EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0010(01)

2010/469/EÚ: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  19. augusta 2010 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2010/10)

Ú. v. EÚ L 226, 28.8.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2023; Zrušil 32022R1917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/469/oj

28.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 226/48


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. augusta 2010

o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie

(ECB/2010/10)

(2010/469/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 34.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) (3),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32) (4) a nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 63/2002 z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančných spoločnostiam (ECB/2001/18) (5), ustanovujú požiadavky Európskej centrálnej banky (ECB) na štatistické vykazovanie, ktoré musia spravodajské jednotky dodržiavať.

(2)

Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 ustanovuje, že ECB má právo ukladať sankcie voči spravodajským jednotkám, ktoré nesplnili požiadavky na štatistické vykazovanie stanovené v nariadeniach a rozhodnutiach ECB.

(3)

V záujme zaistenia rovnakého zaobchádzania so spravodajskými jednotkami by mala ECB prijať harmonizovaný prístup k výpočtu sankcií za porušenia požiadaviek na vykazovanie, k priestupkovému konaniu a ku každej fáze, ktorá mu predchádza,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„spravodajskou jednotkou“ sa rozumie spravodajská jednotka v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98;

2.

„peňažnou finančnou inštitúciou“ (PFI) sa rozumie peňažná finančná inštitúcia v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32);

3.

„porušením“ a „sankciou“ sa rozumejú porušenie a sankcia v zmysle článku 1 nariadenia (ES) č. 2532/98;

4.

„závažné pochybenie“ zahŕňa každé z týchto porušení požiadaviek na vykazovanie spravodajskými jednotkami:

a)

systematické vykazovanie nesprávnych údajov;

b)

systematické nespĺňanie minimálnych noriem pre revízie;

c)

zámerné nesprávne, oneskorené alebo neúplné vykazovanie;

d)

nedostatočná miera obozretnosti alebo spolupráce s príslušnou NCB alebo s ECB;

5.

„príslušnou národnou centrálnou bankou“ (príslušnou NCB) sa rozumie NCB členského štátu, v ktorého súdnej právomoci došlo k porušeniu požiadaviek;

6.

„termínom NCB“ sa rozumie termín pre prijímanie údajov od spravodajských jednotiek stanovený jednotlivými NCB.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   ECB a NCB sledujú, či spravodajské jednotky dodržiavajú minimálne normy, ktoré sú vymedzené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) a v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) a ktorých dodržiavanie je potrebné na splnenie ich vykazovacej povinnosti. V prípade ich nedodržania môžu ECB a príslušná NCB rozhodnúť o začatí fázy posudzovania a/alebo priestupkového konania podľa článku 3 ods. 1 a 2. Po ukončení priestupkového konania môže ECB uložiť sankcie v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2533/98.

2.   Sankcie možno uložiť po ukončení priestupkového konania v prípade nedodržania minimálnych noriem pre prenos (v súvislosti s včasnosťou a požiadavkami na technické vykazovanie), presnosť (v súvislosti s lineárnymi obmedzeniami a konzistentnosťou údajov v rámci intervalov vykazovania) a pojmový súlad (v súvislosti s vymedzeniami pojmov a klasifikáciami). Sankcie sa takisto uplatňujú v prípade závažného pochybenia.

Článok 3

Fáza posudzovania a priestupkové konanie

1.   Pred začatím priestupkového konania podľa nariadenia (ES) č. 2532/98 a nariadenia (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4):

a)

môže príslušná NCB, ktorá zaznamenala nedodržanie požiadaviek na vykazovanie, varovať dotknutú spravodajskú jednotku, pričom ju informuje o povahe nedodržania požiadaviek, ktoré zaznamenala, a odporučiť jej opatrenia na nápravu, ktoré je potrebné prijať na to, aby sa predišlo opakovanému nedodržaniu požiadaviek;

b)

môže ECB alebo príslušná NCB požiadať spravodajskú jednotku o každú informáciu súvisiacu s nedodržaním požiadaviek podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4);

c)

spravodajskej jednotke sa umožní podať vysvetlenie, ak sa domnieva, že k nedodržaniu došlo kvôli okolnostiam, ktoré nemohla ovplyvniť.

2.   Priestupkové konanie podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2532/98 a článku 5 nariadenia (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) môže začať buď ECB, alebo príslušná NCB. Uplatňujú sa tiež tieto pravidlá:

a)

v prípade závažného pochybenia nepredchádza priestupkovému konaniu fáza posudzovania;

b)

bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), priestupkové konanie sa začne po tom, ako príslušná NCB zaznamenala opakované nedodržiavanie požiadaviek, ibaže:

i)

ECB alebo príslušná NCB usúdi, že priestupkové konanie by sa nemalo začať, pretože v jednom alebo vo viacerých zaznamenaných prípadoch nemohla spravodajská jednotka ovplyvniť nedodržanie požiadaviek, alebo

ii)

prípadná pokuta by nedosiahla minimálnu sumu, ktorú možno uložiť ako sankciu.

3.   Ak ECB alebo príslušná NCB začne priestupkové konanie, toto konanie prebieha podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 2532/98, vrátane vydania písomného oznámenia a prijatia zdôvodneného rozhodnutia ECB.

Článok 4

Uplatňovanie sankcií

1.   Sankcie sa počítajú v dvoch fázach. Najprv sa vypočíta referenčná výška, ktorá zohľadňuje kvantitatívne aspekty. Potom sa zohľadnia okolnosti prípadu uvedené v článku 2 ods. 3 nariadenia č. 2532/98, ktoré môžu mať vplyv na skutočnú výšku sankcie.

2.   V prípade porušení, ktoré súvisia s včasnosťou, závažnosť porušenia závisí od počtu pracovných dní omeškania v porovnaní s termínom stanoveným NCB.

3.   V prípade porušení, ktoré súvisia s nepresnosťou a/alebo pojmovým súladom, závažnosť porušenia závisí od veľkosti chyby. ECB neberie do úvahy chyby zaokrúhľovania a zanedbateľné chyby. Navyše, čo sa týka pojmového súladu, bežné revízie, t. j. nesystematické revízie radov vykazovaných v rámci obdobia (mesiac alebo štvrťrok) nasledujúceho po prvom vykazovaní, sa nebudú považovať za prípady pojmového nesúladu.

4.   V článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa stanovuje maximálna výška sankcií, ktoré ECB môže uložiť spravodajským jednotkám.

5.   Ak má porušenie požiadaviek na štatistické vykazovanie za následok tiež porušenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy, sankcie za porušenie požiadaviek na štatistické vykazovanie sa neukladajú.

Článok 5

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 2010. Uplatňuje sa počnúc referenčným obdobím december 2010 na mesačné a ročné požiadavky na vykazovanie a štvrtým štvrťrokom 2010 na štvrťročné požiadavky na vykazovanie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. augusta 2010

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.

(5)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 24.


Top