Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  21. októbra 2010 , ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/920/ES a 2008/231/ES o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy systémov transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2010) 7179] Text s významom pre EHP
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/920/ES a 2008/231/ES o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy systémov transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc

[oznámené pod číslom K(2010) 7179]

(Text s významom pre EHP)

(2010/640/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na odporúčania Európskej železničnej agentúry zo 17. júla 2009 o jednotných predpisoch ERTMS pre TSI týkajúce sa riadenia, zabezpečenia a návestenia a prevádzky a riadenia dopravy (ERA/REC/2009-02/INT), o zrevidovanej prílohe P k TSI týkajúcim sa prevádzky a riadenia dopravy systémov vysokorýchlostných a konvenčných železníc (ERA/REC/2009-03/INT), o zrevidovanej prílohe T k TSI týkajúcim sa prevádzky a riadenia dopravy systému konvenčných železníc (ERA/REC/2009-04/INT) a o zmenách a doplneniach určených na dosiahnutie zhody medzi smernicou 2007/59/ES a TSI týkajúcimi sa prevádzky a riadenia dopravy vzhľadom na ustanovenia o spôsobilosti rušňovodičov (ERA/REC/2009-05/INT),

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (2) sa požaduje, aby Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) zaistila prispôsobenie technických špecifikácií interoperability (technical specifications for interoperability, ďalej len „TSI“) technickému pokroku, trendom na trhu a sociálnym požiadavkám a aby navrhovala Komisii zmeny a doplnenia TSI, ktoré považuje za potrebné.

(2)

Rozhodnutím K(2007) 3371 z 13. júla 2007 Komisia udelila agentúre rámcový mandát na vykonávanie určitých činností podľa smernice Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (4). Na základe podmienok tohto rámcového mandátu bola agentúra požiadaná o revíziu TSI týkajúcich sa prevádzky a riadenia dopravy pre konvenčné železnice prijatých rozhodnutím Komisie 2006/920/ES (5) a zrevidovaných TSI týkajúcich sa prevádzky a riadenia dopravy pre vysokorýchlostné železnice prijatých rozhodnutím Komisie 2008/231/ES (6), a zároveň o poskytnutie technického stanoviska ku kritickým chybám a zverejnenie zoznamu zistených menších chýb.

(3)

Európsky systém riadenia vlakov (European Train Control System, ďalej len „ETCS“) a Globálny systém pre mobilné komunikácie – železnice (Global System for Mobile communications – Railways, ďalej len „GSM-R“) sa považujú za významné prostriedky na ceste k harmonizovanému transeurópskemu systému železníc. Preto je potrebné podľa možnosti zosúladiť pravidlá pre tieto systémy čo najskôr. Na základe tejto zásady sú ETCS a GSM-R špecifikované v TSI.

(4)

Je dôležité, aby požiadavky stanovené v TSI boli ucelené a jednoznačné. Okrem iného to znamená, že rozličné TSI sa nemôžu vzťahovať na technické požiadavky v rozličných etapách vývoja. Takže všetky TSI sa musia vzťahovať na rovnaké technické požiadavky.

(5)

Na účely zosúladenia rozličných pravidiel v TSI pre systém transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc by sa pravidlá týkajúce sa prevádzkových otázok mali zverejniť vo forme technického dokumentu na webovej stránke agentúry.

(6)

TSI týkajúce sa prevádzky a riadenia dopravy pre konvenčné železnice by mali obsahovať rovnaké odkazy ako zrevidované TSI týkajúce sa prevádzky a riadenia dopravy pre vysokorýchlostné železnice.

(7)

Revízia technického dokumentu „Príloha A k TSI OPE“ by mala nasledovať po procese „správy riadenia zmeny (Change Control Management – CCM)“, ktorý sa uplatňuje pri kontrolách platnosti technických špecifikácií ERTMS.

(8)

Podľa článku 32 ods. 1 smernice 2008/57/ES musia byť všetky vozidlá označené európskym číslom vozidla (EČV) prideleným pri prvom udelení povolenia na uvedenie do prevádzky. Podľa rozhodnutia Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (7), EČV je zaregistrované v národnom registri vozidiel, ktorý vedie a aktualizuje národný orgán poverený príslušným členským štátom.

(9)

Požiadavky na identifikáciu vozidiel stanovené v prílohe P k TSI týkajúcim sa prevádzky a riadenia dopravy (pre vysokorýchlostné a konvenčné železnice) treba zrevidovať so zreteľom na rozvoj právneho rámca určeného smernicou 2008/57/ES a rozhodnutím 2007/756/ES. Keďže charakter mnohých technických predpisov sa vďaka technickému pokroku vyvíja, agentúra by mala byť poverená úlohou zverejňovať a aktualizovať zoznamy takýchto technických predpisov.

(10)

Požiadavky na výkon bŕzd predstavujú v TSI týkajúcich sa prevádzky a riadenia dopravy pre konvenčné železnice otvorenú otázku. Prevádzkové aspekty výkonu bŕzd by sa mali zosúladiť.

(11)

Požiadavky na odbornú spôsobilosť, telesnú a psychickú zdatnosť rušňovodičov sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (8). S cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite by TSI týkajúce sa prevádzky a riadenia dopravy nemali obsahovať takéto požiadavky.

(12)

Rozhodnutia 2006/920/ES a 2008/231/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie rozhodnutia 2006/920/ES

Rozhodnutie 2006/920/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa tieto články 1a a 1b:

„Článok 1a

Správa technických predpisov

1.   Európska železničná agentúra (European Railway Agency – ERA) zverejní na svojej webovej stránke zoznamy technických predpisov uvedených v prílohách P.9, P.10, P.11, P.12 a P.13.

2.   ERA aktualizuje záznamy predpisov uvedené v odseku 1 a informuje Komisiu o ich vývoji. Komisia informuje členské štáty o vývoji týchto technických predpisov prostredníctvom výboru zriadeného podľa článku 29 smernice 2008/57/ES.

Článok 1b

Ak sa vozidlo do 31. decembra 2013 predá alebo prenajme na nepretržité obdobie dlhšie ako 6 mesiacov a ak všetky technické charakteristiky, na základe ktorých bolo schválené uvedenie vozidla do prevádzky, zostanú nezmenené, jeho európske číslo vozidla (EČV) sa môže zmeniť prostredníctvom novej registrácie vozidla a zrušením prvej registrácie.

Ak sa nová registrácia týka iného členského štátu, ako bol štát prvej registrácie, registrujúci subjekt zodpovedný za novú registráciu môže požadovať kópiu dokumentov súvisiacich s predchádzajúcou registráciou.

Takouto zmenou EČV nie je dotknuté uplatňovanie článkov 21 až 26 smernice 2008/57/ES, pokiaľ ide o schvaľovacie postupy.

Správne náklady súvisiace so zmenou EČV hradí žiadateľ požadujúci zmenu EČV.“

b)

Prílohy sa menia a dopĺňajú tak, ako sa uvádza v prílohe I.

Článok 2

Zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/231/ES

Rozhodnutie 2008/231/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladajú sa tieto články 1a a 1b:

„Článok 1a

Správa technických predpisov

1.   Európska železničná agentúra (ERA) zverejní na svojej webovej stránke zoznamy technických predpisov uvedených v prílohách P.9, P.10, P.11, P.12 a P.13.

2.   ERA aktualizuje záznamy predpisov uvedené v odseku 1 a informuje Komisiu o ich vývoji. Komisia informuje členské štáty o vývoji týchto technických predpisov prostredníctvom výboru zriadeného podľa článku 29 smernice 2008/57/ES.

Článok 1b

Ak sa vozidlo do 31. decembra 2013 predá alebo prenajme na nepretržité obdobie dlhšie ako 6 mesiacov a ak všetky technické charakteristiky, na základe ktorých bolo schválené uvedenie vozidla do prevádzky, zostanú nezmenené, jeho európske číslo vozidla (EČV) sa môže zmeniť prostredníctvom novej registrácie vozidla a zrušením prvej registrácie.

Ak sa nová registrácia týka iného členského štátu, ako bol štát prvej registrácie, registrujúci subjekt zodpovedný za novú registráciu môže požadovať kópiu dokumentov súvisiacich s predchádzajúcou registráciou.

Takouto zmenou EČV nie je dotknuté uplatňovanie článkov 21 až 26 smernice 2008/57/ES, pokiaľ ide o schvaľovacie postupy.

Správne náklady súvisiace so zmenou EČV hradí žiadateľ požadujúci zmenu EČV.“

b)

Prílohy sa menia a dopĺňajú tak, ako sa uvádza v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 25. októbra 2010.

Bod 6 prílohy I a bod 5 prílohy II sa však uplatňujú od 1. januára 2014.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2010

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 359, 18.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 30.

(8)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51.


PRÍLOHA I

Prílohy k rozhodnutiu 2006/920/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel 2.2.1 sa nahrádza takto:

„2.2.1.   PERSONÁL A VLAKY

Oddiely 4.6 a 4.7 sa uplatňujú na personál vykonávajúci z bezpečnostného hľadiska rozhodujúce úlohy súvisiace so sprevádzaním vlaku, ak to zahŕňa prekročenie hraníc medzi štátmi a prácu za úsekom označeným ako ‚hraničný‘ vo vyhlásení manažéra infraštruktúry o podmienkach používania siete a zahrnutou v jeho bezpečnostnom certifikáte.

Oddiel ‚4.6.2 Jazyková spôsobilosť‘ sa uplatňuje aj na rušňovodičov, ako sa to ustanovuje v prílohe VI bode 8 smernice 2007/59/ES.

Člen personálu nebude považovaný za člena prekračujúceho hranicu, ak činnosť zahŕňa iba prácu do akejkoľvek ‚hraničnej‘ lokality opísanej v prvom odseku tohto oddielu.

Na personál vykonávajúci z bezpečnostného hľadiska rozhodujúce úlohy súvisiace s vypravovaním vlakov a povoľovaním jázd vlakov, sa uplatňuje vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie a zdravotných a bezpečnostných podmienok medzi členskými štátmi.

Na personál vykonávajúci z hľadiska bezpečnosti rozhodujúce úlohy súvisiace s konečnou prípravou vlaku pred plánovaným prekročením hranice a prácu za akoukoľvek ‚hraničnou‘ lokalitou opísanou v prvom odseku tohto oddielu sa uplatňuje pododdiel 4.6 so vzájomným uznávaním zdravotných a bezpečnostných podmienok medzi členskými štátmi. Vlak sa nepovažuje za cezhraničnú dopravu vtedy, keď všetky vozidlá vlaku, ktoré prekračujú štátnu hranicu, prekročia hranicu iba do ‚hraničnej‘ lokality opísanej v prvom odseku tohto oddielu.

Uvedené možno zhrnúť v nasledujúcich tabuľkách.

Personál vykonávajúci práce súvisiace s vlakmi, ktoré prekročia štátne hranice a pokračujú za hraničnú lokalitu

Úloha

Odborná kvalifikácia

Zdravotné požiadavky

Sprevádzanie vlaku

4.6

4.7

Povoľovanie jázd vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Príprava vlaku

4.6

Vzájomné uznávanie

Vypravovanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie


Personál vykonávajúci práce súvisiace s vlakmi, ktoré neprekračujú štátne hranice alebo ich prekračujú iba po pohraničné lokality

Úloha

Odborná kvalifikácia

Zdravotné požiadavky

Sprevádzanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Povoľovanie jázd vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Príprava vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Vypravovanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie“

b)

V oddiele 2.2.2 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Následne sú v prílohe A k týmto TSI špecifikované podrobné prevádzkové predpisy pre Európsky systém riadenia vlakov (ETCS) a Globálny systém pre mobilné komunikácie – železnice (GSM-R).“

c)

Oddiel 4.2.2.6.2 sa nahrádza takto:

„4.2.2.6.2.   Výkon bŕzd

Manažér infraštruktúry musí poskytnúť železničnému podniku informácie o požadovanom výkone bŕzd. Tieto údaje musia v prípade potreby obsahovať podmienky používania brzdných systémov, ktoré potenciálne vplývajú na infraštruktúru, napr. magnetické, rekuperačné brzdy a brzdy na vírivý prúd.

Železničný podnik zodpovedá za zaistenie dostatočného výkonu bŕzd vlaku tým, že svojim pracovníkom poskytne predpisy o brzdení, ktoré musia dodržiavať.

Predpisy týkajúce sa výkonu bŕzd sa spravujú v rámci systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry a železničného podniku.

Ďalšie požiadavky sú špecifikované v prílohe T.“

d)

Oddiel 4.3.2.6 sa nahrádza takto:

„4.3.2.6.    Použitie pieskovania. Minimálne prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre plnenie úloh vedenia vlaku

Pokiaľ ide o použitie pieskovania, existuje rozhranie medzi prílohou B (oddiel C1) týchto TSI na jednej strane, a pododdielom 4.2.11 (zlučiteľnosť so systémami detekcie vlakov umiestnenými pozdĺž trate) a bodom 4.1 dodatku 1 k prílohe A (ako sa uvádza v pododdiele 4.3.1.10) v CR CCS TSI na druhej strane.“

e)

Oddiel 4.3.3.11 sa nahrádza takto:

„4.3.3.11.   Zostava vlaku, príloha L

Pokiaľ ide o vedenie vlakov, manipuláciu s vlakmi a rozmiestnenie vozňov vo vlaku, existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.5 a prílohou L týchto TSI a pododdielom 4.2.3.5 (pozdĺžne tlakové sily) v CR RST (nákladné vozne) TSI.

Bude existovať rozhranie s budúcimi verziami RST TSI zaoberajúcimi sa hnacími vozidlami a osobnými vozidlami.“

f)

Posledná veta oddielu 4.6.1 sa nahrádza takto:

„Minimálne požiadavky týkajúce sa odbornej kvalifikácie pre jednotlivé úlohy je možné nájsť v prílohách J a L.“

g)

Body C a D oddielu 4.6.3.1 sa nahrádzajú takto:

„C.   Vstupné posúdenie

základné podmienky,

program posúdenia vrátane praktického predvádzania,

kvalifikácia školiteľov,

dodanie osvedčenia o spôsobilosti.

D.   Zachovanie spôsobilosti

zásady zachovania spôsobilosti,

metódy, ktoré sa majú používať,

formalizácia procesu zachovania spôsobilosti,

postup posúdenia.“

h)

Oddiel 4.6.3.2.3.1 sa nahrádza takto:

„4.6.3.2.3.1.   Znalosť trasy

Železničný podnik musí definovať proces, ktorým sa nadobudne a uchová znalosť vlakového personálu o trasách, na ktorých pracuje. Tento proces musí byť:

založený na informáciách o trati poskytnutých zo strany manažéra infraštruktúry a

v súlade s procesom opísaným v pododdiele 4.2.1 týchto TSI.“

i)

Oddiel 4.7.5.4 sa vypúšťa.

j)

Oddiel 4.7.6 sa vypúšťa.

k)

Oddiel 7.3.2 sa nahrádza takto:

„7.3.2   ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH PRÍPADOV

zámerne vynechané“

2.

Príloha A1 a príloha A2 sa nahrádzajú touto prílohou A:

„PRÍLOHA A

PREVÁDZKOVÉ PREDPISY ERTMS/ETCS A ERTMS/GSM-R

Prevádzkové predpisy pre ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R sú špecifikované v technickom dokumente ‚Predpisy a zásady ETCS a GSM-R – verzia 1‘ zverejnenom na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).“

3.

V prílohe G sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

a)

pre parameter „Zdravotné a bezpečnostné podmienky“ sa v stĺpci „Prvky, ktoré sa majú overovať pre každý parameter“ ruší položka „gravidity (rušňovodičky)“;

b)

pre parameter „Zdravotné a bezpečnostné podmienky“ sa vypúšťa riadok obsahujúci „Zvláštne požiadavky na rušňovodičov: zrak, požiadavky sluch/reč, antropometria“ spolu s odkazom na oddiel 4.7.6.

4.

Príloha H sa vypúšťa.

5.

V prílohe N sa vypúšťa posledný riadok tabuľky (4.7.6 – Špecifické požiadavky týkajúce sa úlohy vedenia vlaku).

6.

Prílohy P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 a P13 sa nahrádzajú takto:

„PRÍLOHA P

OZNAČOVANIE VOZIDIEL

1.   Všeobecné poznámky

Táto príloha opisuje európske číslo vozidla a súvisiace označenie viditeľne pripevnené na vozidle tak, aby ho bolo možné počas prevádzky jednoznačne a trvale určiť. Neopisuje iné čísla a ani označenia, prípadne vyryté alebo pripevnené natrvalo na ráme alebo na hlavných komponentoch vozidla počas jeho stavby.

2.   Európske číslo vozidla a súvisiace skratky

Každé koľajové vozidlo dostane číslo pozostávajúce z 12 číslic (nazýva sa európske číslo vozidla – EČV) s touto štruktúrou:

Skupina koľajových vozidiel

Schopnosť interoperability a typ vozidla

[2 číslice]

Krajina, v ktorej je vozidlo registrované

[2 číslice]

Technické charakteristiky

[4 číslice]

Výrobné číslo

[3 číslice]

Kontrolné číslo

[1 číslica]

Nákladné vozne

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobnosti v prílohe P.6]

01 až 99

[podrobnosti v prílohe P.4]

0000 až 9999

[podrobnosti v prílohe P.9]

000 až 999

0 až 9

[podrobnosti v prílohe P.3]

Osobné vozne

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobnosti v prílohe P.7]

0000 až 9999

[podrobnosti v prílohe P.10]

000 až 999

Hnacie vozidlá a jednotky vlakových súprav s pevne stanoveným alebo preddefinovaným usporiadaním

90 až 99

[podrobnosti v prílohe P.8]

0000000 až 8999999

[význam týchto číslic je definovaný členskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou]

Špeciálne vozidlá

9000 až 9999

[podrobnosti v prílohe P.11]

000 až 999

V danej krajine 7 číslic technických charakteristík a výrobné číslo sú dostatočné na jednoznačnú identifikáciu vozidla v rámci každej skupiny osobných vozňov a špeciálnych vozidiel (1).

Abecedné označenia dopĺňajú číslo:

a)

označenia spojené so schopnosťou interoperability (podrobnosti v prílohe P.5);

b)

skratka krajiny, v ktorej je vozidlo registrované (podrobnosti v prílohe P.4);

c)

označenie prevádzkovateľa vozidla (podrobnosti v prílohe P.1);

d)

skratky technických charakteristík (podrobnosti v prílohe P.12 pre nákladné vozne, v prílohe P.13 pre osobné vozne).

3.   Pridelenie čísla

Európske číslo vozidla sa prideľuje v súlade s predpismi stanovenými v rozhodnutí Komisie 2007/756/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES.

Európske číslo vozidla sa zmení, keď nevyjadruje schopnosť interoperability alebo technické charakteristiky v súlade s touto prílohou v dôsledku modifikácií vozidla. Takéto technické modifikácie môžu vyžadovať nové uvedenie do prevádzky podľa článkov 20 – 25 smernice o interoperabilite 2008/57/ES.

PRÍLOHA P.1

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA VOZIDLA

1.   Definícia označenia prevádzkovateľa vozidla (VKM)

Označením prevádzkovateľa vozidla (Vehicle Keeper Marking – VKM) je alfanumerický kód pozostávajúci z 2 až 5 písmen (2 4 5 9). VKM je napísané na každom železničnom vozni, v blízkosti európskeho čísla vozidla. VKM označuje prevádzkovateľa vozidla ako zaregistrovaného v národnom registri vozidiel.

VKM je jedinečné a platné vo všetkých krajinách, na ktoré sa vzťahujú tieto TSI, a vo všetkých krajinách, ktoré uzavrú dohodu zahŕňajúcu uplatňovanie systému číslovania vozidiel a označovania prevádzkovateľa vozidla, ako je opísané v týchto TSI.

2.   Formát označenia prevádzkovateľa vozidla

VKM je zobrazením celého názvu (mena) alebo skratky prevádzkovateľa vozidla podľa možnosti rozpoznateľným spôsobom. Môže sa používať všetkých 26 písmen latinskej abecedy. Písmená vo VKM sú písané písmenami veľkej abecedy. Písmená, ktoré neznamenajú prvé písmená slov v názve prevádzkovateľa, môžu byť napísané písmenami malej abecedy. Pri kontrole jednoznačnosti sa písmo napísané písmenami malej abecedy bude brať ako napísané písmenami veľkej abecedy.

Písmená môžu obsahovať diakritické znaky (3 6 10). Diakritické znaky používané pri týchto písmenách sa pri kontrole jednoznačnosti neberú do úvahy.

Pre vozidlá prevádzkovateľov so sídlom v krajine, ktorá nepoužíva latinskú abecedu, sa môže používať preklad VKM v ich vlastnej abecede za VKM oddelený od neho lomkou (‚/‘). Na takto preložené VKM sa na účely spracovania údajov nebude prihliadať.

3.   Ustanovenia o prideľovaní označení prevádzkovateľov vozidiel

Prevádzkovateľovi vozidla možno vydať viac ako jedno VKM v prípade, že:

prevádzkovateľ vozidla má úradný názov vo viac ako jednom jazyku,

prevádzkovateľ vozidla má dobrý dôvod na to, aby rozlišoval medzi jednotlivými skupinami vozidiel v rámci svojej organizácie.

Jedno VKM je možné vydať pre skupinu spoločností:

ktoré patria do jednej podnikovej štruktúry (napr. holdingovej štruktúry),

ktoré patria do jednej podnikovej štruktúry, ktorá vymenovala a poverila jednu organizáciu v rámci tejto štruktúry riešením sa všetkými otázkami v mene všetkých ostatných,

ktorá splnomocnila samostatnú, jedinú právnickú osobu riešením všetkých otázok v mene týchto spoločností, pričom v takomto prípade je právnickou osobou prevádzkovateľ.

4.   Register označení prevádzkovateľov vozidiel a postup prideľovania

Register VKM je verejný a aktualizuje sa v reálnom čase.

Žiadosť o VKM sa podáva na príslušnom vnútroštátnom orgáne žiadateľa a zasiela sa ERA. VKM sa môže používať až potom, keď ho ERA zverejní.

Držiteľ VKM musí informovať príslušný vnútroštátny orgán, keď prestane používať VKM, a príslušný vnútroštátny orgán zašle túto informáciu ERA. VKM sa potom zruší hneď, ako prevádzkovateľ preukáže, že označenie bolo zmenené na všetkých príslušných vozidlách. toto označenie nebude znovu vydané 10 rokov, pokiaľ nebude znovu vydané pôvodnému držiteľovi alebo na jeho žiadosť inému držiteľovi.

VKM môže byť prevedené na iného držiteľa, ktorý je právnym nástupcom pôvodného držiteľa. VKM zostáva v platnosti, ak držiteľ VKM zmení svoje meno na meno, ktoré sa nepodobá na VKM.

PRÍLOHA P.2

NÁPIS S ČÍSLOM A SÚVISIACIM ABECEDNÝM OZNAČENÍM NA SKRINI VOZIDLA

1.   Všeobecné opatrenia pre vonkajšie označenie

Veľké písmená a číslice tvoriace nápisy označenia musia mať výšku aspoň 80 mm a typ písma je sans serif v zodpovedajúcej kvalite. Menšia výška sa môže používať iba vtedy, keď neexistuje iná možnosť, ako umiestniť označenie na pozdĺžniky.

Označenie nesmie byť umiestnené vyššie ako 2 metre nad úrovňou koľajnice.

2.   Nákladné vozne

Označenie musí byť napísané na skrini vozňa takto:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

V prípade nákladných vozňov, ktorých skriňa neposkytuje dostatočne veľký priestor pre takýto typ usporiadania, najmä v prípade plošinových vozňov, označenie musí byť usporiadané takto:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Ak bude na vozni napísané jedno alebo viac indexových písmen vnútroštátneho významu, toto vnútroštátne označenie musí byť uvedené za medzinárodným písmenovým označením a oddelené od neho spojovníkom takto:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Osobné vozne

Číslo sa na každej bočnej stene vozňa uvádza takto:

-SNCF

61 87 – 7

 

B10 tu

Označenie krajiny, v ktorej je vozeň registrovaný, a technických charakteristík je napísané priamo pred, za alebo pod európskym číslom vozidla.

V prípade osobných vozňov s kabínou rušňovodiča je európske číslo vozidla napísané aj vo vnútri kabíny.

4.   Rušne, motorové vozne a špeciálne vozidlá

Európske číslo vozidla musí byť označené na každej bočnej stene hnacích koľajových vozidiel týmto spôsobom:

92 10 1108 062-6

Európske číslo vozidla je napísané aj v každej kabíne hnacích koľajových vozidiel.

Prevádzkovateľ môže pridať vo forme písmen s veľkosťou väčšou ako je európske číslo vozidla vlastné číselné označenie (pozostávajúce spravidla z číslic výrobného čísla doplnené abecedným kódovým označením) užitočné počas prevádzky. Miesto vyznačenia takéhoto vlastného čísla si môže vybrať prevádzkovateľ; vždy však musí byť možné ľahko odlíšiť EČV od prevádzkovateľovho vlastného číselného označenia.

PRÍLOHA P.3

PRAVIDLÁ URČOVANIA KONTROLNEJ ČÍSLICE (ČÍSLICA 12)

Kontrolná číslica sa určuje takto:

číslice na párnych pozíciách základného čísla (počítané sprava) sa prevezmú vo svojej vlastnej desiatkovej hodnote,

číslice na nepárnych pozíciách základného čísla (počítané sprava) sa vynásobia dvomi,

potom sa stanoví súčet vytvorený číslicami na párnej pozícii a všetkými číslicami, ktoré tvoria čiastkové súčiny získané z nepárnych pozícií,

zaznamená sa jednotková číslica tohto súčtu,

doplnkové číslo potrebné na to, aby jednotková číslica predstavovala 10, je kontrolnou číslicou; ak by táto jednotková číslica bola nula, potom aj kontrolnou číslicou bude nula.

Príklady

1. —

Nech základným číslom je

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Súčet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Jednotková číslica tohto súčtu je 2.

Číslo kontrolnej číslice teda bude 8 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 33 84 4796 100 – 8.

2. —

Nech základným číslom je

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Súčet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Jednotková číslica tohto súčtu je 0.

Číslo kontrolnej číslice teda bude 0 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 31 51 3320 198 – 0.

PRÍLOHA P.4

KÓDOVÉ OZNAČOVANIE KRAJÍN, V KTORÝCH SÚ VOZIDLÁ REGISTROVANÉ (ČÍSLICE 3 – 4 A SKRATKA)

Informácie týkajúce sa tretích krajín sú uvedené len na informačné účely.

Krajiny

Abecedný kód krajiny (2 4 5 9)

Číselný kód krajiny

Albánsko

AL

41

Alžírsko

DZ

92

Arménsko

AM

58

Rakúsko

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Bielorusko

BY

21

Belgicko

B

88

Bosna a Hercegovina

BIH

49

Bulharsko

BG

52

Čína

RC

33

Chorvátsko

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Cyprus

CY

 

Česká republika

CZ

54

Dánsko

DK

86

Egypt

ET

90

Estónsko

EST

26

Fínsko

FIN

10

Francúzsko

F

87

Gruzínsko

GE

28

Nemecko

D

80

Grécko

GR

73

Maďarsko

H

55

Irán

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Írsko

IRL

60

Izrael

IL

95

Taliansko

I

83

Japonsko

J

42

Kazachstan

KZ

27

Kirgizsko

KS

59

Lotyšsko

LV

25

Libanon

RL

98

Lichtenštajnsko

FL

 

Litva

LT

24

Luxembursko

L

82

Macedónsko

MK

65

Malta

M

 

Moldavsko

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolsko

MGL

31

Čierna Hora

ME

62

Maroko

MA

93

Holandsko

NL

84

Severná Kórea

PRK (2 4 5 9)

30

Nórsko

N

76

Poľsko

PL

51

Portugalsko

P

94

Rumunsko

RO

53

Rusko

RUS

20

Srbsko

SRB

72

Slovensko

SK

56

Slovinsko

SLO

79

Južná Kórea

ROK

61

Španielsko

E

71

Švédsko

SE

74

Švajčiarsko

CH

85

Sýria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisko

TN

91

Turecko

TR

75

Turkménsko

TM

67

Ukrajina

UA

22

Spojené kráľovstvo

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

PRÍLOHA P.5

ABECEDNÉ OZNAČENIE SPÔSOBILOSTI NA INTEROPERABILITU

‚TEN‘: Vozidlo, ktoré spĺňa tieto podmienky:

spĺňa všetky zodpovedajúce TSI, ktoré sú v platnosti v čase uvádzania do prevádzky, a ich uvedenie do prevádzky bolo schválené v súlade s článkom 22 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

má povolenie platné vo všetkých členských štátoch v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 2008/57/ES alebo má individuálne povolenia od všetkých členských štátov.

‚PPV/PPW‘: Vozidlo, ktoré zodpovedá dohode o PPV/PPW alebo PGW (v rámci štátov OSJD).

[Pôvodne: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW: ППГВ (Правила Пользования Грузовыми Вагонами)]

Poznámky:

a)

Vozidlá označené ako TEN zodpovedajú kódom 0 až 3 na mieste prvej číslice čísla vozidla špecifikovaného v prílohe P.6.

b)

Vozidlá, ktoré nemajú povolenie na prevádzku vo všetkých členských štátoch, musia mať označenie vyjadrujúce členské štáty, v ktorých majú povolenie. Zoznam povoľujúcich členských štátov musí byť označený v súlade s jedným z nasledujúcich výkresov, kde D predstavuje členský štát, ktorý vydal prvé povolenie (v tomto príklade Nemecko) a F znamená druhý povoľujúci členský štát (v tomto príklade Francúzsko). Kódy členských štátov zodpovedajú prílohe P4. Môžu sem patriť vozidlá, ktoré zodpovedajú TSI alebo ktoré im nezodpovedajú. Tieto vozidlá zodpovedajú kódom 4 alebo 8 na mieste prvej číslice čísla vozidla špecifikovaného v prílohe P.6.

Image

Image

PRÍLOHA P.6

KÓDY SPÔSOBILOSTI NA INTEROPERABILNÚ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRE NÁKLADNÉ VOZNE (ČÍSLICE 1 – 2)

 

2. číslica

1. číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. číslica

1. číslica

 

 

Rozchod

Pevný alebo meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný alebo meniteľný

Rozchod

 

TEN (2 4 5 9)

a/alebo

COTIF (3 6 10)

a/alebo

PPV/PPW

0

s nápravami

Nemajú sa používať

Nákladné vozne TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF

Nemajú sa používať (8)

Nákladné vozne PPV/PPW

(meniteľný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozkami

s podvozkami

1

TEN (2 4 5 9)

a/alebo

COTIF (3 6 10)

a/alebo

PPV/PPW

2

s nápravami

Nákladné vozne TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF

Nákladné vozne PPV/PPW

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozkami

s podvozkami

3

Iné nákladné vozne

4

S nápravami (7 11)

Údržbové nákladné vozne

Iné nákladné vozne

Vozne so zvláštnym číslovaním pre technické charakteristiky neuvedené do prevádzky v rámci EÚ

s nápravami

4

8

S podvozkami (7 11)

s podvozkami

8

 

 

Doprava

Vnútroštátna doprava alebo medzinárodná doprava na základe zvláštnej dohody

 

 

 

1. číslica

2. číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. číslica

2. číslica

PRÍLOHA P.7

KÓDY SPÔSOBILOSTI NA MEDZINÁRODNÚ INTEROPERABILNÚ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRE OSOBNÉ VOZNE (ČÍSLICE 1 – 2)

 

Vnútroštátna doprava

TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF (3 6 10) a/alebo PPV/PPW

Vnútroštátna doprava alebo medzinárodná doprava na základe zvláštnej dohody

TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. číslica

1. číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozne pre vnútroštátnu dopravu

Neklimatizované vozne so stálym rozchodom (vrátane nákladných vozňov na prepravu automobilov)

Neklimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1520)

Nemajú sa používať

Neklimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1668)

Historické vozne

Nemajú sa používať (7 11)

Vozne so stálym rozchodom

Vozne s rozchodom prestaviteľným výmenou podvozkov (1435/1520)

Vozne s prestaviteľným rozchodom s nápravami s prestaviteľným rozchodom (1435/1520)

6

Služobné vozne

Klimatizované vozne so stálym rozchodom

Klimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1520)

Služobné vozne

Klimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1668)

Vozne na prepravu automobilov

Nemajú sa používať (7 11)

7

Klimatizované a tlakotesné vozne

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

Tlakotesné klimatizované vozne so stálym rozchodom

Nemajú sa používať

Iné vozne

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

PRÍLOHA P.8

TYPY HNACÍCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL A JEDNOTIEK VO VLAKOVEJ SÚPRAVE V PEVNE STANOVENOM ALEBO PREDDEFINOVANOM USPORIADANÍ (ČÍSLICE 1 – 2)

Prvou číslicou je „9“.

Ak druhá číslica opisuje typ hnacích koľajových vozidiel, je povinné toto kódové označenie:

Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Rôzne

1

elektrický rušeň

2

dieselový rušeň

3

elektrická motorová jednotka (vysokorýchlostná) [motorový vozeň alebo prípojný vozeň]

4

elektrická motorová jednotka (okrem vysokorýchlostnej) [motorový vozeň alebo prípojný vozeň]

5

dieselová motorová jednotka [motorový vozeň alebo prípojný vozeň]

6

prípojný vozeň zvláštneho určenia

7

elektrický posunovací rušeň

8

dieselový posunovací rušeň

9

špeciálne vozidlo

PRÍLOHA P.9

ŠTANDARDNÉ ČÍSELNÉ OZNAČOVANIE VOZIDIEL (ČÍSLICE 5 AŽ 8)

V tejto prílohe je uvedené číselné označovanie súvisiace s hlavnými technickými charakteristikami vozidla a je zverejnené na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.10

KÓDY TECHNICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŤAHANÝCH OSOBNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ČÍSLICE 5 – 6)

Príloha P.10 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.11

KÓDY TECHNICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL (ČÍSLICE 6 AŽ 8)

Príloha P.11 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.12

PÍSMENOVÉ OZNAČENIE NÁKLADNÝCH VOZŇOV OKREM KĹBOVÝCH NÁKLADNÝCH VOZŇOV A NÁKLADNÝCH VOZŇOVÝCH JEDNOTIEK

Príloha P.12 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.13

PÍSMENOVÉ OZNAČENIE PRE ŤAHANÉ OSOBNÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

Príloha P.13 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

7.

Príloha P.14 sa vypúšťa.

8.

Príloha T sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA T

VÝKON BŔZD

Úloha manažéra infraštruktúry

Manažér infraštruktúry informuje železničný podnik o výkone bŕzd požadovanom pre každú trať a musí poskytnúť informácie o vlastnostiach trate. Musí zaistiť, aby vlastnosti trate a hodnoty súvisiace s traťou boli zahrnuté do požadovaného výkonu bŕzd.

Požadovaný výkon bŕzd sa v zásade vyjadruje v brzdných percentách, pokiaľ sa manažér infraštruktúry a železničný podnik nedohodnú na inej jednotke vyjadrujúcej výkon bŕzd (napr. na brzdnej hmotnosti, brzdných silách, hodnotách spomalenia, profiloch spomalenia).

Pre vlakové súpravy a pevne stanovené usporiadanie vlaku manažér infraštruktúry poskytuje údaje o výkone bŕzd v hodnotách spomalenia, ak to vyžaduje železničný podnik.

Úloha železničného podniku

Železničný podnik zaistí, aby každý vlak splnil alebo prekročil brzdiaci účinok, ktorý požaduje manažér infraštruktúry. Preto je železničný podnik povinný vypočítať brzdiaci účinok vlaku s prihliadnutím na radenie vlaku.

Železničný podnik musí brať do úvahy výkon bŕzd vozidla alebo vlakovej súpravy stanovený pri ich uvedení do prevádzky. Rovnako sa musia zohľadňovať aj hodnoty súvisiace s koľajovými vozidlami, ako je spoľahlivosť a dostupnosť bŕzd. Železničný podnik musí vziať do úvahy už pri nastavení brzdiaceho účinku aj informácie o vlastnostiach trate, ktoré majú vplyv na chod vlaku pre jeho zastavenie a zabezpečenie.

Brzdiaci účinok vyplývajúci z kontroly skutočného vlaku (napr. radenie vlaku, dostupnosť brzdy, nastavenie brzdy) bude použitý ako vstupná hodnota pre všetky prevádzkové predpisy, ktoré budú následne použité pre tento skutočný vlak.

Nedosiahnutý výkon bŕzd

Manažér infraštruktúry musí stanoviť pravidlá, ktoré musia byť použité v prípadoch, keď vlak nedosahuje požadovaný brzdiaci účinok, a musí tieto pravidlá poskytnúť železničnému podniku.

Ak vlak nedosahuje požadovaný brzdiaci účinok pre trate, na ktorých bude jazdiť, železničný podnik musí rešpektovať výsledné obmedzenia, ako napríklad zníženie rýchlosti.“

9.

Príloha U sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA U

ZOZNAM OTVORENÝCH BODOV

Oddiel 4.2.2 –   Dokument o zostavení vlaku

Príloha B (pozri pododdiel 4.4 týchto TSI) – Ostatné predpisy umožňujúce bezproblémovú prevádzku nových rozdielnych štrukturálnych subsystémov

Príloha R (pozri pododdiel 4.2.3.2 týchto TSI) – Označovanie vlakov

Príloha S (pozri pododdiel 4.2.2.1.3 týchto TSI) – Viditeľnosť vlaku – koniec vlaku“


(1)  Pre špeciálne vozidlá musí byť číslo jedinečné v danej krajine s prvou číslicou a 5 poslednými číslicami technických vlastností a výrobným číslom.

(2)  V prípade NMBS/SNCB sa môže naďalej používať jednotlivé zakrúžkované písmeno B.

(3)  Diakritické znaky sú ‚znaky prízvuku‘, ako napríklad À, Ç, Ö, Č, Ž, Å atď. Špeciálne písmená ako napríklad Ø a Æ budú zastúpené samostatným písmenom; pri overovaní jednoznačnosti sa Ø považuje za O a Æ za A.

(4)  Podľa systému abecedného kódového označovania opísaného v dodatku 4 k dohovoru z roku 1949 a článku 45 ods. 4 dohovoru z roku 1968 o cestnej premávke.

(5)  Nákladné vozne, ktoré môžu niesť označenie TEN, pozri prílohu P.5.

(6)  Vrátane vozidiel, ktoré sú podľa existujúcich predpisov opatrené číslicami definovanými v tejto tabuľke. Zhoda s COTIF je určená podľa predpisu OTIF v čase uplatňovania tohto rozhodnutia.

(7)  Pevný alebo meniteľný rozchod.

(8)  S výnimkou nákladných vozňov kategórie I (vozne s riadenou teplotou), nepoužíva sa pre nové vozidlá uvedené do prevádzky.

(9)  Zhoda s uplatniteľnými TSI, pozri prílohu P.5.

(10)  Vrátane vozidiel, ktoré sú podľa existujúcich predpisov opatrené číslicami definovanými v tejto tabuľke. Zhoda s COTIF je určená podľa predpisu OTIF v čase uplatňovania tohto rozhodnutia.

(11)  Predpokladá sa pre vozne so stálym rozchodom (56) a prestaviteľným rozchodom (66), ktoré sú už v prevádzke, nemá sa používať pre nové vozne.


PRÍLOHA II

Prílohy k rozhodnutiu 2008/231/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel 2.2.1 sa nahrádza takto:

„2.2.1.   Personál a vlaky

Oddiely 4.6 a 4.7 sa uplatňujú na personál vykonávajúci z bezpečnostného hľadiska rozhodujúce úlohy súvisiace so sprevádzaním vlaku, ak to zahŕňa prekročenie hraníc medzi štátmi a prácu za úsekom označeným ako ‚hraničný‘ vo vyhlásení manažéra infraštruktúry o podmienkach používania siete a zahrnutou v jeho bezpečnostnom certifikáte.

Oddiel ‚4.6.2 Jazyková spôsobilosť‘ sa uplatňuje aj na rušňovodičov, ako sa stanovuje v prílohe VI bod 8 smernice 2007/59/ES.

Člen personálu sa nebude považovať za člena prekračujúceho hranicu, ak činnosť zahŕňa iba prácu do akejkoľvek ‚hraničnej‘ lokality opísanej v prvom odseku tohto oddielu.

Na personál vykonávajúci z bezpečnostného hľadiska rozhodujúce úlohy súvisiace s vypravovaním vlakov a povoľovaním jázd vlakov, sa uplatňuje vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie a zdravotných a bezpečnostných podmienok medzi členskými štátmi.

Na personál, ktorý vykonáva rozhodujúce úlohy z hľadiska bezpečnosti súvisiace s konečnou prípravou vlaku pred plánovaným prekročením hranice a prácu za akoukoľvek ‚hraničnou‘ lokalitou opísanou v prvom odseku tohto oddielu, sa uplatňuje pododdiel 4.6 so vzájomným uznávaním zdravotných a bezpečnostných podmienok medzi členskými štátmi. Vlak sa nepovažuje za cezhraničnú dopravu vtedy, keď všetky vozidlá vlaku, ktoré prekračujú štátnu hranicu, prekročia hranicu iba po ‚hraničnú‘ lokalitu opísanú v prvom odseku tohto oddielu.

Uvedené možno zhrnúť v ďalej uvedených tabuľkách.

Personál vykonávajúci práce súvisiace s vlakmi, ktoré prekročia štátne hranice a pokračujú za hraničnú lokalitu

Úloha

Odborná kvalifikácia

Zdravotné požiadavky

Sprevádzanie vlaku

4.6

4.7

Povoľovanie jázd vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Príprava vlaku

4.6

Vzájomné uznávanie

Vypravovanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie


Personál vykonávajúci práce súvisiace s vlakmi, ktoré neprekračujú štátne hranice alebo ich prekračujú iba po hraničné lokality

Úloha

Odborná kvalifikácia

Zdravotné požiadavky

Sprevádzanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Povoľovanie jázd vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Príprava vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Vypravovanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie“

b)

V oddiele 4.2.2.1.1 sa posledná veta nahrádza takto:

„Podrobné špecifikácie sú uvedené v pododdiele 4.3.3.3.1.“

c)

Oddiel 4.3.2.6 sa nahrádza takto:

„4.3.2.6.   Použitie pieskovania. Minimálne prvky dôležité z hľadiska odbornej kvalifikácie pre plnenie úloh vedenia vlaku.

Pokiaľ ide o použitie pieskovania, existuje rozhranie medzi prílohou B (oddiel C1) týchto TSI na jednej strane, a pododdielom 4.2.11 (zlučiteľnosť so systémami detekcie vlakov umiestnenými pozdĺž trate) a bodom 4.1 dodatku 1 k prílohe A (ako sa uvádza v pododdiele 4.3.1.10) v CR CCS TSI na druhej strane.“

d)

Oddiel 4.3.3.2 sa nahrádza takto:

„4.3.3.2.   Požiadavky na osobné vozidlá

Existujú rozhrania medzi pododdielom 4.2.2.4 týchto OPE TSI a pododdielmi 4.2.2.4 (dvere), 4.2.5.3 (výstražná signalizácia), 4.3.5.17 (výstražná signalizácia pre cestujúcich) a 4.2.7.1 (núdzové východy) HS RST TSI.“

e)

Oddiel 4.3.3.9 sa nahrádza takto:

„4.3.3.9.   Pieskovanie

Existuje rozhranie medzi prílohou B (oddiel C1) k týmto TSI na jednej strane a pododdielom 4.2.3.10 HS RST TSI na strane druhej, pokiaľ ide o používanie pieskovania.“

f)

Oddiel 4.3.3.10 sa nahrádza takto:

„4.3.3.10.   Zostava vlaku, príloha J

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.5 a prílohou J k týmto TSI a pododdielmi 4.2.1.2 (projektovanie vlaku) a 4.2.7.10 (koncepcie monitorovania a diagnostiky) HS RST TSI, pokiaľ ide o znalosť vlakového personálu týkajúcu sa funkčnosti koľajových vozidiel.“

g)

Oddiel 4.3.3.12 sa nahrádza takto:

„4.3.3.12.   Zaznamenávanie údajov

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.3.5.2 (zaznamenávanie kontrolných údajov vo vlaku) týchto TSI a pododdielom 4.2.7.10 HS RST TSI (koncepcie monitorovania a diagnostiky).“

h)

V oddiele 4.6.1 sa posledná veta nahrádza takto:

„Minimálne požiadavky týkajúce sa odborných kvalifikácií pre jednotlivé úlohy je možné nájsť v prílohách J a L.“

i)

Body C a D oddielu 4.6.3.1 sa nahrádzajú takto:

„C.   Vstupné posúdenie

základné podmienky,

program posúdenia vrátane praktickej ukážky,

kvalifikácia školiteľov,

vydanie osvedčenia o spôsobilosti.

D.   Zachovanie odbornej spôsobilosti

zásady zachovania odbornej spôsobilosti,

metódy, ktoré sa musia používať,

formalizácia procesu zachovania odbornej spôsobilosti,

postup hodnotenia.“

j)

Oddiel 4.6.3.2.3.1 sa nahrádza takto:

„4.6.3.2.3.1.   Znalosť trasy

Železničný podnik musí vymedziť proces, ktorým vlakový personál získa a bude si udržiavať znalosť tratí, na ktorých jazdí. Tento proces musí byť:

založený na informáciách o trati poskytnutých zo strany manažéra infraštruktúry a

v súlade s procesom opísaným v pododdiele 4.2.1 týchto TSI.“

k)

Oddiel 4.7.5.4 sa vypúšťa.

l)

Oddiel 4.7.6 sa vypúšťa.

m)

Oddiel 7.3.2 sa nahrádza takto:

„7.3.2   Zoznam špecifických prípadov

zámerne vynechané“

2.

V prílohe G sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

a)

pre parameter „Zdravotné a bezpečnostné podmienky“ sa v stĺpci „Prvky, ktoré sa majú overovať pre každý parameter“ ruší položka „gravidity (rušňovodičky)“;

b)

pre parameter „Zdravotné a bezpečnostné podmienky“ sa vypúšťa riadok obsahujúci „Zvláštne požiadavky na rušňovodičov: zrak, požiadavky sluch/reč, antropometria“ spolu s odkazom na oddiel 4.7.6.

3.

Príloha H sa vypúšťa.

4.

V prílohe N sa vypúšťa posledný riadok tabuľky (4.7.6 – Špecifické požiadavky týkajúce sa úlohy vedenia vlaku).

5.

Prílohy P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 a P13 sa nahrádzajú takto:

„PRÍLOHA P

OZNAČOVANIE VOZIDIEL

1.   Všeobecné poznámky

Táto príloha opisuje európske číslo vozidla a súvisiace označenie aplikované viditeľne na vozidle tak, aby ho bolo možné počas prevádzky jednoznačne a natrvalo určiť. Neopisuje iné čísla a ani označenia, prípadne vygravírované alebo pripevnené natrvalo na ráme alebo na hlavných komponentoch vozidla počas jeho stavby.

2.   Európske číslo vozidla a súvisiace skratky

Každé koľajové vozidlo dostane číslo pozostávajúce z 12 číslic (nazýva sa európske číslo vozidla (EČV)) s touto štruktúrou:

Skupina koľajových vozidiel

Schopnosť interoperability a typ vozidla

[2 číslice]

Krajina, v ktorej je vozidlo registrované

[2 číslice]

Technické charakteristiky

[4 číslice]

Výrobné číslo

[3 číslice]

Kontrolné číslo

[1 číslica]

Nákladné vozne

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobnosti v prílohe P.6]

01 až 99

[podrobnosti v prílohe P.4]

0000 až 9999

[podrobnosti v prílohe P.9]

000 až 999

0 až 9

[podrobnosti v prílohe P.3]

Osobné vozne

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobnosti v prílohe P.7]

0000 až 9999

[podrobnosti v prílohe P.10]

000 až 999

Hnacie vozidlá a jednotky vlakových súprav s pevne stanoveným alebo preddefinovaným usporiadaním

90 až 99

[podrobnosti v prílohe P.8]

0000000 až 8999999

[význam týchto číslic je definovaný členskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou]

Špeciálne vozidlá

9000 až 9999

[podrobnosti v prílohe P.11]

000 až 999

V danej krajine 7 číslic technických charakteristík a výrobné číslo sú dostatočné na jednoznačnú identifikáciu vozidla v rámci každej skupiny osobných vozňov a špeciálnych vozidiel (1).

Abecedné označenia doplňujú číslo:

a)

označenia spojené so schopnosťou interoperability (podrobnosti v prílohe P.5);

b)

skratka krajiny, v ktorej je vozidlo registrované (podrobnosti v prílohe P.4);

c)

označenie prevádzkovateľa vozidla (podrobnosti v prílohe P.1);

d)

skratky technických charakteristík (podrobnosti v prílohe P.12 pre nákladné vozne, v prílohe P.13 pre osobné vozne).

3.   Pridelenie čísla

Európske číslo vozidla sa prideľuje v súlade s predpismi ustanovenými v rozhodnutí 2007/756/ES (rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES).

Európske číslo vozidla sa zmení, keď nevyjadruje spôsobilosť na interoperabilitu alebo technické charakteristiky v súlade s touto prílohou z dôvodu modifikácií vozidla. Takéto technické modifikácie môžu vyžadovať nové povolenie na uvedenie do prevádzky podľa článkov 20 – 25 smernice o interoperabilite 2008/57/ES.

PRÍLOHA P.1

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA VOZIDLA

1.   Definícia označenia prevádzkovateľa vozidla (VKM)

Označením prevádzkovateľa vozidla (VKM) je alfanumerický kód pozostávajúci z 2 až 5 písmen (2 4 5 9). VKM je napísané na každom železničnom vozni, v blízkosti európskeho čísla vozidla. VKM označuje prevádzkovateľa vozidla ako zaregistrovaného v národnom registri vozidiel.

VKM je jedinečné a platné vo všetkých krajinách, na ktoré sa vzťahujú tieto TSI, a vo všetkých krajinách, ktoré uzavrú dohodu zahŕňajúcu uplatňovanie systému číslovania vozidiel a označovania prevádzkovateľa vozidla, ako je opísané v týchto TSI.

2.   Formát označenia prevádzkovateľa vozidla

VKM je zobrazením celého názvu (mena) alebo skratky prevádzkovateľa vozidla podľa možnosti rozpoznateľným spôsobom. Môže sa používať všetkých 26 písmen latinskej abecedy. Písmená vo VKM sú písané písmenami veľkej abecedy. Písmená, ktoré neznamenajú prvé písmená slov v názve prevádzkovateľa, môžu byť napísané písmenami malej abecedy. Pri kontrole jednoznačnosti sa písmo napísané písmenami malej abecedy bude brať ako napísané písmenami veľkej abecedy.

Písmená môžu obsahovať diakritické znaky (3 6 10). Diakritické znaky používané pri týchto písmenách sa pri kontrole jednoznačnosti neberú do úvahy.

V prípade vozidiel prevádzkovateľov so sídlom v krajine, ktorá nepoužíva latinskú abecedu, sa môže používať preklad VKM do ich vlastnej abecedy za VKM oddeleným od neho lomkou (‚/‘). Na takto preložené VKM sa na účely spracovania údajov nebude prihliadať.

3.   Ustanovenia o prideľovaní označení prevádzkovateľov vozidiel

Prevádzkovateľovi vozidla možno vydať viac ako jedno VKM v prípade, že:

prevádzkovateľ vozidla má úradný názov vo viac ako jednom jazyku,

prevádzkovateľ vozidla má dobrý dôvod na to, aby rozlišoval medzi jednotlivými skupinami vozidiel v rámci svojej organizácie.

Jedno VKM je možné vydať pre skupinu spoločností:

ktoré patria do jednej firemnej štruktúry (napr. holdingovej štruktúry),

ktoré patria do jednej firemnej štruktúry, ktorá vymenovala a poverila jednu organizáciu v rámci tejto štruktúry riešením sa všetkými otázkami v mene všetkých ostatných,

ktorá splnomocnila samostatnú, jedinú právnickú osobu riešením všetkých otázok v jej mene, pričom v takomto prípade je právnickou osobou prevádzkovateľ.

4.   Register označení prevádzkovateľov vozidiel a postup prideľovania

Register VKM je verejný a aktualizovaný v reálnom čase.

Žiadosť o VKM sa podáva na príslušnom vnútroštátnom orgáne žiadateľa a zasiela sa ERA. VKM sa môže používať až potom, ako ho ERA zverejní.

Držiteľ VKM musí informovať príslušný vnútroštátny orgán, keď prestane používať VKM, a príslušný vnútroštátny orgán zašle túto informáciu ERA. VKM sa potom zruší hneď, ako prevádzkovateľ preukáže, že označenie bolo zmenené na všetkých príslušných vozidlách. Označenie nebude znovu vydané 10 rokov, pokiaľ nebude znovu vydané pôvodnému držiteľovi alebo na jeho žiadosť inému držiteľovi.

VKM môže byť prevedené na iného držiteľa, ktorý je právnym nástupcom pôvodného držiteľa. VKM zostáva v platnosti, ak držiteľ VKM zmení svoje meno na meno, ktoré sa nepodobá na VKM.

PRÍLOHA P.2

NÁPIS S ČÍSLOM A SÚVISIACIM ABECEDNÝM OZNAČENÍM NA SKRINI VOZIDLA

1.   Všeobecné opatrenia pre vonkajšie označenie

Veľké písmená a číslice tvoriace nápisy označenia musia mať výšku aspoň 80 mm a typ písma sans serif v zodpovedajúcej kvalite. Menšia výška sa môže používať iba vtedy, keď neexistuje iná možnosť, ako umiestniť označenie na pozdĺžniky.

Označenie nesmie byť umiestnené vyššie ako 2 metre nad úrovňou koľajnice.

2.   Nákladné vozne

Označenie musí byť napísané na skrini vozňa takto:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

V prípade nákladných vozňov, ktorých skriňa neposkytuje dostatočne veľký priestor pre takýto typ usporiadania, najmä v prípade plošinových vozňov, označenie musí byť usporiadané takto:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Ak je na vozni napísané jedno alebo viac indexových písmen národného významu, toto národné označenie musí byť uvedené po medzinárodnom písmenovom označení a oddelené od neho spojovníkom takto:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Osobné vozne

Číslo na každej bočnej stene vozňa sa uvedie takto:

-SNCF

61 87 – 7

 

B10 tu

Označenie krajiny, v ktorej je vozeň registrovaný, a technických charakteristík je napísané priamo pred, za alebo pod európskym číslom vozidla.

V prípade osobných vozňov s kabínou rušňovodiča je európske číslo vozidla napísané aj vo vnútri kabíny.

4.   Rušne, motorové vozne a špeciálne vozidlá

Európske číslo vozidla musí byť vyznačené na každej bočnej stene hnacích koľajových vozidiel takto:

92 10 1108 062-6

Európske číslo vozidla je napísané aj v každej kabíne hnacích koľajových vozidiel.

Prevádzkovateľ môže pridať vo forme písmen s veľkosťou väčšou ako je európske číslo vozidla vlastné číselné označenie (pozostávajúce spravidla z číslic výrobného čísla doplnené abecedným kódovým označením) užitočné počas prevádzky. Miesto vyznačenia takéhoto vlastného čísla závisí od prevádzkovateľa; ale vždy musí byť možné ľahko odlíšiť EČV od prevádzkovateľovho vlastného číselného označenia.

PRÍLOHA P.3

PRAVIDLÁ URČOVANIA KONTROLNEJ ČÍSLICE (ČÍSLICA 12)

Kontrolná číslica je určená takto:

číslice na párnych pozíciách základného čísla (počítané sprava) sa prevezmú vo svojej vlastnej desiatkovej hodnote,

číslice na nepárnych pozíciách základného čísla (počítané sprava) sa vynásobia dvomi,

potom sa stanoví súčet vytvorený číslicami na párnej pozícii a všetkými číslicami, ktoré tvoria čiastkové súčiny získané z nepárnych pozícií,

zaznamená sa jednotková číslica tohto súčtu,

doplnkové číslo potrebné na to, aby jednotková číslica predstavovala 10, je kontrolnou číslicou; ak by táto jednotková číslica bola nula, potom aj kontrolnou číslicou bude nula.

Príklady

1.

Nech základným číslom je

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Súčet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Jednotková číslica tohto súčtu je 2.

Číslo kontrolnej číslice teda bude 8 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 33 84 4796 100 – 8.

2.

Nech je základným číslom

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikačný faktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Súčet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Jednotková číslica tohto súčtu je 0.

Číslo kontrolnej číslice teda bude 0 a základné číslo sa takto stáva registračným číslom 31 51 3320 198 – 0.

PRÍLOHA P.4

KÓDOVÉ OZNAČOVANIE KRAJÍN, V KTORÝCH SÚ VOZIDLÁ REGISTROVANÉ (ČÍSLICE 3 – 4 A SKRATKA)

Informácie týkajúce sa tretích krajín sú uvedené len na informačné účely.

Krajiny

Abecedný kód krajiny (2 4 5 9)

Číselný kód krajiny

Albánsko

AL

41

Alžírsko

DZ

92

Arménsko

AM

58

Rakúsko

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Bielorusko

BY

21

Belgicko

B

88

Bosna a Hercegovina

BIH

49

Bulharsko

BG

52

Čína

RC

33

Chorvátsko

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Cyprus

CY

 

Česká republika

CZ

54

Dánsko

DK

86

Egypt

ET

90

Estónsko

EST

26

Fínsko

FIN

10

Francúzsko

F

87

Gruzínsko

GE

28

Nemecko

D

80

Grécko

GR

73

Maďarsko

H

55

Irán

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Írsko

IRL

60

Izrael

IL

95

Taliansko

I

83

Japonsko

J

42

Kazachstan

KZ

27

Kirgizsko

KS

59

Lotyšsko

LV

25

Libanon

RL

98

Lichtenštajnsko

FL

 

Litva

LT

24

Luxembursko

L

82

Macedónsko

MK

65

Malta

M

 

Moldavsko

MD (2 4 5 9)

23

Monako

MC

 

Mongolsko

MGL

31

Čierna Hora

ME

62

Maroko

MA

93

Holandsko

NL

84

Severná Kórea

PRK (2 4 5 9)

30

Nórsko

N

76

Poľsko

PL

51

Portugalsko

P

94

Rumunsko

RO

53

Rusko

RUS

20

Srbsko

SRB

72

Slovensko

SK

56

Slovinsko

SLO

79

Južná Kórea

ROK

61

Španielsko

E

71

Švédsko

SE

74

Švajčiarsko

CH

85

Sýria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisko

TN

91

Turecko

TR

75

Turkménsko

TM

67

Ukrajina

UA

22

Spojené kráľovstvo

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

PRÍLOHA P.5

ABECEDNÉ OZNAČOVANIE SPÔSOBILOSTI NA INTEROPERABILITU

‚TEN‘: Vozidlo, ktoré spĺňa tieto podmienky:

spĺňa všetky zodpovedajúce TSI, ktoré sú v platnosti v čase uvádzania do prevádzky, a ich uvedenie do prevádzky bolo schválené v súlade s článkom 22 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

má povolenie platné vo všetkých členských štátoch v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 2008/57/ES alebo má individuálne povolenia od všetkých členských štátov.

‚PPV/PPW‘: Vozidlo, ktoré vyhovuje dohode o PPV/PPW alebo PGW (v rámci štátov OSJD).

[Pôvodne: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW: ППГВ (Правила Пользования Грузовыми Вагонами)]

Poznámky:

a)

Vozidlá označené ako TEN zodpovedajú kódovým označeniam 0 až 3 na mieste prvej číslice čísla vozidla špecifikovaného v prílohe P.6.

b)

Vozidlá, ktoré nemajú povolenie na prevádzku vo všetkých členských štátoch, musia mať označenie vyjadrujúce členské štáty, v ktorých majú povolenie. Zoznam povoľujúcich členských štátov musí byť označený v súlade s jedným z nasledujúcich výkresov, kde D predstavuje členský štát, ktorý vydal prvé povolenie (v tomto príklade Nemecko) a F znamená druhý povoľujúci členský štát (v tomto príklade Francúzsko). Kódy členských štátov sú v súlade s prílohou P4. Môžu sem patriť vozidlá, ktoré sú v súlade TSI alebo ktoré s nimi nie sú v súlade. Tieto vozidlá zodpovedajú kódovým označeniam 4 alebo 8 na mieste prvej číslice čísla vozidla špecifikovaného v prílohe P.6.

Image

Image

PRÍLOHA P.6

KÓDY SPÔSOBILOSTI NA INTEROPERABILNÚ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRE NÁKLADNÉ VOZNE (ČÍSLICE 1 – 2)

 

2. číslica

1. číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. číslica

1. číslica

 

 

Rozchod

Pevný alebo meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný

Meniteľný

Pevný alebo meniteľný

Rozchod

 

TEN (2 4 5 9)

a/alebo

COTIF (3 6 10)

a/alebo

PPV/PPW

0

s nápravami

Nemajú sa používať

Nákladné vozne TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF

Nemajú sa používať (8)

Nákladné vozne PPV/PPW

(meniteľný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozkami

s podvozkami

1

TEN (2 4 5 9)

a/alebo

COTIF (3 6 10)

a/alebo

PPV/PPW

2

s nápravami

Nákladné vozne TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF

Nákladné vozne PPV/PPW

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozkami

s podvozkami

3

Iné nákladné vozne

4

s nápravami (7 11)

Údržbové nákladné vozne

Iné nákladné vozne

Vozne so zvláštnym číslovaním pre technické charakteristiky neuvedené do prevádzky v rámci EÚ

s nápravami

4

8

s podvozkami (7 11)

s podvozkami

8

 

 

Doprava

Vnútroštátna doprava alebo medzinárodná doprava na základe zvláštnej dohody

 

 

 

1. číslica

2. číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. číslica

2. číslica

PRÍLOHA P.7

KÓDY SPÔSOBILOSTI NA MEDZINÁRODNÚ INTEROPERABILNÚ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRE OSOBNÉ VOZNE (ČÍSLICE 1 – 2)

 

Vnútroštátna doprava

TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF (3 6 10) a/alebo PPV/PPW

Vnútroštátna doprava alebo medzinárodná doprava na základe osobitnej dohody

TEN (2 4 5 9) a/alebo COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. číslica

1. číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozne pre vnútroštátnu dopravu

Neklimatizované vozne so stálym rozchodom (vrátane nákladných vozňov na prepravu automobilov)

Neklimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1520)

Nemajú sa používať

Neklimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1668)

Historické vozne

Nemajú sa používať (7 11)

Vozne so stálym rozchodom

Vozne s rozchodom prestaviteľným výmenou podvozkov (1435/1520)

Vozne s prestaviteľným rozchodom s nápravami s prestaviteľným rozchodom (1435/1520)

6

Služobné vozne

Klimatizované vozne so stálym rozchodom

Klimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1520)

Služobné vozne

Klimatizované vozne s prestaviteľným rozchodom (1435/1668)

Vozne na prepravu automobilov

Nemajú sa používať (7 11)

7

Klimatizované a tlakotesné vozne

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

Tlakotesné klimatizované vozne so stálym rozchodom

Nemajú sa používať

Iné vozne

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

Nemajú sa používať

PRÍLOHA P.8

TYPY HNACÍCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL A JEDNOTIEK VO VLAKOVEJ SÚPRAVE V PEVNE STANOVENOM ALEBO PREDDEFINOVANOM USPORIADANÍ (ČÍSLICE 1 – 2)

Prvou číslicou je „9“.

Ak druhá číslica opisuje typ hnacích koľajových vozidiel, je povinné toto kódové označenie:

Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Rôzne

1

elektrický rušeň

2

dieselový rušeň

3

elektrická motorová jednotka (vysokorýchlostná) [motorový vozeň alebo prípojný vozeň]

4

elektrická motorová jednotka (okrem vysokorýchlostnej) [motorový vozeň alebo prípojný vozeň]

5

dieselová motorová jednotka [motorový vozeň alebo prípojný vozeň]

6

prípojný vozeň zvláštneho určenia

7

elektrický posunovací rušeň

8

dieselový posunovací rušeň

9

špeciálne vozidlo

PRÍLOHA P.9

ŠTANDARDNÉ ČÍSELNÉ OZNAČOVANIE VOZIDIEL (ČÍSLICE 5 AŽ 8)

V tejto prílohe je uvedené číselné označovanie súvisiace s hlavnými technickými charakteristikami vozidla a je zverejnené na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.10

KÓDY TECHNICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŤAHANÝCH OSOBNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ČÍSLICE 5 – 6)

Príloha P.10 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.11

KÓDY TECHNICKÝCH CHARAKTERISTÍK ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL (ČÍSLICE 6 AŽ 8)

Príloha P.11 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.12

PÍSMENOVÉ OZNAČENIE NÁKLADNÝCH VOZŇOV S VÝNIMKOU KĹBOVÝCH NÁKLADNÝCH VOZŇOV A NÁKLADNÝCH VOZŇOVÝCH JEDNOTIEK

Príloha P.12 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

PRÍLOHA P.13

PÍSMENOVÉ OZNAČENIE PRE ŤAHANÉ OSOBNÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

Príloha P.13 je zverejnená na webovej stránke ERA (www.era.europa.eu).

Žiadosť o nový kód sa podáva registračnému subjektu (podľa rozhodnutia 2007/756/ES) a pošle sa ERA. Nový kód sa môže používať až po tom, ako ho ERA zverejní.

6.

Príloha P.14 sa vypúšťa.


(1)  Pre špeciálne vozidlá musí byť číslo jedinečné v danej krajine s prvou číslicou a 5 poslednými číslicami technických vlastností a výrobným číslom.

(2)  V prípade NMBS/SNCB sa môže naďalej používať jednotlivé zakrúžkované písmeno B.

(3)  Diakritické znaky sú ‚znaky prízvuku‘, ako napríklad À, Ç, Ö, Č, Ž, Å atď. Špeciálne písmená ako napríklad Ø a Æ budú zastúpené samostatným písmenom; pri skúškach jednoznačnosti sa Ø považuje za O a Æ za A.

(4)  Podľa systému abecedného kódového označovania opísaného v dodatku 4 k dohovoru z roku 1949 a článku 45 ods. 4 dohovoru z roku 1968 o cestnej premávke.

(5)  Nákladné vozne, ktoré môžu niesť označenie TEN, pozri prílohu P.5.

(6)  Vrátane vozidiel, ktoré sú podľa existujúcich predpisov opatrené číslicami definovanými v tejto tabuľke. COTIF: vozidlo v zhode s platným predpisom v momente uvedenia do prevádzky.

(7)  Pevný alebo meniteľný rozchod.

(8)  S výnimkou nákladných vozňov kategórie I (vozne s riadenou teplotou), nepoužíva sa pre nové vozidlá uvedené do prevádzky.

(9)  Zhoda s uplatniteľnými TSI, pozri prílohu P.5.

(10)  Vrátane vozidiel, ktoré sú podľa existujúcich predpisov opatrené číslicami definovanými v tejto tabuľke. COTIF: vozidlo v zhode s platným predpisom v momente uvedenia do prevádzky.

(11)  Predpokladá sa pre vozne so stálym rozchodom (56) a prestaviteľným rozchodom (66), ktoré sú už v prevádzke, nemá sa používať pre nové vozne.


Top