EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0082

2010/82/: Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2010 , ktorým sa ustanovujú triedy reakcie určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o dekoračný krycí materiál na steny vo forme zvitkov a blokov [oznámené pod číslom K(2010) 397] (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 38, 11.2.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/82(1)/oj

11.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2010,

ktorým sa ustanovujú triedy reakcie určitých stavebných výrobkov na oheň, pokiaľ ide o dekoračný krycí materiál na steny vo forme zvitkov a blokov

[oznámené pod číslom K(2010) 397]

(Text s významom pre EHP)

(2010/82/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 89/106/EHS sa uvádza, že s cieľom zohľadniť rôzne úrovne ochrany stavebných prác na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni môže byť potrebné vytvoriť vo vysvetľujúcich dokumentoch triedy zodpovedajúce vlastnostiam výrobkov z hľadiska každej základnej požiadavky. Tieto dokumenty boli uverejnené ako Oznámenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom smernice 89/106/EHS (2).

(2)

V súvislosti so základnou požiadavkou bezpečnosti v prípade požiaru sa vo vysvetľujúcom dokumente č. 2 uvádza istý počet navzájom prepojených opatrení, ktoré spoločne definujú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti, ktorá sa má individuálne vypracovať v jednotlivých členských štátoch.

(3)

Vo vysvetľujúcom dokumente č. 2 sa ako jedno z týchto opatrení uvádza obmedzenie vzniku a šírenia požiaru a dymu v danej oblasti obmedzením tých vlastností stavebných výrobkov, ktoré prispievajú k úplnému rozvinutiu požiaru.

(4)

Úroveň tohto obmedzenia možno vyjadriť iba z hľadiska odlišných úrovní požiarnej odolnosti výrobkov pri ich konečnom použití.

(5)

Na základe zosúladeného riešenia sa v rozhodnutí Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň, prijal systém tried (3).

(6)

V prípade dekoračného krycieho materiálu na steny vo forme zvitkov a blokov je nevyhnutné použiť klasifikáciu ustanovenú v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7)

Reakcia mnohých stavebných výrobkov a/alebo materiálov na oheň v rámci klasifikácie ustanovenej v rozhodnutí 2000/147/ES je preukázaná a regulačným orgánom v oblasti požiarnej bezpečnosti v členských štátoch dostatočne známa, takže tieto štáty nevyžadujú skúšky danej konkrétnej funkčnej vlastnosti.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska funkčnej vlastnosti „reakcie na oheň“ bez nutnosti vykonania ďalších skúšok, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Konkrétne triedy, ktoré sa vzťahujú na rôzne stavebné výrobky a/alebo materiály v rámci klasifikácie reakcie na oheň prijatej v rozhodnutí 2000/147/ES, sa stanovujú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

V prípade potreby sa výrobky posudzujú s prihliadnutím na ich konečné použitie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14.


PRÍLOHA

V tabuľke stanovenej v tejto prílohe sa uvádzajú stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska funkčnej vlastnosti reakcie na oheň bez nutnosti vykonania skúšok.

Tabuľka

Triedy reakcie na oheň v prípade dekoračného krycieho materiálu na steny vo forme zvitkov a blokov

Výrobok (1)

Maximálna hmotnosť na jednotku plochy

(v g/m2)

Maximálna hrúbka

(v mm)

Trieda (2)

Krycí materiál na steny na báze celulózového vlákna

190

0,9

D-s3, d2

Krycí materiál na steny na báze celulózového vlákna a potiahnutý alebo potlačený polymérom

470

0,7

Krycí materiál na steny na báze zmesi celulózového a polyesterového vlákna

160

0,3

Krycí materiál na steny na báze zmesi celulózového a polyesterového vlákna a potiahnutý alebo potlačený polymérom

410

0,5

Krycí materiál na steny na báze polymérom potiahnutého vlákna

510

0,7

Krycí materiál na steny z tkaniny s podložkou z celulózového vlákna alebo celulózového a polyesterového vlákna

450

0,8

Krycí materiál na steny z penového PVC s podložkou z celulózového vlákna alebo celulózového a polyesterového vlákna

310

1,8


(1)  Výrobky v súlade s normou EN 15102 aplikované na podklad minimálne triedy A2-s1,d0 s minimálnou hrúbkou 12 mm a minimálnou hustotou 800 kg/m3 s použitím škrobu alebo škrobu/PVA, alebo celulózy/PVA; aplikácia lepidla maximálne 200 g/m2.

(2)  Trieda, tak ako je stanovená v tabuľke 1 prílohy k rozhodnutiu Komisie 2000/147/ES.


Top