EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0407

2010/407/: Rozhodnutie Rady z  13. júla 2010 o existencii nadmerného deficitu v Dánsku

OJ L 189, 22.7.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; Zrušil 32014D0406

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/407/oj

22.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/15


ROZHODNUTIE RADY

z 13. júla 2010

o existencii nadmerného deficitu v Dánsku

(2010/407/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 126 ods. 6 v spojení s článkom 126 ods. 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na pripomienky Dánska,

keďže:

(1)

Podľa článku 126 ods. 1 zmluvy členské štáty majú predchádzať nadmernému deficitu verejných financií.

(2)

Pakt o stabilite a raste vychádza z cieľa zdravých verejných financií, ktoré sú prostriedkom na posilnenie podmienok na cenovú stabilitu a silný udržateľný rast smerujúci k vytváraniu pracovných miest.

(3)

V postupe pri nadmernom deficite podľa článku 126 zmluvy objasnenom v nariadení Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1) (ktoré je súčasťou Paktu o stabilite a raste), sa ustanovuje povinnosť prijať rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu. V protokole o postupe pri nadmernom deficite pripojenom k zmluve sa ustanovujú ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu pri nadmernom deficite. V nariadení Rady (ES) č. 479/2009 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá a definície na uplatňovanie ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Cieľom reformy Paktu o stabilite a raste z roku 2005 bolo posilniť jeho účinnosť a hospodárske základy, ako aj zabezpečiť udržateľnosť verejných financií z dlhodobého hľadiska. Malo sa ňou zaistiť, aby sa vo všetkých krokoch v rámci postupu pri nadmernom deficite v plnej miere zohľadňovala najmä hospodárska a rozpočtová situácia. V tomto zmysle Pakt o stabilite a raste vytvára rámec na podporu vládnych politík zameraných na rýchle obnovenie zdravej rozpočtovej pozície so zreteľom na hospodársku situáciu.

(5)

V článku 126 ods. 5 zmluvy sa od Komisie vyžaduje, aby predložila Rade stanovisko, ak sa Komisia domnieva, že v členskom štáte existuje alebo by mohol vzniknúť nadmerný deficit. Komisia s prihliadnutím na svoju správu podľa článku 126 ods. 3 a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 126 ods. 4 dospela k záveru, že v Dánsku existuje nadmerný deficit. Komisia preto 15. júna 2010 predložila Rade takéto stanovisko týkajúce sa Dánska (3).

(6)

V článku 126 ods. 6 zmluvy sa ustanovuje, že Rada by mala zvážiť všetky pripomienky, ktoré si príslušný členský štát želá vyjadriť predtým, ako Rada po celkovom posúdení rozhodne o tom, či existuje nadmerný deficit. V prípade Dánska toto celkové posúdenie viedlo k nasledujúcim záverom.

(7)

Podľa údajov, ktoré oznámili dánske orgány v apríli 2010, sa očakávalo, že deficit verejných financií Dánska v roku 2010 dosiahne 5,4 % HDP, čím prekročí referenčnú hodnotu 3 % HDP. Plánovaný deficit sa nepribližoval k referenčnej hodnote 3 % HDP, ale plánované prekročenie referenčnej hodnoty sa môže považovať za výnimočné v zmysle zmluvy a Paktu o stabilite a raste. Došlo k tomu najmä v dôsledku prudkého hospodárskeho poklesu v zmysle zmluvy a Paktu o stabilite a raste. Podľa predpovede útvarov Komisie z jari 2010 sa predpokladá, že reálny HDP v Dánsku po prudkom poklese o 4,9 % v roku 2009 dosiahne v roku 2010 úroveň 1,6 %. Deficit v roku 2010 je dôsledkom hospodárskeho poklesu, ako aj stimulačných opatrení, ktoré v súlade s európskym plánom na oživenie hospodárstva prijali dánske orgány. Plánované prekročenie referenčnej hodnoty sa však nemôže považovať za dočasné. Podľa predpovede útvarov Komisie z jari 2010 sa očakáva, že za predpokladu nezmenenej politiky (4) by deficit v roku 2011 klesol na 4,9 % HDP. Kritérium pre deficit podľa ustanovení zmluvy nie je splnené.

(8)

Podľa údajov, ktoré oznámili dánske orgány v apríli 2010, zostáva hrubý verejný dlh v roku 2010 pod referenčnou hodnotou 60 % HDP a na úrovni 45,1 % HDP. Podľa predpovede útvarov Komisie z jari 2010 sa predpokladá, že pomer dlhu v roku 2010 bude 46 % HDP a v roku 2011 sa zvýši na 49,5 % HDP, zostane však pod úrovňou referenčnej hodnoty 60 % HDP. Kritérium dlhu podľa ustanovení zmluvy je splnené.

(9)

Podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 môžu byť v krokoch vedúcich k rozhodnutiu Rady o existencii nadmerného deficitu podľa článku 126 ods. 6 zohľadnené „významné faktory“ len vtedy, ak je v plnom rozsahu splnená dvojitá podmienka, že deficit zostane na úrovni blízko referenčnej hodnoty a že jeho prekročenie nad referenčnú hodnotu je dočasné. V prípade Dánska táto dvojitá podmienka nie je splnená. Preto sa v jednotlivých krokoch vedúcich k tomuto rozhodnutiu významné faktory nezohľadňujú,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového posúdenia vyplýva, že v Dánsku existuje nadmerný deficit.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 13. júla 2010

Za Radu

predseda

D. REYNDERS


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Všetky dokumenty týkajúce sa postupu pri nadmernom deficite pre Dánsko sa nachádzajú na nasledujúcej webovej stránke:http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

(4)  V predpovedi nezmenenej politiky sa zohľadňuje (čiastočné) ukončenie opatrení mimoriadnej povahy súvisiacich s krízou.


Top