EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  20. decembra 2010 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/7


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. decembra 2010

o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro

(ECB/2010/31)

(2011/15/EÚ)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 17 a 21,

keďže:

(1)

Podľa článku 17 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) Európska centrálna banka (ECB) môže na vykonávanie svojich operácií otvárať účty úverovým inštitúciám, verejnoprávnym inštitúciám a iným účastníkom trhu.

(2)

Podľa článku 21.1 a 21.2 štatútu ESCB môže ECB pôsobiť ako finančný zástupca pre inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie, ústredné vlády, iné úrady štátnej, regionálnej a miestnej správy, iné orgány alebo podniky spravované verejným právom členských štátov.

(3)

Podľa článku 1 ods. 2 rozhodnutia ECB/2007/7 z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB (1) klientmi ECB môžu byť centrálne banky.

(4)

Členské štáty, ktorých menou je euro, a akciová spoločnosť European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), ktorá je zaregistrovaná v Luxemburgu a ktorej akcionármi sú členské štáty, ktorých menou je euro, uzavreli EFSF rámcovú zmluvu. EFSF rámcová zmluva vstúpila do platnosti a nadobudla účinnosť 4. augusta 2010.

(5)

Podľa EFSF rámcovej zmluvy a stanov EFSF je úlohou EFSF poskytovať prostredníctvom zmlúv o pôžičkách (ďalej len „zmluvy o pôžičkách“) financovanie členským štátom, ktorých menou je euro, pokiaľ sa takéto členské štáty nachádzajú vo finančných ťažkostiach a s Európskou komisiou uzavreli memorandum o porozumení, ktoré obsahuje podmienečnosť poskytnutia pôžičky.

(6)

V článku 3 ods. 5 EFSF rámcovej zmluvy sa stanovuje, že vyplácanie pôžičky, ktorú EFSF poskytla členskému štátu, ktorého menou je euro, sa uskutoční prostredníctvom účtov, ktoré ECB otvorila pre EFSF a príslušný členský štát (dlžníka) na účely zmluvy o pôžičke. Rozhodnutie ECB/2010/15 z 21. septembra 2010 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro (2), obsahuje ustanovenia o otvorení hotovostného účtu v ECB na meno EFSF na účely zmlúv o pôžičkách.

(7)

Splácanie na základe zmlúv o pôžičkách sa uskutočňuje prostredníctvom hotovostných účtov, ktoré ECB otvorí na meno národnej centrálnej banky (NCB) príslušného členského štátu (dlžníka).

(8)

Je potrebné prijať ustanovenia o hotovostných účtoch, ktoré sa majú otvoriť v ECB na meno NCB príslušného členského štátu (dlžníka) na účely zmlúv o pôžičkách,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Otváranie hotovostných účtov

ECB môže na základe žiadosti NCB členského štátu (dlžníka) otvoriť hotovostné účty na meno takejto NCB na účely uskutočňovania platieb v súvislosti so zmluvou o pôžičke (ďalej len „hotovostný účet NCB“).

Článok 2

Prípustnosť platieb na hotovostných účtoch

Hotovostný účet NCB sa používa výlučne na uskutočňovanie platieb v súvislosti so zmluvou o pôžičke.

Článok 3

Prijímanie pokynov

ECB vo vzťahu k hotovostnému účtu NCB prijíma pokyny len od NCB, ktorá je majiteľom účtu.

Článok 4

Zostatok na hotovostných účtoch

Hotovostný účet NCB nesmie v žiadnom čase vykazovať záporný zostatok. Z takýchto účtov sa preto nesmú uskutočňovať žiadne platby, ktoré by prevyšovali kladný zostatok na týchto účtoch.

Článok 5

Úročenie

ECB úročí kladný zostatok, ktorý zostane na hotovostnom účte NCB cez noc, vo výške zodpovedajúcej platnej úrokovej sadzbe pre jednodňové sterilizačné obchody ECB na základe metódy „skutočný počet dní/360“.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. decembra 2010

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 58.


Top