Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  15. novembra 2010 , ktorým sa Českej republike udeľuje pre trať Strančice–České Budějovice výnimka z uplatňovania rozhodnutia 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2010) 7789]
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 298/85


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. novembra 2010,

ktorým sa Českej republike udeľuje pre trať Strančice–České Budějovice výnimka z uplatňovania rozhodnutia 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

[oznámené pod číslom K(2010) 7789]

(Iba české znenie je autentické)

(2010/691/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2006/679/ES z 28. marca 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (1), a najmä na bod 7.1.3 prílohy k tomuto rozhodnutiu,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/561/ES (2), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/679/ES, boli ustanovené pravidlá vykonávania technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy.

(2)

Podľa bodu 7.1.3 technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy je montáž ERTMS/ETCS povinná v prípadoch modernizácie alebo nových inštalácií časti ochrany vlaku na zariadení subsystému pre projekty železničnej infraštruktúry, ktoré dostávajú finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a/alebo kohéznych fondov.

(3)

Ak sa signalizácia renovuje na krátkych (menej než 150 km) a nenadväzujúcich úsekoch trate, Komisia môže udeliť dočasnú výnimku z tohto pravidla za predpokladu, že príslušný členský štát pošle Komisii súbor dokumentov. Tento súbor dokumentov musí obsahovať ekonomickú analýzu svedčiacu o tom, že uvedenie ERTMS do prevádzky s neskorším termínom pre vybavenie, a nie v priebehu projektu financovaného EÚ, predstavuje výraznú hospodársku a/alebo technickú výhodu.

(4)

Komisia analyzuje poskytnutý súbor dokumentov a opatrenia navrhované členským štátom a informuje výbor uvedený v článku 29 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (3) o výsledku svojej analýzy. V prípade udelenia výnimky členský štát zabezpečí, aby sa ERTMS inštaloval najneskôr 5 rokov po skončení projektu alebo bezprostredne po tom, ako sa úsek trate spojí s inou traťou vybavenou ERTMS.

(5)

Trať Strančice–České Budějovice sa bude do roku 2016 postupne modernizovať, pričom niektoré úseky dostávajú alebo budú dostávať finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a/alebo kohéznych fondov.

(6)

Trať Strančice–České Budějovice je kratšia ako 150 km a nie je spojená s inou traťou vybavenou ERTMS. Dňa 24. januára 2010 české orgány zaslali Komisii žiadosť o výnimku spolu so súborom dokumentov svedčiacim o tom, že uvedenie ERTMS do prevádzky do konca roka 2018, a nie v priebehu projektu financovaného EÚ, predstavuje výraznú hospodársku a/alebo technickú výhodu.

(7)

Na základe článku 15 nariadenia Európskeho parlament a Rady (ES) č. 881/2004 (4) poskytla Európska železničná agentúra 20. mája 2010 svoje technické stanovisko k žiadosti o výnimku.

(8)

Z tohto technického stanoviska vyplýva, že predložený súbor dokumentov obsahuje prvky potrebné na udelenie výnimky, no navrhuje sa v ňom, aby bolo zaslané potvrdenie, že verejná súťaž bude obsahovať možnosť vybavenia trate ERTMS.

(9)

České orgány potvrdili 7. júna 2010, že verejná súťaž na posledný čiastkový úsek bude obsahovať jasnú možnosť vybavenia trate systémom ERTMS.

(10)

Komisia informovala výbor zriadený podľa článku 29 smernice 2008/57/ES o výsledku svojej analýzy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa pre trať Strančice–České Budějovice udeľuje výnimka z povinnosti vykonávať TSI týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy, o ktorú požiadala Česká republika.

Táto výnimka platí do 31. decembra 2018.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 15. novembra 2010

Za Komisiu

Siim KALLAS

Podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 16.10.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.


Top