Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Rozhodnutie Komisie z  19. júla 2010 o spoločných bezpečnostných cieľoch uvedených v článku 7 smernice 2004/49/ES [oznámené pod číslom K(2010) 4889] Text s významom pre EHP
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2010

o spoločných bezpečnostných cieľoch uvedených v článku 7 smernice 2004/49/ES

[oznámené pod číslom K(2010) 4889]

(Text s významom pre EHP)

(2010/409/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (1), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry o prvom súbore spoločných bezpečnostných cieľov, ktoré bolo predložené Komisii 18. septembra 2009,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2004/49/ES by sa mali postupne zaviesť spoločné bezpečnostné ciele (Common Safety Targets, ďalej len „CST“), aby bolo zaručené zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti a, pokiaľ je to uskutočniteľné, prípadné zvýšenie bezpečnosti. Mali by poskytnúť nástroje na posudzovanie úrovne bezpečnosti, ako aj výkonnosti prevádzkovateľov na úrovni Únie a v členských štátoch.

(2)

V článku 3 písm. e) smernice 2004/49/ES sa CST vymedzujú ako minimálne úrovne bezpečnosti, vyjadrené formou kritérií prijateľnosti rizika, ktoré musia dosiahnuť rôzne časti železničného systému (ako je konvenčný železničný systém, vysokorýchlostný železničný systém, dlhé železničné tunely alebo trate používané výlučne pre nákladnú dopravu) a systém ako celok. V odôvodnení 7 rozhodnutia Komisie 2009/460/ES z 5. júna 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy na posúdenie dosahovania bezpečnostných cieľov podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (2) sa však uvádza, že pre nedostatok zosúladených a spoľahlivých údajov o bezpečnostnej úrovni častí železničných systémov, ktoré sú v prevádzke v rôznych členských štátoch, nie je reálne uskutočniteľné vypracovanie prvého súboru CST pre časti železničného systému (ako je konvenčný železničný systém, vysokorýchlostný železničný systém, dlhé železničné tunely alebo trate používané výlučne pre nákladnú dopravu).

(3)

V článku 7 ods. 3 smernice 2004/49/ES sa požaduje, aby bol prvý súbor CST založený na preskúmaní existujúcich cieľov a súčasnej bezpečnostnej úrovne železničných systémov v členských štátoch. Podľa metodiky ustanovenej rozhodnutím 2009/460/ES má byť prvý súbor CST založený na národných referenčných hodnotách (National Reference Values – NRV). Tieto hodnoty sa vypočítali pomocou série údajov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (3), a poskytol ich Eurostat 6. marca 2009 za obdobie rokov 2004 až 2007. V prípade každej kategórie železničného rizika maximálna prípustná úroveň rizika pre členský štát by mala byť: 1. hodnota NRV, ak je NRV rovná alebo nižšia ako zodpovedajúci CST, alebo 2. CST, ak je NRV vyššia ako zodpovedajúca hodnota CST, a to v súlade s oddielom 3 prílohy k rozhodnutiu 2009/460/ES.

(4)

Prvý súbor CST by sa mal považovať za prvý krok procesu. Týmto prvým súborom sa aplikuje harmonizovaný a transparentný rámec efektívneho monitoringu a zaistenia bezpečnostnej úrovne železníc v Európe.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 27 ods. 1 smernice 2004/49/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a vymedzenie pojmov

V rozhodnutí sa ustanovujú hodnoty prvého súboru spoločných bezpečnostných cieľov na základe národných referenčných hodnôt v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2004/49/ES a v nadväznosti na metodiku ustanovenú rozhodnutím 2009/460/ES.

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov smernice 2004/49/ES, nariadenia (ES) č. 91/2003 a rozhodnutia 2009/460/ES.

Článok 2

Národné referenčné hodnoty

Národné referenčné hodnoty pre rôzne členské štáty a pre rôzne kategórie rizika sú ustanovené v oddieloch 1.1 až 1.6 kapitoly 1 prílohy.

Článok 3

Spoločné bezpečnostné ciele

Prvý súbor spoločných bezpečnostných cieľov pre rôzne kategórie rizika sa ustanovuje v kapitole 2 prílohy.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júla 2010

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 13.6.2009, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1.


PRÍLOHA

1.   Národné referenčné hodnoty (NRV)

1.1.   NRV pre riziko pre cestujúcich (NRV 1.1 a NRV 1.2)

Členský štát

NRV 1.1 (× 10– 9) (1)

NRV 1.2 (× 10– 9) (2)

Belgicko (BE)

53,60

0,456

Bulharsko (BG)

250,00

2,01

Česká republika (CZ)

40,60

0,688

Dánsko (DK)

7,55

0,0903

Nemecko (DE)

10,90

0,11

Estónsko (EE)

50,20

0,426

Írsko (IE)

6,22

0,0623

Grécko (EL)

54,00

0,485

Španielsko (ES)

40,90

0,391

Francúzsko (FR)

21,90

0,109

Taliansko (IT)

55,00

0,363

Lotyšsko (LV)

50,20

0,426

Litva (LT)

88,60

0,683

Luxembursko (LU)

28,80

0,225

Maďarsko (HU)

250,00

2,01

Holandsko (NL)

11,70

0,0941

Rakúsko (AT)

29,00

0,335

Poľsko (PL)

127,00

0,939

Portugalsko (PT)

33,90

0,267

Rumunsko (RO)

250,00

2,01

Slovinsko (SI)

11,80

0,175

Slovensko (SK)

17,70

0,275

Fínsko (FI)

26,80

0,248

Švédsko (SE)

5,70

0,0557

Spojené kráľovstvo (UK)

6,22

0,0623

FWSI sa pod () a () používajú podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

1.2.   NRV pre riziko pre zamestnancov (NRV 2)

Členský štát

NRV 2 (× 10– 9) (3)

Belgicko (BE)

21,10

Bulharsko (BG)

11,00

Česká republika (CZ)

17,40

Dánsko (DK)

9,10

Nemecko (DE)

13,30

Estónsko (EE)

17,00

Írsko (IE)

8,33

Grécko (EL)

77,90

Španielsko (ES)

8,33

Francúzsko (FR)

6,68

Taliansko (IT)

22,50

Lotyšsko (LV)

55,10

Litva (LT)

36,90

Luxembursko (LU)

13,70

Maďarsko (HU)

11,90

Holandsko (NL)

6,69

Rakúsko (AT)

25,40

Poľsko (PL)

18,60

Portugalsko (PT)

76,00

Rumunsko (RO)

11,00

Slovinsko (SI)

31,00

Slovensko (SK)

1,50

Fínsko (FI)

8,28

Švédsko (SE)

3,76

Spojené kráľovstvo (UK)

8,33

FWSI sa tu používa podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

1.3.   NRV pre riziko pre používateľov úrovňových priecestí (NRV 3.1 a NRV 3.2)

Členský štát

NRV 3,1 (× 10– 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgicko (BE)

143,0

Neuvádza sa

Bulharsko (BG)

124,0

Neuvádza sa

Česká republika (CZ)

302,0

Neuvádza sa

Dánsko (DK)

55,9

Neuvádza sa

Nemecko (DE)

69,9

Neuvádza sa

Estónsko (EE)

168,0

Neuvádza sa

Írsko (IE)

31,4

Neuvádza sa

Grécko (EL)

743,0

Neuvádza sa

Španielsko (ES)

131,0

Neuvádza sa

Francúzsko (FR)

78,9

Neuvádza sa

Taliansko (IT)

50,7

Neuvádza sa

Lotyšsko (LV)

240,0

Neuvádza sa

Litva (LT)

530,0

Neuvádza sa

Luxembursko (LU)

97,3

Neuvádza sa

Maďarsko (HU)

244,0

Neuvádza sa

Holandsko (NL)

128,0

Neuvádza sa

Rakúsko (AT)

181,0

Neuvádza sa

Poľsko (PL)

264,0

Neuvádza sa

Portugalsko (PT)

508,0

Neuvádza sa

Rumunsko (RO)

124,0

Neuvádza sa

Slovinsko (SI)

365,0

Neuvádza sa

Slovensko (SK)

249,0

Neuvádza sa

Fínsko (FI)

151,0

Neuvádza sa

Švédsko (SE)

74,2

Neuvádza sa

Spojené kráľovstvo (UK)

23,0

Neuvádza sa

FWSI sa pod () a () používajú podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

1.4.   NRV pre riziko pre osoby klasifikované ako „ostatné“ (NRV 4)

Členský štát

NRV 4 (× 10– 9) (6)

Belgicko (BE)

1,90

Bulharsko (BG)

6,45

Česká republika (CZ)

5,28

Dánsko (DK)

10,30

Nemecko (DE)

4,41

Estónsko (EE)

18,50

Írsko (IE)

6,98

Grécko (EL)

6,45

Španielsko (ES)

4,93

Francúzsko (FR)

6,98

Taliansko (IT)

6,98

Lotyšsko (LV)

18,50

Litva (LT)

18,50

Luxembursko (LU)

4,43

Maďarsko (HU)

6,45

Holandsko (NL)

3,16

Rakúsko (AT)

14,20

Poľsko (PL)

18,50

Portugalsko (PT)

4,93

Rumunsko (RO)

6,45

Slovinsko (SI)

7,14

Slovensko (SK)

5,28

Fínsko (FI)

10,30

Švédsko (SE)

10,30

Spojené kráľovstvo (UK)

6,98

1.5.   NRV pre riziko pre neoprávnené osoby v železničných priestoroch (NRV 5)

Členský štát

NRV 5 (× 10–9) (7)

Belgicko (BE)

75,5

Bulharsko (BG)

190,0

Česká republika (CZ)

657,0

Dánsko (DK)

134,0

Nemecko (DE)

106,0

Estónsko (EE)

1 850,0

Írsko (IE)

94,7

Grécko (EL)

906,0

Španielsko (ES)

184,0

Francúzsko (FR)

69,7

Taliansko (IT)

122,0

Lotyšsko (LV)

1 520,0

Litva (LT)

2 030,0

Luxembursko (LU)

83,7

Maďarsko (HU)

534,0

Holandsko (NL)

28,2

Rakúsko (AT)

117,0

Poľsko (PL)

1 110,0

Portugalsko (PT)

948,0

Rumunsko (RO)

190,0

Slovinsko (SI)

273,0

Slovensko (SK)

477,0

Fínsko (FI)

294,0

Švédsko (SE)

98,1

Spojené kráľovstvo (UK)

94,7

1.6.   NRV pre riziko pre spoločnosť (NRV 6)

Členský štát

NRV 6 (× 10– 9) (8)

Belgicko (BE)

273,0

Bulharsko (BG)

364,0

Česká republika (CZ)

1 010,0

Dánsko (DK)

218,0

Nemecko (DE)

206,0

Estónsko (EE)

2 320,0

Írsko (IE)

131,0

Grécko (EL)

1 820,0

Španielsko (ES)

351,0

Francúzsko (FR)

179,0

Taliansko (IT)

235,0

Lotyšsko (LV)

1 850,0

Litva (LT)

2 510,0

Luxembursko (LU)

219,0

Maďarsko (HU)

1 000,0

Holandsko (NL)

166,0

Rakúsko (AT)

354,0

Poľsko (PL)

1 530,0

Portugalsko (PT)

1 510,0

Rumunsko (RO)

364,0

Slovinsko (SI)

697,0

Slovensko (SK)

740,0

Fínsko (FI)

461,0

Švédsko (SE)

188,0

Spojené kráľovstvo (UK)

131,0

Celkový počet FWSI sa vypočíta ako počet všetkých FWSI, s ktorými sa uvažuje pri výpočte všetkých ostatných hodnôt NRV.

2.   Hodnoty priradené prvému súboru CST

Kategória rizika

Hodnota CST (× 10– 9)

Merné jednotky

Riziko pre cestujúcich

CST 1.1

250,0

Počet FWSI cestujúcich za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov v osobnej doprave za rok

CST 1.2

2,01

Počet FWSI cestujúcich za rok v dôsledku významných nehôd/počet osobokilometrov za rok

Riziko pre zamestnancov

CST 2

77,9

Počet FWSI zamestnancov za rok v dôsledku významných nehôd/Počet vlakokilometrov za rok

Riziko pre používateľov úrovňových priecestí

CST 3.1

743,0

Počet FWSI používateľov úrovňových križovatiek za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok

CST 3.2

Neuvádza sa (9)

Počet FWSI používateľov úrovňových križovatiek za rok v dôsledku významných nehôd/[(počet vlakokilometrov za rok * počet úrovňových priecestí)/kilometre trate]

Riziko pre „ostatných“

CST 4

18,5

Ročný počet FWSI osôb patriacich do kategórie „iné osoby“ v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok

Riziko pre neoprávnené osoby v železničných priestoroch

CST 5

2 030,0

Počet FWSI neoprávnených osôb v železničných priestoroch za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok

Riziko pre celú spoločnosť

CST 6

2 510,0

Celkový počet FWSI za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok


(1)  NRV 1.1 vyjadrená ako: Počet smrteľných zranení a vážených ťažkých zranení cestujúcich (fatalities and weighted serious injuries – FWSI) za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov v osobnej doprave za rok. Vlakokilometer v osobnej doprave sa tu používa ako jednotka dopravy týkajúca sa iba osobných vlakov.

(2)  NRV1.2 vyjadrená ako: Počet FWSI cestujúcich za rok v dôsledku významných nehôd/počet osobokilometrov za rok.

FWSI sa pod () a () používajú podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

(3)  NRV 2 vyjadrená ako: Počet FWSI zamestnancov za rok v dôsledku významných nehôd/Počet vlakokilometrov za rok.

FWSI sa tu používa podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

(4)  NRV 3.1 vyjadrená ako: Počet FWSI používateľov úrovňových priecestí za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok.

(5)  NRV 3.2 vyjadrená ako: Počet FWSI používateľov úrovňových priecestí za rok v dôsledku významných nehôd/[(počet vlakokilometrov za rok × počet úrovňových priecestí)/kilometre trate]. Údaje o počte úrovňových priecestí a kilometroch trate neboli v čase získavania údajov dostatočne spoľahlivé (väčšina členských štátov uviedla údaje na základe kilometrov trate namiesto vlakokilometrov).

FWSI sa pod () a () používajú podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

(6)  NRV 4 vyjadrená ako: Ročný počet FWSI osôb patriacich do kategórie „iné osoby“ v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok. FWSI sa tu používa podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

(7)  NRV 5 vyjadrená ako: Počet FWSI neoprávnených osôb v železničných priestoroch za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok. FWSI sa tu používa podľa vymedzenia v článku 3 písm. d) rozhodnutia 2009/460/ES.

(8)  NRV 6 vyjadrená ako: Celkový počet FWSI za rok v dôsledku významných nehôd/počet vlakokilometrov za rok.

Celkový počet FWSI sa vypočíta ako počet všetkých FWSI, s ktorými sa uvažuje pri výpočte všetkých ostatných hodnôt NRV.

(9)  Údaje o počte úrovňových priecestí a kilometroch trate, ktoré sú potrebné na výpočet týchto CST, neboli v čase získavania údajov dostatočne spoľahlivé (napr. väčšina členských štátov uviedla údaje na základe kilometrov trate namiesto vlakokilometrov atď.).


Top