EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0591

2010/591/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  1. októbra 2010 , ktorým sa laboratóriu v Rusku povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote [oznámené pod číslom K(2010) 6684] Text s významom pre EHP

OJ L 260, 2.10.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 154 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/591/oj

2.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. októbra 2010,

ktorým sa laboratóriu v Rusku povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote

[oznámené pod číslom K(2010) 6684]

(Text s významom pre EHP)

(2010/591/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa určuje laboratórium Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (ďalej len „laboratórium AFSSA, Nancy“) vo Francúzsku ako osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných na normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote. V uvedenom rozhodnutí sa tiež stanovujú povinnosti uvedeného laboratória.

(2)

Laboratórium AFSSA, Nancy, má predovšetkým posudzovať laboratóriá v členských štátoch a tretích krajinách na účely ich schválenia s cieľom vykonávať sérologické skúšky určené na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(3)

Príslušný úrad v Rusku predložil žiadosť o schválenie jedného laboratória v uvedenej tretej krajine na účely vykonávania uvedených sérologických skúšok.

(4)

Laboratórium AFSSA, Nancy, vykonalo posúdenie uvedeného laboratória a 19. februára 2010 poskytlo Komisii správu s priaznivým stanoviskom.

(5)

Uvedenému laboratóriu by sa preto malo povoliť vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Tomuto laboratóriu sa povoľuje vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES:

„Federálne centrum zdravia zvierat (Federal Centre for Animal Health, FGI ‚ARRIAH‘), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusko“.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. októbra 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. októbra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.


Top