EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1266

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1266/2009 zo 16. decembra 2009 , ktorým sa po desiatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (ES) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Text s významom pre EHP)

OJ L 339, 22.12.2009, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 193 - 213

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Zrušil 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1266/oj

22.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1266/2009

zo 16. decembra 2009,

ktorým sa po desiatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (ES) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85 sa požaduje, aby záznamové zariadenie v cestnej doprave bolo z hľadiska konštrukcie, testovania, inštalácie a používania v súlade s požiadavkami prílohy I, IB a II k uvedenému nariadeniu.

(2)

V článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 sa uvádza, že členský štát udelí typové schválenie akémukoľvek typu digitálneho tachografu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe IB k nariadeniu Rady.

(3)

V článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 sa vyžaduje, aby sa záznamové zariadenie inštalovalo a používalo v príslušných vozidlách registrovaných v členskom štáte.

(4)

V prílohe IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 sa stanovujú technické špecifikácie pre konštrukciu, testovanie, inštaláciu a kontrolu digitálneho tachografu.

(5)

Na účely skvalitnenia a zlepšenia digitálneho tachografu s cieľom znížiť administratívnu záťaž v rámci priemyslu a zabezpečiť bezpečné informovanie o čase jazdy a dobe odpočinku pre dopravné spoločnosti a vnútroštátne kontrolné orgány, je nevyhnutné prispôsobiť technickému pokroku prílohu IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85.

(6)

Súčasné nariadenie nezabraňuje členským štátom udeľovať typové schválenie zariadeniu, ktoré spĺňa stanovené požiadavky ešte pred dátumom jeho uplatňovania, aby bolo možné rýchlo uviesť na trh bezpečnejšie záznamové zariadenie. Súčasné nariadenie členským štátom nezabraňuje ani udeľovať typové schválenie softvéru, ktorým sa aktualizujú existujúce digitálne tachografy, aby spĺňali požiadavky uvedené v nariadení.

(7)

Podľa súčasného nariadenia sa nevyžaduje nahradenie funkčného digitálneho tachografu inštalovaného pred dátumom uplatňovania nariadenia.

(8)

Výrobcovia digitálnych tachografov deklarovali, že prístup k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva, ktoré by mohli poskytnúť podstatný úžitok, sa udelí všetkým stranám za podmienok na základe spravodlivosti, primeranosti, nediskriminácie a vzájomnosti.

(9)

S cieľom uľahčiť krížovú homologizáciu jednotlivých typovo schválených komponentov a zabezpečiť, aby sa novým výrobcom digitálnych záznamových tachografov alebo ich prvkov nebránilo vstupovať na trh, je nevyhnutné, aby sa na technické rozhrania medzi rôznymi komponentmi vzťahovali medzinárodné normy.

(10)

S cieľom pomôcť dopravným spoločnostiam a podnikom pri plnení ich povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2), by sa mal počet podnikových blokovaní zvýšiť.

(11)

Na zabezpečenie riadneho výkonu kontrol vozidiel a identifikácie vodičov by sa do digitálnych tachografov mala zahrnúť širšia škála znakov.

(12)

Aby odvetvie, výrobcovia a kontrolné orgány mohli lepšie identifikovať súčasných výrobcov na trhu, ako aj rozlíšiť krajiny a príslušné kódy na základe znakov používaných na vozidlách v rámci medzinárodnej dopravy podľa Viedenského dohovoru Organizácie Spojených národov o cestnej doprave z roku 1968, skúšobňa zodpovedná za vykonávanie skúšok interoperability by mala viesť príslušné zoznamy a uverejniť ich na verejnej webovej stránke.

(13)

V záujme pomôcť dopravným podnikom splniť právne povinnosti týkajúce sa ukladania príslušných informácií na účely presadzovania právnych predpisov, by sa mali ustanoviť spoločné špecifikácie skúšok papiera na výpisy používané pri udeľovaní typového schválenia.

(14)

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia, ako aj nákladov prevádzkovateľov a vodičov pri používaní digitálneho tachografu, by sa mali zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa inštalácie, aktivácie, kalibrácie a kontroly zariadenia, pričom by sa mali zamerať konkrétne iba na vozidlá používanie na jazdu, na ktoré sa vzťahujú pravidlá týkajúce sa počtu hodín najazdených vodičmi stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (3).

(15)

Počas pravidelných kontrol alebo pri iných príležitostiach, keď je potrebné záznamové zariadenie odskúšať, kalibrovať, opraviť alebo skontrolovať, by dielne mali odskúšať zariadenie, či sa v ňom nenachádzajú alebo nepoužívajú manipulačné zariadenia, a mali by viesť záznamy o takýchto prípadoch vrátane chýbajúcich alebo porušených plomb.

(16)

Prípady prekročenia rýchlosti by mali automaticky zaznamenávať iba digitálne tachografy vo vozidlách, ktoré patria do kategórie M2, M3, N2 alebo N3 podľa prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (4).

(17)

Na základe správy Spoločného výskumného centra (Správa o útokoch na bezpečnosť digitálneho tachografu a o riziku spojenom so zavedením adaptérov, ktorými majú byť vybavené ľahké úžitkové vozidlá) by sa mala výmena elektronických dát medzi zdrojom pohybu vozidla a snímačom pohybu chrániť pred manipuláciou (napr. používanie magnetov) a údaje o pohybe vozidla by sa mali potvrdiť z ďalších, nezávislých vnútorných a externých zdrojov.

(18)

Pre integritu a dôveryhodnosť zabezpečenia systému digitálneho tachografu je podstatné zaistiť, aby tachografové karty vydávané vodičom boli jedinečné. S cieľom zabrániť vodičom používať alebo vlastniť viac ako jednu platnú kartu by mala medzi členskými štátmi prebiehať elektronická výmena údajov.

(19)

Malo by sa zjednodušiť a objasniť rozhranie človek-stroj na manuálne zadávanie činností, keď sa vodiči nachádzajú mimo svojho vozidla a počas tejto doby nie sú schopní nahrať svoje činnosti na svoje karty vodiča.

(20)

Pre vodičov je užitočné mať na displeji digitálneho tachografu zobrazené dodatočné, voliteľné informácie a zvoliť si nezobrazovanie varovaní vtedy, keď sa s vozidlom jazdí mimo pôsobnosť pravidiel.

(21)

Čas potrebný na stiahnutie údajov zo záznamového zariadenia by sa mal znížiť prostredníctvom skvalitnenia technických rozhraní.

(22)

S cieľom zachovať dôveryhodnosť systému v situácii, keď sa v súčasnosti používané bezpečnostné mechanizmy stanú zastarané, sú potrebné núdzové opatrenia na zaistenie pokračovania procesu typového schvaľovania tachografických zariadení.

(23)

Aby sa zabezpečilo, že pri cestných kontrolách je možné určiť spôsob jazdy a „skutočné“ jazdné záznamy, mal by sa zjednodušiť výpočet času jazdy a zaokrúhľovanie doby činnosti na jednu minútu.

(24)

Opatrenia prijaté v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru vytvoreného podľa článku 18 nariadenia (EHS) č. 3821/85.

(25)

Nariadenie (EHS) č. 3821/85 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2011. Body 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 a 13 prílohy sa však uplatňujú od 1. októbra 2012 a body 7.2, 7.3 a 7.5 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2009

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 sa mení a dopĺňa takto:

1.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY I (DEFINÍCIE)

1.1

Definícia f) sa nahrádza takto:

„f)   ‚kalibrácia‘ znamená: aktualizácia alebo potvrdenie parametrov vozidla uložených v dátovej pamäti. Parametre vozidla zahŕňajú identifikáciu vozidla (VIN, VRN a členský štát registrácie) a charakteristiky vozidla (w, k, l, rozmer pneumatík, nastavenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť (ak je), aktuálny UTC čas, aktuálny stav počítadla kilometrov);

Každá aktualizácia alebo potvrdenie UTC času sa považuje iba za nastavenie času a nie za kalibráciu pod podmienkou, že nie je v rozpore s požiadavkou 256.

kalibrovanie záznamového zariadenia si vyžaduje použitie dielenskej karty;“

1.2

Definícia l) sa nahrádza takto:

„l)   ‚podniková karta‘ znamená: tachografovú kartu vydanú orgánmi členského štátu vlastníkovi alebo držiteľovi vozidiel vybavených záznamovým zariadením;

Podniková karta identifikuje podnik a umožňuje zobrazovanie, sťahovanie a tlač dát uložených v záznamovom zariadení, ktoré bolo týmto podnikom zablokované, alebo ktoré nebolo zablokované žiadnym podnikom.“

1.3

Definícia s) sa nahrádza takto:

„s)   ‚sťahovanie‘ znamená: kopírovanie, spolu s digitálnym podpisom, časti alebo úplnej sady dát uložených v dátovej pamäti vozidla alebo v pamäti tachografovej karty, pri ktorej sú tieto dáta potrebné na zistenie súladu s ustanoveniami podľa nariadenia (ES) č. 561/2006.

Výrobcovia digitálnych tachografových jednotiek vo vozidle a výrobcovia zariadenia určeného na sťahovanie dátových súborov prijmú všetky primerané opatrenia a zabezpečia, aby sťahovanie týchto údajov spôsobovalo dopravným podnikom alebo vodičom čo najmenšie časové straty.

Sťahovaním sa nesmú meniť alebo vymazať žiadne uložené dáta. Sťahovanie súboru s podrobnými dátami o rýchlosti nemusí byť potrebné na určenie súladu s nariadením (ES) č. 561/2006, ale môže sa použiť na iné účely ako vyšetrovanie nehody.“

1.4

V poznámke pod čiarou 1 sa k definíciám „n“ a „p“ dopĺňa tento odsek:

„Ak sú tieto definície zastarané z dôvodu ich aktualizácie v iných príslušných právnych predpisoch, môžu sa namiesto nich použiť alternatívne spôsoby výpočtu nepretržitého času vedenia vozidla a kumulovaného času prestávok“.

2.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY II (VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY)

2.1

Za požiadavku 001 sa vkladá táto nová požiadavka:

Požiadavka 001a Rozhranie medzi snímačmi pohybu a jednotkami vozidla musí byť v súlade s normou ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006“.

2.2

Požiadavka 010 sa mení a dopĺňa takto:

Tretia zarážka sa zrušuje.

Posledná zarážka sa nahrádza takto:

„Funkcia sťahovanie nie je k dispozícii v režime prevádzky (s výnimkou uvedenou v požiadavke 150), a s výnimkou sťahovania karty vodiča, ak v jednotke vozidla nie je vložená žiadna iná karta.“

2.3

Druhá zarážka požiadavky 011 sa nahrádza takto:

„—

v režime podniku, údaje vzťahujúce sa k vodičovi (požiadavky 081, 084 a 087) sa môžu poskytnúť len za časové úseky, pri ktorých neexistuje blokovanie, alebo ktoré nie sú zablokované iným podnikom (identifikovaným prvými 13 číslicami čísla podnikovej karty).“

3.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY III (FUNKCIE A POŽIADAVKY)

3.1

Za požiadavku 019 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 019a Na zistenie manipulácie s pohybovými dátami sa informácie zo snímača pohybu potvrdia informáciami o pohybe vozidla získanými z jedného alebo viacerých zdrojov nezávislých na snímači pohybu.“

3.2

Požiadavka 028 sa nahrádza takto:

Požiadavka 028 UTC dátum a čas sa používajú pre dátumové údaje záznamového zariadenia (zaznamenávanie, výmena dát) a pre všetky výpisy uvedené v doplnku 4 ‚Výpisy‘ “

3.3

Požiadavka 029 sa nahrádza takto:

Požiadavka 029 Aby bolo možné udať miestny čas, musí sa dať meniť viditeľný časový údaj v polhodinových krokoch. Neumožňuje sa žiadny iný posun, s výnimkou záporných a kladných násobkov polhodiny.“

3.4

Požiadavka 040 sa zrušuje.

3.5

Požiadavka 038, požiadavka 041 a požiadavka 042 sa nahrádzajú takto:

Požiadavka 038 Prvá zmena činnosti na ODPOČINOK alebo POHOTOVOSŤ do 120 sekúnd po automatickej zmene na PRÁCA v dôsledku zastavenia vozidla sa považuje za zmenu, ktorá nastala v dobe státia vozidla (preto je možné, že sa zruší zmena na PRÁCA).“

Požiadavka 041 Ak je k určitému časovému okamihu v rámci jednej kalendárnej minúty registrovaná počas bezprostredne predchádzajúcej a bezprostredne nadchádzajúcej minúty činnosť VEDENIE, celá minúta sa berie ako VEDENIE.“

Požiadavka 042 Pre kalendárnu minútu, ktorá sa nepovažuje za VEDENIE podľa predchádzajúcej požiadavky 041, sa celá minúta priraďuje k tej činnosti, ktorá v priebehu minúty trvala najdlhšie (alebo k poslednej z rovnako dlhých činností).“

3.6

Požiadavky 050, 050a a 050b sa nahrádzajú takto:

Požiadavka 050 Pomocou príkazov v menu musí byť možné vložiť dáta o miestach, kde sa denný pracovný čas začína a/alebo končí. Ak sa v rámci jednej kalendárnej minúty zadáva viac ako jeden takýto údaj, zostane zaznamenané iba posledné miesto začatia práce a posledné miesto ukončenia práce v rámci tejto doby.“

Požiadavka 50a Pri vložení karty vodiča (alebo dielenskej karty), a iba v tomto čase, záznamové zariadenie umožňuje manuálne zadávanie činností. V prípade potreby musí byť možné manuálne zadávanie pri prvom vložení predtým nepoužitej karty vodiča (alebo dielenskej karty).

Činnosti sa manuálne zadávajú s použitím miestneho času a dátových hodnôt časovej zóny (posun UTC času) aktuálne nastavených pre jednotku vozidla.

Pri vložení karty vodiča alebo dielenskej karty sa držiteľovi karty zobrazí:

dátum a čas jeho posledného vytiahnutia karty;

Voliteľne: Posun miestneho času aktuálne stanovený pre jednotku vozidla

Musí byť možné zadávať činnosti s týmito obmedzeniami:

Druh činnosti je PRÁCA, POHOTOVOSŤ alebo PRESTÁVKA/ODPOČINOK.

Čas začatia a skončenia každej činnosti sa nachádza iba v rámci doby medzi posledným vytiahnutím karty a jej aktuálnym vložením.

Neumožňuje sa vzájomné časové prekrývanie jednotlivých činností.

Postup manuálneho zadávania činností musí zahŕňať toľko po sebe idúcich krokov, koľko je potrebných na stanovenie druhu, času začatia a času skončenia každej činnosti. V ktorejkoľvek časti doby medzi posledným vytiahnutím karty a aktuálnym vložením karty musí mať držiteľ karty možnosť neuviesť žiadnu z činností.

Počas manuálneho zadávania spojeného s vložením karty musí mať držiteľ možnosť zadať prípadne:

miesto, kde sa skončil predchádzajúci denný pracovný čas a príslušný čas (ak nedošlo k zadaniu pri poslednom vytiahnutí karty);

miesto, kde sa začína aktuálny denný pracovný čas a príslušný čas.

Ak sa zadáva nejaké miesto, musí sa zaznamenať na príslušnej tachografovej karte.

Manuálne zadávanie sa preruší, ak:

sa karta vytiahne alebo

sa vozidlo pohybuje a karta je v slote vodiča.

Povolené sú aj ďalšie prerušenia, napr. vypršanie časového limitu po určitej dobe nečinnosti používateľa. V prípade prerušenia manuálneho zadávania záznamové zariadenie overí všetky vykonané úplné zápisy miesta a činnosti (tie, ktoré majú buď jednoznačné miesto a čas, alebo druh činnosti, čas začatia a skončenia).

Ak počas manuálneho zadávania činností pre predtým vloženú kartu dôjde k vloženiu druhej karty vodiča alebo dielenskej karty, musí byť povolené ukončiť manuálne zadávanie pre túto predtým vloženú kartu skôr, ako sa začne manuálne zadávanie pre druhú kartu.

Držiteľ karty musí mať možnosť manuálne zadávať údaje podľa tohto minimálneho postupu:

Manuálne zadávanie činností v chronologickom poradí pre obdobie medzi posledným vytiahnutím karty a aktuálnym vložením karty.

Čas začatia prvej činnosti sa nastaví na čas vytiahnutia karty. Pri každom nasledujúcom zadaní sa čas začiatku prestaví tak, aby nasledoval bezprostredne po čase skončenia predchádzajúceho zadania. Pre každú činnosť sa zvolí druh činnosti a čas skončenia.

Tento postup sa skončí vtedy, keď sa čas skončenia manuálne zadanej činnosti zhoduje s časom vloženia karty. Záznamové zariadenie môže potom umožniť držiteľovi karty zmeniť každú manuálne zadanú činnosť, a to do okamihu potvrdenia prostredníctvom konkrétneho príkazu. Po tomto okamihu sa zakazuje akákoľvek úprava.“

Požiadavka 50b Záznamové zariadenie musí v reálnom čase vodičovi umožniť zápis týchto dvoch špecifických podmienok:

‚ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE‘ (začiatok, koniec)

‚PREVOZ PREVOZNOU LOĎOU/VLAKOM‘

Pri otvorenej podmienke ‚ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE‘ nesmie nastať podmienka ‚PREVOZ PREVOZNOU LOĎOU/VLAKOM‘.

Ak je karta vodiča vložená alebo vytiahnutá, musí záznamové zariadenie automaticky uzavrieť otvorenú podmienku ‚ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE‘.

Pri otvorenej podmienke ‚ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE SA NEVYŽADUJE‘ nesmie dôjsť k týmto udalostiam a varovaniam:

Vedenie bez príslušnej karty

Varovania týkajúce sa nepretržitého času vedenia.“

3.7

Požiadavka 065 sa nahrádza takto:

Požiadavka 065 Táto udalosť sa spustí pri každom prekročení. Táto udalosť sa vzťahuje iba na vozidlá, ktoré patria do kategórie M2, M3, N2 alebo N3 podľa prílohy II k smernici 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.“

3.8

Za požiadavku 067 sa vkladá táto požiadavka:

„9.9 bis.   Udalosť ‚Nesúlad údajov o pohybe vozidla‘

Požiadavka 067a Táto udalosť sa takisto aktivuje, keď nulová nameraná rýchlosť je v rozpore s údajmi o pohybe aspoň z jedného nezávislého zdroja po neprerušovanú dobu dlhšiu ako jedna minúta.

Požiadavka 067b Ak môže jednotka vozidla prijímať alebo získavať hodnoty rýchlosti z externého nezávislého zdroja údajov o pohybe, táto udalosť sa môže takisto aktivovať, ak tieto hodnoty rýchlosti sú vo významnom rozpore s hodnotami získanými z rýchlostného signálu snímača pohybu po dobu dlhšiu ako jedna minúta.“

3.9

V požiadavke 094 sa za udalosť „pohybová dátová chyba“ vkladá tento riadok:

Nesúlad údajov

Najdlhšie trvajúca udalosť za každý z 10 posledných dní výskytu

5 najdlhšie trvajúcich udalostí počas posledných 365 dní

dátum a čas začiatku udalosti,

dátum a čas konca udalosti,

Typ a číslo karty, členský štát, ktorý vydal akúkoľvek kartu vloženú na začiatku a/alebo na konci udalosti,

počet podobných udalostí v tento deň.

3.10

Požiadavka 104 sa nahrádza takto:

Požiadavka 104 Záznamové zariadenie musí zaznamenať a uložiť vo svojej dátovej pamäti nasledovné dáta vzťahujúce sa k 255 najnovším podnikovým blokovaniam:

dátum a čas zablokovania,

dátum a čas odblokovania,

číslo podnikovej karty a členský štát, ktorý kartu vydal,

Názov a adresa podniku.

Údaje, ktoré boli predtým zablokované blokovaním odstráneným z pamäti v dôsledku uvedeného limitu, sa považujú za nezablokované.“

3.11

Za požiadavku 109a sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 109b Udalosť ‚Nesúlad údajov o pohybe vozidla‘ sa nesmie uložiť na kartu vodiča ani na dielenské karty.“

3.12

Požiadavka 114a sa nahrádza takto:

Požiadavka 114a Displej podporuje znaky uvedené v doplnku 1, kapitole 4 ‚Súbory znakov‘. Displej môže používať zjednodušené piktogramy (napr. znaky so znamienkami môžu byť zobrazované bez znamienok, alebo malé písmená môžu byť zobrazované ako veľké písmená).“

3.13

Požiadavka 121 sa nahrádza takto:

Požiadavka 121 Keď nemusia byť zobrazené žiadne iné informácie, záznamové zariadenie musí štandardne zobraziť toto:

miestny čas (ako výsledok času UTC + posun nastavený vodičom),

režim činnosti,

súčasná činnosť vodiča a súčasná činnosť druhého vodiča.

Informácie vzťahujúce sa k vodičovi:

ak jeho súčasná činnosť je VEDENIE, jeho aktuálny nepretržitý čas vedenia vozidla a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok,

ak jeho súčasná činnosť nie je VEDENIE, aktuálny čas trvania tejto inej činnosti (od času, kedy bola zvolená) a jeho aktuálny kumulovaný čas prestávok.“

3.14

Požiadavka 127 sa nahrádza takto:

Požiadavka 127 Na požiadanie musí byť možné selektívne zobraziť:

čas UTC a dátum, ako aj posun miestneho času,

obsah každého zo šiestich výpisov v rovnakom formáte, v akom sú samotné výpisy,

nepretržitý čas vedenia a kumulovaný čas prestávok vodiča,

nepretržitý čas vedenia a kumulovaný čas prestávok druhého vodiča,

kumulovaný čas vedenia vodiča za predchádzajúci a prebiehajúci týždeň,

kumulovaný čas vedenia druhého vodiča za predchádzajúci a prebiehajúci týždeň,

Nepovinné:

aktuálny čas trvania činnosti druhého vodiča (od času, kedy bola zvolená).

kumulovaný čas vedenia vodiča za prebiehajúci týždeň,

kumulovaný čas vedenia vodiča počas prebiehajúceho denného pracovného času,

kumulovaný čas vedenia druhého vodiča počas prebiehajúceho denného pracovného času.“

3.15

Požiadavka 133a sa nahrádza takto:

Požiadavka 133a Tlačiareň podporuje znaky uvedené v doplnku 1, kapitole 4 ‚Súbory znakov‘.“

3.16

Požiadavka 136 sa nahrádza takto:

Požiadavka 136 Papier výpisu používaný v záznamovom zariadení musí mať relevantnú značku typového schválenia a údaj o type(-och) záznamového zariadenia, v ktorom sa môže používať.“

3.17

Za požiadavku 136 sa vkladajú tieto požiadavky:

Požiadavka 136a V normálnych podmienkach uloženia vzhľadom na intenzitu svetla, vlhkosť a teplotu, musia zostať výpisy aspoň dva roky zreteľne čitateľné a identifikovateľné.

Požiadavka 136b Papier výpisu musí spĺňať aspoň tie špecifikácie skúšok papiera, ktoré sú stanovené na webovej stránke skúšobne poverenej výkonom skúšok interoperability podľa požiadavky 278.

Požiadavka 136c K akejkoľvek zmene alebo doplneniu, ako aj k aktualizácii špecifikácií uvedených v predchádzajúcom odseku môže dôjsť až potom, čo sa poverená skúšobňa spolu s orgánmi vykonávajúcimi typové schválenie poradila s výrobcom jednotky vozidla s typovo schváleným digitálnym tachografom.“

3.18

Požiadavka 141 sa nahrádza takto:

Požiadavka 141 Záznamové zariadenie musí varovať vodiča 15 minút pred prekročením maximálneho povoleného nepretržitého času vedenia vozidla a pri prekročení tohto času.“

3.19

Požiadavka 145 sa nahrádza takto:

Požiadavka 145 V druhom prípade musí mať symbol ‚T‘.“

3.20

Za požiadavku 161 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 161a Snímače pohybu musia buď:

reagovať na magnetické pole, ktoré ruší zisťovanie pohybu vozidla. Za takýchto okolností jednotka vozidla zaznamená a uloží poruchu snímača (požiadavka 070); alebo

musí mať snímací prvok, ktorý je chránený pred magnetickými poľami alebo je voči nim odolný.“

4.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY V (MONTÁŽ)

4.1

V požiadavke 239 sa dopĺňa táto veta:

„Dodávka súčastí záznamového zariadenia, ktoré súvisia s bezpečnosťou, sa môže obmedziť, ak sa to vyžaduje počas bezpečnostnej certifikácie.“

4.2

Požiadavka 243 sa nahrádza takto:

Požiadavka 243 Výrobcovia vozidla alebo montéri musia aktivovať namontované záznamové zariadenie najneskôr predtým, než sa vozidlo použije v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006.“

4.3

Požiadavka 248 a požiadavka 249 sa nahrádzajú takto:

Požiadavka 248 Po montáži nasleduje kalibrácia. Prvá kalibrácia nemusí nutne zahŕňať zadanie registračného čísla vozidla (VRN), ak ho schválená dielňa vykonávajúca kalibráciu nepozná. Za týchto okolností a iba v tomto čase je možné, aby vlastník vozidla zadal číslo VRN s použitím podnikovej karty pred používaním vozidla v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 (napr. s použitím príkazov v príslušnom menu rozhrania človek-stroj vo vozidle) (1). Všetky aktualizácie alebo potvrdenie tohto zadania sú možné iba s použitím dielenskej karty.“

Požiadavka 249 Potom, ako bolo záznamové zariadenie skontrolované pri montáži, pripevní sa na záznamové zariadenie montážny štítok, ktorý musí byť zreteľne viditeľný a ľahko prístupný. V prípadoch, keď to nie je možné, sa tento štítok pripevní na ‚B‘ stĺpik vozidla tak, aby bol zreteľne viditeľný. V prípade vozidiel, ktoré nemajú ‚B‘ stĺpik sa montážny štítok pripevní na rám dverí na strane vodiča a v každom prípade musí byť zreteľne viditeľný.

Po každej prehliadke vykonanej schváleným montérom alebo dielňou sa namiesto predchádzajúceho štítku pripevní nový.“

4.4

V požiadavke 250 sa šiesta zarážka nahrádza takto:

„dátum, kedy bol meraný charakteristický koeficient vozidla a účinný obvod pneumatík kolies“

4.5

Za požiadavku 250 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 250a Iba v prípade vozidiel kategórie M1 a N1, a iba pri tých, na ktorých je namontovaný adaptér v súlade s nariadením (ES) č. 68/2009 (2), a vtedy, keď nie je možné uviesť všetky nevyhnutné informácie podľa požiadavky 250, sa môže použiť druhý, dodatočný štítok. V takýchto prípadoch musí tento dodatočný štítok obsahovať aspoň posledné štyri zarážky uvedené v požiadavke 250.

Ak sa tento druhý dodatočný štítok použije, musí sa pripevniť vedľa, alebo blízko prvého hlavného štítka uvedeného v požiadavke 250, pričom musí mať tú istú úroveň ochrany. Druhý štítok musí takisto obsahovať meno, adresu alebo obchodný názov schváleného montéra alebo dielne, ktorá vykonala montáž, ako aj dátum montáže.“

5.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY VI (KONTROLY)

5.1

Požiadavka 257 sa mení a dopĺňa takto:

Štvrtá zarážka sa nahrádza takto: „– prítomnosť montážneho štítku podľa požiadavky 250 a popisného štítku podľa požiadavky 169“ a dopĺňa sa táto zarážka: „ – neexistencia manipulačných prístrojov pripojených na zariadenie.“

5.2

Za požiadavku 257 sa vkladajú tieto požiadavky:

Požiadavka 257a Ak sa zistilo, že od vykonania poslednej kontroly došlo k výskytu jednej z udalostí uvedených v kapitole III odsek 9 (Zistenie udalostí a/alebo porúch), ktorú výrobcovia tachografu a/alebo vnútroštátne orgány považujú za takú, ktorá môže potenciálne ohroziť bezpečnosť zariadenia, dielňa musí:

a)urobiť porovnanie medzi identifikačnými dátami snímača pohybu zapojeného v prevodovke s dátami spárovaného snímača pohybu registrovaného v jednotke vozidla;b)overiť, či sa informácie zaznamenané na montážnom štítku zhodujú s informáciami obsiahnutými v zázname jednotky vozidla;c)overiť, či sériové číslo snímača pohybu a schvaľovacie číslo, ak je vytlačené na kryte snímača pohybu, sa zhoduje s informáciami obsiahnutými v zázname jednotky vozidla.

Požiadavka 257b Dielne musia vo svojich správach z kontroly uchovávať záznam o všetkých zisteniach týkajúcich sa poškodených plomb alebo manipulačných prístrojov. Dielne musia tieto správy uchovávať najmenej dva roky a na požiadanie ich musia kedykoľvek sprístupniť príslušnému orgánu.“

6.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY VII (VYDANIE KARTY)

6.1

Za požiadavku 268 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 268a Členské štáty si budú elektronickou cestou vymieňať údaje s cieľom zabezpečiť jedinečnosť tachografových kariet vodiča, ktoré vydávajú.

Príslušné orgány členských štátov si takisto môžu elektronickou cestou vymieňať údaje pri vykonávaní kontrol kariet vodiča počas cestných kontrol alebo v priestoroch podnikov s cieľom overiť jedinečnosť a stav kariet.“

7.   ZMENY A DOPLNENIA KAPITOLY VIII (TYPOVÉ SCHVÁLENIE)

7.1

V odseku 1 Všeobecné body sa v prvom odseku dopĺňa nová veta:

„Každý výrobca jednotky vozidla môže požiadať o typové schválenie svojho komponentu s akýmkoľvek typom snímača pohybu a opačne pod podmienkou, že každý komponent spĺňa požiadavku 001a.“

7.2

Za požiadavku 274 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 274a Za výnimočných okolností, keď orgány bezpečnostnej certifikácie odmietnu certifikovať nové zariadenie z dôvodu zastaranosti bezpečnostných mechanizmov, sa typové schválenie bude naďalej udeľovať iba za tejto osobitnej a výnimočnej okolnosti a iba vtedy, keď neexistuje iné alternatívne riešenie v súlade s nariadením.“

Požiadavka 274b Za tejto okolnosti príslušný členský štát bezodkladne informuje Európsku komisiu, ktorá do dvanástich mesiacov od udelenia typového schválenia začne postup s cieľom zabezpečiť, aby sa bezpečnosť dostala na svoju pôvodnú úroveň.“

7.3

Za požiadavku 275 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 275a Výrobcovia poskytnú príslušné vzorky typovo schválených výrobkov a súvisiacu dokumentáciu, ktorú požadujú skúšobne poverené vykonávaním funkčných testov, a to do jedného mesiaca od požiadania. Všetky náklady spojené s touto požiadavkou znáša žiadajúci subjekt. Skúšobne sú povinné uchovávať všetky komerčne citlivé informácie v tajnosti.“

7.4

Za požiadavku 277 sa vkladá táto požiadavka:

Požiadavka 277a Na funkčnom osvedčení každého komponentu záznamového zariadenia sa musia nachádzať aj čísla typových schválení všetkých ostatných typovo schválených kompatibilných komponentov záznamového zariadenia.“

7.5

Požiadavka 281 sa nahrádza takto:

Požiadavka 281 Pri záznamovom zariadení alebo tachografových kartách, ktorým nebolo udelené bezpečnostné osvedčenie a funkčné osvedčenie, skúšobňa nevykonáva skúšky interoperability s výnimkou okolností uvedených v požiadavke 274a.“

8.   ZMENY A DOPLNENIA DOPLNKU 1 (SLOVNÍK DÁT)

8.1

Odsek 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2

Address

Adresa:

Address: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage špecifikuje množinu znakov uvedenú v kapitole 4,

address je adresa kódovaná s použitím špecifikovanej množiny znakov.“

8.2

V odseku 2.54 sa riadok „ ‚0A‘ H to ‚0F‘H RFU,“ nahrádza takto:

„ ‚0A‘H

nesúlad údajov o pohybe vozidla,

‚0B‘H to ‚0F‘H

RFU,“

8.3

Odsek 2.70 sa nahrádza takto:

„2.70

Name

Meno.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage špecifikuje množinu znakov uvedenú v kapitole 4,

name je meno kódované s použitím špecifikovanej množiny znakov.“

8.4

Odsek 2.114 sa nahrádza takto:

„2.114

VehicleRegistrationNumber

Registračné číslo vozidla (VRN). Registračné číslo, ktoré vozidlu pridelil oprávnený orgán.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage špecifikuje množinu znakov uvedenú v kapitole 4,

vehicleRegNumber je VRN kódované s použitím špecifikovanej množiny znakov.

Priradenie hodnoty: špecifické podľa štátu.“

8.5

Posledný odsek kapitoly 4 sa nahrádza týmto znením:

„V ďalších reťazcoch znakov (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) sa navyše používajú znaky z rozsahu kódov decimálnych znakov 161 – 255 týchto 8-bitových štandardných súborov znakov určených číslom kódovej stránky:

Štandardný súbor znakov

Kódová stránka

(decimálna)

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 západoeurópske jazyky

1

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 stredoeurópske jazyky

2

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 juhoeurópske jazyky

3

ISO/IEC 8859-5 Latin/cyrilika

5

ISO/IEC 8859-7 Latin/grécka abeceda

7

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 turečtina

9

ISO/IEC 8859-13 Latin-7 pobaltské jazyky

13

ISO/IEC 8859-15 Latin-9

15

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 jazyky juhovýchodnej Európy

16

KOI8-R Latin/cyrilika

80

KOI8-U Latin/cyrilika

85“

8.6

V kapitole 2 sa odsek 2.67 nahrádza takto:

„2.67

ManufacturerCode

Kód identifikujúci výrobcu typovo schváleného zariadenia.

ManufacturerCode: = INTEGER(0..255)

Skúšobňa oprávnená na vykonávanie skúšok interoperability vedie a uverejňuje na svojej webovej stránke zoznam kódov výrobcov (požiadavka 290).

Kódy výrobcov sa dočasne prideľujú spoločnostiam vyvíjajúcim tachografické zariadenia, keď si podávajú žiadosť v skúšobni oprávnenej vykonávať skúšky interoperability.“

8.7

Oddiel 2.71 sa nahrádza takto:

„2.71

NationAlpha

Abecedný odkaz na štát musí byť v súlade s rozlišujúcimi značkami používanými na vozidlách v medzinárodnej doprave (Viedenský dohovor Organizácie Spojených národov o cestnej doprave, 1968).

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3))

Kódy Nation Alpha a číselné kódy sa uvádzajú na zozname vedenom na webovej stránke skúšobne oprávnenej vykonávať skúšky interoperability podľa požiadavky 278.“

8.8

Odsek 2.72 sa nahrádza takto:

„2.72

NationNumeric

Numerické označenie štátu.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)

Priradenie hodnoty: pozri typ dát 2.71 (NationAlpha)

Všetky zmeny a doplnenia alebo aktualizácie špecifikácie Nation Alpha alebo Numeric uvedenej v predchádzajúcom odseku sa vykonajú až potom, čo určená skúšobňa získa stanoviská od výrobcov typovo schválených digitálnych tachografov jednotky vozidla.“

9.   ZMENY A DOPLNENIA DOPLNKU 3 (PIKTOGRAMY)

9.1

Požiadavka PIC_001 sa nahrádza takto:

„PIC_001 Záznamové zariadenie môže voliteľne používať tieto piktogramy a ich kombinácie (alebo piktogramy a dostatočne podobnú kombináciu, aby ju bolo možné s nimi jednoznačne stotožniť):“

9.2

V odseku 2 v pododseku „Udalosti“ dopĺňa tento piktogram:

Image Nesúlad údajov o pohybe vozidla“

10.   ZMENY A DOPLNENIA DOPLNKU 4 (VÝPISY)

10.1

PRT_006 v odseku 2 Špecifikácie dátových blokov sa nahrádza takto:

PRT_006

Výpisy používajú nasledovné dátové bloky a/alebo dátové záznamy, v súlade s týmto významom a formátmi:

Číslo bloku alebo záznamu

Význam

Formát dát


1

Dátum a čas vytlačenia dokumentu

Image

dd/mm/rrrr hh:mm (UTC)


2    Typ výpisu

Identifikátor bloku

Image

Kombinácia piktogramu výpisu (pozri doplnok 3), nastavenie zariadenia na obmedzenie rýchlosti (len pri výpise prekročenia rýchlosti)

Picto xxx km/h


3    Identifikácia držiteľa karty

Identifikátor bloku P= piktogram osoby

P

Priezvisko držiteľa karty

P Last_Name

Prípadne meno(-á) držiteľa karty

First_Name

Identifikácia karty

Card_Identification

Dátum skončenia platnosti karty (ak existuje)

dd/mm/rrrr

V prípade, že ide o neosobnú kartu, bez priezviska držiteľa karty, vytlačí sa namiesto toho názov podniku, dielne alebo kontrolného orgánu.


4    Identifikácia vozidla

Identifikátor bloku

Image

VIN

Image

 VIN

Členský štát registrácie a VRN

Nat/VRN


5    Identifikácia JV

Identifikátor bloku

Image

Meno výrobcu JV

Image

 VU_Manufacturer

Číslo časti JV

VU_Part_Number


6    Posledná kalibrácia záznamového zariadenia

Identifikátor bloku

Image

Názov dielne

Image

 Last_Name

Identifikácia dielenskej karty

Card_Identification

Dátum kalibrácie

Image

 dd/mm/rrrr


7    Posledná kontrola (kontrolórom)

Identifikátor bloku

Image

Identifikácia kontrolnej karty

Card_Identification

Dátum, čas a druh kontroly

Image

 dd/mm/rrrr hh:mm pppp

Druh kontroly: Až štyri piktogramy. Druh kontroly môže byť (aj kombinácia):

Image: Sťahovanie z karty, Image: Sťahovanie z JV, Image: Tlač, Image: Zobrazovanie


8    Činnosti vodiča uložené na karte v poradí, v akom sa vykonávajú

Identifikátor bloku

Image

Dátum dopytu (kalendárny deň výpisu) + počítadlo dennej prítomnosti

dd/mm/rrrr xxx


8a

Podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“ na začiatku tohto dňa (ponechá sa prázdne, ak nie je otvorená podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“)

OUT


8.1   Časový úsek, počas ktorého nebola karta vložená

8.1a

Identifikátor záznamu (začiatok časového úseku)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1b

Neznámy časový úsek Čas začiatku, trvanie

Image

: hh:mm hhhmm

8.1c

Manuálne zadané činnosti

A: hh:mm hhhmm

Piktogram činnosti, čas začiatku, trvanie

 


8.2   Vloženie karty do slotu S

Identifikátor záznamu; S = piktogram slotu

S

Členský štát registrácie vozidla a VRN

Image

 Nat/VRN

Stav kilometrov po vložení karty

x xxx xxx km


8.3   Činnosť (zatiaľ čo je karta vložená)

Piktogram činnosti, čas začiatku, trvanie, stav vedenia vozidla (piktogram posádky, ak je stav POSÁDKA, prázdne miesto, ak je stav JEDEN VODIČ)

A: hh:mm hhhmm 

Image

Image


8.3a

Špecifická podmienka Čas zadania, piktogram špecifickej podmienky (alebo kombinácia piktogramov).

hh:mm pppp


8.4   Vytiahnutie karty

Stav kilometrov a ubehnutá vzdialenosť od posledného vloženia, pri ktorom je známy stav kilometrov

x xxx xxx km; x xxx km


9    Činnosti vodiča uložené v JV podľa slotu v chronologickom poradí

Identifikátor bloku

Image

Dátum dopytu (kalendárny deň výpisu)

dd/mm/rrrr

Stav kilometrov vozidla pri 00:00 a 24:00

x xxx xxx – x xxx xxx km


10    Činnosti v slote S

Identifikátor bloku

S

10a

Podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“ na začiatku tohto dňa (ponechá sa prázdne, ak nie je otvorená podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“)

OUT


10.1   Časový úsek, počas ktorého nie je vložená v slote S žiadna karta

Identifikátor záznamu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nie je vložená žiadna karta

Image

Image

Stav kilometrov na začiatku časového úseku

x xxx xxx km


10.2   Vloženie karty

Identifikátor záznamu vloženia karty

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Priezvisko vodiča

Image

 Last_Name

Meno vodiča

First_Name

Identifikácia karty vodiča

Card_Identification

Dátum skončenia platnosti karty vodiča

dd/mm/rrrr

Členský štát registrácie vozidla a VRN predchádzajúceho použitého vozidla

Image

Image

Nat/VRN

Dátum a čas vytiahnutia karty z predchádzajúceho vozidla

dd/mm/rrrr hh:mm

Prázdny riadok

 

Stav kilometrov pri vložení karty, manuálne zadanie znaku činností vodiča (M ak áno, prázdne ak nie).

x xxx xxx km M

Ak v deň, pre ktorý sa pripravuje výpis, nedošlo k vloženiu karty vodiča, potom sa v bloku 10.2 použijú údaje o stave kilometrov odčítané pri poslednom vložení karty v predchádzajúci deň, ktoré je k dispozícii

 


10.3   Činnosť

Piktogram činnosti, čas začiatku, trvanie, stav vedenia vozidla (piktogram posádky ak je stav POSÁDKA, prázdne miesto ak je stav JEDEN VODIČ)

A: hh:mm hhhmm

Image

Image


10.3a

Špecifická podmienka Čas zadania, piktogram špecifickej podmienky (alebo kombinácia piktogramov).

hh:mm pppp


10.4   Vytiahnutie karty alebo koniec časového úseku „Žiadna karta“

Stav kilometrov pri vytiahnutí karty alebo na konci časového úseku „Žiadna karta“ a ubehnutá vzdialenosť od vloženia, alebo od začiatku časového úseku „Žiadna karta“.

x xxx xxx km; x xxx km


11    Denný súhrn

Identifikátor bloku

Image


11.1    Súhrn časových úsekov JV bez karty v slote vodiča

Identifikátor bloku

1

Image

Image


11.2    Súhrn časových úsekov JV bez karty v slote druhého vodiča

Identifikátor bloku

2

Image

Image


11.3    Denný súhrn JV na jednotlivého vodiča

Identifikátor záznamu

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Priezvisko vodiča

Image

 Last_Name

Meno(-á) vodiča

First_Name

Identifikácia karty vodiča

Card_Identification


11.4   Zadanie miesta, kde sa začína a/alebo končí denný pracovný čas

Pi = piktogram miesta začiatku/konca, čas, krajina, región,

pihh:mm Cou Reg

Stav kilometrov

x xxx xxx km


11.5   Činnosti celkom (z karty)

Celkový čas vedenia, ubehnutá vzdialenosť

Image

 hhhmm x xxx km

Celkový čas práce a pohotovosti

Image

 hhhmm 

Image

 hhhmm

Celkový čas odpočinku a celkový čas neznámej činnosti

Image

 hhhmm 

Image

 hhhmm

Celkový čas trvania všetkých činností posádky

Image

Image

 hhhmm


11.6   Činnosti celkom (časové úseky bez karty v slote vodiča)

Celkový čas vedenia, ubehnutá vzdialenosť

Image

 hhhmm x xxx km

Celkový čas práce a pohotovosti

Image

 hhhmm 

Image

 hhhmm

Celkový čas odpočinku

Image

 hhhmm


11.7   Činnosti celkom (časové úseky bez karty v slote druhého vodiča)

Celkový čas práce a pohotovosti

Image

 hhhmm 

Image

 hhhmm

Celkový čas odpočinku

Image

 hhhmm


11.8   Činnosti celkom (na vodiča, oba sloty)

Celkový čas vedenia, ubehnutá vzdialenosť

Image

 hhhmm x xxx km

Celkový čas práce a pohotovosti

Image

 hhhmm 

Image

 hhhmm

Celkový čas odpočinku

Image

 hhhmm

Celkový čas trvania všetkých činností posádky

Image

Image

 hhhmm

Keď sa vyžaduje výpis za aktuálny deň, denné súhrnné informácie sa vypočítajú s dátami dostupnými v čase výpisu.


12    Udalosti a/alebo poruchy uložené na karte

12.1

Identifikátor bloku posledných 5 „udalostí a porúch“ z karty

Image

Image

Image


12.2

Identifikátor bloku všetkých zaznamenaných „udalostí“ na karte

Image

Image


12.3

Identifikátor bloku všetkých zaznamenaných „porúch“ na karte

Image

Image


12.4   Záznamy udalostí a/alebo porúch

Identifikátor záznamu

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Piktogram udalosti/poruchy, účel záznamu, dátum a čas začiatku,

Pic (p) dd/mm/rrrr hh:mm

Ďalší kód udalosti/poruchy (ak je), trvanie

Image

 xx hhhmm

Členský štát registrácie vozidla a VRN vozidla, v ktorom došlo k udalosti alebo poruche

Image

 Nat/VRN


13    Udalosti a/alebo poruchy uložené alebo prebiehajúce v JV

13.1

Identifikátor bloku posledných 5 „udalostí a porúch“ z JV

Image

Image

Image


13.2

Identifikátor bloku všetkých zaznamenaných alebo prebiehajúcich „udalostí“ v JV

Image

Image


13.3

Identifikátor bloku všetkých zaznamenaných alebo prebiehajúcich „porúch“ v JV

Image

Image


13.4   Záznamy udalostí a/alebo porúch

Identifikátor záznamu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Piktogram udalosti/poruchy, účel záznamu, dátum a čas začiatku,

Pic (p) dd/mm/rrrr hh:mm

Ďalší kód udalosti/poruchy (ak je), počet podobných udalostí v ten deň, trvanie

Image

 xx (xxx) hhhmm

Identifikácie kariet vložených na začiatku alebo na konci udalosti alebo poruchy (až 4 riadky bez opakovania tých istých čísel karty)

Card_Identification

Card_Identification

Card_Identification

Card_Identification

Prípad, keď nebola vložená žiadna karta

Image

Účel záznamu (p) je číselný kód vysvetľujúci, prečo bola udalosť alebo porucha zaznamenaná, zakódovaný v súlade s dátovým prvkom EventFaultRecordPurpose.


14    Identifikácia JV

Identifikátor bloku

Image

Meno výrobcu JV

Image

 Name

Adresa výrobcu JV

Address

Číslo časti JV

PartNumber

Schvaľovacie číslo JV

Apprv

Sériové číslo JV

S/N

Rok výroby JV

Yyyy

Verzia a dátum inštalácie softvéru JV

V xxxx dd/mm/rrrr


15    Identifikácia snímača

Identifikátor bloku

Image

Sériové číslo snímača

Image

 S/N

Schvaľovacie číslo snímača

Apprv

Dátum prvej inštalácie snímača

dd/mm/rrrr

10.2

Odsek 3.1. Denný výpis činností vodiča z karty sa nahrádza takto:

„3.1   Denný výpis činností vodiča z karty

PRT_007

Denný výpis činností vodiča z karty musí byť v súlade s týmto formátom:

1

Dátum a čas tlače dokumentu

2

Typ výpisu

3

Identifikácia kontrolóra (ak je kontrolná karta vložená v JV)

3

Identifikácia vodiča (z karty, pre ktorú sa výpis pripravuje)

4

Identifikácia vozidla (vozidlo, z ktorého sa výpis berie)

5

Identifikácia JV (JV, z ktorého sa výpis berie)

6

Posledná kalibrácia tohto JV

7

Posledná kontrola, ktorej sa tento kontrolovaný vodič podrobil

8

Oddeľovač činností vodiča

8a

Podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“ na začiatku tohto dňa

8.1a / 8.1b / 8.1c / 8.2 / 8.3 / 8.3a / 8.4

Činnosti vodiča v poradí, v akom sa vykonávali

11

Oddeľovač denného súhrnu

11.4

Miesta zadané v chronologickom poradí

11.5

Činnosti celkom

12.1

Oddeľovač udalostí alebo porúch z karty

12.4

Záznamy udalostí/porúch (posledných 5 udalostí alebo porúch uložených na karte)

13.1

Oddeľovač udalostí alebo porúch z JV

13.4

Záznamy udalostí/porúch (posledných 5 udalostí alebo porúch uložených alebo prebiehajúcich na JV)

21.1

Miesto kontroly

21.2

Podpis kontrolóra

21.5

Podpis držiteľa“

10.3

Odsek 3.2 Denný výpis činností vodiča z JV sa nahrádza takto:

„Odsek 3.2   Denný výpis činností vodiča z JV

PRT_008

Denný výpis činností vodiča z JV musí byť v súlade s týmto formátom:

1

Dátum a čas tlače dokumentu

2

Typ výpisu

3

Identifikácia držiteľa karty (pre všetky karty vložené v JV)

4

Identifikácia vozidla (vozidlo, z ktorého sa výpis berie)

5

Identifikácia JV (JV, z ktorého sa výpis berie)

6

Posledná kalibrácia tohto JV

7

Posledná kontrola tohto záznamového zariadenia

9

Oddeľovač činností vodiča

10

Oddeľovač slotu vodiča (slot 1)

10a

Podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“ na začiatku tohto dňa

10.1 / 10.2 / 10.3 /10.3a / 10.4

Činnosti v chronologickom poradí (slot vodiča)

10

Oddeľovač slotu druhého vodiča (slot 2)

10a

Podmienka „Záznamové zariadenie sa nevyžaduje“ na začiatku tohto dňa

10.1 / 10.2 / 10.3 /10.3a / 10.4

Činnosti v chronologickom poradí (slot druhého vodiča)

11

Oddeľovač denného súhrnu

11.1

Súhrn časových úsekov bez karty v slote vodiča

11.4

Miesta zadané v chronologickom poradí

11.6

Činnosti celkom

11.2

Súhrn časových úsekov bez karty v slote druhého vodiča

11.4

Miesta zadané v chronologickom poradí

11.8

Činnosti celkom

11.3

Súhrn činností vodiča z oboch slotov

11.4

Miesta zadané týmto vodičom v chronologickom poradí

11.7

Činnosti celkom pre tohto vodiča

13.1

Oddeľovač udalostí a porúch

13.4

Záznamy udalostí/porúch (posledných 5 udalostí alebo porúch uložených alebo prebiehajúcich na JV)

21.1

Miesto kontroly

21.2

Podpis kontrolóra

21.3

Od (čas) (miesto, v ktorom môže vodič bez karty uviesť,

21.4

Do (čas) ktoré časové úseky sa na neho vzťahujú)

21.5

Podpis držiteľa“

11.   ZMENY A DOPLNENIA DOPLNKU 7 (PROTOKOLY O SŤAHOVANÍ DÁT)

11.1

Poznámka pod čiarou v odseku 2.1 v súvislosti s postupom sťahovania sa nahrádza takto:

„(1)

Vložená karta spustí príslušné prístupové práva k funkcii sťahovania a k dátam. Musí byť však možné sťahovať dáta z karty vodiča vloženej do jedného zo slotov JV, keď v druhom slote nie je vložená žiadna karta.“

12.   ZMENY A DOPLNENIA DOPLNKU 9 (TYPOVÉ SCHVÁLENIE – ZOZNAM MINIMÁLNE POŽADOVANÝCH SKÚŠOK)

12.1

V kapitole I sa k prvému odseku vkladá táto ISO norma:

ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Cestné vozidlá – Tachografové systémy – Časť 3: Rozhranie snímača pohybu (s jednotkami vozidla).“

12.2

V kapitole II FUNKČNÉ SKÚŠKY JEDNOTKY VOZIDLA sa k odseku 3 funkčných skúšok, ktoré sa majú vykonať, dopĺňa táto nová požiadavka:

„3.36

Rozhranie snímača pohybu, súvisiace požiadavky 001a, 099“

12.3

V kapitole II sa dopĺňa táto nová požiadavka:

3.37

Overiť, že JV zistí, zaznamená a uloží udalosť (udalosti) a/alebo poruchu (poruchy) určené výrobcom JV, keď spárovaný snímač pohybu reaguje na magnetické polia narúšajúce zisťovanie pohybu vozidla, požiadavka 161a.“

12.4

V kapitole III sa dopĺňa táto nová požiadavka:

Funkčná skúška (snímač pohybu)

„3.5

Overiť, že snímač pohybu je odolný voči magnetickému poľu. Alebo overiť, či snímač pohybu reaguje na magnetické polia narúšajúce zisťovanie pohybu vozidla, aby spárovaná JV mohla zistiť, zaznamenať a uložiť poruchy snímača, súvisiaca požiadavka 161a.“

12.5

V kapitole III FUNKČNÉ SKÚŠKY SNÍMAČA POHYBU sa k odseku 3 funkčných skúšok, ktoré sa majú vykonať, dopĺňa táto nová požiadavka:

„3.4

Rozhranie jednotky vozidla, požiadavka 001a.“

13.   ZMENY A DOPLNENIA DOPLNKU 12 (ADAPTÉR PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIE M1 a N1)

V kapitole VII sa v odseku 7.2 dopĺňa táto nová požiadavka:

„3.3

Overiť, že adaptér je odolný voči magnetickým poliam. Alebo overiť, či adaptér reaguje na magnetické polia narúšajúce zisťovanie pohybu vozidla, aby spárovaná JV mohla zistiť, zaznamenať a uložiť poruchy snímača, súvisiaca požiadavka 161a.“


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2009, s. 3.


Top