm); najlepšie zo zliatiny zlata a platiny alebo z kremeňa, alebo porcelánu.

4.

Exsikátor (s vnútorným priemerom cca 18 cm) vybavený hrdlom a perforovanou platňou z porcelánu alebo hliníka.

Dehydratačné činidlo: chlorid vápenatý, kysličník fosforečný alebo silikagél zafarbený na modro.

METÓDA

1.

Váha testovanej vzorky by mala byť medzi 5 a 6 g. Keď je to múka, ktorej obsah popola na sušinu je pravdepodobne nad 1 %, váha testovanej vzorky by mala byť medzi 2 a 3 g. Váha testovanej vzorky môže byť zaokrúhlená smerom hore na najbližších 10 mg; všetky ostatné množstvá sa vážia na najbližších 0,1 mg.

2.

Bezprostredne pred použitím nádob musia byť vypálené v uzavretej spaľovacej peci pri spaľovacej teplote do konštantnej váhy; zvyčajne stačí doba 15 minút.

Nádoby sa potom ochladia v exsikátore na laboratórnu teplotu za podmienok uvedených v bode 7.

3.

Položte testovanú vzorku do nádoby a rozložte ju, aby bola rovnomerná vrstva bez nakopenia. Bezprostredne pred spaľovaním navlhčite testovanú vzorku 1 až 2 ml etylalkoholu.

4.

Položte nádoby do vstupnej časti spaľovacej pece, nechajúc dvierka otvorené. Keď substancia prestane horieť, preložte nádoby ďalej do spaľovacej pece. Keď sú už dvierka spaľovacej pece uzavreté, musí sa udržiavať primeraný ťah, ale nie tak silný, aby odvial substanciu z nádob.

5.

Spaľovanie musí viesť k úplnému zhoreniu múky, vrátane akýchkoľvek častíc sadze medzi popolom. Bude sa považovať za ukončené, keď je zbytok po vychladení takmer biely.

6.

Teplota spaľovania musí dosiahnuť 900 °C.

7.

Keď je skončené spaľovanie, odstráňte nádoby zo spaľovacej pece a položte ich na eternitovú platňu asi na minútu, aby sa ochladili, potom ich vložte do exsikátora (nie viac ako 4 nádoby naraz). Uzavretý exsikátor je umiestnený neďaleko analytických váh. Odvážte nádoby, keď sú úplne vychladené (asi o jednu hodinu).

VÝSLEDKY

1.

Rozpätie odchýlky: ak obsah popola nepresahuje 1 %, výsledky dvojitého testu by sa nemali líšiť o viac ako 0,02 jednotiek obsahu popola; ak obsah popola presahuje 1 %, rozdiel by nemal presahovať 2 % obsahu popola. Ak rozdiel presahuje tieto limity, test sa musí zopakovať.

2.

Obsah popola musí byť vyjadrený obsahom na 100 častí sušiny a zaokrúhlený smerom nahor na 0,01.


PRÍLOHA III

Názvy uvedené v článku 12 druhom pododseku

:

po bulharsky

:

Износ на зърнени култури по море — член 12 от Регламент (ЕC) № 234/2010

:

po španielsky

:

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 12 del Reglamento (UE) no 234/2010

:

po česky

:

Vývoz obilovin po moři – článek 12 nařízení (EU) č. 234/2010

:

po dánsky

:

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 12 i forordning (EU) nr. 234/2010

:

po nemecky

:

Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EU) Nr. 234/2010 Artikel 12

:

po estónsky

:

Teravilja eksport meritsi – määruse (EL) nr 234/2010 artikkel 12

:

po grécky

:

Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 234/2010

:

po anglicky

:

Export of cereals by sea — Article 12 of Regulation (EU) No 234/2010

:

po francúzsky

:

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (UE) no 234/2010, article 12

:

po taliansky

:

Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (UE) n. 234/2010, articolo 12

:

po lotyšsky

:

Graudu izvešana pa jūras ceļiem – Regulas (ES) Nr. 234/2010 12. pants

:

po litovsky

:

Grūdų eksportas jūra – reglamento (ES) Nr. 234/2010 12 straipsnis

:

po maďarsky

:

Gabonafélék exportja tengeri úton – 2010/234/EU rendelet 12. cikk

:

po maltsky

:

Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 234/2010

:

po holandsky

:

Uitvoer van graan over zee — Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12

:

po poľsky

:

Wywóz zbóż drogą morską – Art. 12 rozporządzenia (UE) nr 234/2010

:

po portugalsky

:

Exportação de cereais por via marítima — Artigo 12.o, Regulamento (UE) n.o 234/2010

:

po rumunsky

:

Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (UE) nr. 234/2010 articolul 12

:

po slovensky

:

Vývoz obilnín po mori — článok 12 nariadenia (EÚ) č. 234/2010

:

po slovinsky

:

Izvoz žit s pomorskim prometom – člen 12 Uredbe (EU) št. 234/2010

:

po fínsky

:

Viljan vienti meriteitse – Asetus (EU) N:o 234/2010 12 artikla

:

po švédsky

:

Export av spannmål sjövägen – Artikel 12 i förordning (EU) nr 234/2010.


PRÍLOHA IV

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 (1)

(Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2480/95

(Ú. v. ES L 256, 26.10.1995, s. 9)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 95/96

(Ú. v. ES L 18, 24.1.1996, s. 10)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1259/97

(Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 10)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2052/97

(Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 14)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2513/98

(Ú. v. ES L 313, 21.11.1998, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 602/2001

(Ú. v. ES L 89, 29.3.2001, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1163/2002

(Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 46)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/2003

(Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50)

Iba článok 3

Nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2006

(Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1)

Iba článok 5

Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2008

(Ú. v. EÚ L 146, 5.6.2008, s. 9)

Iba článok 1


(1)  Toto nariadenie bolo zároveň zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2094/98 (Ú. v. ES L 266, 1.10.1998, s. 61), ktoré bolo zrušené nariadením (ES) č. 2513/98 (Ú. v. ES L 313, 21.11.1998, s. 16).


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1501/95

Toto nariadenie

Články 1 až 11

Články 1 až 11

Článok 12

Článok 13

Článok 12

Článok 13a

Článok 14

Článok 13

Článok 15

Článok 14

Článok 16

Článok 15

Článok 17

Články 16

Článok 18

Článok 19

Článok 17

Článok 18

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

Príloha IV

Príloha V


Top