Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0071

Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici Text s významom pre EHP

OJ L 288, 5.11.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 32 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Zrušil 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/71/oj

5.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/17


SMERNICA KOMISIE 2010/71/EÚ

zo 4. novembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Spojenému kráľovstvu bola 23. decembra 2005 doručená žiadosť spoločnosti Sumitomo Chemical (UK) Plc. podľa článku 11 ods. 1 smernice 98/8/ES o zaradenie aktívnej látky metoflutrín do prílohy I k tejto smernici na použitie vo výrobkoch typu 18, insekticídoch, akaricídoch a prostriedkoch na ochranu proti ostatným článkonožcom, ako je definované v prílohe V k smernici 98/8/ES. V čase uvedenom v článku 34 ods. 1 smernice 98/8/ES nebol metoflutrín na trhu ako aktívna látka žiadneho biocídneho výrobku.

(2)

Po vykonaní hodnotenia Spojené kráľovstvo predložilo Komisii 19. júna 2008 svoju hodnotiacu správu spolu s odporúčaním.

(3)

Správu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 27. mája 2010 a zistenia z preskúmania boli zapracované do hodnotiacej správy.

(4)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú metoflutrín a používajú sa ako insekticídy, akaricídy a ako výrobky na ochranu proti iným článkonožcom, sa dá očakávať, že budú vyhovovať požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Preto je vhodné zaradiť metoflutrín do prílohy I k uvedenej smernici.

(5)

Na európskej úrovni sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tie spôsoby použitia a scenáre vystavenia vplyvu tejto látky, ako aj tie riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom pri hodnotení rizika na úrovni EÚ, a aby pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečilo prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok v záujme zníženia zistených rizík na prijateľnú úroveň.

(6)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami, ktoré obsahujú aktívnu látku metoflutrín, a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(7)

Skôr, ako sa aktívna látka zaradí do prílohy I, by členské štáty mali mať k dispozícii primeraný čas na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

(8)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 30. apríla 2011 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. mája 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 4. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa dopĺňa táto informácia o látke metoflutrín:

Číslo

Bežný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 (okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„36

Metoflutrín

 

RTZ izomér:

2,3,5,6-tetrafluóro-4-(metoxymetyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát

EC číslo: neuv.

CAS číslo: 240494-71-7

 

Súčet všetkých izomérov:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymetyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetyl-3-prop-1-enylcyklopropánkarboxylát

EC číslo: neuv.

CAS číslo: 240494-70-6

Aktívna látka musí spĺňať obe nasledujúce hodnoty minimálnej čistoty:

 

RTZ izomér

754 g/kg

 

Súčet všetkých izomérov

930 g/kg

1. máj 2011

Neuplatňuje sa.

30. apríl 2021

18

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia vplyvu látky a tie riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Spoločenstva nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.“


(1)  V záujme vykonávania spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top