EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0465

2010/465/EÚ: Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 24. júna 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

OJ L 223, 25.8.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/465/oj

25.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/1


ROZHODNUTIE RADY A ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

z 24. júna 2010

o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

(2010/465/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísaná 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „dohoda“) obsahuje povinnosť pre obe strany začať druhú etapu rokovaní.

(2)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom.

(3)

Komisia v mene Únie a členských štátov prerokovala protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda (ďalej len „protokol“) v súlade s článkom 21 uvedenej dohody.

(4)

Tento protokol bol parafovaný 25. marca 2010.

(5)

Protokol je plne v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä so systémom EÚ na obchodovanie s emisiami.

(6)

Únia a členské štáty by mali protokol prerokovaný Komisiou podpísať a predbežne vykonávať v rozsahu, v akom to umožňuje vnútroštátne právo, s výhradou jeho možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(7)

Je potrebné prijať procesné ustanovenia o prípadnom rozhodnutí, ako ukončiť predbežné vykonávanie uvedeného protokolu a ako prijať opatrenia podľa článku 21 ods. 5 dohody zmenenej a doplnenej týmto protokolom. Tiež je potrebné prijať procesné ustanovenia o pozastavení vzájomného uznávania regulačných rozhodnutí týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a občianstva podľa článku 6a ods. 2 dohody zmenenej a doplnenej protokolom a o vykonávaní určitých ustanovení dohody vrátane ustanovení týkajúcich sa životného prostredia podľa článku 15 ods. 5 dohody zmenenej a doplnenej protokolom,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podpis a predbežné vykonávanie

1.   Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „protokol“) s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

2.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie s výhradou jeho uzavretia.

3.   Kým protokol nenadobudne platnosť, Únia a jej členské štáty ho predbežne vykonávajú v rozsahu, v akom to umožňuje vnútroštátne právo, a to od dátumu jeho podpisu.

4.   Rada v mene Únie a členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy jednomyseľne prijíma rozhodnutie o ukončení predbežného vykonávania protokolu a o oznámení tejto skutočnosti Spojeným štátom americkým v súlade s článkom 9 ods. 2 protokolu, ako aj rozhodnutie o stiahnutí takéhoto oznámenia.

Článok 2

Pozastavenie vzájomného uznávania

Rada v mene Únie a členských štátov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy jednomyseľne prijíma rozhodnutie o pozastavení vzájomného uznávania regulačných rozhodnutí týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a občianstva a o informovaní Spojených štátov amerických o tejto skutočnosti v súlade s článkom 6a ods. 2 dohody zmenenej a doplnenej protokolom.

Článok 3

Spoločný výbor

1.   Úniu a členské štáty zastupujú v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody zmenenej a doplnenej týmto protokolom zástupcovia Komisie a členských štátov.

2.   Pozíciu, ktorú má prijať Únia a jej členské štáty v spoločnom výbore so zreteľom na veci, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie a ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia s právnym účinkom, prijme Komisia a vopred ju oznámi Rade a členským štátom.

3.   V prípade rozhodnutí vo veciach, ktoré patria do právomoci Únie, pozíciu Únie a jej členských štátov v spoločnom výbore prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, pokiaľ sa na základe platného hlasovacieho postupu stanoveného v zmluve.

4.   V prípade rozhodnutí vo veciach, ktoré patria do právomoci členských štátov, pozíciu Únie a jej členských štátov v spoločnom výbore prijíma jednomyseľne Rada na návrh Komisie alebo ktoréhokoľvek členského štátu, pokiaľ členský štát neinformuje Generálny sekretariát Rady do jedného mesiaca od prijatia uvedenej pozície, že s rozhodnutím, ktoré má prijať spoločný výbor, môže súhlasiť len na základe dohody svojich legislatívnych orgánov, najmä z dôvodu výhrady parlamentného preskúmania.

5.   Pozíciu Únie a členských štátov v rámci spoločného výboru prezentuje Komisia s výnimkou vecí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov, keď pozíciu prezentuje predsedníctvo Rady alebo na základe rozhodnutia Rady Komisia.

Článok 4

Rozhodnutia v súlade s článkom 21 ods. 5 dohody

Rada v mene Únie a členských štátov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy jednomyseľne prijíma rozhodnutie o neumožnení leteckej spoločnosti druhej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci dohody a o oznámení tejto skutočnosti Spojeným štátom americkým alebo o súhlase so zrušením takéhoto rozhodnutia, ktoré sa prijalo v súlade s článkom 21 ods. 5 dohody zmenenej a doplnenej protokolom.

Článok 5

Informácie predkladané Komisii

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o všetkých žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali podľa článku 15 dohody zmenenej a doplnenej protokolom.

V Luxemburgu 24. júna 2010

Za Radu

predseda

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOKOL,

ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísaná 25. a 30. apríla 2007

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ (ďalej len „Spojené štáty“)

na jednej strane a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“)

a EURÓPSKA ÚNIA

na strane druhej,

S ÚMYSLOM vychádzať z rámca stanoveného na základe Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „dohoda“), s cieľom otvoriť prístup na trhy, maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na obidvoch stranách Atlantického oceánu,

SPLNENÍM mandátu uvedeného v článku 21 dohody na urýchlené prerokovanie druhej etapy dohody, ktorá povedie k splneniu tohto cieľa,

UZNÁVAJÚC, že Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, 1. decembra 2009 a že k tomuto dátumu všetky práva a povinnosti Európskeho spoločenstva ako aj všetky odkazy naň v tejto dohode sa vzťahujú na Európsku úniu,

DOHODLI SA NA ZMENE A DOPLNENÍ DOHODY TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Článok 1 dohody sa nahrádza takto:

1.

Za odsek 2 sa vkladá táto nová definícia:

„2a   ‚zistenie štátnej príslušnosti‘ znamená zistenie, že letecký dopravca navrhujúci prevádzku služieb v rámci tejto dohody spĺňa požiadavky článku 4, týkajúce sa vlastníctva, účinnej kontroly a hlavného miesta podnikania;“.

2.

Za odsek 3 sa vkladá táto nová definícia:

„3a   ‚zistenie spôsobilosti‘ znamená zistenie, že letecký dopravca navrhujúci prevádzku služieb v rámci tejto dohody má uspokojivé finančné schopnosti a adekvátne manažérske skúsenosti a že je pripravený dodržiavať právne predpisy, nariadenia a požiadavky, ktorými sa musia takéto služby pri svojej prevádzke riadiť;“.

Článok 2

Vzájomné uznanie regulačných zistení týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a štátnej príslušnosti

Za článok 6 sa vkladá tento nový článok 6a:

„Článok 6a

Vzájomné uznanie regulačných zistení týkajúcich sa spôsobilosti leteckej spoločnosti a štátnej príslušnosti

1.   Po prijatí žiadosti o prevádzkové oprávnenie od leteckého dopravcu jednej strany letecké orgány druhej strany podľa článku 4 uznajú zistenie spôsobilosti a/alebo štátnej príslušnosti leteckými orgánmi prvej strany v súvislosti s týmto leteckým dopravcom, ako keby také zistenie vydali jeho vlastné letecký orgány, a nebudú sa týmito záležitosťami ďalej zaoberať s výnimkou ustanovení písmena a) nižšie:

a)

Ak letecké orgány prijímajúcej strany po prijatí žiadosti o prevádzkové oprávnenie od leteckého dopravcu alebo po udelení takéhoto oprávnenia majú konkrétny dôvod domnievať sa, že napriek uznaniu leteckých orgánov druhej strany podmienky stanovené v článku 4 tejto dohody potrebné na udelenie príslušných oprávnení alebo povolení neboli splnené, majú okamžite informovať tieto orgány a uviesť podstatné dôvody svojich obáv. V takomto prípade môže ktorákoľvek strana požiadať o konzultácie, na ktorých by sa mali zúčastniť zástupcovia príslušných leteckých orgánov, a/alebo o poskytnutie dodatočných informácií v tejto súvislosti, a takáto žiadosť by sa mala splniť čo najskôr. Ak sa táto záležitosť nevyrieši, môže ju ktorákoľvek strana predložiť spoločnému výboru;

b)

Tento článok sa nevzťahuje na ustanovenia týkajúce sa osvedčení o bezpečnosti alebo bezpečnostných oprávnení, opatrení bezpečnostnej ochrany alebo poistného krytia.

2.   Ak je to možné, každá strana informuje druhú stranu vopred a v opačnom prípade čo najskôr potom, o akýchkoľvek zásadných zmenách týkajúcich sa uplatňovaných kritérií pri ustanoveniach uvedených v odseku 1 vyššie, a to prostredníctvom spoločného výboru. Ak prijímajúca strana požiada o konzultácie týkajúce sa ktorejkoľvek z takýchto zmien, tieto konzultácie sa uskutočnia v spoločnom výbore do 30 dní od takejto žiadosti, ak sa strany nedohodnú inak. Ak sa prijímajúca strana po týchto konzultáciách domnieva, že zrevidované kritériá druhej strany nie sú pre vzájomné uznanie regulačných zistení uspokojivé, prijímajúca strana môže informovať druhú stranu o pozastavení odseku 1. Toto pozastavenie môže prijímajúca strana kedykoľvek zrušiť. Spoločný výbor je o tom primerane informovaný.“

Článok 3

Životné prostredie

Článok 15 dohody sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

„Článok 15

Životné prostredie

1.   Strany uznávajú dôležitosť ochrany životného prostredia pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej leteckej politiky, pričom pri tvorbe takejto politiky starostlivo zvažujú náklady na ochranu životného prostredia a ich prínos a v prípade potreby spoločne hľadajú účinné globálne riešenia. Strany v súlade s tým spoločne pracujú na obmedzení alebo znížení vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie hospodársky primeraným spôsobom.

2.   V prípade, keď strana posudzuje navrhované opatrenia v oblasti životného prostredia, mala by vyhodnotiť možné negatívne vplyvy na vykonávanie práv stanovených v tejto dohode, a ak sa tieto opatrenia prijmú, mala by prijať primerané kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych vplyvov. Na žiadosť jednej strany poskytne druhá strana opis takéhoto hodnotenia a krokov na zmiernenie.

3.   Ak sa zavedú opatrenia na ochranu životného prostredia, musia sa dodržiavať normy ochrany životného prostredia v letectve, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva v prílohách k dohovoru, okrem prípadov, keď sa zaevidovali odlišnosti. Akékoľvek opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré majú vplyv na letecké dopravné služby podľa tejto dohody, uplatňujú strany v súlade s článkom 2 a článkom 3 ods. 4 tejto dohody.

4.   Strany opätovne potvrdzujú záväzok členských štátov a Spojených štátov uplatňovať zásadu vyváženého prístupu.

5.   Pri zavádzaní nových povinných prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách, kde počet pohybov civilných podzvukových prúdových lietadiel v kalendárnom roku presahuje 50 000, sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Príslušné orgány strany dohody poskytnú príležitosť na zohľadnenie stanovísk zainteresovaných strán v rozhodovacom procese.

b)

Oznámenie o zavedení akéhokoľvek nového prevádzkového obmedzenia sa sprístupní druhej strane najneskôr 150 dní pred nadobudnutím platnosti tohto prevádzkového obmedzenia. Na žiadosť tejto druhej strany sa jej bezodkladne poskytne správa vysvetľujúca dôvody zavedenia prevádzkových obmedzení, s uvedením environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a opatrení, ktoré sa zvažovali na dosiahnutie tohto cieľa. Táto správa musí obsahovať relevantné vyhodnotenie pravdepodobných nákladov a prínosov rôznych zvažovaných opatrení.

c)

Prevádzkové obmedzenia nesmú byť i) diskriminačné; ii) reštriktívnejšie než je potrebné na dosiahnutie environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a iii) svojvoľné.

6.   Strany podporujú výmenu informácií a pravidelný dialóg medzi odborníkmi, vedený najmä prostredníctvom existujúcich komunikačných kanálov, s cieľom zintenzívniť v súlade s uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi spoluprácu v oblasti vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie a jeho zmiernenia vrátane:

a)

výskumu a vývoja ekologickej leteckej technológie;

b)

zlepšenia vedeckých poznatkov týkajúcich sa vplyvu emisií z leteckej dopravy s cieľom zvýšiť informovanosť v rámci politických rozhodnutí;

c)

inovácie v oblasti manažmentu letovej prevádzky s cieľom znížiť environmentálny vplyv leteckej dopravy;

d)

výskumu a vývoja udržateľných alternatívnych palív pre leteckú dopravu a

e)

výmeny názorov na problémy a možnosti na medzinárodných fórach týkajúcich sa vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie, v prípade potreby vrátane koordinácie pozícií.

7.   Ak o to strany požiadajú, spoločný výbor s pomocou odborníkov vypracuje odporúčania zamerané na riešenie problematiky prípadného prekrývania trhových opatrení týkajúcich sa emisií, ktoré uplatňujú strany, a zabezpečenia súladu medzi nimi s cieľom zabrániť zdvojeniu opatrení a nákladov a čo najviac znížiť administratívnu záťaž leteckých spoločností. Vykonávanie takýchto odporúčaní podlieha internému schváleniu alebo ratifikácii v závislosti od požiadaviek každej strany.

8.   Ak sa jedna strana domnieva, že záležitosť týkajúca sa ochrany životného prostredia v letectve vrátane navrhovaných nových opatrení vzbudzuje obavy z hľadiska uplatňovania alebo vykonávania tejto dohody, môže požiadať o zvolanie spoločného výboru v súlade s článkom 18 s cieľom preskúmať predmetnú záležitosť a prijať vhodné opatrenia na riešenie obáv, ktorých oprávnenosť sa preukázala.“

Článok 4

Sociálny rozmer

Za článok 17 sa vkladá tento nový článok 17a:

„Článok 17a

Sociálny rozmer

1.   Strany uznávajú význam sociálneho rozmeru tejto dohody a prínos otvorenia trhu sprevádzaného vysokými štandardmi práce. Účelom príležitostí, ktoré vyplynuli z dohody, nie je narušiť štandardy práce alebo pracovné práva a zásady stanovené v príslušných právnych predpisoch zmluvných strán.

2.   Zásady uvedené v odseku 1 slúžia na usmernenie strán pri vykonávaní dohody, ako aj na pravidelné posudzovanie sociálnych dôsledkov dohody spoločným výborom podľa článku 18 a prípravu vhodných opatrení reagujúcich na obavy, ktoré sa preukážu ako oprávnené.“

Článok 5

Spoločný výbor

Odseky 3, 4 a 5 článku 18 dohody sa vypúšťajú v plnom rozsahu a nahrádzajú sa takto:

„3.   Spoločný výbor hodnotí podľa potreby celkové vykonávanie dohody vrátane akýchkoľvek vplyvov obmedzení leteckej infraštruktúry na vykonávanie práv ustanovených v článku 3, vplyvov bezpečnostných opatrení prijatých podľa článku 9, vplyvov na podmienky hospodárskej súťaže, a to aj v oblasti počítačových rezervačných systémov, a akýchkoľvek sociálnych dôsledkov vykonávania dohody. Spoločný výbor takisto priebežne skúma jednotlivé otázky alebo návrhy, o ktorých sa ktorákoľvek strana domnieva, že majú alebo potenciálne môžu mať vplyv na prevádzku v súlade s touto dohodou, napríklad konfliktné regulačné požiadavky.

4.   Spoločný výbor okrem toho rozvíja spoluprácu:

a)

zvažovaním potenciálnych oblastí ďalšieho rozvoja dohody vrátane odporúčania zmien a doplnení dohody;

b)

skúmaním sociálnych dôsledkov dohody pri jej vykonávaní a vypracovaním vhodných reakcií na obavy, ktoré sa preukážu ako oprávnené;

c)

udržiavaním prehľadu o problémoch týkajúcich sa štátnych dotácií alebo podpory, na ktoré upozornila jedna alebo druhá strana v spoločnom výbore;

d)

prijímaním rozhodnutí na základe konsenzu o všetkých záležitostiach týkajúcich sa vykonávania článku 11 ods. 6;

e)

vypracovaním pravidiel vzájomného uznávania regulačných zistení, ak o to strany požiadajú;

f)

posilnením spolupráce medzi príslušnými orgánmi strán v snahe rozvinúť ich jednotlivé systémy manažmentu letovej prevádzky s cieľom optimalizovať interoperabilitu a zlučiteľnosť týchto systémov, znížiť náklady a zlepšiť ich bezpečnosť, kapacitu a environmentálne dôsledky;

g)

podporou prípravy návrhov spoločných projektov a iniciatív v oblasti bezpečnosti letectva, a to aj s tretími krajinami;

h)

podporou pokračovania úzkej spolupráce medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán zodpovednými za bezpečnosť letectva vrátane iniciatív zameraných na rozvoj bezpečnostných postupov na zjednodušenie osobnej a nákladnej dopravy bez ohrozenia bezpečnosti;

i)

zvážením, či príslušné zákony, právne predpisy a postupy strán dohody v oblastiach uvedených v prílohe 9 dohovoru (zjednodušenie), môžu ovplyvniť vykonávanie práv podľa tejto dohody;

j)

podporou výmeny nových legislatívnych alebo regulačných iniciatív a zmien na úrovni expertov, okrem iných v oblasti bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného prostredia, leteckej infraštruktúry (vrátane prevádzkových intervalov) a ochrany spotrebiteľa;

k)

podporou prípadných konzultácií v súvislosti s otázkami leteckej dopravy, ktorými sa zaoberajú medzinárodné organizácie a ktoré sa týkajú tretích krajín, vrátane zvažovania prípadného prijatia spoločného prístupu, a

l)

prijímaním rozhodnutí na základe konsenzu uvedených v článku 1 ods. 3 prílohy 4 a článku 2 ods. 3 prílohy 4.

5.   Strany majú spoločný cieľ, ktorý spočíva v maximalizácii výhod pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na oboch stranách Atlantického oceánu prostredníctvom rozšírenia tejto dohody o tretie krajiny. Spoločný výbor na tento účel podľa potreby skúma podmienky a postupy vrátane všetkých potrebných zmien a doplnení tejto dohody, ktoré by si vyžadovalo pristúpenie ďalších tretích krajín k tejto dohode.“

Článok 6

Ďalšie rozšírenie príležitostí

Článok 21 sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

„Článok 21

Ďalšie rozšírenie príležitostí

1.   Strany sa zaväzujú sledovať spoločný cieľ, ktorým je ďalšie odstraňovanie prekážok prístupu na trh so zámerom maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na oboch stranách Atlantického oceánu vrátane zlepšenia prístupu leteckých spoločností ku globálnym kapitálovým trhom v záujme lepšieho zohľadnenia reality svetového leteckého priemyslu, posilnenia systému transatlantickej leteckej dopravy a vytvorenia rámca schopného povzbudiť iné krajiny, aby otvorili svoje trhy s leteckými službami.

2.   V súlade so spoločným cieľom uvedeným v odseku 1 a po naplnení svojej zodpovednosti podľa článku 18, pokiaľ ide o kontrolu vykonávania tejto dohody, spoločný výbor každoročne preskúma dosiahnutý pokrok vrátane smerovania k legislatívnym zmenám uvedeným v tomto článku. Spoločný výbor vypracuje v tejto súvislosti postup spolupráce vrátane primeraných odporúčaní pre strany dohody. Európska únia a jej členské štáty umožnia Spojeným štátom alebo ich štátnym príslušníkom väčšinové vlastníctvo a účinnú kontrolu svojich leteckých spoločností na základe reciprocity a potvrdenia spoločného výboru, že zákony a právne predpisy Spojených štátov umožňujú väčšinové vlastníctvo a účinnú kontrolu svojich leteckých spoločností členskými štátmi alebo ich štátnymi príslušníkmi.

3.   Na základe písomného potvrdenia spoločného výboru v súlade s článkom 18 ods. 6, že zákony a právne predpisy každej strany umožňujú väčšinové vlastníctvo a účinnú kontrolu jej leteckých spoločností druhou stranou alebo jej štátnymi príslušníkmi:

a)

časť 3 prílohy 1 k tejto dohode stráca platnosť;

b)

letecké spoločnosti Spojených štátov majú právo poskytovať pravidelné služby kombinovanej leteckej dopravy cestujúcim medzi jednotlivými destináciami v Európskej únii a jej členských štátoch a piatich krajinách bez toho, že by mali v letovom poriadku destinácie na území Spojených štátov. Tieto krajiny určuje spoločný výbor v priebehu jedného roka odo dňa podpísania tohto protokolu. Spoločný výbor môže zoznam takýchto krajín zmeniť a doplniť alebo môže zvýšiť počet takýchto krajín, a

c)

znenie článku 2 prílohy 4 k tejto dohode (Vlastníctvo a kontrola leteckých spoločností tretej krajiny) stráca platnosť a namiesto neho nadobúda platnosť znenie prílohy 6 k tejto dohode so zreteľom na letecké spoločnosti tretích krajín, ktoré vlastnia a kontrolujú Spojené štáty alebo ich štátni príslušníci.

4.   Na základe písomného potvrdenia spoločného výboru v súlade s článkom 18 ods. 6, že zákony a právne predpisy Európskej únie a jej členských štátov týkajúce sa zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách, kde počet pohybov civilných podzvukových prúdových lietadiel v roku presahuje 50 000, obsahujú ustanovenie, že Európska komisia má právomoc preskúmať tento postup pred zavedením takýchto opatrení, a ak nie je presvedčená, že príslušné postupy prebehli v súlade s platnými záväzkami, môže pred ich zavedením prijať príslušné právne kroky týkajúce sa daných opatrení:

a)

letecké spoločnosti Európskej únie majú právo poskytovať pravidelné služby kombinovanej leteckej dopravy cestujúcim medzi jednotlivými destináciami v Spojených štátoch a piatich ďalších krajinách bez toho, že by mali v letovom poriadku destinácie na území Európskej únie a jej členských štátov. Tieto krajiny určuje spoločný výbor v priebehu jedného roka odo dňa podpísania tohto protokolu. Spoločný výbor môže zoznam takýchto krajín zmeniť a doplniť alebo môže zvýšiť počet takýchto krajín, a

b)

znenie článku 2 prílohy 4 k tejto dohode (Vlastníctvo a kontrola leteckých spoločností tretej krajiny) stráca platnosť a namiesto neho nadobúda platnosť znenie prílohy 6 k tejto dohode so zreteľom na letecké spoločnosti tretích krajín, ktoré vlastnia a kontrolujú členské štáty alebo ich štátni príslušníci.

5.   Na základe písomného potvrdenia spoločného výboru, že strana dohody splnila podmienky odsekov 3 a 4 uplatniteľné na túto stranu, môže táto strana požiadať o konzultácie na vysokej úrovni týkajúce sa vykonávania tohto článku. Takéto konzultácie sa začnú v priebehu 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na vyriešenie otázok, ktoré sa stali predmetom konzultácií. Ak strana, ktorá požiadala o konzultácie, nie je spokojná s výsledkom týchto konzultácií, môže diplomatickou cestou písomne oznámiť svoje rozhodnutie nedovoliť nijakej leteckej spoločnosti druhej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci tejto dohody. Takéto rozhodnutie nadobudne platnosť 60 dní odo dňa oznámenia. V rámci tohto obdobia môže druhá strana rozhodnúť o zákaze pre letecké spoločnosti prvej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci tejto dohody. Takéto rozhodnutie nadobúda platnosť v ten istý deň ako rozhodnutie prvej strany. Akékoľvek takéto rozhodnutie strany môže byť zrušené na základe dohody oboch strán, ktoré písomnou formou potvrdí spoločný výbor.“

Článok 7

Preprava obstarávaná vládou USA

Príloha 3 k dohode sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

„PRÍLOHA 3

o preprave obstarávanej vládou USA

Letecké spoločnosti Spoločenstva majú právo prepravovať cestujúcich a náklad pravidelnými a chartrovými letmi, ktorými civilné ministerstvá a agentúry vlády USA alebo organizácie zriadené vládou USA:

1.

obstarajú dopravu pre seba alebo v rámci vykonávania dojednania, na základe ktorého platbu uskutočňuje vláda alebo sa na platbu použijú finančné prostriedky poskytnuté vláde, alebo

2.

zabezpečujú dopravu do zahraničnej krajiny alebo pre zahraničnú krajinu, alebo medzinárodnú alebo inú organizáciu bez náhrady finančných prostriedkov,

pričom ide o dopravu:

a)

medzi ktorýmkoľvek bodom v Spojených štátoch a ktorýmkoľvek bodom mimo Spojených štátov v rozsahu, v akom bola táto doprava schválená podľa článku 3 pododseku 1 c) okrem prípadu, ak ide o cestujúcich medzi dvoma mestami, v súvislosti s ktorými existuje platná zmluva o výške cestovného za dopravu, alebo

b)

medzi ktorýmikoľvek dvoma bodmi mimo územia Spojených štátov.

Táto príloha sa nevzťahuje na dopravu, ktorú zaobstará alebo hradí minister obrany alebo štátny tajomník pre letectvo, armádu alebo námorníctvo.“

Článok 8

Prílohy

Text dodatku k tomuto protokolu sa prikladá k dohode ako príloha 6.

Článok 9

Predbežné vykonávanie

1.   Do nadobudnutia platnosti strany súhlasia, že budú tento protokol predbežne vykonávať v rozsahu prípustnom podľa vnútroštátneho práva od dátumu jeho podpisu.

2.   Ktorákoľvek strana môže kedykoľvek písomne oznámiť diplomatickou cestou druhej strane svoje rozhodnutie prestať uplatňovať tento protokol. V takom prípade sa uplatňovanie tohto protokolu ukončí o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny Medzinárodného združenia leteckej dopravy (IATA), ktorá platí jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak nie je toto oznámenie zrušené dohodou strán pred koncom tohto obdobia. V prípade, že sa predbežné vykonávanie dohody ukončí podľa článku 25 ods. 2 tejto dohody, zároveň sa ukončí aj predbežné vykonávanie tohto protokolu.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol nadobúda platnosť k neskoršiemu z týchto termínov:

1.

dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo

2.

jeden mesiac od datovania poslednej nóty v rámci výmeny diplomatických nót medzi stranami, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tohto protokolu.

Na účely tejto výmeny diplomatických nót budú diplomatické nóty Európskej únii a jej členským štátom alebo Európskej únie a jej členských štátov doručené Európskej únii alebo odoslané Európskou úniou. Diplomatická nóta alebo nóty Európskej únie a jej členských štátov musia obsahovať oznámenie každého členského štátu, ktorým sa potvrdzuje, že boli splnené jeho postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu.

NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní a riadne splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Dodatok k protokolu

PRÍLOHA 6

Vlastníctvo a kontrola leteckých spoločností tretej krajiny

1.

Ani jedna zo strán nevykonáva nijaké z práv, ktoré pre ňu vyplývajú z dojednaní s tretími krajinami o leteckých dopravných službách, aby odmietla, zrušila, pozastavila alebo obmedzila oprávnenia alebo povolenia pre ktorúkoľvek leteckú spoločnosť tejto tretej krajiny kvôli tomu, že rozhodujúci vlastnícky podiel tejto leteckej spoločnosti je v rukách druhej strany, jej štátnych príslušníkov alebo oboch.

2.

Spojené štáty nevykonávajú nijaké z práv, ktoré pre ne vyplývajú z dojednaní o leteckých dopravných službách, aby zamietli, zrušili, pozastavili alebo obmedzili oprávnenia alebo povolenia pre ktorúkoľvek leteckú spoločnosť Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie, člena ECAA odo dňa podpísania tejto dohody alebo ktorejkoľvek africkej krajiny, ktorá vykonáva dohodu so Spojenými štátmi o leteckých dopravných službách otvoreného neba, odo dňa podpísania tejto dohody kvôli tomu, že účinná kontrola tejto leteckej spoločnosti je v rukách členského štátu alebo štátov, štátnych príslušníkov tohto štátu alebo štátov alebo oboch.

3.

Ani jedna zo strán nevykonáva nijaké z práv, ktoré pre ňu vyplývajú z dojednaní s tretími krajinami o leteckých dopravných službách, aby zamietla, zrušila, pozastavila alebo obmedzila oprávnenia alebo povolenia pre ktorúkoľvek leteckú spoločnosť tejto tretej krajiny kvôli tomu, že účinná kontrola tejto leteckej spoločnosti je v rukách druhej strany, jej štátnych príslušníkov alebo oboch, za predpokladu, že táto tretia krajina udržiava dobrú spoluprácu v oblasti leteckých dopravných služieb s oboma stranami.

4.

Spoločný výbor vedie zoznam tretích krajín, ktoré obe strany považujú za krajiny udržiavajúce dobrú spoluprácu v oblasti leteckých dopravných služieb.

Spoločné vyhlásenie

Zástupcovia Spojených štátov a Európskej únie a jej členských štátov potvrdili, že protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, parafovaný v Bruseli 25. marca 2010, musí byť overený v ostatných jazykoch, tak ako je stanovené, buď výmenou listov pred podpisom protokolu, alebo na základe rozhodnutia spoločného výboru po jeho podpise.

Toto spoločné vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou protokolu.

Za Spojené štáty:

John BYERLY (podpísaný)

25. marca 2010

Za Európsku úniu a jej členské štáty:

Daniel CALLEJA (podpísaný)

25. marca 2010

EMORANDUM O KONZULTÁCIÁCH

1.

Delegácie zastupujúce Európsku úniu a jej členské štáty a Spojené štáty americké sa stretli 23. – 25. marca 2010 v Bruseli, aby ukončili rokovania o druhej etape dohody o leteckej doprave. Zoznam delegácií je uvedený v dodatku A.

2.

Delegácie dosiahli dohodu ad referendum o protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísaná 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „protokol“, uvedený v dodatku B), a parafovali jeho znenie. Delegácie majú v úmysle predložiť návrh protokolu svojim príslušným orgánom na schválenie, aby tento protokol nadobudol platnosť v blízkej budúcnosti.

3.

Odkazy v tomto memorande na dohodu a jej články, odseky a prílohy k nej sa vzťahujú na túto dohodu, ako by bola zmenená a doplnená protokolom.

4.

Delegácia EÚ potvrdila, že Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, 1. decembra 2009 a že k tomuto dátumu všetky práva a povinnosti Európskeho spoločenstva ako aj všetky odkazy naň v tejto dohode sa vzťahujú na Európsku úniu.

5.

Delegácie potvrdili, že cieľom postupov vzájomného uznania regulačných zistení týkajúcich sa spôsobilosti a štátnej príslušnosti leteckej spoločnosti v novom článku 6a nie je upraviť podmienky stanovené v zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré strany bežne uplatňujú pri prevádzke medzinárodnej leteckej dopravy, uvedené v článku 4 dohody.

6.

Pokiaľ ide o článok 9, delegácie vyjadrili želanie rozšíriť spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva, s cieľom dosiahnuť všade, kde je to možné, maximálnu dôveru v bezpečnostné opatrenia druhej strany v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi, aby sa znížilo nepotrebné zdvojenie takýchto opatrení.

7.

Delegácie vyjadrili očakávanie, že spolupráca v oblasti bezpečnosti bude zahŕňať pravidelné konzultácie o zmenách a doplneniach existujúcich požiadaviek, pokiaľ možno pred ich vykonaním; úzku koordináciu hodnotenia letiska a v prípadoch, kde je to možné a vhodné, kontroly leteckých prepravcov; a výmenu informácií o nových bezpečnostných technológiách a postupoch.

8.

Delegácie zaznamenali prínos rýchlej a podľa možnosti koordinovanej reakcie na nové hrozby so zreteľom na posilnenie efektívneho využívania dostupných zdrojov, zvýšenie bezpečnosti a presadzovanie zjednodušenia postupov.

9.

Obe delegácie vzali na vedomie, že tento protokol sa nevzťahuje na ustanovenia o príslušných platných dohovorov medzi členským štátom a Spojenými štátmi o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov a kapitálu.

10.

So zreteľom na článok 15 ods. 7 delegácia EÚ vyjadrila očakávanie, že medzi problémy, ktoré sa budú riešiť v tejto oblasti, sa okrem iného zahrnie environmentálna účinnosť a technická integrita jednotlivých opatrení, potreba vyhnúť sa narušeniu hospodárskej súťaže, zabrániť úniku uhlíka a v prípade potreby aj to, či a akým spôsobom možno tieto opatrenia navzájom prepojiť a integrovať. Delegácia USA vyjadrila očakávanie, že pripravované odporúčania sa okrem iného zamerajú na konzistentnosť s chicagským dohovorom a podporu cieľov dohody.

11.

Obe delegácie zdôraznili, že žiadna časť tejto dohody nemá vplyv na ich právne a politické stanoviská týkajúce sa rozličných environmentálnych otázok súvisiacich s leteckou dopravou.

12.

Ako dôkaz uznania spoločných environmentálnych cieľov delegácie vypracovali spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti životného prostredia, ktoré je pripojené ako dodatok C k tomuto memorandu o konzultáciách.

13.

Delegácia EÚ znovu potvrdila zámer EÚ pokračovať v činnosti prostredníctvom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a stanoviť ciele globálneho zníženia emisií pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy.

14.

Delegácie USA a EÚ znovu potvrdili zámer USA a EÚ pracovať prostredníctvom Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) na riešení problematiky emisií skleníkových plynov z medzinárodnej leteckej dopravy. Obe delegácie takisto zaznamenali prínos priemyslu k podpore tohto procesu.

15.

Obe delegácie poznamenali, že odkazy na vyvážený prístup v článku 15 ods. 4 sa týkajú uznesenia A35-5, ktoré bolo jednomyseľne prijaté na 35. zhromaždení ICAO. Delegácie zdôraznili, že všetky aspekty zásady vyváženého prístupu stanovené v tomto uznesení sú relevantné a dôležité vrátane uznania skutočnosti, že „štáty majú príslušné právne záväzky, existujúce dohody, platné právne predpisy a zavedené politiky, čo môže ovplyvniť ich implementovanie vyváženého prístupu ICAO“.

16.

Obe delegácie zdôraznili svoju podporu uplatňovania „usmernení týkajúcich sa vyváženého prístupu k hluku spôsobenému leteckou dopravou“, ktoré vydala ICAO a ktoré sú uverejnené v dokumente ICAO č. 9829 (2. vydanie).

17.

Delegácia EÚ so zreteľom na článok 15 ods. 5 písm. a) uviedla, že „zainteresované strany“ sú v článku 2 písm. f) smernice 2002/30/ES vymedzené tak, že znamenajú „fyzické alebo právnické osoby, na ktoré má alebo by mohlo mať vplyv zavedenie opatrení na zníženie hluku vrátane prevádzkových obmedzení, alebo, ktoré majú na zavedení týchto opatrení legitímny záujem.“ Delegácia EÚ takisto poznamenala, že podľa článku 10 tejto smernice musia členské štáty zabezpečiť, aby sa na účely použitia článkov 5 a 6 tejto smernice stanovili postupy konzultácií zainteresovaných strán v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

18.

Delegácia EÚ uznala problémy súvisiace s rastúcou cezhraničnou mobilitou pracovníkov a štruktúrou podnikov a poznamenala, že Európska komisia túto situáciu pozorne sleduje a zvažuje ďalšie iniciatívy s cieľom zlepšiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie predpisov v tejto oblasti. Delegácia EÚ sa zmienila aj o činnosti Európskej komisie v rámci nadnárodných podnikových dohôd a vyjadrila svoju ochotu podľa potreby informovať spoločný výbor o týchto dohodách a o ostatných súvisiacich iniciatívach.

19.

Delegácia USA poznamenala, že zásada, ktorá v Spojených štátoch umožňuje výber jedného zástupcu pre určitú triedu alebo skupinu zamestnancov leteckej spoločnosti, pomohla presadzovať práva posádok i pozemných pracovníkov leteckých spoločností na organizovanie a na vyjednávanie a presadzovanie kolektívnych dohôd.

20.

Obe delegácie uviedli, že v prípade, že jedna strana prijme opatrenia, ktoré nie sú v súlade s touto dohodou vrátane článku 21, druhá strana môže uplatniť akékoľvek primerané a vyvážené opatrenia v súlade s medzinárodným právom vrátane tejto dohody.

21.

Pokiaľ ide o článok 21 ods. 4, delegácia EÚ uviedla, že preskúmanie, na ktoré odkazuje uvedený odsek, vykoná Európska komisia ex officio alebo ex parte.

22.

Delegácie poznamenali, že prepravné práva uvedené v článku 21 ods. 4 a) by boli dodatkom k právam udeleným Európskej únii a jej členským štátom v článku 3 dohody.

23.

Delegácie vyjadrili svoju spokojnosť so spoluprácou medzi Ministerstvom dopravy USA a Európskou komisiou, ako sa uvádza v dohode, ktorej spoločným cieľom je zlepšiť vzájomné porozumenie právnych predpisov, postupov a praktík režimov hospodárskej súťaže druhej strany a vplyvu, ktorý mal alebo ktorý by mohol mať rozvoj odvetvia leteckej dopravy na hospodársku súťaž v tomto sektore.

24.

Delegácie potvrdili záväzok príslušných orgánov pre hospodársku súťaž v oblasti dialógu, spolupráce a dodržiavania zásady transparentnosti v súlade s právnymi požiadavkami vrátane ochrany dôverných obchodných informácií. Delegácie ďalej potvrdili ochotu príslušných orgánov pre hospodársku súťaž poskytnúť v prípade potreby usmernenia k procedurálnym požiadavkám.

25.

Delegácie poznamenali, že akákoľvek komunikácia so spoločným výborom alebo týkajúca sa spolupráce podľa prílohy 2 musí rešpektovať pravidlá sprístupňovania dôverných alebo trhovo citlivých informácií.

26.

Na účely odseku 4 prílohy 6 delegácie vyjadrili svoje očakávanie, že spoločný výbor v priebehu jedného roka od podpísania protokolu vypracuje primerané kritériá na stanovenie, či krajiny udržiavajú dobrú spoluprácu v oblasti leteckých dopravných služieb.

27.

Delegácie privítali účasť zástupcov Islandu a Nórska ako pozorovateľov v rámci delegácie EÚ a poznamenali, že v spoločnom výbore budú naďalej pracovať na návrhu o podmienkach a postupoch pre Island a Nórsko, pokiaľ ide o pristúpenie k dohode zmenenej a doplnenej protokolom.

28.

Obe delegácie vyjadrili očakávanie, že ich príslušné letecké orgány povolia prevádzku v súlade s podmienkami dohody zmenenej a doplnenej protokolom na základe porozumenia a vzájomnosti alebo na administratívnom základe, a to odo dňa podpísania protokolu.

Za delegáciu Európskej únie a jej členských štátov

Daniel CALLEJA

Za delegáciu Spojených štátov amerických

John BYERLY

Dodatok C

Spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti životného prostredia

Delegácie Spojených štátov a Európskej únie a jej členských štátov opätovne potvrdili kľúčový význam riešenia problematiky vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie. Vyjadrili svoj spoločný záväzok dosiahnuť environmentálne ciele stanovené na 35. zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), konkrétne snahu o:

a)

obmedzenie alebo zníženie množstva ľudí postihnutých výrazným hlukom spôsobeným leteckou dopravou;

b)

obmedzenie alebo zníženie vplyvu emisií z leteckej dopravy na miestnu kvalitu ovzdušia a

c)

obmedzenie alebo zníženie vplyvu emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy na globálnu klímu.

Delegácie uznali závery 15. konferencie zmluvných strán Rámcovej dohody OSN o zmene klímy a Kodanskej dohody vrátane spoločného uznania vedeckého stanoviska, podľa ktorého by zvýšenie globálnej teploty nemalo presiahnuť dva stupne Celzia.

Delegácie potvrdili veľký záujem a ochotu zmluvných strán spoločne nadviazať na pokrok dosiahnutý na zasadnutí ICAO na vysokej úrovni o medzinárodnej leteckej doprave a zmene klímy snahou o pripojenie ku kolektívnemu úsiliu medzinárodných partnerov v rámci ICAO o vypracovanie ambicióznejšieho akčného programu obsahujúceho zásadné ciele, rámec pre trhové opatrenia a úvahy o osobitných potrebách rozvojových krajín.

Obe strany uviedli svoj záväzok spolupracovať v rámci Výboru ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (CAEP) s cieľom zabezpečiť včasné a účinné predloženie jeho pracovného programu vrátane prijatia celosvetovej normy pre emisie CO2 z leteckej dopravy a iných opatrení týkajúcich sa zmeny klímy, hluku a kvality ovzdušia.

Delegácie zdôraznili význam zníženia environmentálneho vplyvu leteckej dopravy prostredníctvom:

pokračujúcej spolupráce na programoch modernizácie NextGen a SESAR v oblasti manažmentu letovej prevádzky vrátane Atlantickej iniciatívy interoperability na zníženie emisií (AIRE),

náležitého posilnenia a urýchlenia vývoja a implementácie nových leteckých technológií a udržateľných alternatívnych palív, a to aj prostredníctvom spoločnej technologickej iniciatívy Čistá obloha, programu na postupné znižovanie energie, emisií a hluku (CLEEN), iniciatívy Alternatívne palivá v komerčnej leteckej doprave (CAAFI) a iniciatívy Udržateľný spôsob využívania alternatívnych palív a energie v leteckej doprave (SWAFEA), a

spolupráce s vedeckou komunitou, napríklad prostredníctvom skupiny CAEP pre vplyvy a vedecký výskum s cieľom lepšie pochopiť a kvantifikovať vplyv leteckej dopravy na životné prostredie, napríklad vplyv na zdravie a na klímu, ktorý nie je spôsobený emisiami CO2.


Top