EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. mája 2010 o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 124/8


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. mája 2010

o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi

(ECB/2010/5)

(2010/281/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek, článok 3.1 a článok 18.1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 18.1 štatútu ESCB môžu národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „NCB eurozóny“) a Európska centrálna banka (ECB) (ďalej spoločne len „centrálne banky Eurosystému“) obchodovať na finančných trhoch okrem iného s obchodovateľnými cennými papiermi v rámci priamych nákupov a predajov.

(2)

Rada guvernérov 9. mája 2010 rozhodla a verejne oznámila, že vzhľadom na súčasné výnimočné okolnosti na finančných trhoch, ktoré sa vyznačujú výrazným napätím v niektorých trhových segmentoch, ktoré narúša fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky a tým aj účinný výkon menovej politiky zameranej na strednodobú cenovú stabilitu, by sa mal zaviesť dočasný program pre trhy s cennými papiermi (ďalej len „program“). Na základe tohto programu môžu NCB eurozóny podľa svojich percentuálnych podielov v kľúči na upisovanie základného imania ECB, ako aj ECB v priamom kontakte so zmluvnými stranami uskutočňovať priame intervencie na trhoch s verejnými a súkromnými dlhovými cennými papiermi v eurozóne.

(3)

Program je súčasťou jednotnej menovej politiky Eurosystému a bude sa uplatňovať dočasne. Cieľom programu je odstrániť poruchy vo fungovaní trhov s cennými papiermi a obnoviť náležité pôsobenie transmisného mechanizmu menovej politiky.

(4)

Rada guvernérov rozhodne o rozsahu intervencií. Rada guvernérov prihliadla na vyhlásenie vlád členských štátov eurozóny, podľa ktorého „prijmú všetky potrebné opatrenia na splnenie svojich rozpočtových cieľov v tomto i v nasledujúcich rokoch v súlade s postupom pri nadmernom deficite“, a na konkrétne dodatočné záväzky, ktoré vlády niektorých členských štátov eurozóny prijali na urýchlenie rozpočtovej konsolidácie a zabezpečenie udržateľnosti svojich verejných financií.

(5)

Ako súčasť jednotnej menovej politiky Eurosystému by sa mal priamy nákup akceptovateľných obchodovateľných dlhových nástrojov centrálnymi bankami Eurosystému v rámci tohto programu vykonávať v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zavedenie programu pre trhy s cennými papiermi

Centrálne banky Eurosystému môžu za podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí nakupovať: a) akceptovateľné obchodovateľné dlhové nástroje vydané ústrednými vládami alebo verejnoprávnymi subjektmi členských štátov, ktorých menou je euro, na sekundárnych trhoch a b) akceptovateľné obchodovateľné dlhové nástroje vydané subjektmi súkromného práva registrovanými v eurozóne na primárnych a sekundárnych trhoch.

Článok 2

Kritériá akceptovateľnosti dlhových nástrojov

Obchodovateľné dlhové nástroje sú akceptovateľné pre priame nákupy na základe tohto programu, ak spĺňajú každé z nasledujúcich kritérií: a) sú denominované v eurách a b) sú vydané buď i) ústrednými vládami alebo verejnoprávnymi subjektmi členských štátov, ktorých menou je euro, alebo ii) inými subjektmi registrovanými v eurozóne, a spĺňajú kritériá akceptovateľnosti aktív ustanovené v kapitole 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1).

Článok 3

Akceptovateľné zmluvné strany

V rámci tohto programu sú akceptovateľnými zmluvnými stranami: a) zmluvné strany, ktoré sú akceptovateľné pre operácie menovej politiky Eurosystému, ako je vymedzené v oddiele 2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7, a b) akékoľvek iné zmluvné strany, ktoré centrálna banka Eurosystému využíva na investovanie svojich investičných portfólií v eurách.

Článok 4

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. mája 2010

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.


Top