EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0031

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2010 zo 14. januára 2010 , ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Idrijski žlikrofi (ZTŠ)]

OJ L 10, 15.1.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 254 - 255

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/31/oj

15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 31/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Idrijski žlikrofi (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 509/2006 a podľa článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia sa žiadosť Slovinska o zápis názvu „Idrijski žlikrofi“ uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 509/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra.

(3)

Žiadosť sa takisto týkala ochrany uvedenej v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006. Názvu „Idrijski žlikrofi“ by sa táto ochrana mala udeliť, keďže neboli vznesené žiadne námietky a nebolo možné preukázať, že by sa tento názov používal na podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny zákonným a všeobecne známym spôsobom s významným hospodárskym výsledkom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Ochrana uvedená v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa uplatňuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 104, 6.5.2009, s. 11.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 509/2006

Trieda 2.4.   Cestoviny, tiež varené alebo plnené

SLOVINSKO

Idrijski žlikrofi (ZTŠ)

Používanie názvu je vyhradené.


Top