EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  13. decembra 2010 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; Zrušil 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/56


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 13. decembra 2010

o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny

(ECB/2010/28)

(2011/22/EÚ)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 47,

keďže:

(1)

Článok 47 štatútu ESCB ustanovuje, že centrálne banky členských štátov, pre ktoré platí výnimka (ďalej len „NCB mimo eurozóny“), upísané základné imanie nesplácajú, pokiaľ Generálna rada kvalifikovanou väčšinou predstavujúcou aspoň dve tretiny upísaného základného imania Európskej centrálnej banky (ECB) a najmenej polovicu podielnikov nerozhodne, že sa musí splatiť minimálne percento ako príspevok na prevádzkové náklady ECB.

(2)

Článok 1 rozhodnutia ECB/2008/28 z 15. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (1) ustanovuje, že NCB mimo eurozóny musia splatiť 7 % svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB s účinnosťou od 1. januára 2009.

(3)

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2) ustanovuje kľúč na upisovanie základného imania ECB v súlade s článkom 29.3 štatútu ESCB a zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009 vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke v kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(4)

Podľa článku 1 rozhodnutia ECB/2010/26 z 13. decembra 2010 o zvýšení základného imania Európskej centrálnej banky (3) sa základné imanie ECB zvyšuje o 5 miliárd EUR z 5 760 652 402,58 EUR na 10 760 652 402,58 EUR s účinnosťou od 29. decembra 2010.

(5)

Zvýšenie základného imania ECB by si vyžadovalo, aby NCB mimo eurozóny splatili 7 % svojich zodpovedajúcich podielov na zvýšenom základnom imaní, hoci prevádzkové náklady ECB neodôvodňujú vyššie príspevky v absolútnom vyjadrení. Na to, aby sa predišlo takémuto zvýšenému príspevku do prevádzkových nákladov ECB zo strany NCB mimo eurozóny, je potrebné znížiť percentuálny podiel, ktorý musia NCB mimo eurozóny splatiť, aby sumy, ktoré sa majú splatiť, zostali na podobnej úrovni,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah a forma upísaného a splateného základného imania

Každá NCB mimo eurozóny splatí 3,75 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB s účinnosťou od 29. decembra 2010. S prihliadnutím na vážené podiely v kľúči základného imania stanovené v článku 2 rozhodnutia ECB/2008/23 má každá NCB mimo eurozóny upísaný a splatený podiel na základnom imaní v celkovej výške uvedenej vedľa jej názvu v nasledujúcej tabuľke:

NCB mimo eurozóny

Upísané základné imanie k 29. decembru 2010

(v EUR)

Splatené základné imanie k 29. decembru 2010

(v EUR)

Българска народна банка (Národná banka Bulharska)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Za predpokladu, že každá NCB mimo eurozóny už splatila 7 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB platného do 28. decembra 2010 na základe rozhodnutia ECB/2008/28, každá z nich splatí dodatočnú sumu uvedenú v nasledujúcej tabuľke, ktorá predstavuje rozdiel medzi splateným základným imaním uvedeným v článku 1 a sumou, ktorá bola v minulosti splatená.

NCB mimo eurozóny

(v EUR)

Българска народна банка (Národná banka Bulharska)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   NCB mimo eurozóny uhradia ECB 29. decembra 2010 sumy uvedené v odseku 1 osobitným prevodom prostredníctvom Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2).

3.   Ak NCB mimo eurozóny nemá prístup k TARGET2, prevedie sumy uvedené v odseku 1 tým, že ich pripíše na účet, ktorý včas určí ECB alebo NCB mimo eurozóny.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. decembra 2010.

2.   Rozhodnutie ECB/2008/28 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 29. decembra 2010.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2008/28 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. decembra 2010

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2009, s. 81.

(2)  Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2009, s. 66.

(3)  Pozri stranu 53 tohto úradného vestníka.


Top