Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0044

Smernica Komisie 2010/42/EÚ z 1. júla 2010 , ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný-zberný a oznamovacieho postupu (Text s významom pre EHP)

OJ L 176, 10.7.2010, p. 28–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 105 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/oj

10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/28


SMERNICA KOMISIE 2010/42/EÚ

z 1. júla 2010,

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný-zberný a oznamovacieho postupu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (1), a najmä na jej článok 43 ods. 5, článok 60 ods. 6 písm. a) a c), článok 61 ods. 3, článok 62 ods. 4, článok 64 ods. 4 písm. a) a článok 95 ods. 1,

keďže:

(1)

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom podľa článku 43 ods. 1 smernice 2009/65/ES v prípade zlúčenia, by mali zodpovedať rôznym potrebám podielnikov zanikajúceho a nástupníckeho PKIPCP a pomáhať pri ich pochopení.

(2)

Od zanikajúceho PKIPCP alebo nástupníckeho PKIPCP by sa nemalo vyžadovať, aby v informačnom dokumente poskytol iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v článku 43 ods. 3 smernice 2009/65/ES a článkoch 3 až 5 tejto smernice. Zanikajúci PKIPCP alebo nástupnícky PKIPCP však môže pridať ďalšie významné informácie v súvislosti s navrhovaným zlúčením.

(3)

Ak je informačný dokument podľa článku 43 ods. 1) smernice 2009/65/ES doplnený zhrnutím, PKIPCP by nemalo byť oslobodené od povinnosti nepoužívať dlhé alebo odborné vysvetlenia v ostatných častiach informačného dokumentu.

(4)

V súvislosti s informáciami, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho PKIPCP podľa článku 43 ods. 1 smernice 2009/65/ES, by sa malo predpokladať, že príslušní podielnici sú už dostatočne oboznámení s vlastnosťami nástupníckeho PKIPCP, s právami, ktoré vo vzťahu k nemu majú, a so spôsobom jeho prevádzky. Preto by mali byť zamerané na prevádzku zlúčenia a jeho potenciálny vplyv na nástupnícky PKIPCP.

(5)

Spôsob poskytovania informácií podľa článku 43 a článku 64 smernice 2009/65/ES podielnikom by mal byť harmonizovaný. Účelom týchto informácií je umožniť podielnikom urobiť si informovaný úsudok o tom, či chcú pokračovať v investovaní alebo požiadať o vyplatenie, ak je PKIPCP súčasťou zlúčenia, ak sa transformuje na zberný PKIPCP alebo zmení hlavný PKIPCP. Podielnici by mali vedieť o uvedenej významnej zmene prebiehajúcej v PKIPCP a mali by byť oprávnení prečítať si tieto informácie. Z tohto dôvodu by mali byť informácie osobne adresované podielnikom buď písomne v papierovej forme alebo prostredníctvom iného trvalého média, napríklad elektronickou poštou (e-mailom). Využitie elektronických prostriedkov by malo PKIPCP umožniť poskytovať informácie nákladovo efektívnym spôsobom. Na základe tejto smernice by sa od PKIPCP nemalo vyžadovať, aby priamo informoval svojich podielnikov, ale mali by sa v nej náležite zohľadniť osobitné charakteristiky v určitých členských štátoch, v ktorých PKIPCP alebo ich správcovské spoločnosti z právnych alebo praktických dôvodov nemôžu podielnikov priamo kontaktovať. PKIPCP by zároveň mali byť schopné poskytovať informácie prostredníctvom depozitára alebo sprostredkovateľov za predpokladu, že sa zabezpečí, že všetci podielnici informácie dostanú včas. Touto smernicou by sa mal len harmonizovať spôsob, akým sa informácie podľa článkov 43 a 64 smernice 2009/65/ES poskytujú podielnikom. Členské štáty môžu regulovať poskytovanie iných druhov informácií podielnikom vnútroštátnymi pravidlami.

(6)

V dohode medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP by sa mali zohľadniť osobitné potreby zberného PKIPCP, ktorý investuje najmenej 85 % svojich aktív do hlavného PKIPCP a zároveň naďalej podlieha všetkým povinnostiam ako PKIPCP. Preto by sa dohodou malo zabezpečiť, že hlavný PKIPCP bude zbernému PKIPCP poskytovať všetky potrebné informácie včas, aby si zberný PKIPCP mohol plniť svoje vlastné povinnosti. V dohode by sa mali stanovovať aj ďalšie práva a povinnosti oboch strán.

(7)

Členské štáty by nemali vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným a zberným PKIPCP podľa článku 60 ods. 1 prvého pododseku zahŕňala iné prvky ako tie, ktoré sú uvedené v kapitole VIII smernice 2009/65/ES a článkoch 8 až 14 tejto smernice. Dohoda však môže zahŕňať iné prvky, ak sa na tom hlavný PKIPCP so zberným PKIPCP dohodnú.

(8)

Ak sa podmienky obchodovania medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP nelíšia od podmienok pre všetkých nezberných podielnikov hlavného PKIPCP a ak sú tieto podmienky stanovené v prospektoch hlavného PKIPCP, v dohode medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP by sa nemuseli tieto štandardné podmienky obchodovania opakovať, ale môžu krížovo odkazovať na príslušné časti prospektu hlavného PKIPCP s cieľom pomôcť odvetviu ušetriť náklady a znížiť administratívnu záťaž.

(9)

Dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP by mala obsahovať primerané postupy vybavovania otázok a sťažností podielnikov s cieľom vybaviť korešpondenciu omylom poslanú hlavnému PKIPCP namiesto zberného PKIPCP alebo naopak.

(10)

S cieľom ušetriť náklady na transakcie a zabrániť negatívnym daňovým dôsledkom sa môže hlavný PKIPCP so zberným PKIPCP dohodnúť na prevode vecných aktív, ak to nezakazujú vnútroštátne právne predpisy, alebo ak to nie je nezlučiteľné s pravidlami fondu alebo stanovami investičnej spoločnosti hlavného PKIPCP alebo zberného PKIPCP. Možnosť prevodu vecných aktív hlavnému PKIPCP by mala pomôcť najmä tým zberným PKIPCP, ktoré už vykonávali činnosti ako PKIPCP vrátane zberných PKIPCP rôznych hlavných PKIPCP, aby sa vyhli nákladom na transakcie vyplývajúcim z predaja aktív, do ktorých investoval zberný PKIPCP aj hlavný PKIPCP. Aj zberný PKIPCP by mal mať možnosť prijímať vecné aktíva od hlavného PKIPCP, ak si to želá, pretože sa tým môže pomôcť znížiť náklady na transakcie a zabrániť negatívnym daňovým dôsledkom. Prevod vecných aktív do zberného PKIPCP by nemal byť obmedzený na prípady likvidácie, zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP, ale mal by byť dostupný aj za iných okolností.

(11)

S cieľom zachovať potrebnú pružnosť a zároveň zohľadniť najlepšie záujmy investorov by zberný PKIPCP, ktorý prijal aktíva prevodom vecných aktív, mal mať možnosť previesť všetky tieto aktíva alebo ich časť do svojho hlavného PKIPCP, ak s tým hlavný PKIPCP súhlasí, alebo aktíva zmeniť na hotovosť s cieľom investovať túto hotovosť do hlavného PKIPCP.

(12)

Pre osobitné charakteristiky štruktúry hlavný-zberný je nevyhnutné, aby sa v dohode medzi hlavným a zberným PKIPCP stanovili kolízne normy, ktoré sa odchyľujú od článkov 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (2) tak, aby právnymi predpismi uplatniteľnými pre túto dohodu boli buď právne predpisy členského štátu, v ktorom je usadený zberný PKIPCP, alebo členského štátu, v ktorom je usadený hlavný PKIPCP. Strany by mali mať možnosť voľne posúdiť výhody a nevýhody tohto výberu a zohľadniť, či hlavný PKIPCP má viaceré zberné PKIPCP a či sú tieto zberné PKIPCP usadené iba v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

(13)

V prípade likvidácie, zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP, v súvislosti s ktorým smernica 2009/65/ES zaručuje podielnikom zberného PKIPCP právo požiadať o vyplatenie, by zberný PKIPCP nemal porušiť toto právo dočasným pozastavením odkupovania alebo vyplácania, ak to od neho nevyžadujú výnimočné okolnosti s cieľom chrániť záujmy podielnikov, alebo mu to nenariadia jeho príslušné orgány.

(14)

Keďže zlúčenie alebo rozdelenie hlavného PKIPCP môže nadobudnúť účinnosť do 60 dní, lehota, v ktorej môže zberný PKIPCP požiadať a získať schválenie svojich nových investičných zámerov a udeliť podielnikom zberného PKIPCP právo požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie do 30 dní, môže byť vo výnimočných prípadoch príliš krátka na to, aby mohol zberný PKIPCP s istotou vedieť, koľkí jeho podielnici požiadajú o vyplatenie. Za takýchto okolností by mal mať zberný PKIPCP v zásade povinnosť požiadať o vyplatenie všetkých svojich podielových listov v hlavnom PKIPCP. S cieľom zabrániť zbytočným nákladom na transakcie by však zberný PKIPCP mal byť schopný použiť iné prostriedky, ktorými zabezpečí, že jeho podielnici budú môcť využiť právo požiadať o vyplatenie a ktoré mu umožnia znížiť náklady na transakcie alebo zabrániť iným negatívnym vplyvom. Zberný PKIPCP by mal hlavne požiadať o schválenie čo najskôr. Zberný PKIPCP by ďalej napríklad nemal mať povinnosť požiadať o vyplatenie, ak sa jeho vlastní podielnici rozhodnú nevyužiť túto možnosť. Ak zberný PKIPCP požiada o vyplatenie z hlavného PKIPCP, mal by zvážiť, či by vecné vyplatenie nemohlo znížiť náklady na transakcie a zabrániť iným negatívnym vplyvom.

(15)

Dohoda o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi hlavného PKIPCP a zberného PKIPCP by mala umožňovať depozitárovi zberného PKIPCP, aby dostával všetky významné informácie a dokumenty, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností. Vzhľadom na osobitosť tejto dohody by táto dohody mala stanovovať rovnaké kolízne normy ako dohoda medzi hlavným a zberným PKIPCP, ktoré sa odchyľujú od článkov 3 a 4 nariadenia Rím I. Dohoda o vzájomnom poskytovaní informácií by však nemala od depozitára hlavného PKIPCP ani zberného PKIPCP vyžadovať, aby vykonával úlohy, ktoré sú zakázané, alebo ktoré nie sú ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch ich domovského členského štátu.

(16)

Cieľom oznamovania nezrovnalostí, ktoré odhalí depozitár hlavného PKIPCP počas vykonávania svojej funkcie depozitára podľa vnútroštátnych právnych predpisov svojho domovského členského štátu, je chrániť zberný PKIPCP. Z tohto dôvodu by sa oznamovanie nemalo vyžadovať v prípadoch, keď tieto nezrovnalosti nemajú negatívny vplyv na zberný PKIPCP. Ak majú nezrovnalosti týkajúce sa hlavného PKIPCP negatívny vplyv na zberný PKIPCP, potom by mal byť aj zberný PKIPCP informovaný o tom, či a ako sa nezrovnalosti vyriešili. Depozitár hlavného PKIPCP by mal preto informovať depozitára zberného PKIPCP, ako sa nezrovnalosť hlavného PKIPCP vyriešila, alebo čo navrhuje na jej vyriešenie. Ak depozitár zberného PKIPCP nie je presvedčený, že riešenie je v záujme podielnikov zberného PKIPCP, mal by svoj názor pohotovo oznámiť zbernému PKIPCP.

(17)

Dohoda o vzájomnom poskytovaní informácií medzi audítormi hlavného PKIPCP a zberného PKIPCP by mala umožňovať audítorovi zberného PKIPCP, aby dostával všetky významné informácie a dokumenty, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností. Vzhľadom na osobitosť tejto dohody by táto dohoda mala stanovovať rovnaké kolízne normy ako dohoda medzi hlavným a zberným PKIPCP, ktoré sa odchyľujú od článkov 3 a 4 nariadenia Rím I.

(18)

Mal by sa stanoviť rozsah informácií, ktoré sa majú elektronicky poskytovať v súlade s článkom 91 ods. 3 smernice 2009/65/ES, s cieľom zabezpečiť právnu istotu v súvislosti s kategóriami informácií, ktoré by sa mali poskytovať.

(19)

S cieľom zabezpečiť spoločný prístup k elektronickému sprístupňovaniu dokumentov uvedených v článku 93 ods. 2 smernice 2009/65/ES príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP je nevyhnuté vyžadovať, aby každý PKIPCP alebo jeho správcovská spoločnosť určila webovú lokalitu, na ktorej sa tieto dokumenty budú sprístupňovať v bežne používanom elektronickom formáte. Zároveň je potrebné stanoviť postup elektronického oznamovania zmien týchto dokumentov príslušným orgánom hostiteľského členského štátu PKIPCP v súlade s článkom 93 ods. 7 uvedenej smernice.

(20)

S cieľom umožniť PKIPCP a ich správcovským spoločnostiam, aby sa mohli prispôsobiť novým požiadavkám na metódu a spôsob poskytovania informácií podielnikom v prípadoch uvedených v článkoch 7 a 29, by sa členským štátom malo poskytnúť dlhšie obdobie na transpozíciu týchto požiadaviek do ich vnútroštátnych právnych systémov. Obzvlášť dôležité je to v prípadoch, keď PKIPCP alebo ich správcovské spoločnosti z právnych alebo praktických dôvodov nemôžu priamo informovať podielnikov. PKIPCP s dematerializovanými akciami na doručiteľa by mali byť schopné pripraviť všetky podmienky, ktorými sa zabezpečí, že podielnici dostanú informácie v prípadoch uvedených v článkoch 8 a 32. PKIPCP s materializovanými akciami na doručiteľa by mali byť schopné konvertovať ich na akcie na meno alebo dematerializované akcie na doručiteľa, ak chcú byť schopné zlúčiť sa, transformovať sa na zberný PKIPCP alebo zmeniť hlavný PKIPCP.

(21)

Poradenstvo týkajúce sa technických záležitostí poskytol Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES (3).

(22)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania článku 43 ods. 5, článku 60 ods. 6 písm. a) a c), článku 61 ods. 3, článku 62 ods. 4, článku 64 ods. 4 písm. a) a článku 95 ods. 1 smernice 2009/65/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vyváženie portfólia“ je významná úprava zloženia portfólia PKIPCP;

2.

„syntetické ukazovatele rizika a výnosnosti“ sú syntetické ukazovatele v zmysle článku 8 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o kľúčové informácie pre investorov a podmienky, ktoré treba splniť pri poskytovaní kľúčových informácií pre investorov alebo prospektu na trvalom médiu inom ako papier alebo prostredníctvom webových stránok (4).

KAPITOLA II

ZLÚČENIE PKIPCP

ODDIEL 1

Obsah informácií o zlúčení

Článok 3

Všeobecné pravidlá týkajúce sa obsahu informácií, ktoré sa majú poskytovať podielnikom

1.   Členské štáty musia vyžadovať, aby informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom podľa článku 43 ods. 1 smernice 2009/65/ES, boli napísané stručne a netechnickým jazykom tak, aby podielnikom umožnili urobiť si informovaný úsudok o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície.

V prípade navrhovaného cezhraničného zlúčenia zanikajúci PKIPCP a nástupnícky PKIPCP zrozumiteľným jazykom vysvetlia všetky podmienky alebo postupy týkajúce sa toho druhého PKIPCP, ktoré sa odlišujú od podmienok a postupov bežne používaných v tom druhom členskom štáte.

2.   Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho PKIPCP, musia vyhovovať potrebám investorov, ktorí nemajú predchádzajúce poznatky o vlastnostiach nástupníckeho PKIPCP alebo o spôsobe jeho prevádzky. Tieto informácie musia upriamiť ich pozornosť na kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho PKIPCP a zdôrazniť, že sa žiada, aby si ich prečítali.

3.   Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho PKIPCP, musia byť zamerané na prevádzku zlúčenia a jeho potenciálny vplyv na nástupnícky PKIPCP.

Článok 4

Osobitné pravidlá týkajúce sa obsahu informácií, ktoré sa majú poskytovať podielnikom

1.   Členské štáty musia vyžadovať, aby informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 43 ods. 3 písm. b) smernice 2009/65/ES podielnikom zanikajúceho PKIPCP, obsahovali aj:

a)

podrobnosti o akýchkoľvek rozdieloch v právach podielnikov zanikajúceho PKIPCP pred a po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zlúčenia;

b)

ak kľúčové informácie pre investorov zanikajúceho PKIPCP a nástupníckeho PKIPCP uvádzajú syntetické ukazovatele rizika a výnosnosti v rôznych kategóriách, alebo identifikujú rôzne významné riziká v sprievodnom slovnom opise, porovnanie týchto rozdielov;

c)

porovnanie všetkých nákladov, poplatkov a výdavkov obidvoch PKIPCP na základe súm zverejnených v ich jednotlivých kľúčových informáciách pre investorov;

d)

ak zanikajúci PKIPCP uplatňuje poplatok podľa výkonnosti, vysvetlenie spôsobu, ako sa bude tento poplatok uplatňovať do chvíle, keď zlúčenie nadobudne účinnosť;

e)

ak nástupnícky PKIPCP uplatňuje poplatok podľa výkonnosti, vysvetlenie spôsobu, ako ho bude následne uplatňovať, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s podielnikmi, ktorí mali predtým svoje podielové listy v zanikajúcom PKIPCP;

f)

v prípadoch, keď článok 46 smernice 2009/65/ES umožňuje účtovať náklady spojené s prípravou a dokončením zlúčenia buď zanikajúcemu PKIPCP, nástupníckemu PKIPCP alebo ich ktorýmkoľvek podielnikom, podrobnosti o tom, ako sa tieto náklady majú rozdeliť;

g)

vysvetlenie, či správcovská alebo investičná spoločnosť zanikajúceho PKIPCP zamýšľa vykonať nejaké vyváženie portfólia pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia.

2.   Členské štáty musia vyžadovať, aby informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 43 ods. 3 písm. b) smernice 2009/65/ES podielnikom nástupníckeho PKIPCP, obsahovali aj vysvetlenie, či správcovská alebo investičná spoločnosť nástupníckeho PKIPCP očakáva, že zlúčenie bude mať významný vplyv na portfólio nástupníckeho PKIPCP a či zamýšľa vykonať nejaké vyváženie portfólia buď pred, alebo po nadobudnutí účinnosti zlúčenia.

3.   Členské štáty musia vyžadovať, aby informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 43 ods. 3 písm. c) smernice 2009/65/ES, obsahovali aj:

a)

podrobnosti o tom, ako sa má zaobchádzať s akýmikoľvek časovo rozlíšenými príjmami v jednotlivých PKIPCP;

b)

vysvetlenie, ako je možné získať správu nezávislého audítora alebo depozitára uvedenú v článku 42 ods. 3 smernice 2009/65/ES.

4.   Členské štáty musia vyžadovať, ak podmienky navrhovaného zlúčenia obsahujú ustanovenia o hotovostnej platbe v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. p) bodmi i) a ii) smernice 2009/65/ES, aby informácie, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom zanikajúceho PKIPCP, obsahovali podrobnosti o navrhovanej platbe vrátane informácií o tom, kedy a ako podielnici zanikajúceho PKIPCP dostanú hotovostnú platbu.

5.   Členské štáty musia vyžadovať, aby informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 43 ods. 3 písm. d), obsahovali:

a)

ak je to relevantné podľa vnútroštátnych právnych predpisov pre konkrétny PKIPCP, postup, ktorým sa od podielnikov vyžiada schválenie návrhu na zlúčenie a informácie o tom, akým spôsobom budú informovaní o výsledku;

b)

podrobnosti o akomkoľvek plánovanom pozastavení obchodovania s podielovými listami s cieľom umožniť efektívne vykonanie zlúčenia;

c)

informáciu o tom, kedy zlúčenie nadobudne účinnosť podľa článku 47 ods. 1 smernice 2009/65/ES.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď podľa vnútroštátnych právnych predpisov pre konkrétny PKIPCP musia návrh na zlúčenie schváliť podielnici, informácie mohli obsahovať odporúčanie príslušnej správcovskej spoločnosti alebo predstavenstva investičnej spoločnosti v súvislosti s priebehom konania.

7.   Členské štáty musia vyžadovať, aby informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho PKIPCP, obsahovali:

a)

obdobie, počas ktorého budú môcť podielnici naďalej upisovať podielové listy a požiadať o ich vyplatenie v zanikajúcom PKIPCP;

b)

čas, keď podielnici, ktorí nevyužívajú svoje práva zaručené podľa článku 45 ods. 1 smernice 2009/65/ES, v príslušnej lehote budú môcť uplatniť svoje práva ako podielnici nástupníckeho PKIPCP;

c)

vysvetlenie, že v prípadoch, keď návrh na zlúčenie musia schváliť podielnici zanikajúceho PKIPCP podľa vnútroštátnych predpisov a návrh schváli potrebná väčšina, tí podielnici, ktorí hlasujú proti návrhu, alebo tí, ktorí vôbec nehlasujú a ktorí nevyužívajú svoje práva zaručené podľa článku 45 ods. 1 smernice 2009/65/ES v príslušnej lehote, sa stávajú podielnikmi nástupníckeho PKIPCP.

8.   Ak sa poskytuje zhrnutie kľúčových bodov návrhu na zlúčenie na začiatku informačného dokumentu, musí sa krížovo odkazovať na časti informačného dokumentu, v ktorých sú uvedené ďalšie informácie.

Článok 5

Kľúčové informácie pre investorov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa existujúcim podielnikom zanikajúceho PKIPCP poskytla aktuálna verzia kľúčových informácií pre investorov nástupníckeho PKIPCP.

2.   Kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho PKIPCP sa poskytnú existujúcim podielnikom nástupníckeho PKIPCP, ak boli upravené na účel navrhovaného zlúčenia.

Článok 6

Noví podielnici

Medzi dátumom poskytnutia informačného dokumentu podľa článku 43 ods. 1 smernice 2009/65/ES podielnikom a dátumom nadobudnutia účinnosti zlúčenia sa informačný dokument a aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho PKIPCPC poskytnú každej osobe, ktorá kupuje alebo upisuje podielové listy buď v zanikajúcom alebo nástupníckom PKIPCP, alebo ktorá požiada o kópie pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti, prospektov či kľúčových informácií pre investorov ktoréhokoľvek PKIPCP.

ODDIEL 2

Postup poskytovania informácií

Článok 7

Postup poskytovania informácií podielnikom

1.   Členské štáty zabezpečia, aby zanikajúci aj nástupnícky PKIPCP poskytol informácie podľa článku 43 ods. 1 smernice 2009/65/ES podielnikom v papierovej forme alebo na inom trvalom médiu.

2.   Ak sa informácie majú poskytnúť všetkým alebo určitým podielnikom prostredníctvom trvalého média iného ako papier, musia sa splniť tieto podmienky:

a)

poskytnutie informácií musí byť primerané kontextu, v ktorom sa uskutočňuje, alebo má uskutočňovať obchodovanie medzi podielnikom a zanikajúcim alebo nástupníckym PKIPCP alebo, ak je to vhodné, príslušnou správcovskou spoločnosťou;

b)

podielnik, ktorému sa majú informácie poskytnúť, si pri možnosti výberu medzi informáciami na papieri a na inom trvalom médiu výslovne vyberie trvalé médium iné ako papier.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 sa poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie považuje za primerané kontextu, v ktorom sa uskutočňuje, alebo má uskutočňovať obchodovanie medzi zanikajúcim alebo nástupníckym PKIPCP alebo ich príslušnými správcovskými spoločnosťami a podielnikom, ak existujú dôkazy, že podielnik má pravidelný prístup k internetu. Za takýto dôkaz sa považuje e-mailová adresa, ktorú podielnik poskytne na účely uskutočňovania obchodovania.

KAPITOLA III

ŠTRUKTÚRY HLAVNÝ-ZBERNÝ

ODDIEL 1

Dohoda a interné pravidlá obchodovania medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP

Pododdiel 1

Obsah dohody medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP

Článok 8

Prístup k informáciám

Členské štáty musia vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedená v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti s prístupom k informáciám obsahovala tieto údaje:

a)

ako a kedy hlavný PKIPCP poskytuje zbernému PKIPCP kópiu svojich pravidiel fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti, prospekty a kľúčové informácie pre investorov alebo ich akékoľvek zmeny a doplnenia;

b)

ako a kedy hlavný PKIPCP informuje zberný PKIPCP o delegovaní funkcií riadenia investícií a riadenia rizík na tretie strany v súlade s článkom 13 smernice 2009/65/ES;

c)

ak je to vhodné, ako a kedy hlavný PKIPCP poskytuje zbernému PKIPCP interné operačné dokumenty, ako napr. správy o procese riadenia rizík a správy o plnení záväzkov;

d)

o akých údajoch, akým spôsobom a v akej lehote musí hlavný PKIPCP informovať zberný PKIPCP, keď hlavný PKIPCP poruší právne predpisy, pravidlá fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti a dohodu medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP;

e)

keď zberný PKIPCP využíva nástroje finančných derivátov na účely zabezpečenia proti riziku, ako a kedy hlavný PKIPCP poskytne zbernému PKIPCP informácie o jeho skutočnom vystavení sa riziku v súvislosti s nástrojmi finančných derivátov, aby zberný PKIPCP mohol vypočítať svoje vlastné celkové vystavenie sa riziku, ako je stanovené v článku 58 ods. 2 druhom pododseku písm. a) smernice 2009/65/ES;

f)

vyhlásenie, že hlavný PKIPCP informuje zberný PKIPCP o akýchkoľvek iných dohodách o výmene informácií s tretími stranami a ak je to vhodné, údaje o tom, ako a kedy hlavný PKIPCP sprístupní tieto iné dohody o výmene informácií pre zberný PKIPCP.

Článok 9

Základ investícií a odpredaj zbernými PKIPCP

Členské štáty musia vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedená v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so základom investícií a odpredajom zbernými PKIPCP obsahovala tieto údaje:

a)

vyhlásenie o tom, ktoré triedy akcií hlavného PKIPCP sú dostupné na investovanie pre zberný PKIPCP;

b)

poplatky a výdavky, ktoré má znášať zberný PKIPCP, a podrobnosti o akomkoľvek rabate alebo retrocesii poplatkov alebo výdavkov hlavného PKIPCP;

c)

ak je to vhodné, podmienky, za akých je možné uskutočniť počiatočný alebo následný prevod vecných aktív zo zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP.

Článok 10

Štandardné podmienky obchodovania

Členské štáty musia vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedená v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so štandardnými podmienkami obchodovania obsahovala tieto údaje:

a)

koordináciu frekvencie a časového rozvrhu procesu výpočtu hodnoty čistých aktív a zverejnenia cien podielových listov;

b)

koordináciu prenosu obchodných príkazov zberným PKIPCP a ak je to vhodné, úlohu prevodných agentov alebo akejkoľvek inej tretej strany;

c)

ak je to vhodné, všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zohľadnenie skutočnosti, že jeden z PKIPCP alebo obidva PKIPCP sú kótované na sekundárnom trhu, alebo sa s ich cennými papiermi obchoduje na tomto trhu;

d)

ak je to nevyhnutné, ďalšie vhodné opatrenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami článku 60 ods. 2 smernice 2009/65/ES;

e)

ak sú podielové listy zberného PKIPCP a hlavného PKIPCP vyjadrené v rôznych menách, základ konverzie obchodných príkazov;

f)

cykly vyrovnania a platobné podmienky pre nákup alebo úpis a odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov hlavného PKIPCP a ak sa strany dohodnú, tak aj podmienky, za ktorých môže hlavný PKIPCP vyrovnať žiadosti o vyplatenie pomocou prevodu vecných aktív do zberného PKIPCP, najmä v prípadoch uvedených v článku 60 ods. 4 a 5 smernice 2009/65/ES;

g)

postupy na zabezpečenie primeraného zaobchádzania s otázkami a sťažnosťami podielnikov;

h)

keď pravidlá fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti a prospekty hlavného PKIPCP poskytujú hlavnému PKIPCP určité práva alebo právomoci vo vzťahu k podielnikom a hlavný PKIPCP sa rozhodne obmedziť alebo predísť uplatneniu všetkých alebo niektorých takýchto práv alebo právomocí vo vzťahu k zbernému PKIPCP, vyhlásenie o podmienkach, za ktorých takto koná.

Článok 11

Udalosti ovplyvňujúce podmienky obchodovania

Členské štáty musia vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedená v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti s udalosťami ovplyvňujúcimi podmienky obchodovania obsahovala tieto údaje:

a)

spôsob a časový rozvrh oznámenia ktoréhokoľvek PKIPCP o dočasnom pozastavení a obnove odkupovania, vyplácania, nákupu alebo úpisu podielových listov príslušného PKIPCP;

b)

podmienky oznamovania a riešenia chýb v cenách v hlavnom PKIPCP.

Článok 12

Štandardné podmienky audítorskej správy

Členské štáty musia vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedená v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so štandardnými podmienkami audítorskej správy obsahovala tieto údaje:

a)

keď zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP majú rovnaké účtovné roky, koordináciu prípravy ich periodických správ;

b)

keď zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP majú rôzne účtovné roky, podmienky pre zberný PKIPCP, na základe ktorých môže získať akékoľvek potrebné informácie od hlavného PKIPCP, ktoré mu umožnia pripraviť periodické správy včas a ktoré zabezpečia, že audítor hlavného PKIPCP má právomoc pripraviť správu ad hoc o dátume závierky zberného PKIPCP v súlade s článkom 62 ods. 2 prvým pododsekom smernice 2009/65/ES.

Článok 13

Zmeny stálych podmienok

Členské štáty musia vyžadovať, aby dohoda medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedená v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so zmenami stálych podmienok obsahovala tieto údaje:

a)

spôsob a časový rozvrh oznámenia, ktoré má predložiť hlavný PKIPCP, o navrhovaných a účinných zmenách a doplneniach jeho pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti, prospektov a kľúčových informácií pre investorov, ak sa tieto údaje odlišujú od štandardných podmienok oznamovania podielnikom stanovených v pravidlách fondu, stanovách investičnej spoločnosti alebo prospektoch hlavného PKIPCP;

b)

spôsob a časový rozvrh oznámenia hlavného PKIPCP o plánovanej alebo navrhovanej likvidácii, zlúčení alebo rozdelení;

c)

spôsob a časový rozvrh oznámenia ktoréhokoľvek PKIPCP o tom, že prestal alebo prestane spĺňať podmienky kvalifikácie ako zberný PKIPCP alebo hlavný PKIPCP;

d)

spôsob a časový rozvrh oznámenia ktoréhokoľvek PKIPCP o tom, že zamýšľa nahradiť svoju správcovskú spoločnosť, depozitára, audítora alebo akúkoľvek iné tretiu stranu s mandátom na vykonávanie funkcií riadenia investícií alebo riadenia rizík;

e)

spôsob a časový rozvrh oznámenia o iných zmenách stálych podmienok, ktoré sa hlavný PKIPCP zaväzuje poskytovať.

Článok 14

Výber uplatniteľného práva

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP sú usadené v tom istom členskom štáte, v dohode medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedenej v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/EC ustanovilo, že na dohodu sa bude uplatňovať právo tohto členského štátu a že obe strany súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov tohto členského štátu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP sú usadené v rôznych členských štátoch, v dohode medzi hlavným PKIPCP a zberným PKIPCP uvedenej v článku 60 ods. 1 prvom pododseku smernice 2009/65/ES ustanovilo, že uplatniteľným právom bude buď právo členského štátu, v ktorom je usadený zberný PKIPCP alebo členského štátu, v ktorom je usadený hlavný PKIPCP a že obe strany súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov v tom členskom štáte, na ktorom sa dohodli, že jeho právo považujú za uplatniteľné na dohodu.

Pododdiel 2

Obsah interných pravidiel obchodovania

Článok 15

Konflikt záujmov

Členské štáty zabezpečia, aby interné pravidlá obchodovania správcovskej spoločnosti uvedené v článku 60 ods. 1 treťom pododseku smernice 2009/65/ES obsahovali primerané opatrenia na zmiernenie konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP alebo medzi zberným PKIPCP a inými podielnikmi hlavného PKIPCP, ak ich dostatočne neriešia opatrenia, ktoré správcovská spoločnosť uplatňuje, aby spĺňala požiadavky článku 12 ods. 1 písm. b) a článku 14 ods.1 písm. d) smernice 2009/65/ES a kapitoly III smernice Komisie 2010/43/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky, konflikty záujmov, pravidlá výkonu činnosti, riadenie rizík a obsah dohody medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou (5).

Článok 16

Základ investícií a odpredaj zbernými PKIPCP

Členské štáty zabezpečia, aby interné pravidlá obchodovania správcovskej spoločnosti uvedené v článku 60 ods. 1 treťom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so základom investícií a odpredajom zbernými PKIPCP obsahovali aspoň tieto údaje:

a)

vyhlásenie o tom, ktoré triedy akcií hlavného PKIPCP sú dostupné na investovanie pre zberný PKIPCP;

b)

poplatky a výdavky, ktoré má znášať zberný PKIPCP a podrobnosti o akomkoľvek rabate alebo retrocesii poplatkov alebo výdavkov hlavného PKIPCP;

c)

ak je to vhodné, podmienky, za akých je možné uskutočniť počiatočný alebo následný prevod vecných aktív zo zberného PKIPCP do hlavného PKIPCP.

Článok 17

Štandardné podmienky obchodovania

Členské štáty zabezpečia, aby interné pravidlá obchodovania správcovskej spoločnosti uvedené v článku 60 ods. 1 treťom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so štandardnými podmienkami obchodovania obsahovali aspoň tieto údaje:

a)

koordináciu frekvencie a časového rozvrhu procesu výpočtu hodnoty čistých aktív a zverejnenia cien podielových listov;

b)

koordináciu prenosu obchodných príkazov zberným PKIPCP a ak je to vhodné, úlohu prevodných agentov alebo akejkoľvek inej tretej strany;

c)

ak je to vhodné, všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zohľadnenie skutočnosti, že jeden z PKIPCP alebo obidva PKIPCP sú kótované na sekundárnom trhu, alebo sa s ich cennými papiermi obchoduje na tomto trhu;

d)

vhodné opatrenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami článku 60 ods. 2 smernice 2009/65/ES;

e)

ak sú zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP vyjadrené v rôznych menách, základ konverzie obchodných príkazov;

f)

cykly vyrovnania a platobné podmienky pre nákup a vyplatenie podielových listov hlavného PKIPCP a ak sa strany dohodnú, tak aj podmienky, za ktorých môže hlavný PKIPCP vyrovnať žiadosti o vyplatenie pomocou prevodu vecných aktív do zberného PKIPCP, najmä v prípadoch uvedených v článku 60 ods. 4 a 5 smernice 2009/65/ES;

g)

keď pravidlá fondu alebo stanovy investičnej spoločnosti a prospekty hlavného PKIPCP poskytujú hlavnému PKIPCP určité práva alebo právomoci vo vzťahu k podielnikom a hlavný PKIPCP sa rozhodne obmedziť alebo predísť uplatneniu všetkých alebo niektorých takýchto práv a právomocí vo vzťahu k zbernému PKIPCP, vyhlásenie o podmienkach, za ktorých takto koná.

Článok 18

Udalosti ovplyvňujúce podmienky obchodovania

Členské štáty zabezpečia, aby interné pravidlá obchodovania správcovskej spoločnosti uvedené v článku 60 ods. 1 treťom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti s udalosťami ovplyvňujúcimi podmienky obchodovania obsahovali aspoň tieto údaje:

a)

spôsob a časový rozvrh oznámenia ktoréhokoľvek PKIPCP o dočasnom pozastavení a obnove odkupovania, vyplácania alebo úpisu podielových listov PKIPCP;

b)

podmienky oznamovania a riešenia chýb v cenách v hlavnom PKIPCP.

Článok 19

Štandardné podmienky audítorskej správy

Členské štáty zabezpečia, aby interné pravidlá obchodovania správcovskej spoločnosti uvedené v článku 60 ods. 1 treťom pododseku smernice 2009/65/ES v súvislosti so štandardnými podmienkami audítorskej správy obsahovali aspoň tieto údaje:

a)

keď zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP majú rovnaké účtovné roky, koordináciu prípravy ich periodických správ;

b)

keď zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP majú rôzne účtovné roky, podmienky pre zberný PKIPCP, na základe ktorých môže získať akékoľvek potrebné informácie od hlavného PKIPCP, ktoré mu umožnia pripraviť periodické správy včas a ktoré zabezpečia, že audítor hlavného PKIPCP má právomoc pripraviť správu ad hoc o dátume závierky zberného PKIPCP v súlade s článkom 62 ods. 2 prvým pododsekom smernice 2009/65/ES.

ODDIEL 2

Likvidácia, zlúčenie alebo rozdelenie hlavného PKIPCP

Pododdiel 1

Postupy v prípade likvidácie

Článok 20

Žiadosť o schválenie

1.   Členské štáty musia vyžadovať od zberného PKIPCP, aby najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu, keď ho hlavný PKIPCP informoval o záväznom rozhodnutí o likvidácii, svojim príslušným orgánom predložil:

a)

ak zberný PKIPCP zamýšľa investovať najmenej 85 % svojich aktív do podielových listov iného hlavného PKIPCP v súlade s článkom 60 ods. 4 písm. a) smernice 2009/65/ES:

i)

žiadosť o schválenie tejto investície;

ii)

žiadosť o schválenie navrhovaných zmien a doplnení svojich pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti;

iii)

zmeny a doplnenia prospektov a kľúčových informácií pre investorov v súlade s článkami 74 a 82 smernice 2009/65/ES;

iv)

ostatné dokumenty, ktoré sa vyžadujú podľa článku 59 ods. 3 smernice 2009/65/ES;

b)

ak sa zberný PKIPCP zamýšľa transformovať na PKIPCP, ktorý nie je zberným PKIPCP podľa článku 60 ods. 4 písm. b) smernice 2009/65/ES:

i)

žiadosť o schválenie navrhovaných zmien a doplnení svojich pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti;

ii)

zmeny a doplnenia prospektov a kľúčových informácií pre investorov v súlade s článkami 74 a 82 smernice 2009/65/ES;

c)

ak zberný PKIPCP zamýšľa vykonať likvidáciu, oznámenie o tomto zámere.

2.   Odchylne od odseku 1, ak hlavný PKIPCP informoval zberný PKIPCP o svojom záväznom rozhodnutí vykonať likvidáciu viac ako päť mesiacov pred dňom, v ktorý likvidácia začne, zberný PKIPCP predloží svojim príslušným orgánom žiadosť alebo oznámenie v súlade s jedným z písmen a), b) alebo c) odseku 1 najmenej tri mesiace pred týmto dňom.

3.   Zberný PKIPCP bezodkladne informuje svojich podielnikov o svojom zámere vykonať likvidáciu.

Článok 21

Schválenie

1.   Zberný PKIPCP musí byť do 15 pracovných dní od predloženia kompletných dokumentov uvedených v článku 20 ods. 1 písm. a) alebo b) informovaný o tom, či príslušné orgány udelili požadované schválenie.

2.   Po prijatí schválenia od príslušných orgánov podľa odseku 1 zberný PKIPCP o tom informuje hlavný PKIPCP.

3.   Zberný PKIPCP prijme nevyhnutné opatrenia na dodržanie požiadaviek článku 64 smernice 2009/65/ES čo najskôr po tom, ako príslušné orgány udelia potrebné schválenie podľa článku 20 ods. 1 písm. a) tejto smernice.

4.   Keď sa platba ziskov z likvidácie hlavného PKIPCP má uskutočniť pred dňom, v ktorý zberný PKIPCP má začať investovať buď do iného hlavného PKIPCP podľa článku 20 ods. 1 písm. a), alebo v súlade s jeho novými investičnými cieľmi a politikou podľa článku 20 ods. 1 písm. b), príslušné orgány zberného PKIPCP udelia schválenie za týchto podmienok:

a)

zberný PKIPCP dostane zisky z likvidácie:

i)

v hotovosti alebo

ii)

časť alebo všetky zisky ako prevod vecných aktív, ak si to zberný PKIPCP želá a ak je to stanovené v dohode medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP alebo interných pravidlách obchodovania a záväznom rozhodnutí vykonať likvidáciu;

b)

každá hotovosť držaná alebo prijatá v súlade s týmto odsekom sa môže znovu investovať iba na účel efektívneho manažmentu hotovosti pred dňom, v ktorý zberný PKIPCP má začať investovať buď do iného hlavného PKIPCP alebo v súlade s jeho novými investičnými cieľmi a politikou.

Keď sa uplatňuje prvý pododsek písmeno a) bod ii), zberný PKIPCP môže kedykoľvek previesť akúkoľvek časť prevedených vecných aktív na hotovosť.

Pododdiel 2

Postupy v prípade zlúčenia alebo rozdelenia

Článok 22

Žiadosť o schválenie

1.   Členské štáty musia vyžadovať, aby zberný PKIPCP svojim príslušným orgánom najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, v ktorý zberný PKIPCP dostane informácie o plánovanom zlúčení alebo rozdelení v súlade s článkom 60 ods. 5 druhým pododsekom smernice 2009/65/ES, predložil:

a)

ak zberný PKIPCP zamýšľa zostať zberným PKIPCP toho istého hlavného PKIPCP:

i)

žiadosť o schválenie tejto požiadavky;

ii)

ak je to vhodné, žiadosť o schválenie navrhovaných zmien a doplnení svojich pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti;

iii)

ak je to vhodné, zmeny a doplnenia prospektov a kľúčových informácií pre investorov v súlade s článkami 74 a 82 smernice 2009/65/ES;

b)

ak zberný PKIPCP zamýšľa stať sa zberným PKIPCP iného hlavného PKIPCP na základe navrhovaného zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP, alebo ak zberný PKIPCP zamýšľa investovať najmenej 85 % svojich aktív do podielových listov iného hlavného PKIPCP nie na základe zlúčenia alebo rozdelenia:

i)

žiadosť o schválenie tejto investície;

ii)

žiadosť o schválenie navrhovaných zmien a doplnení svojich pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti;

iii)

zmeny a doplnenia prospektov a kľúčových informácií pre investorov v súlade s článkami 74 a 82 smernice 2009/65/ES;

iv)

ostatné dokumenty, ktoré sa vyžadujú podľa článku 59 ods. 3 smernice 2009/65/ES;

c)

ak sa zberný PKIPCP zamýšľa transformovať na PKIPCP, ktorý nie je zberným PKIPCP podľa článku 60 ods. 4 písm. b) smernice 2009/65/ES:

i)

žiadosť o schválenie navrhovaných zmien a doplnení svojich pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti;

ii)

zmeny a doplnenia prospektov a kľúčových informácií pre investorov v súlade s článkami 74 a 82 smernice 2009/65/ES;

d)

ak zberný PKIPCP zamýšľa vykonať likvidáciu, oznámenie o tomto zámere.

2.   Na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) a b) by sa mali zohľadniť tieto skutočnosti:

Výraz „zostáva zberným PKIPCP toho istého hlavného PKIPCP“ označuje prípady, keď:

a)

hlavný PKIPCP je v navrhovanom zlúčení nástupníckym PKIPCP;

b)

hlavný PKIPCP má zostať v podstate nezmenený ako jeden z výsledných PKIPCP navrhovaného rozdelenia.

Výraz „stane sa zberným PKIPCP iného hlavného PKIPCP na základe zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP“ označuje prípady, keď:

a)

hlavný PKIPCP je zanikajúcim PKIPCP a na základe zlúčenia sa zo zberného PKIPCP stane podielnik nástupníckeho PKIPCP;

b)

zberný PKIPCP sa na základe rozdelenia stane podielnikom PKIPCP, ktorý je podstatne iný ako hlavný PKIPCP.

3.   Odchylne od odseku 1, v prípadoch, keď hlavný PKIPCP poskytol informácie uvedené alebo porovnateľné s informáciami uvedenými v článku 43 smernice 2009/65/ES zbernému PKIPCP viac ako štyri mesiace pred navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti, zberný PKIPCP predloží svojim príslušným orgánom svoju žiadosť alebo oznámenie v súlade s jedným s písmen a) až d) odseku 1 tohto článku najmenej tri mesiace pred navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti zlúčenia alebo rozdelenia hlavného PKIPCP.

4.   Zberný PKIPCP musí bezodkladne informovať svojich podielnikov a hlavný PKIPCP o svojom zámere vykonať likvidáciu.

Článok 23

Schválenie

1.   Zberný PKIPCP musí byť do 15 pracovných dní od predloženia kompletných dokumentov uvedených v článku 22 ods. 1 písm. a) až c) informovaný o tom, či príslušné orgány udelili požadované schválenie.

2.   Po prijatí informácií o tom, že príslušné orgány udelili schválenie podľa odseku 1, o tom zberný PKIPCP informuje hlavný PKIPCP.

3.   Keď zberný PKIPCP dostane informácie o tom, že príslušné orgány udelili potrebné schválenie podľa článku 22 ods. 1 písm. b) tejto smernice, zberný PKIPCP bezodkladne vykoná opatrenia potrebné na to, aby splnil požiadavky článku 64 smernice 2009/65/ES.

4.   V prípade článku 22 ods. 1 písm. b) a c) tejto smernice zberný PKIPCP uplatní právo požiadať o odkúpenie a vyplatenie svojich podielových listov v hlavnom PKIPCP v súlade s článkom 60 ods. 5 tretím pododsekom a článkom 45 ods. 1 smernice 2009/65/ES, ak príslušné orgány zberného PKIPCP neudelili potrebné schválenie požadované na základe článku 22 ods. 1 tejto smernice do pracovného dňa, ktorý predchádza poslednému dňu, v ktorý môže zberný PKIPCP požiadať o odkúpenie a vyplatenie svojich podielových listov v hlavnom PKIPCP pred nadobudnutím účinnosti zlúčenia alebo rozdelenia.

Zberný PKIPCP zároveň uplatní toto právo s cieľom zabezpečiť, že nebude ovplyvnené právo jeho vlastných podielnikov požiadať o odkúpenie alebo vyplatenie ich podielových listov v zbernom PKIPCP podľa článku 64 ods. 1 písm. d) smernice 2009/65/ES.

Pred uplatnením práva uvedeného v prvom pododseku zberný PKIPCP zváži dostupné alternatívne riešenia, ktoré môžu pomôcť odstrániť alebo znížiť náklady na transakcie alebo iné negatívne vplyvy pre jeho vlastných podielnikov.

5.   Ak zberný PKIPCP požiada o odkúpenie alebo vyplatenie svojich podielových listov v hlavnom PKIPCP, dostane jednu z týchto vecí:

a)

zisky z odkúpenia alebo vyplatenia v hotovosti;

b)

časť alebo všetky zisky z odkúpenia alebo vyplatenia ako vecný prevod, ak si to zberný PKIPCP želá a ak je to stanovené v dohode medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP.

Keď sa uplatňuje prvý pododsek písm. b), zberný PKIPCP môže kedykoľvek previesť akúkoľvek časť prevedených aktív na hotovosť.

6.   Príslušné orgány zberného PKIPCP udelia schválenie pod podmienkou, že všetka hotovosť držaná alebo prijatá v súlade s odsekom 5 sa môže znovu investovať iba na účel účinného manažmentu hotovosti pred dňom, v ktorý zberný PKIPCP má začať investovať buď do nového hlavného PKIPCP alebo v súlade s jeho novými investičnými cieľmi a politikou.

ODDIEL 3

Depozitári a audítori

Pododdiel 1

Depozitári

Článok 24

Obsah dohody o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi

Dohoda o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitárom hlavného PKIPCP a depozitárom zberného PKIPCP uvedená v článku 61 ods. 1 smernice 2009/65/ES musí obsahovať:

a)

identifikáciu dokumentov a kategórií informácií, ktoré sa majú rutinne vymieňať medzi oboma depozitármi a údaje o tom, či takéto informácie alebo dokumenty poskytuje jeden depozitár druhému, alebo sa poskytujú na žiadosť;

b)

spôsob a časový rozvrh vrátane uplatniteľných lehôt v súvislosti s presunom informácií depozitárom hlavného PKIPCP depozitárovi zberného PKIPCP;

c)

koordináciu zapojenia oboch depozitárov v rozsahu primeranom vzhľadom na ich povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov vo vzťahu k operačným záležitostiam vrátane:

i)

postupu výpočtu hodnoty čistých aktív každého PKIPCP vrátane akýchkoľvek opatrení primeraných ochrane pred praktikami „market timing“ v súlade s článkom 60 ods. 2 smernice 2009/65/ES;

ii)

spracovanie pokynov zberným PKIPCP v súvislosti s nákupom, úpisom alebo žiadosťou o odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov v hlavnom PKIPCP a vyrovnanie takýchto transakcií vrátane akýchkoľvek podmienok prevodu vecných aktív;

d)

koordináciu účtovníckych postupov na konci roka;

e)

aké podrobnosti o porušení právnych predpisov a pravidiel fondu alebo stanov investičnej spoločnosti hlavným PKIPCP má depozitár hlavného PKIPCP poskytovať depozitárovi zberného PKIPCP a spôsob a časový rozvrh ich poskytovania;

f)

postup riešenia žiadostí ad hoc o pomoc jedného depozitára druhému;

g)

identifikáciu konkrétnych náhodných udalostí, ktoré by mal jeden depozitár oznámiť tomu druhému na ad hoc základe a spôsob a časový rozvrh tohto oznamovania.

Článok 25

Výber uplatniteľného práva

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP uzatvorili dohodu v súlade s článkom 60 ods. 1 smernice 2009/65/ES, v dohode medzi depozitármi hlavného PKIPCP a zberného PKIPCP stanovilo, že právne predpisy členského štátu uplatniteľné na túto dohodu v súlade s článkom 14 tejto smernice sa budú uplatňovať aj na dohodu o vzájomnej výmene informácií medzi oboma depozitármi a že obaja depozitári súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov tohto členského štátu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že sa dohoda medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP nahradila internými pravidlami obchodovania v súlade s článkom 60 ods. 1 tretím pododsekom smernice 2009/65/ES, v dohode medzi depozitármi hlavného PKIPCP a zberného PKIPCP stanovilo, že právnymi predpismi uplatňovanými na dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií medzi oboma depozitármi budú buď právne predpisy členského štátu, v ktorom je usadený zberný PKIPCP, alebo členského štátu, v ktorom je usadený hlavný PKIPCP a že obaja depozitári súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov v tom členskom štáte, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné na dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií.

Článok 26

Oznamovanie nezrovnalostí depozitárom hlavného PKIPCP

Nezrovnalosti uvedené v článku 61 ods. 2 smernice 2009/65/ES, ktoré odhalí depozitár hlavného PKIPCP počas vykonávania svojej funkcie podľa vnútroštátnych právnych predpisov a ktoré môžu mať negatívny vplyv na zberný PKIPCP, musia okrem iného obsahovať:

a)

chyby vo výpočte hodnoty čistých aktív hlavného PKIPCP;

b)

chyby pri transakciách vyrovnania nákupu, úpisu alebo žiadostí o odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov v hlavnom PKIPCP vykonaných zberným PKIPCP;

c)

chyby pri platbe alebo kapitalizácii príjmov z hlavného PKIPCP alebo pri výpočte akejkoľvek súvisiacej dane vyberanej zrážkou z príjmov;

d)

porušenie investičných cieľov, politiky alebo stratégie hlavného PKIPCP, ako sú opísané v jeho pravidlách fondu alebo stanovách investičnej spoločnosti, prospektoch alebo kľúčových informáciách pre investorov;

e)

porušenia investičných alebo úverových obmedzení stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo v pravidlách fondu, stanovách investičnej spoločnosti, prospektoch alebo kľúčových informáciách pre investorov.

Pododdiel 2

Audítori

Článok 27

Dohoda o vzájomnom poskytovaní informácií medzi audítormi

1.   Dohoda o vzájomnom poskytovaní informácií medzi audítorom hlavného PKIPCP a audítorom zberného PKIPCP uvedená v článku 62 ods. 1 smernice 2009/65/ES musí obsahovať:

a)

identifikáciu dokumentov a kategórií informácií, ktoré sa majú rutinne vymieňať medzi oboma audítormi;

b)

údaje o tom, či informácie alebo dokumenty uvedené v písmene a) poskytuje jeden audítor tomu druhému, alebo sa poskytujú na žiadosť;

c)

spôsob a časový rozvrh vrátane uplatniteľných lehôt v súvislosti s presunom informácií audítorom hlavného PKIPCP audítorovi zberného PKIPCP;

d)

koordináciu zapojenia každého audítora do účtovníckych postupov na konci roka príslušného PKIPCP;

e)

identifikáciu záležitostí, s ktorými sa má zaobchádzať ako s nezrovnalosťami odhalenými v audítorskej správe audítora hlavného PKIPCP na účely článku 62 ods. 2 druhého pododseku smernice 2009/65/ES;

f)

spôsob a časový rozvrh riešenia žiadostí ad hoc o pomoc od jedného audítora druhému vrátane žiadosti o ďalšie informácie o nezrovnalostiach odhalených v audítorskej správe audítora hlavného PKIPCP.

2.   Dohoda uvedená v odseku 1 musí obsahovať ustanovenia o príprave audítorských správ uvedených v článku 62 ods. 2 a článku 73 smernice 2009/65/ES a spôsob a časový rozvrh poskytovania audítorskej správy pre hlavný PKIPCP a jej návrhov pre audítora zberného PKIPCP.

3.   Ak majú zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP odlišné dátumy konca účtovného roka, dohoda uvedená v odseku 1 musí obsahovať spôsob a lehotu, do ktorej audítor hlavného PKIPCP musí vypracovať správu ad hoc vyžadovanú na základe článku 62 ods. 2 prvého pododseku smernice 2009/65/ES a poskytnúť ju spolu s jej návrhmi audítorovi zberného PKIPCP.

Článok 28

Výber uplatniteľného práva

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že zberný PKIPCP a hlavný PKIPCP uzatvorili dohodu v súlade s článkom 60 ods. 1 smernice 2009/65/ES, v dohode medzi audítormi hlavného PKIPCP a zberného PKIPCP stanovilo, že právne predpisy členského štátu uplatniteľné na túto dohodu v súlade s článkom 14 tejto smernice sa budú uplatňovať aj na dohodu o vzájomnej výmene informácií medzi oboma audítormi a že obaja audítori súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov tohto členského štátu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, že sa dohoda medzi zberným PKIPCP a hlavným PKIPCP nahradila internými pravidlami obchodovania v súlade s článkom 60 ods. 1 tretím pododsekom smernice 2009/65/ES, v dohode medzi audítormi hlavného PKIPCP a zberného PKIPCP stanovilo, že právnymi predpismi uplatňovanými na dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií medzi oboma audítormi budú buď právne predpisy členského štátu, v ktorom je usadený zberný PKIPCP, alebo členského štátu, v ktorom je usadený hlavný PKIPCP a že obaja audítori súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov v tom členskom štáte, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné na dohodu o vzájomnom poskytovaní informácií.

ODDIEL 4

Postup poskytovania informácií podielnikom

Článok 29

Postup poskytovania informácií podielnikom

Členské štáty zabezpečia, aby zberný PKIPCP poskytoval informácie podielnikom podľa článku 64 ods. 1 smernice 2009/65/ES rovnakým spôsobom, ako je stanovené v článku 7 tejto smernice.

KAPITOLA IV

OZNAMOVACÍ POSTUP

Článok 30

Rozsah informácií, ktoré majú členské štáty sprístupniť v súlade s článkom 91 ods. 3 smernice 2009/65/ES

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa sprístupnili nasledujúce kategórie informácií o príslušných právnych predpisoch, nariadeniach a administratívnych ustanoveniach v súlade s článkom 91 ods. 3 smernice 2009/65/ES:

a)

vymedzenie pojmu „obchodovanie s podielovými listami PKIPCP“ alebo ekvivalentného právneho termínu buď ako sa uvádza vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo ako sa vytvorilo v praxi;

b)

požiadavky na obsah, formát a spôsob prezentácie marketingovej komunikácie vrátane všetkých povinných výstrah a obmedzení v súvislosti s používaním určitých slov alebo fráz;

c)

bez toho, aby bola dotknutá kapitola IX smernice 2009/65/ES, podrobnosti o akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré je potrebné poskytnúť investorom;

d)

podrobnosti o akýchkoľvek výnimkách z pravidiel alebo požiadaviek upravujúcich podmienky marketingu uplatniteľné v príslušnom členskom štáte v prípade určitých PKIPCP, určitých tried akcií PKIPCP alebo určitých kategórií investorov;

e)

požiadavky na akékoľvek oznamovanie alebo prenos informácií príslušným orgánom príslušného členského štátu a postup predkladania aktualizovaných verzií požadovaných dokumentov;

f)

požiadavky na akékoľvek poplatky alebo iné sumy, ktoré sa majú uhradiť príslušným orgánom alebo akémukoľvek inému štatutárnemu orgánu v príslušnom členskom štáte, keď sa začne marketing alebo pravidelne po jeho začatí;

g)

požiadavky súvisiace s prostriedkami, ktoré sa poskytnú podielnikom podľa požiadavky uvedenej v článku 92 smernice 2009/65/ES;

h)

podmienky ukončenia obchodovania s podielovými listami PKIPCP v príslušnom členskom štáte, keď sa PKIPCP nachádza v inom členskom štáte;

i)

podrobný obsah informácií, ktoré vyžaduje členský štát v časti B oznámenia, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 584/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, pokiaľ ide o formu a obsah štandardného oznámenia a osvedčenia PKIPCP, využitie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účel oznamovania a postupov overovaní a vyšetrovaní na mieste a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi (6);

j)

e-mailová adresa určená na účel článku 32.

2.   Členské štáty musia poskytovať informácie uvedené v odseku 1 vo forme slovného opisu alebo kombinácie slovného opisu a súboru odkazov alebo prepojení na zdrojové dokumenty.

Článok 31

Prístup hostiteľského členského štátu PKIPCP k dokumentom

1.   Členské štáty musia vyžadovať, aby PKIPCP zabezpečil, že sa poskytne elektronická kópia každého dokumentu uvedeného v článku 93 ods. 2 smernice 2009/65/ES na webovej lokalite PKIPCP alebo na webovej lokalite správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento PKIPCP, alebo na inej webovej lokalite určenej PKIPCP v oznámení predloženom podľa článku 93 ods. 1 smernice 2009/65/ES alebo všetky ich aktualizácie. Všetky dokumenty sprístupnené na webovej lokalite sa poskytnú v bežne používanom elektronickom formáte.

2.   Členské štáty musia vyžadovať, aby PKIPCP zabezpečil, aby hostiteľský členský štát PKIPCP mal prístup k webovej lokalite uvedenej v odseku 1.

Článok 32

Aktualizácie dokumentov

1.   Príslušné orgány určia e-mailovú adresu na účel prijímania oznámení o aktualizácii, zmenách a doplneniach dokumentov uvedených v článku 93 ods. 2 smernice 2009/65/ES, podľa článku 93 ods. 7 uvedenej smernice.

2.   Členské štáty umožnia PKIPCP oznámiť akúkoľvek aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie dokumentov uvedených v článku 93 ods. 2 smernice 2009/65/ES, podľa článku 93 ods. 7 smernice 2009/65/ES e-mailom, ktorý sa posiela na e-mailovú adresu uvedenú v odseku 1.

V e-maile, v ktorom sa oznamuje takáto aktualizácia, zmena alebo doplnenie, sa môže buď opísať aktualizácia, zmena alebo doplnenie, ktoré sa vykonalo, alebo poskytnúť nová verzia dokumentu v prílohe.

3.   Členské štáty musia vyžadovať, aby každý dokument pripojený v prílohe e-mailu uvedeného v odseku 2 PKIPCP poskytoval v bežne používanom elektronickom formáte.

Článok 33

Vývoj spoločných systémov spracovania údajov

1.   S cieľom uľahčiť prístup príslušných orgánov hostiteľského členského štátu PKIPCP k informáciám alebo dokumentom uvedeným v článku 93 ods. 1, 2 a 3 smernice 2009/65/ES na účel článku 93 ods. 7 uvedenej smernice príslušné orgány členských štátov môžu koordinovať vytvorenie zložitých systémov spracovania a ústredného uchovávania elektronických údajov, ktoré budú spoločné pre všetky členské štáty.

2.   Koordinácia medzi členskými štátmi uvedená v odseku 1 bude prebiehať v rámci Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2011.

Členské štáty však uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 7 a 29 najneskôr do 31. decembra 2013.

Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení spolu s korelačnou tabuľkou, v ktorej je uvedené, ako sa ustanovenia tejto smernice zhodujú s uvedenými ustanoveniami.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 35

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 36

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 18.

(4)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(5)  Pozri stranu 42 tohto úradného vestníka.

(6)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.


Top