EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10. mája 2010 o správe združených dvojstranných pôžičiek v prospech Helénskej republiky a o zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2007/7 (ECB/2010/4

OJ L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/24


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 10. mája 2010

o správe združených dvojstranných pôžičiek v prospech Helénskej republiky a o zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2007/7

(ECB/2010/4)

(2010/275/EÚ)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 132,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 17 a 21,

keďže:

(1)

Podľa článku 17 štatútu ESCB na vykonávanie svojich operácií môže Európska centrálna banka (ECB) otvárať účty úverovým inštitúciám, verejnoprávnym inštitúciám a iným účastníkom trhu.

(2)

Podľa článku 21.1 a 21.2 štatútu ESCB môže ECB pôsobiť ako finančný zástupca pre inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie, ústredné vlády, regionálne, miestne alebo iné verejné orgány, iné subjekty spravované verejným právom alebo verejnoprávne podniky členských štátov.

(3)

Členské štáty, ktorých menou je euro (okrem Helénskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko), a KfW, ktorá koná vo verejnom záujme a v súlade s pokynmi Spolkovej republiky Nemecko a ktorej Spolková republika Nemecko poskytuje záruku (ďalej len „veritelia“), podpísali s Helénskou republikou (ďalej len „dlžník“) a Bank of Greece, ktorá dlžníka zastupuje, dohodu o mechanizme pôžičiek (ďalej len „dohoda o mechanizme pôžičiek“).

(4)

Členské štáty, ktorých menou je euro, okrem Helénskej republiky podpísali medzi sebou dohodu medzi veriteľmi (ďalej len „dohoda medzi veriteľmi“), ktorou zverili Európskej komisii správu združených dvojstranných pôžičiek poskytnutých na základe dohody o mechanizme pôžičiek.

(5)

Na základe dohody medzi veriteľmi členské štáty, ktorých menou je euro, okrem Helénskej republiky splnomocňujú Európsku komisiu na organizovanie združených dvojstranných pôžičiek Helénskej republike a na ich zastupovanie pri správe týchto pôžičiek. Podľa článku 3 dohody medzi veriteľmi je Európska komisia oprávnená v mene veriteľov otvoriť v ECB účet, ktorý slúži na uskutočňovanie všetkých platieb v mene veriteľov a dlžníka v súvislosti s dohodou o mechanizme pôžičiek. Dohoda medzi veriteľmi obsahuje potrebné ustanovenia o čerpaní a splácaní pôžičiek.

(6)

Je potrebné prijať ustanovenia o hotovostnom účte, ktorý sa má v ECB otvoriť s cieľom umožniť plnenie dohody o mechanizme pôžičiek a dohody medzi veriteľmi.

(7)

Podľa článku 1 ods. 2 rozhodnutia ECB/2007/7 z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET 2-ECB (1) môžu byť klientmi ECB len centrálne banky a európske a medzinárodné inštitúcie. Plnenie dohody o mechanizme pôžičiek a dohody medzi veriteľmi si vyžaduje rozšírenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť klientmi ECB,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie rozhodnutia ECB/2007/7

V článku 1 rozhodnutia ECB/2007/7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Klientmi ECB môžu byť len centrálne banky, európske a medzinárodné organizácie, a ak o tom rozhodne ad hoc Rada guvernérov, ústredné vlády členských štátov Európskej únie alebo verejnoprávne subjekty ustanovené týmito ústrednými vládami za ich zástupcov.“

Článok 2

Otvorenie účtu

V súvislosti s dohodou o mechanizme pôžičiek a na žiadosť Európskej komisie ECB otvorí účet na meno veriteľov.

Článok 3

Prijímanie platieb na účet a vykonávanie platieb z účtu

ECB prijíma na účet na meno veriteľov a vykonáva z tohto účtu len tie platby, ktoré vyplývajú z dohody o mechanizme pôžičiek.

Článok 4

Prijímanie pokynov

Vo vzťahu k účtu na meno veriteľov ECB prijíma len pokyny Európskej komisie a koná na ich základe. ECB neprijíma žiadne pokyny od jednotlivých veriteľov.

Článok 5

Úročenie

ECB úročí zostatok na účte na meno veriteľov vo výške platnej jednodňovej sterilizačnej sadzby ECB na základe metódy „skutočný počet dní/360“.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. mája 2010.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. mája 2010

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 71.


Top