EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1278

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1278/2009 z  22. decembra 2009 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých výrobkov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2010

OJ L 344, 23.12.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1278/oj

23.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1278/2009

z 22. decembra 2009

o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých výrobkov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2813/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o poskytovaní pomoci súkromnému skladovaniu určitých produktov rybolovu (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Táto pomoc by nemala prevyšovať súčet technických a finančných nákladov zaznamenaných v EÚ počas rybárskeho roka predchádzajúceho príslušnému roku.

(2)

Na odradenie od dlhodobého skladovania, skrátenie platobných lehôt a na zníženie zaťaženia kontrolami by sa pomoc na súkromné uskladnenie mala vyplácať v jednej jedinej splátke.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade s riadiacim výborom pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2010 je výška pomoci uvedená v článku 25 nariadenia (ES) č. 104/2000 týkajúca súkromného skladovania výrobkov uvedených v prílohe II k uvedenému nariadeniu takáto:

:

prvý mesiac

:

219 EUR na tonu

:

druhý mesiac

:

0 EUR na tonu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 30.


Top