EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1069

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z  21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj

14.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009

z 21. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Vedľajšie živočíšne produkty neurčené na ľudskú spotrebu sú potenciálnym zdrojom rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Predchádzajúce krízy spojené s výskytom slintačky a krívačky, šírením prenosných spongiformných encefalopatií, akou je bovinná spongiformná encefalopatia (BSE) a výskyt dioxínov v krmivách poukázali na dôsledky nesprávneho používania určitých vedľajších živočíšnych produktov pre verejné zdravie a zdravie zvierat, na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca a dôveru spotrebiteľa. Okrem toho takéto krízy svojím vplyvom na sociálno-ekonomickú situáciu poľnohospodárov a dotknuté priemyselné odvetvia a na dôveru spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť produktov živočíšneho pôvodu, môžu mať takisto širší negatívny vplyv na celú spoločnosť. Výskyt chorôb by mohol takisto negatívne vplývať na životné prostredie, nielen v dôsledku problémov s odstraňovaním, ale aj v súvislosti s biodiverzitou.

(2)

Vedľajšie živočíšne produkty vznikajú hlavne pri zabíjaní zvierat na ľudskú spotrebu, pri výrobe produktov živočíšneho pôvodu, napríklad mliečnych výrobkov, a pri odstraňovaní uhynutých zvierat a v priebehu opatrení na kontrolu chorôb. Bez ohľadu na ich pôvod predstavujú potenciálne riziko pre verejné zdravie, zdravie zvierat, a životné prostredie. Toto riziko je potrebné primerane kontrolovať, a to buď bezpečným odstránením takýchto produktov alebo ich použitím na rôzne účely za predpokladu, že sa uplatňujú prísne podmienky na minimalizovanie zdravotných rizík.

(3)

Odstránenie všetkých vedľajších živočíšnych produktov nie je reálnou možnosťou, keďže by viedlo k neúnosným nákladom a rizikám pre životné prostredie. Práve naopak, v záujme všetkých občanov je, aby sa široký okruh vedľajších živočíšnych produktov bezpečne využíval udržateľným spôsobom na rôzne účely za predpokladu, že sa minimalizujú zdravotné riziká. Široký okruh vedľajších živočíšnych produktov sa skutočne bežne využíva v dôležitých výrobných odvetviach, akými sú farmaceutický, krmivársky a kožiarsky priemysel.

(4)

Novými technológiami sa možné použitie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov rozšírilo na mnohé výrobné odvetvia, najmä na výrobu energie. Používaním takýchto nových technológií však môžu vznikať zdravotné riziká, ktoré je potrebné takisto minimalizovať.

(5)

Hygienické predpisy Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na zber, prepravu, nakladanie, ošetrenie, transformáciu, spracovanie, skladovanie, uvádzanie na trh, distribúciu, používanie alebo odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov by mali byť ustanovené v ucelenom a komplexnom rámci.

(6)

Takéto všeobecné pravidlá by mali byť primerané rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré vedľajšie živočíšne produkty predstavujú, keď s nimi prevádzkovatelia prichádzajú do styku v jednotlivých fázach reťazca od zberu po ich použitie alebo odstránenie. V predpisoch by sa takisto mali zohľadniť riziká, ktoré pri týchto činnostiach vznikajú pre životné prostredie. Do rámca Spoločenstva by sa mali zahrnúť hygienické predpisy na uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov na trh, ako aj obchodovanie s nimi vo vnútri Spoločenstva a ich prípadný dovoz.

(7)

V nariadení (ES) č. 1774/2002 (3) Európsky parlament a Rada ustanovili hygienické predpisy Spoločenstva týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu. Týmto nariadením sa na základe vedeckých stanovísk a ako opatrenie v rámci Bielej knihy Komisie z 12. januára 2000 o bezpečnosti potravín zaviedol súbor predpisov zameraných na ochranu bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca, čím sa pridalo k právnym predpisom Spoločenstva o potravinách a krmivách. Uvedenými pravidlami sa v Spoločenstve významne zvýšila úroveň ochrany pred rizikami spojenými s vedľajšími živočíšnymi produktmi.

(8)

Nariadením (ES) č. 1774/2002 sa zaviedla klasifikácia vedľajších živočíšnych produktov do troch kategórií podľa stupňa rizika. Od prevádzkovateľov sa vyžaduje, aby od seba oddeľovali vedľajšie živočíšne produkty rôznych kategórií, ak majú záujem využiť vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nepredstavujú významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, najmä ak takéto produkty pochádzajú z materiálu vhodného na ľudskú spotrebu. Týmto nariadením sa takisto zaviedla zásada, že hospodárske zvieratá by sa nemali kŕmiť vysoko rizikovým materiálom a že materiálom pochádzajúcim zo zvierat by sa nemali kŕmiť druhy, z ktorých pochádzajú. Podľa tohto nariadenia sa do krmivového reťazca môže uviesť len materiál zo zvierat, ktoré boli podrobené veterinárnej prehliadke. Okrem toho sa v ňom stanovujú predpisy pre spracovateľské normy, ktorými sa zabezpečuje zníženie rizika.

(9)

Podľa článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1774/2002 má Komisia predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o opatreniach, ktoré členské štáty prijali na dosiahnutie súladu s uvedeným nariadením. Správa má byť podľa potreby doplnená legislatívnymi návrhmi. Správa bola predložená 21. októbra 2005 a zdôraznila skutočnosť, že zásady nariadenia (ES) č. 1774/2002 by sa mali zachovať. Okrem toho poukázala na oblasti, v ktorých sa zmeny a doplnenia pokladali za potrebné, najmä – ozrejmiť uplatniteľnosť predpisov na hotové produkty, vzťah medzi ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva a klasifikácia určitého materiálu. Zistenia v rámci sérií zisťovacích misií, ktoré Potravinový a veterinárny úrad komisie (FVO) uskutočnil v členských štátoch v rokoch 2004 a 2005, uvedené závery podporujú. Podľa FVO sú zlepšenia potrebné v súvislosti s vysledovateľnosťou toku vedľajších živočíšnych produktov a účinnosťou a harmonizáciu úradných kontrol.

(10)

Vedecký riadiaci výbor, ktorý bol v roku 2002 nahradený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), prijal niekoľko stanovísk týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov. Tieto stanoviská poukazujú na potrebu zachovať základné zásady nariadenia (ES) č. 1774/2002, najmä na skutočnosť, že vedľajšie živočíšne produkty pochádzajúce zo zvierat, pri ktorých sa zdravotnou prehliadkou preukázalo, že nie sú vhodné na ľudskú spotrebu, by sa nemali uvádzať do krmivového reťazca. Tieto vedľajšie živočíšne produkty sa však môžu zhodnotiť a použiť na výrobu technických alebo priemyselných produktov, ak splnia osobitné zdravotné podmienky.

(11)

V záveroch predsedníctva Rady k správe Komisie z 21. októbra 2005, ktoré boli prijaté v decembri 2005, a počas následných konzultácií uskutočnených Komisiou sa zdôraznilo, že pravidlá ustanovené v nariadení (ES) č. 1774/2002 by sa mali vylepšiť. Mali by jasne ustanoviť hlavné ciele predpisov o vedľajších živočíšnych produktoch, a to kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat a ochrana bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca. Ustanovenia tohto nariadenia by mali umožniť dosiahnutie uvedených cieľov.

(12)

Predpisy o vedľajších živočíšnych produktoch ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať na produkty, ktoré sa podľa právnych predpisov Spoločenstva nesmú použiť na ľudskú spotrebu, a najmä v prípadoch, keď nie sú v súlade s právnymi predpismi v oblasti hygieny potravín alebo keď sa nesmú uvádzať na trh ako potraviny vzhľadom na to, že nie sú bezpečné, a to buď preto, že sú škodlivé pre zdravie alebo sú nevhodné na ľudskú spotrebu (vedľajšie živočíšne produkty „zo zákona“). Uvedené pravidlá by sa však mali vzťahovať aj na produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú v súlade s pravidlami týkajúcimi sa možného použitia na ľudskú spotrebu alebo ktoré sú surovinami na výrobu produktov na ľudskú spotrebu, aj keď sú prípadne určené na iné účely (vedľajšie živočíšne produkty „na základe výberu“).

(13)

Okrem toho, s cieľom predchádzať rizikám pochádzajúcim z voľne žijúcej zveri, predpisy ustanovené v tomto nariadení by sa mali vzťahovať na telá alebo časti tiel zvierat s podozrením z nakazenia prenosnou chorobou. Ich zahrnutie do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by však nemalo mať za následok povinnosť zberu a odstraňovania tiel voľne žijúcej zveri, ktorá uhynula alebo bola ulovená vo svojom prirodzenom životnom prostredí. Ak sa dodržiavajú osvedčené poľovnícke postupy, vnútornosti a ostatné časti tiel voľne žijúcej zveri sa môžu bezpečne odstrániť na mieste. Tieto postupy znižovania rizika sa v členských štátoch už v praxi uplatňujú a v niektorých prípadoch sa zakladajú na kultúrnych tradíciách alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa reguluje poľovníctvo. V právnych predpisoch Spoločenstva, najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobitné hygienické pravidlá týkajúce sa potravín živočíšneho pôvodu (4), sa ustanovujú pravidlá nakladania s mäsom a vedľajšími živočíšnymi produktmi z voľne žijúcej zveri. Týmito pravidlami sa rovnako ukladá školeným osobám, napríklad poľovníkom zodpovednosť za predchádzanie riziku. Vzhľadom na prípadné riziká pre potravinový reťazec by sa na vedľajšie živočíšne produkty z usmrtenej voľne žijúcej zveri malo toto nariadenie vzťahovať len do tej miery, do akej sa právne predpisy v oblasti hygieny potravín uplatňujú na uvádzanie takejto zveriny na trh a týka sa činností uskutočňovaných v prevádzkarňach na nakladanie so zverinou. Okrem toho by sa toto nariadenie malo vzťahovať na vedľajšie živočíšne produkty určené na výrobu loveckých trofejí s cieľom predchádzať rizikám pre zdravie zvierat vyplývajúcim z týchto vedľajších produktov.

(14)

Predpisy ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať na vedľajšie živočíšne produkty pochádzajúce z vodných živočíchov okrem materiálu z rybárskych lodí, ktoré sú prevádzkované v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti hygieny potravín. Mali by sa však prijať opatrenia primerané riziku, čo sa týka nakladania s materiálom pochádzajúcim z pitvania rýb na rybárskych lodiach s príznakmi choroby a jeho odstránenia. Tieto opatrenia určené na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať na základe posúdenia rizika, ktoré vykoná príslušná vedecká inštitúcia so zreteľom na dostupné dôkazy o efektívnosti niektorých opatrení určených na boj proti šíreniu chorôb prenosných na ľudí, najmä šíreniu niektorých parazitov.

(15)

Vzhľadom na obmedzené riziká materiálov používaných ako surové krmivo pre spoločenské zvieratá na farme alebo dodávaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov konečným užívateľom, by sa na niektoré činnosti súvisiace s takýmto surovým krmivom pre spoločenské zvieratá nemali vzťahovať pravidlá ustanovené v tomto nariadení.

(16)

Je vhodné, aby sa v tomto nariadení spresnilo, ktoré zvieratá sa majú klasifikovať ako spoločenské zvieratá tak, aby sa vedľajšie produkty pochádzajúce z takýchto zvierat nepoužívali do krmív pre hospodárske zvieratá. Klasifikovať ako spoločenské zvieratá by sa mali najmä zvieratá chované na iné ako hospodárske účely, napríklad chované ako spoločník človeka.

(17)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa v tomto nariadení mali používať niektoré pojmy vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongioformných encefalopatií (5), a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (6). Malo by sa ozrejmiť odkazovanie na smernicu Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov využívaných na experimentálne a ostatné vedecké účely (7).

(18)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa v tomto nariadení malo používať vymedzenie pojmov pre vodné živočíchy a produkty z nich ustanovené v smernici Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (8). Súčasne by sa na vodné bezstavovce, na ktoré sa toto vymedzenie pojmov nevzťahuje a ktoré nepredstavujú riziko prenosu choroby, mali vzťahovať rovnaké požiadavky ako na vodné živočíchy.

(19)

V smernici Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (9) sa stanovujú podmienky na udelenie povolenia na skládku. V tomto nariadení by sa malo ustanoviť odstránenie vedľajších živočíšnych produktov na skládkach, ktorým bolo takéto povolenie vydané.

(20)

Primárna zodpovednosť za uskutočňovanie činností v súlade s týmto nariadením by mala spočívať predovšetkým na prevádzkovateľoch. Z hľadiska verejného záujmu, pokiaľ ide o predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, je žiaduce, aby sa zaviedol taký systém zberu a odstraňovania, ktorým sa zabezpečí bezpečné používanie alebo bezpečné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sa nesmú použiť alebo sa nepoužívajú z ekonomických dôvodov. Rozsah systému zberu a odstraňovania by mal v každom členskom štáte zodpovedať skutočnému množstvu vznikajúcich vedľajších živočíšnych produktov. Z preventívnych dôvodov by mal takisto zodpovedať potrebám rozšírených kapacít odstraňovania v prípade rozsiahleho výskytu nákazlivých chorôb alebo dočasných technických nedostatkov existujúceho zariadenia na odstraňovanie. Za predpokladu, že požiadavky tohto nariadenia sú splnené, mala by sa povoliť spolupráca členských štátov navzájom a spolupráca s tretími krajinami.

(21)

Je dôležité určiť počiatočný bod v životnom cykle vedľajšieho živočíšneho produktu, od ktorého by sa mali uplatňovať požiadavky tohto nariadenia. Keď sa z produktu stane vedľajší živočíšny produkt, nemal by sa dostať späť do potravinového reťazca. Na nakladanie s niektorými surovinami, ako napríklad s kožami spracúvanými v prevádzkarňach alebo závodoch, ktoré sú začlenené zároveň do potravinového reťazca aj do reťazca s vedľajšími živočíšnymi produktmi, sa vzťahujú osobitné okolnosti. V týchto prípadoch by sa mali prijať potrebné opatrenia na oddelenie, aby sa zmiernili prípadné riziká pre potravinový reťazec v dôsledku krížovej kontaminácie. Pre ostatné prevádzkarne by sa mali v závislosti od rizika určiť podmienky na predchádzanie krížovej kontaminácii, najmä prostredníctvom oddelenia reťazca s vedľajšími živočíšnymi produktmi a potravinového reťazca.

(22)

V záujme právnej istoty a riadnej kontroly prípadných rizík by sa mal stanoviť koncový bod výrobného reťazca pre produkty, ktoré už nemajú priamy dosah na bezpečnosť krmivového reťazca. Pre niektoré produkty, ktoré sú regulované právnymi predpismi Spoločenstva, by sa mal tento koncový bod stanoviť na stupni výroby. Produkty, ktoré dosiahli tento koncový bod, by mali byť vyňaté z kontrol v rámci tohto nariadenia. Pre produkty, ktoré prekročili koncový bod, by sa malo najmä umožniť, aby sa mohli uvádzať na trh bez obmedzení tohto nariadenia a aby mohli s nimi nakladať a aby ich mohli prepravovať prevádzkovatelia, ktorí neboli schválení ani registrovaní v súlade s týmto nariadením.

(23)

Malo by byť však možné zmeniť tento koncový bod, najmä ak sa objaví nové riziko. V nariadení (ES) č. 1774/2002 sa niektoré produkty, a to najmä guáno, niektoré kože ošetrené osobitnými spôsobmi, ako napríklad činením, a niektoré lovecké trofeje, vynímajú z požiadaviek uvedeného nariadenia. Za príslušných podmienok by sa podobné výnimky mohli umožniť pre produkty, ako napríklad oleochemické produkty a konečné produkty pri výrobe bionafty, a to vo vykonávacích opatreniach, ktoré sa majú prijať v súvislosti s týmto nariadením.

(24)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat by členské štáty mali naďalej prijímať potrebné opatrenia na predchádzanie dodávkam vedľajších živočíšnych produktov z uzavretých oblastí alebo prevádzkarní najmä v prípade výskytu choroby uvedenej v smernici Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných (10).

(25)

Činnosti s vedľajšími živočíšnymi produktmi, ktoré môžu predstavovať vysoký stupeň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat, by sa mali uskutočňovať výlučne v prevádzkarňach alebo závodoch, ktoré boli príslušným orgánom na takéto činnosti vopred schválené. Uvedená podmienka by sa mala uplatňovať najmä na spracovateľské prevádzkárne alebo závody a iné prevádzkarne alebo závody, v ktorých sa nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi s priamym dosahom na bezpečnosť krmivového reťazca alebo v ktorých sa tieto produkty skladujú. Pokiaľ sa predíde krížovej kontaminácii, malo by sa povoliť nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi viac ako jednej kategórie v rámci tej istej prevádzkarne alebo závodu. Takisto by mala byť povolená úprava uvedených podmienok v prípade, že objem materiálu na odstránenie a spracovanie vzrastie v dôsledku rozsiahleho výskytu choroby, pokiaľ sa zabezpečí, že takéto dočasné použitie za upravených podmienok nepovedie k šíreniu rizík nákazy.

(26)

Takéto schvaľovanie by však nemalo byť potrebné v prípade prevádzkarní alebo závodov, v ktorých sa nakladá s určitými bezpečnými materiálmi alebo sa spracúvajú určité bezpečné materiály, akými sú produkty spracované do takej miery, že už nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Takéto prevádzkarne alebo závody by mali byť registrované, aby sa umožnila úradná kontrola toku materiálu a zabezpečila sa ich vysledovateľnosť. Uvedená povinnosť registrácie by sa mala uplatňovať aj na prevádzkovateľov, ktorí prepravujú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, s výnimkou prevádzkovateľov, ktorí už nepodliehajú žiadnej kontrole vzhľadom na to, že bol určený koncový bod v reťazci.

(27)

Prevádzkarne alebo závody by mali byť schválené po tom, ako predložia príslušnému orgánu informácie a po kontrole na mieste, z ktorej vyplynie, že sú splnené požiadavky tohto nariadenia na infraštruktúru a vybavenie prevádzkarne alebo závodu tak, že sa primerane zvládnu všetky riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat súvisiace s činnosťou prevádzky. Malo by byť možné udeliť podmienečné schválenie, aby sa prevádzkovateľom umožnilo napraviť nedostatky predtým, ako bude prevádzkarni alebo závodu udelené úplné schválenie.

(28)

Prevádzkarne alebo závody, ktoré už boli schválené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti hygieny potravín, by už nemali podliehať schváleniu alebo registrácii podľa tohto nariadenia, keďže pri schvaľovaní alebo registrácii podľa uvedených právnych predpisov Spoločenstva sa už ciele tohto nariadenia zohľadnili. Prevádzkarne alebo zariadenia, ktoré boli schválené alebo registrované v súlade s právnymi predpismi v oblasti hygieny potravín, by však mali mať povinnosť splniť podmienky tohto nariadenia a mala by sa vykonať úradná kontrola na účely overenia súladu s požiadavkami tohto nariadenia.

(29)

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty by sa na základe posúdenia rizík mali zatriediť do troch kategórií odrážajúcich stupeň rizika, ktoré predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Zatiaľ čo vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty predstavujúce vysoké riziko by sa mali používať len na účely mimo krmivového reťazca, ich používanie s nižšou mierou rizika by za bezpečných podmienok malo byť povolené.

(30)

Vedecký alebo technologický pokrok môže viesť k vyvinutiu postupov na vylúčenie alebo zníženie rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. V záujme zohľadnenia takéhoto pokroku by mali byť možné úpravy v zoznamoch vedľajších živočíšnych produktov uvedených v tomto nariadení. V súlade so všeobecnými zásadami právnych predpisov Spoločenstva zameranými na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat by každej takejto zmene malo predchádzať posúdenie rizika, ktoré v závislosti od posudzovaného vedľajšieho živočíšneho produktu uskutoční vhodná vedecká inštitúcia, ako napríklad EFSA, Európska agentúra pre lieky alebo Vedecký výbor pre spotrebné výrobky. Malo by však byť jasné, že pokiaľ sa vedľajšie živočíšne produkty viacerých kategórií zmiešajú, so zmesou sa má nakladať podľa noriem stanovených pre zložku zmesi patriacej do kategórie s najvyšším rizikom.

(31)

Vzhľadom na vysoké riziko pre verejné zdravie by sa najmä vedľajšie živočíšne produkty predstavujúce riziko prenosnej spongiformnej encefalopatie (PSE) nemali používať na kŕmenie. Toto obmedzenie by sa malo uplatňovať aj na voľne žijúce zvieratá, ktoré by mohli nákazlivú chorobu prenášať. Toto obmedzenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa skrmovania vedľajších živočíšnych produktov ustanovené v nariadení (ES) č. 999/2001.

(32)

Vedľajšie živočíšne produkty zo zvierat používaných na pokusy v zmysle smernice 86/609/EHS by sa z používania v krmive mali rovnako vylúčiť, pretože predstavujú potenciálne riziká vyplývajúce z týchto vedľajších živočíšnych produktov. Členské štáty však môžu umožniť používanie vedľajších živočíšnych produktov zo zvierat, ktoré boli použité na pokusy testovania nových krmivových doplnkových látok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (11).

(33)

Používanie niektorých látok a produktov je nezákonné podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (12) a podľa smernice Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (13). Okrem toho smernicou Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch (14) sa ustanovujú ďalšie pravidlá monitorovania určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu. Smernicou Rady 96/23/ES sa takisto stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú, pokiaľ prítomnosť rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračuje určité povolené limity. V záujme zaručenia konzistentnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa produkty živočíšneho pôvodu, v ktorých sa zistia látky v nesúlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 a smernicami 96/22/ES a 96/23/ES, mali klasifikovať ako materiál kategórie 1 alebo kategórie 2 podľa rizika, ktoré predstavujú pre potravinový a krmivový reťazec.

(34)

Hnoj a obsah tráviaceho traktu by nebolo potrebné odstraňovať, pokiaľ sa ich správnym ošetrením zabezpečí, že sa pri ich pridávaní do pôdy nebudú prenášať choroby. Vedľajšie živočíšne produkty zo zvierat, ktoré uhynú na farme a zvierat usmrtených z dôvodu tlmenia chorôb by sa nemali používať v krmivovom reťazci. Toto obmedzenie by sa takisto malo vzťahovať na dovezené vedľajšie živočíšne produkty povoľované na vstupe do Spoločenstva, pokiaľ na základe kontroly na hraničnej stanici Spoločenstva nie sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a na produkty, ktoré na základe kontrol uskutočnených vo vnútri Spoločenstva nespĺňajú požiadavky Spoločenstva. Nedodržanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (15) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní (16) by nemalo byť dôvodom na vylúčenie produktov predložených na hraničnú inšpekciu z krmivového reťazca.

(35)

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa automatickou klasifikáciou niektorých produktov ako materiálu kategórie 2 výrazne obmedzuje ich možné použitie, čo nie je primerané rizikám, ktoré predstavujú. V dôsledku tohto by sa uvedené vedľajšie živočíšne produkty mali klasifikovať ako materiál kategórie 3, aby sa umožnilo ich použitie na určité kŕmne účely. Pokiaľ ide o všetky ostatné vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú uvedené v jednej z troch kategórií, z preventívnych dôvodov by sa mala zachovať ich automatická klasifikácia ako materiálu kategórie 2, a to najmä s cieľom posilniť zásadu všeobecného vylúčenia takéhoto materiálu z krmivového reťazca hospodárskych zvierat, iných ako kožušinových zvierat.

(36)

Ďalšie právne predpisy, ktoré nadobudli účinnosť po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (17), a to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (18), nariadenie (ES) č. 853/2004 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (19), a pre ktoré je nariadenie (ES) č. 1774/2002 doplnkovým predpisom, kladú hlavnú zodpovednosť, pokiaľ ide o súlad s právnymi predpismi Spoločenstva zameranými na ochranu verejného zdravia a zdravie zvierat, na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Podľa uvedených právnych predpisov pripadá hlavná zodpovednosť za zabezpečovanie súladu s týmto nariadením prevádzkovateľom, ktorí uskutočňujú činnosti, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Pokiaľ ide o túto povinnosť, mali by sa ďalej objasniť a špecifikovať prostriedky na zabezpečenie vysledovateľnosti, akými sú oddelený zber a pohyb vedľajších živočíšnych produktov. Zavedené systémy zabezpečovania vysledovateľnosti produktov výhradne v obehu na národnej úrovni inými spôsobmi by malo pokračovať, ak poskytnú zodpovedajúce informácie. Malo by sa urobiť všetko pre to, aby sa podporovalo využívanie elektronických a iných prostriedkov dokumentácie, ktoré nezahŕňajú papierové záznamy, za podmienky, že zaručujú úplnú vysledovateľnosť.

(37)

Na zabezpečenie splnenia požiadaviek tohto nariadenia v rámci prevádzkarne alebo závodu je potrebný systém vlastných kontrol. Počas úradných kontrol by príslušné orgány mali zohľadňovať vykonávanie vlastných kontrol. V niektorých prevádzkarňach alebo závodoch by sa mali vlastné kontroly vykonávať pomocou systému založeného na zásadách analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Zásady HACCP by mali vychádzať zo skúseností s ich uplatňovaním v rámci právnych predpisov Spoločenstva o hygiene potravín a krmív. V tomto ohľade by mohli národné usmernenia o správnej praxi slúžiť ako užitočný nástroj na uľahčovanie praktického vykonávania zásad HACCP a iných aspektov tohto nariadenia.

(38)

Vedľajšie živočíšne produkty by sa mali používať len pokiaľ sa riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat minimalizujú počas ich spracovania a uvádzania odvodených produktov vyrobených na základe vedľajších živočíšnych produktov na trh. Pokiaľ toto nie je možné, vedľajšie živočíšne produkty by sa mali odstrániť za bezpečných podmienok. Dostupné možnosti použitia vedľajších živočíšnych produktov rôznych kategórií v súlade s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva by sa mali objasniť. Vo všeobecnosti by mali byť pre nižšie rizikové kategórie dostupné aj možnosti vyššej rizikovej kategórie, okrem prípadov, keď sa uplatňujú osobitné okolnosti vzhľadom na riziko súvisiace s niektorým vedľajšími živočíšnymi produktmi.

(39)

Odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov by sa malo uskutočňovať v súlade s právnymi predpismi o životnom prostredí vzťahujúcimi sa na skládkovanie a spaľovanie odpadu. V záujme zabezpečenia konzistentnosti by sa spaľovanie malo uskutočňovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (20). Spoluspaľovanie odpadu, či už ako operácia zhodnotenia alebo likvidácie odpadu, je podriadené podobným podmienkam týkajúcim sa povoľovania a uskutočňovania spaľovania odpadu najmä vo vzťahu k limitným hodnotám emisií, odpadovým vodám a rezíduám, požiadavkám na kontroly, monitorovanie a meranie. V dôsledku toho by sa malo povoliť priame spoluspaľovanie všetkých troch kategórií materiálov bez prvotného spracovania. Okrem toho by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania nízkokapacitných a vysokokapacitných spaľovacích zariadení.

(40)

Používanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako paliva v procese spaľovania na energetické účely by sa malo povoliť a nemalo by sa považovať za operáciu likvidácie odpadu. Avšak takéto použitie by sa malo uskutočňovať za podmienok, ktorými sa zabezpečuje ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat ako aj za dodržania príslušných noriem o životnom prostredí.

(41)

V tomto nariadení by mala byť uvedená možnosť ustanoviť parametre spracovateľských metód vedľajších živočíšnych produktov, pokiaľ ide o čas, teplotu a tlak, najmä v prípade metód, ktoré sa podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 v súčasnosti uvádzajú ako metódy 2 až 7.

(42)

Schránky mäkkýšov alebo kôrovcov, z ktorých bolo odstránené mäkké tkanivo alebo svalovina, by sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť. Vzhľadom na rôzne postupy existujúce v Spoločenstve týkajúce sa odstraňovania takýchto mäkkých tkanív alebo svaloviny zo schránok, použitie schránok, z ktorých nebolo v plnom rozsahu odstránené mäkké tkanivo alebo svalovina, by sa malo povoliť za predpokladu, že takéto použitie nepovedie k riziku pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat. Národné príručky správnej praxe by mali napomôcť šírenie poznatkov týkajúcich sa správnych podmienok, za ktorých by takéto použitie bolo možné.

(43)

Príslušný orgán by mal mať vzhľadom na obmedzené riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat pochádzajúce z takýchto produktov možnosť povoliť prípravu biodynamických prípravkov a pridávanie do pôdy takýchto prípravkov pochádzajúcich z materiálov kategórie 2 a 3 v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov (21).

(44)

V súčasnosti vyvíjané nové technológie ponúkajú výhodné spôsoby výroby energie na základe vedľajších živočíšnych produktov alebo spôsoby bezpečného odstraňovania takýchto produktov. Bezpečné odstraňovanie sa môže uskutočňovať kombináciou metód bezpečného oddelenia vedľajších živočíšnych produktov na mieste so zavedenými metódami odstraňovania, ako aj kombináciou schválených parametrov spracovania s novými normami po ich kladnom posúdení. S cieľom zohľadniť súvisiaci vedecký a technologický pokrok by sa takéto technológie mali v rámci Spoločenstva povoliť ako alternatívne spôsoby odstraňovania alebo spôsoby použitia vedľajších živočíšnych produktov. Povoleniu technologického postupu vyvinutého jednotlivcom by mala predchádzať žiadosť skontrolovaná príslušným orgánom a predložená na posúdenie EFSA s cieľom vyhodnotiť potenciál na zníženie rizika v procese činností a zabezpečiť zachovanie práv jednotlivcov vrátane dôvernosti obchodných informácií. S cieľom poskytovať žiadateľom poradenstvo by sa mal prijať štandardizovaný formát žiadosti. Keďže tento dokument slúži iba na oznamovanie, mal by sa schváliť v súlade s konzultačným postupom za spolupráce s EFSA.

(45)

Je vhodné objasniť požiadavky vzťahujúce sa na uvádzanie na trh vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na kŕmne účely a organických hnojív a zúrodňovacích látok, aby sa zabezpečila ochrana potravinového a krmivového reťazca. Na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat by sa mal používať výlučne materiál kategórie 3. Hnojivá vyrobené na základe vedľajších živočíšnych produktov môžu mať vplyv na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca. Pokiaľ boli vyrobené z mäsokostnej múčky pochádzajúcej z materiálu kategórie 2 alebo zo spracovaných živočíšnych bielkovín, mala by sa do nich pridať zložka, ako napríklad anorganická alebo nestráviteľná látka, aby sa predišlo ich priamemu použitiu na kŕmne účely. Takéto zamiešanie by sa nemalo požadovať, ak skladba alebo obal produktov, najmä produktov určených na používanie konečným spotrebiteľom, zabraňuje zneužitiu produktu na kŕmne účely. Pri určovaní zložiek by sa mali zohľadniť rôzne okolnosti týkajúce sa klímy a pôdy, ako aj cieľa používania konkrétnych hnojív.

(46)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho (22) sa ustanovuje všeobecný zákaz uvádzania na trh, dovozu a vývozu kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu. Tento zákaz by však nemal mať vplyv na povinnosť odstrániť vedľajšie živočíšne produkty zo psov a mačiek vrátane kožušiny, ktorá je uložená v tomto nariadení.

(47)

Podpora vedy a výskumu a umelecké činnosti si môžu vyžadovať používanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov všetkých kategórií a niekedy v množstvách, ktoré nedosahujú meradlo obchodných výmen. V záujme uľahčenia dovozu a použitia takýchto vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov by príslušný orgán mal mať možnosť stanoviť podmienky takýchto operácií na základe konkrétnych prípadov. Pokiaľ budú potrebné opatrenia na úrovni Spoločenstva, mali by sa ustanoviť harmonizované pravidlá.

(48)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 obsahuje podrobné ustanovenia, ktoré na základe výnimky umožňujú kŕmenie zoo zvierat materiálmi kategórie 2 a 3. V tomto nariadení by sa mali stanoviť podobné ustanovenia a malo by sa umožniť skrmovanie určitých materiálov kategórie 1 a doplniť o možnosť ustanoviť podrobné pravidlá na kontrolu každého možného rizika pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat.

(49)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 umožňuje v záujme podporovania biodiverzity kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami a iných druhov, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1. S cieľom poskytnúť primeraný nástroj na zachovanie takýchto druhov by kŕmenie malo byť naďalej podľa tohto nariadenia povolené v súlade s podmienkami stanovenými na predchádzanie šírenia chorôb. Súčasne by sa mali vo vykonávacích postupoch stanoviť zdravotné podmienky, ktoré umožnia využívať materiál kategórie 1 na kŕmne účely extenzívnym spásaním a na kŕmenie iných mäsožravých zvierat, napríklad medveďov a vlkov. Je dôležité, aby takéto zdravotné podmienky zohľadňovali prirodzené kŕmne zvyky príslušných druhov, ako aj ciele Spoločenstva v oblasti podpory biodiverzity tak, ako sa uvádzajú v oznámení Komisie z 22. mája 2006 s názvom Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010 — a v nasledujúcich rokoch.

(50)

Zakopávanie a spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov najmä uhynutých zvierat môže byť odôvodnené v osobitných situáciách najmä vo vzdialených oblastiach alebo v prípadoch kontroly chorôb, ktoré si vyžadujú núdzové odstránenie usmrtených zvierat ako opatrenie na tlmenie výskytu závažnej prenosnej choroby. Malo by sa umožniť najmä odstránenie na mieste za osobitných podmienok, pretože limitujúcim faktorom, pokiaľ ide o kontrolu choroby, by mohli inak byť aj dostupné kapacity kafilérií a spaľovní v rámci regiónu alebo členského štátu.

(51)

Súčasná výnimka týkajúca sa zakopávania alebo spaľovania vedľajších živočíšnych produktov by sa mala rozšíriť na oblasti, do ktorých prístup je prakticky nemožný alebo v ktorých hrozia zdravotné a bezpečnostné riziká personálu, ktorý uskutočňuje zber. Skúsenosti získané v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1774/2002 a s prírodnými pohromami, ako sú napríklad lesné požiare a záplavy v niektorých členských štátoch, ukázali, že za takých mimoriadnych okolností môže byť odstraňovanie zakopaním alebo spálením na mieste odôvodnené, aby sa zabezpečilo bezodkladné odstránenie zvierat, a tým sa predišlo šíreniu rizík nákazy. Celková rozloha vzdialených oblastí v členskom štáte by mala byť obmedzená na základe skúseností získaných s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 999/2001, aby sa zabezpečilo splnenie všeobecnej podmienky, ktorou je zavedenie náležitého systému likvidácie zodpovedajúceho predpisom ustanoveným v tomto nariadení.

(52)

Niektorým prevádzkarňam alebo závodom, v ktorých sa nakladá len s obmedzenými množstvami vedľajších živočíšnych produktov, ktoré nepredstavujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, by sa malo povoliť odstraňovanie takýchto vedľajších produktov pod úradným dohľadom iným spôsobom než odstránením podľa tohto nariadenia. Kritériá pre takéto výnimočné okolnosti by sa mali stanoviť na úrovni Spoločenstva, aby sa zabezpečilo ich jednotné uplatňovanie založené na aktuálnej situácii v niektorých sektoroch a možnostiach iných systémov likvidácie v niektorých členských štátoch.

(53)

Mali by sa ustanoviť možné opatrenia, ktoré príslušný orgán môže prijať na vykonávanie úradných kontrol, s cieľom zaručiť právnu istotu najmä vo vzťahu k dočasnému alebo trvalému zákazu činnosti alebo uloženiu podmienok zameraných na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia. Tieto úradné kontroly by sa mali vykonávať v rámci viacročných plánov kontroly v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overovanie súladu s právnymi predpismi v oblasti potravín a krmív a s pravidlami vzťahujúcimi sa na zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat (23).

(54)

S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli kontrolovať množstvo materiálu dovážaného na ich územie na účely odstraňovania príslušný orgán by mal príjem takého materiálu na svoje územie povoľovať.

(55)

Na zabezpečenie kontroly možných rizík sa môže nariadiť tlaková sterilizácia a doplnkové podmienky na prepravu. V záujme zabezpečenia vysledovateľnosti a spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov kontrolujúcich zásielky vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov by sa mal používať systém Traces zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES (24) na poskytovanie informácií o odosielaní materiálov kategórie 1 a kategórie 2, mäsokostnej múčky alebo živočíšneho tuku odvodených z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 a spracovanej živočíšnej bielkoviny odvodenej z materiálu kategórie 3. Pre materiály, ktoré sa zvyčajne zasielajú v malých dávkach na výskumné, umelecké alebo diagnostické účely, by sa mali ustanoviť osobitné podmienky v záujme uľahčenia pohybu takýchto materiálov v rámci Spoločenstva. Za osobitných okolností by sa mali umožniť dvojstranné dohody uľahčujúce kontrolu materiálov presúvaných medzi členskými štátmi so spoločnými hranicami.

(56)

V záujme uľahčenia prepravy zásielok cez tretie krajiny susediace s viac než jedným členským štátom by sa mal zaviesť osobitný režim zasielania zásielok z územia jedného členského štátu do iného členského štátu cez územie tretej krajiny najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa zásielky vracajúce sa na územie Spoločenstva podrobili veterinárnym kontrolám v súlade so smernicou Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (25).

(57)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Spoločenstva je potrebné objasniť vzťah medzi predpismi ustanovenými v tomto nariadení a právnymi predpismi Spoločenstva o odpadoch. Mala by sa predovšetkým zabezpečiť konzistentnosť so zákazom vývozu odpadov ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (26). V záujme predchádzania potenciálnym škodlivým vplyvom na životné prostredie by sa mal zakázať vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na spálenie alebo zakopanie. Takisto by sa malo zabrániť tomu, aby sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty vyvážali s cieľom použiť ich vo výrobniach bioplynu alebo kompostu v tretích krajinách, ktoré nie sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby sa predišlo možným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Pokiaľ sa uplatňujú ustanovenia odchylné od zákazu vývozu, Komisia má povinnosť v plnej miere dodržiavať vo svojich rozhodnutiach Bazilejský dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní v podobe, ako bol uzavretý v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 93/98/EHS (27), a zmeny a doplnenia k tomuto dohovoru ustanovené v rozhodnutí III/1 konferencie zmluvných strán v podobe schválenej v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 97/640/ES (28) a vykonávanej nariadením (ES) č. 1013/2006.

(58)

Ďalej by sa malo zabezpečiť, že vedľajšie živočíšne produkty zmiešané s nebezpečným odpadom uvedeným v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (29) alebo ním kontaminované sa dovážajú, vyvážajú a zasielajú medzi členskými štátmi výlučne v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006. Takisto je potrebné stanoviť predpisy na zasielanie takéhoto materiálu v rámci členského štátu.

(59)

Komisia by mala mať možnosť vykonávať kontroly v členských štátoch. Kontroly Spoločenstva v tretích krajinách by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

(60)

Dovoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do Spoločenstva a tranzit takéhoto materiálu by sa mal uskutočňovať v súlade s predpismi, ktoré sú aspoň také prísne ako predpisy uplatniteľné vo vnútri Spoločenstva. Prípadne sa môže uznať, že predpisy tretích krajín uplatniteľné na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty sú rovnocenné s predpismi ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva. Vzhľadom na potenciálne riziká, ktoré predstavujú, by sa na produkty určené na použitie mimo krmivového reťazca mal vzťahovať súbor zjednodušených dovozných predpisov.

(61)

Právne predpisy Spoločenstva o výrobe odvodených produktov určených na použitie ako kozmetické výrobky, lieky alebo zdravotné pomôcky poskytujú komplexný rámec na uvádzanie takýchto produktov na trh: smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (30), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (31), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (32), smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (33), smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (34) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (35) („osobitné smernice“). V osobitných smerniciach o kozmetických výrobkoch a zdravotných pomôckach sa však neustanovuje ochrana pred rizikami pre zdravie zvierat. V takýchto prípadoch by sa na uvedené riziká malo uplatňovať toto nariadenie a malo by byť možné odvolať sa na ochranné opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002.

(62)

Na vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré sa dodávajú ako materiál alebo zložky na výrobu takýchto odvodených produktov, by sa mali vzťahovať požiadavky osobitných smerníc do takej miery, do akej sú v nich ustanovené pravidlá na kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Týmito osobitnými smernicami sa už upravujú suroviny živočíšneho pôvodu, ktoré sa môžu použiť na výrobu príslušných odvodených produktov, a ukladajú sa určité podmienky na zabezpečenie ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat. Najmä smernicou 76/768/EHS sa zakazuje používanie materiálov kategórie 1 a kategórie 2 ako zložky kozmetických výrobkov a výrobcom sa ukladá povinnosť uplatňovať správnu výrobnú prax. Smernicou Komisie 2003/32/ES (36) sa zavádzajú podrobné špecifikácie zdravotných pomôcok vyrábaných s použitím tkanív živočíšneho pôvodu.

(63)

Pokiaľ sa však uvedené podmienky neustanovili v osobitných smerniciach, alebo sa nevzťahujú na určité riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, malo by sa uplatňovať toto nariadenie a malo by byť možné odvolať sa na bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002.

(64)

Niektoré odvodené produkty sa neuvádzajú do krmivového reťazca a nepridávajú sa do pôdy, na ktorej sa pasú hospodárske zvieratá alebo slúžia na produkciu rastlinných krmív. Takéto vedľajšie produkty zahŕňajú produkty na technické použitie, akými sú ošetrené surové kože pre kožiarstvo, spracovaná vlna pre textilný priemysel, produkty z kostí na výrobu gleja a spracovaný materiál na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá. Prevádzkovateľom by sa takisto malo povoliť uvádzať takéto produkty na trh za predpokladu, že sú buď zo suroviny, ktorá si nevyžaduje ošetrenie, alebo sa ošetrením alebo cieľovým použitím ošetreného materiálu zabezpečuje primeraná kontrola rizík.

(65)

Vo viacerých členských štátoch sa zistili prípady určitého porušenia predpisov ustanovených v nariadení (ES) č. 1774/2002. V dôsledku toho sú popri dôslednom presadzovaní uvedených pravidiel potrebné trestné a iné sankcie voči prevádzkovateľom, ktorí uvedené pravidlá porušujú. Preto je potrebné, aby členské štáty ustanovili predpisy o sankciách uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia.

(66)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ustanovenie predpisov v oblasti verejného zdravia a zdravia zvierat vzťahujúcich sa na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, s cieľom predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat vyplývajúcim z týchto produktov a minimalizovať ich, a najmä chrániť bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v tomto článku nepresahuje toto nariadenie rozsah potrebný na dosiahnutie tohto cieľa.

(67)

S cieľom posilniť právnu istotu a v súlade so všeobecným cieľom Komisie zjednodušiť právne predpisy Spoločenstva mal by sa týmto nariadením ustanoviť ucelený rámec predpisov, pričom sa zohľadňujú predpisy ustanovené v nariadení (ES) č. 1774/2002 ako aj získané skúsenosti a dosiahnutý pokrok od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Nariadenie (ES) č. 1774/2002 by sa preto malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(68)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (37).

(69)

S cieľom zaručiť konzistentnosť a jednoznačnosť právnych predpisov Spoločenstva by sa v osobitnom vykonávacom akte mali ustanoviť technické predpisy týkajúce sa špecifických operácií s použitím vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sú v súčasnosti stanovené v prílohách k nariadeniu (ES) č. 1774/2002, ako aj vo vykonávacích opatreniach prijatých Komisiou na základe uvedeného nariadenia (38). V súlade s rozhodnutím Komisie 2004/613/ES zo 6. augusta 2004, týkajúcim sa zriadenia poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín (39), by sa mali uskutočňovať konzultácie so spotrebiteľmi a sociálno-ekonomickými kruhmi o otázkach spojených s týmto nariadením a mali by sa o nich informovať.

(70)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie predpisov týkajúcich sa modifikácie koncového bodu výrobného reťazca niektorých odvodených produktov a stanovenia takéhoto koncového bodu pre niektoré iné odvodené produkty, pravidiel s ohľadom na vážne prenosné choroby v prítomnosti ktorých by sa zasielanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov nemalo umožniť a/alebo vo vzťahu k podmienkam umožňujúcim takéto zasielanie; opatrení na zmenu kategorizácie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, opatrení týkajúcich sa obmedzení používania a odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, opatrení, ktorými sa ustanovujú podmienky uplatňovania niektorých výnimiek vzťahujúcich sa na používanie, sústreďovanie a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj opatrení, ktorými sa schvaľuje alebo zamieta osobitná alternatívna metóda používania a odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov.

(71)

Okrem toho by Komisia mala byť splnomocnená na prijatie konkrétnejších pravidiel týkajúcich sa zberu a prepravy vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, infraštruktúry, vybavenia a hygienických požiadaviek na prevádzkarne a závody, v ktorých sa nakladá s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, podmienok a technických požiadaviek na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi vrátane dokladov, ktoré treba predložiť na účely validácie takéhoto ošetrenia, podmienok na uvádzanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh, požiadaviek súvisiacich s bezpečným získavaním, ošetrením a konečným používaním, podmienok na dovoz, tranzit a vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, podrobných podmienok vykonávania úradných kontrol vrátane pravidiel týkajúcich sa referenčných metód mikrobiologických analýz, ako aj podmienok kontroly zasielania niektorých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(72)

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie opatrení stanovujúcich podmienky na zasielanie vedľajších živočíšnych produktov z uzavretých chovov, závodov alebo zón mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť. Z dôvodu naliehavosti je na prijatie opatrení, ktorými sa pre niektoré produkty modifikuje koncový bod vo výrobnom reťazci, potrebné uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Oddiel 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú predpisy vzťahujúce sa na verejné zdravie a zdravie zvierat pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty s cieľom predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúcim z týchto produktov a minimalizovať ich, a najmä chrániť bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ktoré podľa právnych predpisov Spoločenstva nie sú určené na ľudskú spotrebu, a

b)

na tieto produkty, ktoré sú na základe nezvratného rozhodnutia prevádzkovateľa určené na iné účely, než na ľudskú spotrebu:

i)

produkty živočíšneho pôvodu, ktoré môžu byť podľa právnych predpisov Spoločenstva určené na ľudskú spotrebu;

ii)

suroviny na výrobu produktov živočíšneho pôvodu.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a)

celé telá alebo časti voľne žijúcich zvierat okrem voľne žijúcej zveri, pri ktorých nie je podozrenie z nákazy alebo postihnutia chorobou prenosnou na ľudí alebo zvieratá s výnimkou vodných živočíchov dopravených na breh na komerčné účely;

b)

celé telá alebo časti voľne žijúcej zveri, ktoré nie sú po zabití sústredené v súlade s osvedčenými poľovníckymi postupmi bez toho, aby bolo narušené nariadenie (ES) č. 853/2004;

c)

vedľajšie živočíšne produkty z voľne žijúcej zveri a z mäsa voľne žijúcej zveri uvedené v článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004;

d)

oocyty, embryá a spermy určené na chovné účely;

e)

surové mlieko, mledzivo a výrobky z nich, ktoré sa získavajú, skladujú, odstraňujú alebo používajú na farme pôvodu;

f)

schránky mäkkýšov, z ktorých bolo odstránené mäkké tkanivo a svalovina;

g)

kuchynský odpad, ak

i)

nepochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave;

ii)

nie je určený na kŕmne účely;

iii)

je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b) prvý pododsek či na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie;

h)

bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva o životnom prostredí, materiál z lodí spĺňajúcich požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, ktorý vznikol počas rybolovu a je odstránený do mora, okrem materiálu pochádzajúceho z pitvania rýb na týchto lodiach, ktorý vykazuje príznaky choroby vrátane parazitov, ktoré sú prenosné na ľudí;

i)

surové krmivo pre spoločenské zvieratá pochádzajúce z maloobchodných predajní, v ktorých sa rozrábanie a skladovanie vykonáva výlučne s cieľom zásobovania spotrebiteľa priamo na mieste;

j)

surové krmivo pre spoločenské zvieratá zo zvierat zabitých na farme pôvodu na súkromnú domácu spotrebu a

k)

exkrementy a moč iné ako hnoj a nemineralizované guáno.

3.   Týmto nariadením nie sú dotknuté veterinárne právne predpisy Spoločenstva, ktorých cieľom je kontrola a tlmenie chorôb zvierat.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„vedľajšie živočíšne produkty“ sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane oocytov, embryí a spermy;

2.

„odvodené produkty“ sú produkty získané prostredníctvom jednorazového alebo opakovaného ošetrenia, transformácie alebo jednotlivých krokov spracovania vedľajších živočíšnych produktov;

3.

„produkty živočíšneho pôvodu“ sú produkty živočíšneho pôvodu podľa vymedzenia v bode 8.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

4.

„jatočné telá“ sú jatočné telá v zmysle bodu 1.9 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

5.

„zviera“ je akýkoľvek bezstavovec alebo stavovec;

6.

„hospodárske zviera“ je:

a)

akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, koží a kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely;

b)

zviera z čeľade koňovitých;

7.

„voľne žijúce zviera“ je akékoľvek zviera, ktoré nie je držané ľuďmi;

8.

„spoločenské zviera“ je akékoľvek zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne živené a držané človekom na iné než chovné účely a nie sú konzumované;

9.

„vodné živočíchy“ sú živočíchy v zmysle článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 2006/88/ES;

10.

„príslušný orgán“ je ústredný orgán členského štátu s právomocou zabezpečovať súlad s požiadavkami tohto nariadenia alebo akýkoľvek iný orgán, na ktorý sa táto právomoc preniesla, v prípade potreby zahŕňa aj zodpovedajúci orgán tretej krajiny;

11.

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt reálne pod svojou kontrolou, vrátane prepravcov, obchodníkov a užívateľov;

12.

„užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty na špeciálne kŕmne účely, na výskum alebo na iné osobitné účely;

13.

„prevádzkareň“ alebo „závod“ je každé miesto, na ktorom sa vykonáva akákoľvek činnosť zahŕňajúca nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi, okrem rybárskej lode;

14.

„uvedenie na trh“ je každá činnosť, ktorej cieľom je predať vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty tretej strane v Spoločenstve, alebo akákoľvek iná odplatná alebo bezodplatná forma dodávky takejto tretej strane alebo skladovanie s cieľom dodávky tejto tretej strane;

15.

„tranzit“ je premiestňovanie cez územie Spoločenstva z územia jednej tretej krajiny na územie inej tretej krajiny inak, než po mori alebo vzduchom;

16.

„vývoz“ je premiestňovanie zo Spoločenstva do tretej krajiny;

17.

„prenosné spongiformné encefalopatie (PSE)“ sú všetky prenosné spongiformné encefalopatie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 999/2001;

18.

„špecifikovaný rizikový materiál“ je špecifikovaný rizikový materiál v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001;

19.

„tlaková sterilizácia“ je spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, po ich zmenšení na veľkosť častí nepresahujúcu 50 mm, s teplotou v strede hmoty vyššou než 133 °C najmenej počas 20 minút bez prerušenia pri absolútnom tlaku najmenej 3 bary;

20.

„hnoj“ je každý exkrement a/alebo moč hospodárskych zvierat okrem chovaných rýb so stelivom alebo bez neho;

21.

„povolená skládka“ je skládka, pre ktorú bolo vydané povolenie v súlade so smernicou 1999/31/ES;

22.

„organické hnojivo“ a „zúrodňujúca látka“ sú materiály živočíšneho pôvodu používané na udržanie alebo zlepšenie výživy rastlín a fyzických a chemických vlastností a biologickej aktivity pôdy buď samostatne, alebo spolu, môžu zahŕňať hnoj, nemineralizované guáno, obsah tráviaceho traktu, kompost a zvyšky trávenia;

23.

„vzdialená oblasť“ je oblasť, v ktorej je živočíšna populácia taká malá a prevádzkarne alebo závody na odstraňovanie natoľko vzdialené, že opatrenia potrebné na zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov by boli neprimerane nákladné v porovnaní s odstraňovaním na mieste;

24.

„potraviny“ sú potraviny v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002;

25.

„krmivá“ sú krmivá v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 178/2002;

26.

„kal z odstrediviek alebo separátorov“ je materiál, ktorý je vedľajším produktom čistenia surového mlieka a separácie odstredeného mlieka a smotany zo surového mlieka;

27.

„odpad“ je odpad v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES.

Oddiel 2

Povinnosti

Článok 4

Počiatočný bod výrobného reťazca a povinnosti

1.   Ihneď potom, ako prevádzkovatelia vyrobia vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt, ktorý spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenie, označia ho a zabezpečia, aby sa s ním nakladalo v súlade s týmto nariadením (počiatočný bod).

2.   Prevádzkovatelia zabezpečia, aby vo všetkých fázach zberu, prepravy, nakladania, ošetrenia, transformácie, spracovania, skladovania, uvádzania na trh, distribúcie, používania a odstraňovania v podnikoch pod ich kontrolou vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty spĺňali požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa týkajú ich činností.

3.   Členské štáty monitorujú a overujú dodržiavanie príslušných požiadaviek tohto nariadenia prevádzkovateľmi v celom reťazci vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov podľa odseku 2. Na tento účel používajú systém úradných kontrol v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

4.   Členské štáty na svojom území vytvoria primeraný systém, ktorým sa zabezpečí, aby sa vedľajšie živočíšne produkty:

a)

zbierali, označovali a prepravovali bez zbytočného odkladu a

b)

ošetrovali, používali alebo odstraňovali v súlade s týmto nariadením.

5.   Členské štáty si môžu povinnosti vyplývajúce z odseku 4 plniť v spolupráci s inými členskými štátmi alebo tretími krajinami.

Článok 5

Koncový bod výrobného reťazca

1.   Odvodené produkty uvedené v článku 33, ktoré dosiahli štádium výroby regulované právnymi predpismi Spoločenstva, na ktoré sa odkazuje v tomto článku, sa považujú za produkty, ktoré dosiahli koncový bod výrobného reťazca, za ktorým už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

Tieto odvodené produkty sa tak môžu uvádzať na trh bez obmedzení vyplývajúcich z tohto nariadenia a nie sú predmetom úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

Koncový bod výrobného reťazca sa môže zmeniť:

a)

pri produktoch uvedených v článku 33 písm. a) až d) v prípade rizík pre zdravie zvierat;

b)

pri produktoch uvedených v článku 33 písm. e) a f) v prípade rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 6.

2.   Pre odvodené produkty uvedené v článkoch 35 a 36, ktoré už nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, sa môže stanoviť koncový bod výrobného reťazca, za ktorým už nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.

Tieto odvodené produkty sa tak môžu uvádzať na trh bez obmedzení vyplývajúcich z tohto nariadenia a nie sú predmetom úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 5.

3.   V prípade rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat sa články 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 týkajúce sa núdzových opatrení primerane uplatňujú na odvodené produkty uvedené v článkoch 33 a 36 tohto nariadenia.

Oddiel 3

Veterinárne obmedzenia

Článok 6

Všeobecné veterinárne obmedzenia

1.   Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty z vnímavých druhov sa nesmú odosielať z chovov, prevádzkarní, závodov alebo zón, ktoré podliehajú obmedzeniam:

a)

podľa veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva alebo

b)

v dôsledku výskytu vážnej prenosnej choroby:

i)

uvedenej v prílohe I k smernici 92/119/EHS alebo

ii)

stanovenej v súlade s druhým pododsekom.

Opatrenia uvedené v písmene b) bod ii) prvého pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ sa vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty odosielajú v súlade s podmienkami zameranými na to, aby sa predchádzalo šíreniu chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 5.

Oddiel 4

Kategorizácia

Článok 7

Kategorizácia vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

1.   Vedľajšie živočíšne produkty sa v súlade s článkami 8, 9 a 10 rozdelia do osobitných kategórií, ktoré odrážajú úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat vznikajúceho pri uvedených vedľajších živočíšnych produktoch.

2.   Pokiaľ sa v tomto nariadení alebo podľa opatrení prijatých Komisiou na vykonávanie tohto nariadenia, ktoré môžu špecifikovať podmienky, za ktorých odvodené produkty nepodliehajú týmto pravidlám, nestanovuje inak, na odvodené produkty sa vzťahujú predpisy pre osobitnú kategóriu vedľajších živočíšnych produktov, z ktorej pochádzajú.

3.   Pokiaľ ide o hodnotenie úrovne rizika môžu sa články 8, 9 a 10 zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vedecký pokrok, pokiaľ sa takýto pokrok môže preukázať na základe hodnotenia rizika uskutočneného vhodnou vedeckou inštitúciou. Žiaden z vedľajších živočíšnych produktov uvedených v týchto článkoch sa však z uvedených zoznamov nesmie vyňať, môže sa meniť len kategorizácia a dopĺňať produkty.

4.   Opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 8

Materiál kategórie 1

Materiál kategórie 1 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a)

celé telá a všetky časti tiel, vrátane koží a kožiek, týchto zvierat:

i)

zvieratá podozrivé z nákazy PSE v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001, alebo v prípade ktorých bol úradne potvrdený výskyt PSE;

ii)

zvieratá usmrtené v rámci opatrení na tlmenie PSE;

iii)

zvieratá okrem hospodárskych a voľne žijúcich zvierat, najmä vrátane spoločenských zvierat, zoo zvierat a cirkusových zvierat;

iv)

zvieratá používané na pokusy v zmysle článku 2 ods. d) smernice 86/609/EHS bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003;

v)

voľne žijúce zvieratá, ak sú podozrivé z nakazenia chorobami prenosnými na ľudí alebo zvieratá;

b)

nasledovný materiál:

i)

špecifikovaný rizikový materiál;

ii)

celé telá alebo časti mŕtvych zvierat obsahujúce špecifikovaný rizikový materiál v čase odstraňovania;

c)

vedľajšie živočíšne produkty zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES;

d)

vedľajšie živočíšne produkty obsahujúce rezíduá iných látok a kontaminantov zo životného prostredia uvedených v skupine B ods. 3 prílohy I k smernici 96/23/ES, ak takéto rezíduá prekračujú povolené limity ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo, ak tieto chýbajú, vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

e)

vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd požadovaného vykonávacími pravidlami podľa článku 27 písm. c) prvý odsek:

i)

z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 1 alebo

ii)

z iných prevádzkarní alebo závodov, v ktorých sa odstraňuje špecifikovaný rizikový materiál;

f)

kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej preprave;

g)

zmesi materiálu kategórie 1, buď s materiálom kategórie 2, alebo materiálom kategórie 3 alebo materiálom oboch kategórií.

Článok 9

Materiál kategórie 2

Materiál kategórie 2 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a)

hnoj, nemineralizované guáno a obsah tráviaceho traktu;

b)

vedľajšie živočíšne produkty zbierané počas ošetrenia odpadových vôd požadovaného vykonávacími pravidlami podľa článku 27 písm. c) prvý odsek:

i)

z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich materiál kategórie 2 alebo

ii)

z bitúnkov iných ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 8 písm. e);

c)

vedľajšie živočíšne produkty s obsahom rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračujúcich povolené limity v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 96/23/ES;

d)

produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc v týchto produktoch;

e)

produkty živočíšneho pôvodu iné, než materiál kategórie 1, ktoré sú:

i)

dovezené alebo uvedené z tretej krajiny a nespĺňajú veterinárne požiadavky Spoločenstva na dovoz alebo uvedenie do Spoločenstva, ak sa v právnych predpisoch Spoločenstva nepovoľuje ich dovoz alebo uvedenie podmienené osobitnými obmedzeniami alebo ich vrátením do tretej krajiny, alebo

ii)

odoslané do iného členského štátu a nespĺňajú požiadavky ustanovené alebo povolené v právnych predpisoch Spoločenstva, ak sa nevrátia s povolením príslušného orgánu členského štátu pôvodu;

f)

zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v článku 8 alebo článku 10:

i)

ktoré uhynú inak než zabitím na bitúnku alebo usmrtením pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely kontroly chorôb;

ii)

plodov;

iii)

oocytov, embryí a spermy, ktoré nie sú určené na chovné účely, a

iv)

hydiny uhynutej v škrupine;

g)

zmesi materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3;

h)

vedľajšie živočíšne produkty okrem materiálu kategórie 1 alebo materiálu kategórie 3.

Článok 10

Materiál kategórie 3

Materiál kategórie 3 zahŕňa tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a)

jatočné telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti usmrtenej zveri, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov;

b)

jatočné telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, alebo telá a nižšie uvedené časti zveri usmrtenej na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:

i)

jatočné telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva odmietnuté ako nevhodné na ľudskú spotrebu, ale pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;

ii)

hydinové hlavy;

iii)

kože a kožky vrátane odrezkov a štiepenky z nich, rohy a končatiny vrátane článkov prstov a zápästných i záprstných kostičiek, priehlavkovej a metatarzálnej kosti:

zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a

prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001;

iv)

štetiny ošípaných;

v)

perie;

c)

vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;

d)

krv zvierat, u ktorých sa neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom krvi na ľudí alebo zvieratá a ktorá bola získaná z týchto zvierat zabitých na bitúnku potom, ako v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:

i)

zo zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a

ii)

z prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001;

e)

vedľajšie živočíšne produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku, oškvarkov a kalu z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka;

f)

produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;

g)

krmivo pre spoločenské zvieratá a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;

h)

krv, placenta, vlna, perie, srsť, rohy, odrezky z paznechtov pochádzajúce zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá;

i)

vodné živočíchy a časti takýchto živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá;

j)

vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zo zariadení vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu;

k)

tieto materiály pochádzajúce zo zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto materiálov na ľudí alebo zvieratá:

i)

schránky mäkkýšov s mäkkým tkanivom alebo svalovinou;

ii)

tieto prvky pochádzajúce zo suchozemských živočíchov:

vedľajšie produkty z liahní,

vajcia,

vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;

iii)

jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov;

l)

vodné a suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá;

m)

zvieratá a ich časti patriace do zoologických radov Rodentia a Lagomorpha s výnimkou materiálu kategórie 1 podľa článku 8 písm. a) bodu iii), iv) a v) a materiálu kategórie 2 podľa článku 9 písm. a) až g);

n)

kože a kožky, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce z mŕtvych zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej týmito produktmi na ľudí alebo zvieratá, okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. b) tohto článku;

o)

tukové tkanivo zo zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom tohto materiálu na ľudí alebo zvieratá a ktoré boli zabité na bitúnku a v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva;

p)

kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v článku 8 písm. f).

KAPITOLA II

Odstraňovanie a používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

Oddiel 1

Obmedzenia použitia

Článok 11

Obmedzenia použitia

1.   Tieto spôsoby použitia vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov sú zakázané:

a)

kŕmenie suchozemských zvierat určitého druhu okrem kožušinových zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu;

b)

kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat kuchynským odpadom alebo krmivom obsahujúcim kuchynský odpad alebo pochádzajúcim z neho;

c)

kŕmenie hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami buď priamo spásaním alebo kŕmením rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky iné než hnoj, s výnimkou prípadov, ak toto kŕmenie rastlinnými krmivami alebo spásanie nasleduje po uplynutí čakacej lehoty, ktorá zabezpečí náležitú kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat a ktorá trvá najmenej 21 dní, a

d)

kŕmenie rýb z hospodárskych chovov spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel rýb z hospodárskych chovov toho istého druhu.

2.   Môžu sa stanoviť opatrenia súvisiace s týmito činnosťami:

a)

previerky a kontroly uskutočňované s cieľom zabezpečiť uplatňovanie zákazov z odseku 1 vrátane detekčných metód a testov používaných na overenie prítomnosti materiálov pochádzajúcich z určitých druhov a hraničných hodnôt bezvýznamných obsahov spracovaných živočíšnych bielkovín uvedených v odseku 1 písm. a) a d), ktoré sú spôsobené náhodnou a technicky nevyhnutnou kontamináciou;

b)

podmienky kŕmenia kožušinových zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu a

c)

podmienky kŕmenia hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, najmä zmena čakacej lehoty uvedenej v odseku 1 písm. c).

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Oddiel 2

Odstraňovanie a použitie

Článok 12

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 1

Materiál kategórie 1:

a)

sa odstráni ako odpad spaľovaním:

i)

priamo bez prvotného spracovania alebo

ii)

po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

b)

sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 1 je odpadom:

i)

priamo bez prvotného spracovania alebo

ii)

po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

c)

sa v prípade materiálu kategórie 1 okrem materiálu uvedeného v článku 8 písm. a) bod i) a ii) odstráni spracovaním tlakovou sterilizáciou, trvalým označením výsledného materiálu a zakopaním na povolenej skládke;

d)

sa v prípade materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. f) odstráni zakopaním na povolenej skládke;

e)

sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo

f)

sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Článok 13

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 2

Materiál kategórie 2:

a)

sa odstráni ako odpad spaľovaním:

i)

priamo bez prvotného spracovania alebo

ii)

po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

b)

sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 2 je odpadom:

i)

priamo bez prvotného spracovania alebo

ii)

po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;

c)

sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní tlakovou sterilizáciou a po trvalom označení výsledného materiálu;

d)

sa použije na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32 po prípadnom spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu;

e)

sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn:

i)

po spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu alebo

ii)

po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, tráviaceho traktu a jeho obsahu, mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva, vajec a vaječných produktov, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;

f)

sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;

g)

sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;

h)

sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo

i)

sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Článok 14

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 3

Materiál kategórie 3:

a)

sa odstráni ako odpad spaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho;

b)

sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade, že materiál kategórie 3 je odpadom;

c)

sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní;

d)

sa spracuje s výnimkou materiálu kategórie 3, ktorý sa rozkladom alebo znehodnotením zmenil tak, že predstavuje neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom tohto produktu, a použije sa:

i)

na výrobu krmiva pre hospodárske zvieratá okrem kožušinových zvierat, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 31 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p);

ii)

na výrobu krmiva pre kožušinové zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 36;

iii)

na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35, alebo

iv)

na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32;

e)

sa použije na výrobu surového krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35;

f)

sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn;

g)

sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;

h)

sa v prípade schránok mäkkýšov okrem schránok uvedených v článku 2 ods. 2 písm. f) a vaječných škrupín použije za podmienok určených príslušným orgánom, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

i)

sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho;

j)

sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami;

k)

sa v prípade kuchynského odpadu uvedeného v článku 10 písm. p) spracuje tlakovou sterilizáciou alebo spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b), alebo sa kompostuje či transformuje na bioplyn alebo

l)

sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade surového mlieka, mledziva a produktov z nich odvodených, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko akejkoľvek choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá.

Článok 15

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia na vykonávanie tohto oddielu sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a)

osobitné podmienky pre manipuláciu na lodi a odstraňovanie materiálu získaného z pitvania rýb na jej palube, ktoré vykazujú príznaky choroby vrátane parazitov, ktoré sú prenosné na ľudí;

b)

spracovateľské metódy pre vedľajšie živočíšne produkty okrem tlakovej sterilizácie, najmä pokiaľ ide o parametre, ktoré sa pri týchto spracovateľských metódach majú uplatňovať, najmä čas, teplota, tlak a rozmery častíc;

c)

parametre transformácie vedľajších živočíšnych produktov vrátane kuchynského odpadu na bioplyn alebo kompost;

d)

podmienky spaľovania a spoluspaľovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

e)

podmienky spaľovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

f)

podmienky vzniku vedľajších živočíšnych produktov a zaobchádzania s nimi podľa článku 10 písm. c);

g)

silážovanie materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov;

h)

trvalé označovanie vedľajších živočíšnych produktov;

i)

pridávanie do pôdy určitých vedľajších živočíšnych produktov, organických hnojív a zúrodňovacích látok;

j)

používanie určitých vedľajších živočíšnych produktov na kŕmenie hospodárskych zvierat a

k)

úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat, pokiaľ ide o určitý materiál, ktorý sa pokladá za neprijateľný v zmysle článku 14 písm. d).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

2.   Až do prijatia pravidiel uvedených v:

a)

odseku 1 prvom pododseku písmenách c), f) a g) môžu členské štáty prijať alebo zachovať vnútroštátne predpisy pre:

i)

vznik vedľajších živočíšnych produktov a zaobchádzanie s nimi podľa článku 10 písm. c);

ii)

transformáciu vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 10 písm. p) a

iii)

silážovanie materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov;

b)

odseku 1 prvom pododseku písmene a) sa môžu tam uvedené vedľajšie živočíšne produkty odstrániť do mora; tým nie sú dotknuté právne predpisy Spoločenstva pre životné prostredie.

Oddiel 3

Výnimky

Článok 16

Výnimky

Odchylne od článkov 12, 13 a 14 sa vedľajšie živočíšne produkty môžu:

a)

v prípade vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. a) odstraňovať a nakladať s nimi v súlade s osobitnými podmienkami ustanovenými podľa uvedeného písmena;

b)

používať na výskumné a iné osobitné účely v súlade s článkom 17;

c)

v prípade vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 18 používať na osobitné kŕmne účely v súlade s uvedeným článkom;

d)

v prípade vedľajších živočíšnych produktov uvedených v článku 19 odstraňovať v súlade s uvedeným článkom;

e)

odstraňovať alebo používať v súlade s alternatívnymi metódami, ktoré boli schválené v súlade s článkom 20, v závislosti od parametrov, ktoré môžu zahŕňať tlakovú sterilizáciu alebo iné požiadavky tohto nariadenia alebo jeho vykonávacích opatrení;

f)

v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3 a s povolením príslušného orgánu používať na prípravu biodynamických prípravkov a ich pridávanie do pôdy v zmysle článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007;

g)

v prípade materiálu kategórie 3 a s povolením príslušného orgánu používať na kŕmenie spoločenských zvierat;

h)

odstraňovať v chove s povolením príslušného orgánu v prípade vedľajších živočíšnych produktov okrem materiálu kategórie 1, ktoré vznikli pri chirurgických zákrokoch na živých zvieratách alebo počas narodenia zvierat v uvedenom chove.

Článok 17

Výskum a iné osobitné účely

1.   Odchylne od článkov 12, 13 a 14 môže príslušný orgán povoliť použitie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v rámci výstav, umeleckých činností a na diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Takéto podmienky zahŕňajú:

a)

zákaz akéhokoľvek ďalšieho použitia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov na iné účely a

b)

povinnosť bezpečne odstrániť vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty alebo ich v prípade potreby opätovne odoslať na miesto pôvodu.

2.   V prípade rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat a najmä v prípade nových rizík, ktoré si vyžadujú prijatie opatrení na celom území Spoločenstva, sa môžu ustanoviť harmonizované podmienky dovozu a používania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedené v odseku 1. Takéto podmienky môžu zahŕňať požiadavky vzťahujúce sa na skladovanie, balenie, identifikáciu, prepravu a odstránenie.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 18

Osobitné kŕmne účely

1.   Odchylne od článkov 13 a 14 môže príslušný orgán povoliť za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, zber a použitie materiálu kategórie 2, ak pochádza zo zvierat, ktoré neboli utratené alebo neuhynuli v dôsledku choroby alebo podozrenia z choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá, a materiálu kategórie 3 na kŕmenie:

a)

zoo zvierat;

b)

cirkusových zvierat;

c)

plazov a dravých vtákov, okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat;

d)

kožušinových zvierat;

e)

voľne žijúcich zvierat;

f)

psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov;

g)

psov a mačiek v útulkoch;

h)

červov a lariev slúžiacich ako návnada pri rybolove.

2.   Odchylne od článku 12 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku môže príslušný orgán povoliť:

a)

kŕmenie zoo zvierat materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) a materiálom získaným zo zoo zvierat a

b)

kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) v záujme podporovania biodiverzity.

3.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých:

a)

sa môže povoliť zber a používanie uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o pohyb, skladovanie a používanie materiálu kategórie 2 a kategórie 3 na kŕmenie, vrátane prípadov nových rizík, a

b)

sa v určitých prípadoch odchylne od povinnosti ustanovenej v článku 21 ods. 1 kŕmenie materiálom kategórie 1 v zmysle odseku 2 tohto článku môže povoliť, vrátane:

i)

ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov v určitých členských štátoch, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť;

ii)

opatrení na predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 19

Zber, preprava a odstraňovanie

1.   Odchylne od článkov 12, 13, 14 a 21 môže príslušný orgán povoliť odstránenie:

a)

zakopaním mŕtvych spoločenských zvierat a zvierat z čeľade koňovitých;

b)

spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. a) bod v) a písm. b) bod ii), materiálov kategórie 2 a kategórie 3 na vzdialenom mieste;

c)

materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. b) bod ii), materiálov kategórie 2 a kategórie 3 spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorými sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach, prístup do ktorých je prakticky nemožný, alebo by bol možný len za okolností, za ktorých je v súvislosti s geografickou alebo klimatickou situáciou alebo prírodnou katastrofou ohrozené zdravie alebo bezpečnosť osôb vykonávajúcich zber, alebo v oblastiach, prístup do ktorých by si vyžadoval vynaloženie neprimeraných nákladov na zber;

d)

inými prostriedkami ako spálením alebo zakopaním na mieste v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ak množstvo materiálu neprekročí príslušný týždenný objem, ktorý sa stanoví v súlade s povahou vykonávaných činností a druhov, z ktorých príslušné vedľajšie živočíšne produkty pochádzajú;

e)

vedľajších živočíšnych produktov okrem materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. a) bod i) spálením alebo zakopaním na mieste v prípade výskytu povinne hlásenej choroby, ak by sa prepravou do najbližšieho zariadenia na spracovanie alebo odstránenie vedľajších živočíšnych produktov zvýšilo nebezpečenstvo šírenia zdravotných rizík alebo by sa v prípade výskytu nákazy veľkého rozsahu prekročili kapacity na odstránenie v takýchto závodoch, a

f)

spálením alebo zakopaním na mieste včiel a včelárskych vedľajších produktov za podmienok, ktorými sa predíde prenosu rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

2.   Populácia zvierat určitých druhov vo vzdialených oblastiach uvedených v odseku 1 písm. b) nesmie prekročiť maximálne percento populácií zvierat tohto druhu v príslušnom členskom štáte.

3.   Členské štáty poskytujú Komisii informácie týkajúce sa:

a)

oblastí, ktoré zaraďujú medzi vzdialené oblasti na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) a dôvodov takéhoto zaradenia a aktuálnych informácií týkajúcich sa každej zmeny takéhoto zaradenia, a

b)

vydávania povolení ustanovených v odseku 1 písm. c) a d) vzťahujúcich sa na materiál kategórie 1 a kategórie 2.

4.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa ustanovia v súvislosti s:

a)

podmienkami zameranými na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v prípade spálenia a zakopania na mieste;

b)

maximálnym percentom populácií zvierat v zmysle odseku 2;

c)

objemom vedľajších živočíšnych produktov v súvislosti s charakterom činností a druhov pôvodu v zmysle odseku 1 písm. d) a

d)

zoznamom chorôb uvedeným v odseku 1 písm. e).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Oddiel 4

Alternatívne metódy

Článok 20

Autorizácia alternatívnych metód

1.   Postup autorizácie určitej alternatívnej metódy použitia alebo odstránenia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov môže vychádzať z podnetu Komisie alebo zo žiadosti členského štátu alebo zainteresovanej strany, ktorá môže zastupovať viacero zainteresovaných strán.

2.   Zainteresované strany zasielajú žiadosti príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú záujem používať alternatívnu metódu.

V lehote dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti príslušný orgán posúdi, či je žiadosť v súlade so štandardnou formou žiadosti uvedenej v odseku 10.

3.   Príslušný orgán postupuje žiadosti členských štátov a zainteresovaných strán spoločne so správou o ich hodnotení Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) a informuje o tom Komisiu.

4.   Ak Komisia začne postup autorizácie, pošle EFSA správu o svojom hodnotení.

5.   Do šiestich mesiacov od doručenia úplnej prihlášky EFSA vyhodnotí, či sa navrhovanou metódou zabezpečí, že riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat:

a)

sú kontrolované spôsobom, ktorým sa predíde ich šíreniu pred odstránením v súlade s týmto nariadením alebo jeho vykonávacími predpismi, alebo

b)

sú znížené na mieru, ktorá pre príslušnú kategóriu vedľajších živočíšnych produktov prinajmenšom zodpovedá spracovateľským metódam ustanoveným podľa článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b).

EFSA k predloženej žiadosti vydá stanovisko.

6.   V riadne odôvodnených prípadoch, ak EFSA požaduje od žiadateľov doplňujúce informácie, sa lehota uvedená v odseku 5 môže predĺžiť.

Po porade s Komisiou alebo žiadateľom EFSA rozhodne o lehote, v ktorej sa poskytnú tieto informácie, a informuje Komisiu a podľa potreby žiadateľa o potrebnej dodatočnej lehote.

7.   Pokiaľ má žiadateľ v úmysle predložiť doplňujúce informácie z vlastného podnetu, zasiela ich priamo EFSA.

V takomto prípade sa lehota ustanovená v odseku 5 o dodatočnú lehotu nepredlžuje.

8.   EFSA postupuje svoje stanovisko Komisii, žiadateľovi a príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

9.   Do troch mesiacov od doručenia stanoviska EFSA a so zohľadnením tohto stanoviska Komisia informuje žiadateľa o navrhovanom opatrení, ktoré sa má prijať v súlade s odsekom 11.

10.   Forma štandardného formulára na alternatívne metódy sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 2.

11.   Po doručení stanoviska EFSA sa prijme:

a)

buď opatrenie, ktorým sa povoľuje alternatívna metóda použitia alebo odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, alebo

b)

opatrenie, ktorým sa zamieta povolenie takejto alternatívnej metódy.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4

HLAVA II

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV

KAPITOLA I

Všeobecné povinnosti

Oddiel 1

Zber, preprava a vysledovateľnosť

Článok 21

Zber a identifikácia kategórie a preprava

1.   Prevádzkovatelia zbierajú, identifikujú a prepravujú vedľajšie živočíšne produkty bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

2.   Prevádzkovatelia zabezpečujú, že k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom je pri preprave priložený obchodný doklad, alebo pokiaľ sa na základe tohto nariadenia alebo opatrením prijatým podľa odseku 6 vyžaduje, veterinárne osvedčenie.

Príslušný orgán môže odchylne od prvého odseku povoliť prepravu hnoja bez obchodného dokladu alebo veterinárneho osvedčenia medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami a používateľmi hnoja v tom istom členskom štáte.

3.   Obchodné doklady a veterinárne osvedčenia priložené počas prepravy k vedľajším živočíšnym produktom alebo odvodeným produktom obsahujú aspoň informácie o pôvode, určení a množstve takýchto produktov a opis takýchto vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov a ich označenie, pokiaľ sa takéto označenie v tomto nariadení vyžaduje.

Čo sa však týka vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov prepravovaných na území členského štátu, môže príslušný orgán daného členského štátu schváliť prenos informácií z prvého pododseku prostredníctvom alternatívneho systému.

4.   Prevádzkovatelia zbierajú, prepravujú a odstraňujú kuchynský odpad kategórie 3 v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, ktoré sa predpokladajú v článku 13 smernice 2008/98/ES.

5.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3 sa prijmú tieto opatrenia:

a)

vzory obchodných dokladov, ktoré je potrebné priložiť počas prepravy k vedľajším živočíšnym produktom, a

b)

vzory veterinárnych osvedčení a podmienky, ktoré upravujú spôsob, akým sa musia prikladať počas prepravy k vedľajším živočíšnym produktom a odvodeným produktom.

6.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a)

prípady, pri ktorých sa vyžaduje veterinárne osvedčenie so zreteľom na úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúceho z určitých odvodených produktov;

b)

prípady, pri ktorých sa odchylne od prvého pododseku odseku 2 a so zreteľom na nízku úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúceho z určitých vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov môže uskutočniť preprava bez dokladov alebo osvedčení uvedených v spomenutom odseku;

c)

požiadavky na identifikáciu vrátane označovania a na oddeľovanie rôznych kategórií vedľajších živočíšnych produktov počas prepravy a

d)

podmienky na predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat vznikajúcim pri zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov vrátane podmienok na bezpečnú prepravu týchto produktov, pokiaľ ide o obaly, vozidlá a obalový materiál.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 22

Vysledovateľnosť

1.   Prevádzkovatelia zasielajúci, prepravujúci alebo prijímajúci vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty uchovávajú záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady a veterinárne osvedčenia.

Prvý odsek sa však neuplatňuje, pokiaľ bolo vydané povolenie na prepravu vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov bez obchodných dokladov alebo veterinárnych osvedčení v súlade s druhým pododsekom článku 21 ods. 2 alebo v súlade s vykonávacími opatreniami prijatými podľa článku 21 ods. 6 písm. b).

2.   Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 používajú systémy a postupy na určovanie:

a)

ostatných prevádzkovateľov, ktorým sa ich vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty dodali, a

b)

prevádzkovateľov, od ktorých im bola doručená dodávka.

Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušným orgánom.

3.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, najmä pokiaľ ide o:

a)

informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom;

b)

časovú lehotu, počas ktorej je potrebné tieto informácie uchovať.

Oddiel 2

Registrácia a schvaľovanie

Článok 23

Registrácia prevádzkovateľov, prevádzkarní alebo závodov

1.   S cieľom registrácie prevádzkovatelia:

a)

pred začatím činnosti oznámia príslušnému orgánu všetky prevádzkarne alebo závody, ktoré riadia a vykonávajú činnosť v akomkoľvek štádiu výroby, transportu, nakladania, spracovania, skladovania, uvádzania na trh, distribúcie, používania alebo odstraňovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

b)

predložia príslušnému orgánu informácie o:

i)

kategórii vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, ktoré podliehajú ich kontrole;

ii)

charaktere vykonávaných činností, pri ktorých sú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty vstupnou surovinou.

2.   Prevádzkovatelia poskytnú príslušnému orgánu aktuálne informácie o všetkých prevádzkarňach alebo závodoch uvedených v odseku 1 písm. a) a oznámia akúkoľvek významnú zmenu činnosti a akékoľvek uzatvorenie fungujúcej prevádzkarne alebo závodu.

3.   Podrobné pravidlá týkajúce sa registrácie podľa odseku 1 sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

4.   Odchylne od odseku 1 sa nevyžaduje žiadne oznámenie s cieľom registrácie na činnosti, v súvislosti s ktorými už boli prevádzkarne vyrábajúce vedľajšie živočíšne produkty schválené alebo registrované v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 alebo nariadením (ES) č. 853/2004, na činnosti, v súvislosti s ktorými už boli prevádzkarne alebo závody schválené v súlade s článkom 24 tohto nariadenia.

Rovnaká výnimka sa uplatňuje na činnosti zahŕňajúce výrobu vedľajších živočíšnych produktov na mieste, ktorá sa uskutočňuje na farmách alebo v iných priestoroch, kde sú držané alebo chované zvieratá, prípadne kde sa im poskytuje starostlivosť.

Článok 24

Schválenie prevádzkarní alebo závodov

1.   Prevádzkovatelia zabezpečia, aby prevádzkarne alebo závody, ktoré riadia, boli schválené príslušným orgánom, ak takéto prevádzkarne alebo závody plánujú vykonávať jednu alebo viacero z týchto činností:

a)

spracovanie vedľajších živočíšnych produktov tlakovou sterilizáciou, spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b) alebo alternatívnymi metódami schválenými v súlade s článkom 20;

b)

odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu spálením, okrem prevádzkarní alebo závodov, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES;

c)

odstraňovanie alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ak sú odpadom, spoluspálením, okrem prevádzkarní alebo závodov, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES;

d)

používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva;

e)

výroba krmiva pre spoločenské zvieratá;

f)

výroba organických hnojív a zúrodňovacích látok;

g)

transformácia vedľajších živočíšnych produktov a/alebo odvodených produktov na bioplyn alebo kompost;

h)

nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich zbere, činnosťami, ako napríklad triedenie, rezanie, chladenie, mrazenie, solenie, odstraňovanie koží a kožiek alebo špecifikovaného rizikového materiálu;

i)

skladovanie vedľajších živočíšnych produktov;

j)

skladovanie odvodených produktov určených na:

i)

odstránenie zakopaním alebo spálením alebo určených na zhodnotenie alebo odstránenie spoluspálením;

ii)

použitie ako palivo;

iii)

použitie ako krmivo, okrem prevádzkarní alebo závodov schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005;

iv)

použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, okrem skladovania na miestach priameho použitia.

2.   V povolení uvedenom v odseku 1 sa uvádza, či sa schválenie prevádzkarne alebo závodu vzťahuje na činnosti s vedľajšími živočíšnymi produktmi a/alebo odvodenými produktmi:

a)

osobitnej skupiny uvedenej v článku 8, 9 alebo 10 alebo

b)

viac ako jednej skupiny uvedenej v článkoch 8, 9 alebo 10, pričom sa uvádza, či sa takéto činnosti uskutočňujú:

i)

trvalo za podmienok dôsledného oddeľovania, ktorým sa predchádza akýmkoľvek rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, alebo

ii)

dočasne za podmienok, ktorými sa predchádza kontaminácii, ako reakcia na nedostatok kapacít, pokiaľ ide o takého produkty, v dôsledku:

výskytu nákazy veľkého rozsahu alebo

iných mimoriadnych a nepredvídateľných okolností.

Článok 25

Všeobecné hygienické požiadavky

1.   Prevádzkovatelia zabezpečia, aby prevádzkarne alebo závody, ktoré riadia a ktoré vykonávajú činnosti uvedené v článku 24 ods. 1 písm. a) a h):

a)

boli vybudované tak, aby sa umožnilo ich účinné čistenie a dezinfekcia a v prípade potreby musí konštrukčné riešenie podláh umožňovať ľahké odvádzanie tekutín;

b)

boli vybavené primeranými zariadeniami na osobnú hygienu, ako napríklad toaletami, prezliekarňami a umývadlami pre zamestnancov;

c)

mali vhodné mechanizmy na ochranu proti škodcom, napr. hmyzu, hlodavcom a vtákom;

d)

udržiavali zariadenie a vybavenie v dobrom stave a zabezpečili, aby sa meracie prístroje pravidelne kalibrovali, a

e)

mali vhodné mechanizmy na čistenie a dezinfekciu nádob a vozidiel na mieste, s cieľom zabrániť riziku kontaminácie.

2.   Všetky osoby pracujúce v prevádzkarni alebo závode uvedenom v odseku 1 nosia vhodný, čistý a v prípade potreby ochranný odev.

Ak je to v konkrétnej prevádzkarni alebo závode potrebné:

a)

osoby pracujúce v nečistých priestoroch nesmú vstupovať do čistých priestorov bez toho, aby si vopred nevymenili pracovný odev a obuv alebo bez ich dezinfekcie;

b)

vybavenie a prístroje sa nesmú prenášať z nečistých priestorov do čistých bez toho, aby sa predtým nevyčistili a nevydezinfikovali, a

c)

prevádzkovateľ zavedie postup týkajúci sa pohybu osôb s cieľom monitorovať tento pohyb a popísať správne používanie zariadení na čistenie nôh a kolies.

3.   V prevádzkarňach alebo závodoch, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v článku 24 ods. 1 písm. a):

a)

sa nakladá s vedľajšími živočíšnymi produktmi tak, aby sa predišlo riziku kontaminácie;

b)

sa spracúvajú vedľajšie živočíšne produkty čo najskôr. Po spracovaní sa nakladá s odvodenými produktmi tak, aby sa predišlo riziku kontaminácie a rovnako sa aj skladujú;

c)

sa v prípade potreby počas spracovania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov každá časť vedľajšieho živočíšneho produktu a odvodeného produktu ošetruje na danú teplotu počas daného času a predchádza sa riziku opakovanej kontaminácie;

d)

prevádzkovatelia pravidelne kontrolujú uplatňované parametre, najmä teplotu, tlak, čas, rozmery častíc, v prípade potreby pomocou automatických zariadení;

e)

sa pre všetky priestory prevádzkarne alebo závody prijmú a dokumentujú procesy čistenia.

Článok 26

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi v potravinárskych podnikoch

1.   Ošetrenie, spracovanie alebo skladovanie vedľajších živočíšnych produktov v prevádzkarňach alebo zariadeniach schválených alebo registrovaných v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 sa uskutočňuje za podmienok, ktorými sa predchádza krížovej kontaminácii a, ak je to potrebné, vo vyhradenej časti prevádzkarne alebo zariadenia.

2.   Suroviny na výrobu želatíny a kolagénu, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sa môžu skladovať, ošetrovať alebo spracúvať v prevádzkarňach osobitne schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, prílohou III, oddielom XIV, kapitolou I, bodom 5 a oddielom XV, kapitolou I bodom 5 za podmienky, že sa predchádza riziku prenosu chorôb izoláciou takýchto surovín od surovín určených na výrobu produktov živočíšneho pôvodu.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné požiadavky veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva.

Článok 27

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia na vykonávanie tohto oddielu a oddielu 1 tejto kapitoly sa ustanovia v súvislosti s:

a)

požiadavkami na infraštruktúru a vybavenie vzťahujúcimi sa na prevádzkarne alebo závody;

b)

hygienickými požiadavkami uplatniteľnými na všetky druhy nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi vrátane opatrení, ktorými sa menia hygienické požiadavky pre prevádzkarne alebo závody uvedené v článku 25 ods. 1;

c)

podmienkami a technickými požiadavkami na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi, na ich ošetrenie, transformáciu, spracovanie a skladovanie a s podmienkami ošetrenia odpadovej vody;

d)

dokladmi, ktoré musí prevádzkovateľ predložiť na účely validácie ošetrenia, transformácie a spracovania vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, o ich schopnosti predchádzať riziku pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat;

e)

podmienkami na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi viac ako jednej kategórie podľa článkov 8, 9 alebo 10 v tej istej prevádzkarni alebo v tom istom závode:

i)

pokiaľ sa takéto činnosti uskutočňujú oddelene;

ii)

pokiaľ sa takéto činnosti uskutočňujú dočasne za určitých okolností;

f)

podmienkami predchádzania krížovej kontaminácii pri skladovaní, ošetrovaní alebo spracúvaní vedľajších živočíšnych produktov vo vyhradenej časti prevádzkarne alebo závodu podľa článku 26;

g)

štandardnými transformačnými parametrami pre výrobne bioplynu a kompostu;

h)

požiadavkami vzťahujúcimi sa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie vo vysokokapacitných a v nízkokapacitných závodoch uvedených v článku 24 ods. 1 písm. b) a c) a

i)

požiadavkami vzťahujúcimi sa na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov podľa článku 24 ods. 1 písm. d).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Oddiel 3

Vlastné kontroly a analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov

Článok 28

Vlastné kontroly

Prevádzkovatelia zavedú, uskutočňujú a udržiavajú vo svojich prevádzkarňach a závodoch vlastné kontroly s cieľom monitorovať súlad s týmto nariadením. Zabezpečia, aby prevádzkareň alebo závod neopustili žiadne vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, o ktorých sa predpokladá alebo sa zistilo, že nie sú v súlade s týmto nariadením, okrem prípadov, keď sú určené na odstránenie.

Článok 29

Analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov

1.   Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú niektorú z týchto činností, zavedú, uskutočňujú a udržiavajú trvalý písomný postup alebo postupy založené na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP):

a)

spracovanie vedľajších živočíšnych produktov;

b)

transformácia vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn a kompost;

c)

nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi viac než jednej kategórie a ich skladovanie v tej istej prevádzkarni alebo závode;

d)

výroba krmiva pre spoločenské zvieratá.

2.   Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 predovšetkým:

a)

identifikujú všetky nebezpečenstvá, ktorým sa musí zabrániť, ktoré sa musia vylúčiť alebo znížiť na prijateľnú úroveň;

b)

zisťujú kritické kontrolné body na stupni alebo stupňoch, kde je kontrola nevyhnutná na prevenciu či vylúčenie nebezpečenstva alebo jeho zníženie na prijateľnú úroveň;

c)

stanovia v kritických kontrolných bodoch kritické limity oddeľujúce prijateľnosť od neprijateľnosti na prevenciu, vylúčenie alebo zníženie zistených nebezpečenstiev;

d)

stanovujú a vykonávajú účinné postupy monitorovania v kritických kontrolných bodoch;

e)

stanovia nápravné opatrenie v prípade, že monitorovanie preukáže, že kritický kontrolný bod nie je pod kontrolou;

f)

stanovia postupy na overenie toho, či sú opatrenia uvedené v písmenách a) až e) úplné a fungujú účinne, pričom sa overovacie postupy vykonávajú pravidelne;

g)

stanovia dokumenty a záznamy úmerné charakteru a veľkosti podnikov na preukázanie účinného vykonávania opatrení ustanovených v písmenách a) až f).

3.   V prípade vykonania akejkoľvek zmeny v produkte, postupe alebo v akejkoľvek fáze výroby, spracovania, skladovania alebo distribúcie preskúmajú prevádzkovatelia svoje postupy a vykonajú potrebné zmeny.

4.   Opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto článku sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

Článok 30

Národné príručky správnej praxe

1.   V prípade potreby príslušné orgány podnecujú tvorbu, šírenie a dobrovoľné používanie národných príručiek správnej praxe, najmä pre uplatňovanie zásad HACCP uvedených v článku 29. Prevádzkovatelia môžu tieto príručky využívať na základe dobrovoľnosti.

2.   Príslušný orgán posúdi národné príručky, aby sa zabezpečilo, že:

a)

boli vypracované na základe konzultácie so zástupcami strán, ktorých záujmy by mohli byť značne dotknuté, a že boli distribuované odvetviami prevádzkovateľov, a

b)

že ich obsah je účelný v odvetviach, ktorých sa týkajú.

KAPITOLA II

Uvádzanie na trh

Oddiel 1

Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat

Článok 31

Uvádzanie na trh

1.   Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty určené na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat sa môžu uvádzať na trh pod podmienkou, že:

a)

sú materiálom kategórie 3 alebo z neho pochádzajú okrem materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p);

b)

boli zbierané alebo spracované, v závislosti od prípadu, v súlade s podmienkami tlakovej sterilizácie alebo inými podmienkami, ktorými sa umožňuje predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 15 každým opatrením, ktoré bolo ustanovené v súlade s odsekom 2 tohto článku, a

c)

pochádzajú zo schválených alebo registrovaných prevádzkarní alebo závodov v závislosti od príslušných vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov.

2.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť v súvislosti s podmienkami verejného zdravia a zdravia zvierat pre zber, spracovanie a ošetrenie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 1.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Oddiel 2

Organické hnojivá a zúrodňovacie látky

Článok 32

Uvádzanie na trh a používanie

1.   Organické hnojivá a zúrodňovacie látky sa môžu uvádzať na trh a používať za predpokladu, že:

a)

pochádzajú z materiálu kategórie 2 alebo kategórie 3;

b)

boli vyrobené v súlade s podmienkami tlakovej sterilizácie alebo inými podmienkami, ktorými sa umožňuje predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s požiadavkami podľa článku 15 a každým opatrením, ktoré bolo ustanovené v súlade s odsekom 3 tohto článku;

c)

pochádzajú zo schválených alebo registrovaných prevádzkarní alebo závodov, v závislosti od prípadu, a

d)

v prípade mäsokostnej múčky pochádzajúcej z materiálu kategórie 2 a spracovaných živočíšnych bielkovín určených na použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky alebo na použitie v takýchto látkach boli zmiešané so zložkou, ktorá znemožní následné použitie zmesi na kŕmne účely, a označené, ak je to potrebné podľa opatrení schválených podľa odseku 3.

Okrem toho zvyšky trávenia z transformácie na bioplyn alebo kompost môžu byť uvedené na trh a používané ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky.

Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy, ktorými sa ukladajú ďalšie podmienky alebo obmedzenia používania organických hnojív a zúrodňovacích látok za predpokladu, že sú takéto predpisy odôvodnené z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. d) sa miešanie nepožaduje v prípade materiálov, ktorých použitie na kŕmne účely je vylúčené z dôvodu ich zloženia alebo obalu.

3.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a)

podmienky verejného zdravia a zdravia zvierat pre výrobu a používanie organických hnojív a zúrodňovacích látok;

b)

prvky alebo látky označovania organických hnojív a zúrodňovacích látok;

c)

zložky, ktoré sa majú zmiešavať s organickými hnojivami alebo zúrodňovacími látkami;

d)

doplnkové podmienky, akými sú postupy, ktoré sa majú používať na označovanie, a minimálne množstvá, ktoré sa majú pri príprave zmesí dodržiavať, aby sa vylúčilo použitie takýchto organických hnojív alebo zúrodňovacích látok na kŕmne účely, a

e)

prípady, keď zloženie alebo obal umožňujú, aby boli materiály vylúčené z požiadavky miešania.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Oddiel 3

Odvodené produkty upravené niektorými inými právnymi predpismi Spoločenstva

Článok 33

Uvádzanie na trh

Prevádzkovatelia môžu uvádzať na trh tieto odvodené produkty:

a)

kozmetické produkty v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 76/768/EHS;

b)

aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky podľa článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 90/385/EHS;

c)

zdravotnícke pomôcky v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42/EHS;

d)

diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 98/79/ES;

e)

veterinárne lieky v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/82/ES;

f)

lieky v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES.

Článok 34

Výroba

1.   Dovoz, zber a pohyb vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených do prevádzkarní alebo závodov na výrobu odvodených produktov uvedených v článku 33 a výroba týchto odvodených produktov sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva uvedenými v uvedenom článku.

Nepoužitý materiál z takýchto prevádzkarní alebo závodov sa odstraňuje v súlade s uvedenými právnymi predpismi.

2.   Toto nariadenie sa však uplatňuje, pokiaľ v právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v článku 33 nie sú ustanovené podmienky na kontrolu potenciálnych rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

Oddiel 4

Ostatné odvodené produkty

Článok 35

Uvádzanie krmiva pre spoločenské zvieratá na trh

Prevádzkovatelia môžu uvádzať krmivo pre spoločenské zvieratá na trh za podmienky, že:

a)

produkty sú odvodené:

i)

z materiálu kategórie 3 okrem materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p);

ii)

z materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. c) za podmienok ustanovených podľa článku 40 prvý odsek písm. a) v prípade dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov, alebo

iii)

z materiálu uvedeného v článku 10 písm. a) a písm. b) bode i) a ii) v prípade surového krmiva pre spoločenské zvieratá a

b)

zabezpečia kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat bezpečným ošetrením v súlade s článkom 38, ak bezpečné získavanie v súlade s článkom 37 nie je dostatočnou kontrolou.

Článok 36

Uvádzanie iných odvodených produktov na trh

Prevádzkovatelia môžu uviesť na trh odvodené produkty iné, ako produkty uvedené v článkoch 31, 32, 33 a 35, za predpokladu, že:

a)

tieto produkty:

i)

nie sú určené na použitie na kŕmenie hospodárskych zvierat alebo na pridávanie do pôdy, z ktorej sa získava krmivo, alebo

ii)

nie sú určené na kŕmenie kožušinových zvierat a

b)

zabezpečujú kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom:

i)

bezpečného získavania materiálov v súlade s článkom 37;

ii)

bezpečného spracúvania v súlade s článkom 38, ak sa bezpečným získavaním materiálov nezaručuje dostatočná kontrola, alebo

iii)

overovania, či sa produkty využívajú výlučne na bezpečné cieľové použitie v súlade s článkom 39, ak sa bezpečným spracúvaním nezaručuje dostatočná kontrola.

Článok 37

Bezpečné získavanie materiálov

1.   Bezpečné získavanie materiálov zahŕňa používanie materiálov:

a)

ktoré nepredstavujú žiadne neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

b)

ktoré boli zbierané a prepravené z miesta zberu do výrobnej prevádzkarne alebo závodu za podmienok, ktorými sa vylučujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, alebo

c)

ktoré boli dovezené do Spoločenstva a prepravené z miesta prvého vstupu do výrobnej prevádzkarne alebo závodu za podmienok, ktorými sa vylučujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

2.   Na účely bezpečného získavania materiálov prevádzkovateľ predloží doklady súvisiace s požiadavkami odseku 1 vrátane, ak je to potrebné, dôkazu o spoľahlivosti opatrení biologickej bezpečnosti, aby sa vylúčili riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúce zo vstupného materiálu.

Takéto doklady sa na požiadanie sprístupnia príslušnému orgánu.

V prípade uvedenom v odseku 1 písm. c) sa k zásielkam prikladá veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru prijatému v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

Článok 38

Bezpečné spracovanie

Bezpečné spracovanie zahŕňa uplatnenie takého výrobného procesu v súvislosti s materiálom, ktorým sa na prijateľnú úroveň znižujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat pochádzajúce z použitého materiálu alebo z ostatných látok pochádzajúcich z výrobného procesu.

Najmä prostredníctvom testovania konečného produktu sa zabezpečí, že odvodený produkt nepredstavuje žiadne neprijateľné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Článok 39

Bezpečné cieľové použitie

Bezpečné cieľové použitie zahŕňa použitie odvodeného produktu:

a)

za podmienok, ktoré nepredstavujú žiadne neprijateľné riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, alebo

b)

ktorý môže predstavovať riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat na osobitné účely za predpokladu, že je takéto použitie odôvodnené cieľmi stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva, najmä na účely ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat.

Článok 40

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia na vykonávanie tohto oddielu sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o:

a)

podmienky uvádzania na trh dovezeného krmiva pre spoločenské zvieratá alebo krmiva pre spoločenské zvieratá vyrobeného z dovezených materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 písm. c);

b)

podmienky na bezpečné získavanie a prepravu materiálov, ktoré sa majú použiť za podmienok vylučujúcich riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat;

c)

doklady uvedené v článku 37 ods. 2 prvom pododseku;

d)

parametre výrobného procesu v zmysle článku 38 prvého pododseku, najmä so zreteľom na fyzikálne a chemické spracovanie použitého materiálu;

e)

požiadavky vzťahujúce sa na testovanie konečného produktu a

f)

podmienky na bezpečné použitie odvodených produktov, ktoré predstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

KAPITOLA III

Dovoz, tranzit a vývoz

Článok 41

Dovoz a tranzit

1.   Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty sa dovážajú do Spoločenstva alebo ním tranzitujú v súlade:

a)

s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia a jeho vykonávacími opatreniami pre konkrétny vedľajší živočíšny produkt alebo odvodený produkt, ktoré sú aspoň natoľko prísne ako požiadavky vzťahujúce sa na výrobu takýchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a obchodovanie s nimi v rámci Spoločenstva;

b)

s podmienkami, ktoré sú uznané aspoň za rovnocenné s podmienkami vzťahujúcimi sa na výrobu a uvádzanie takýchto vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na trh podľa právnych predpisov Spoločenstva, alebo

c)

s podmienkami stanovenými v článkoch 33, 35 a 36 v prípade vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedených v týchto článkoch.

Opatrenia uvedené v písmene b) prvého pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

2.   Odchylne od odseku 1 sa dovoz a tranzit:

a)

špecifikovaného rizikového materiálu uskutočňuje výlučne v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001;

b)

vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s ktorýmkoľvek z odpadov označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006;

c)

materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2 a produktov z nich, ktoré nie sú určené na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 35 a 36, uskutočňuje výlučne za predpokladu, že sa pravidlá ich dovozu prijali v súlade s článkom 42 ods. 2 písm. a);

d)

vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na účely uvedené v článku 17 ods. 1 uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, pokým sa neprijmú harmonizované podmienky uvedené v článku 17 ods. 2.

3.   V prípade dovozu a tranzitu materiálu kategórie 3 a z neho odvodených produktov sa prijmú príslušné požiadavky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a).

V týchto požiadavkách sa môže uvádzať, že:

a)

zásielky musia pochádzať z tretej krajiny alebo časti tretej krajiny uvedenej na zozname v súlade s odsekom 4;

b)

zásielky musia pochádzať z prevádzkarní alebo zo závodov schválených alebo registrovaných príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu a týmto orgánom na tento účel uvedených na zozname a

c)

k zásielkam musia byť na mieste vstupu na územie Spoločenstva, na ktorom sa vykonávajú veterinárne kontroly, priložené doklady, akými sú obchodný doklad alebo veterinárne osvedčenie a v prípade potreby vyhlásenie, ktoré zodpovedá vzoru stanovenému podľa článku 42 ods. 2 prvý pododsek písm. d).

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Kým sa neprijmú požiadavky uvedené v písmenách a) a c) druhého pododseku, členské štáty tieto požiadavky ustanovia vo svojich vnútroštátnych opatreniach.

4.   Zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, z ktorých vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty sa môžu do Spoločenstva dovážať alebo ním tranzitovať, sa vypracuje v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, najmä s prihliadnutím na:

a)

právne predpisy tretej krajiny;

b)

organizáciu príslušného orgánu a jeho kontrolných služieb v tretej krajine, právomoci týchto služieb, dozor, ktorému podliehajú, a ich oprávnenie účinne monitorovať uplatňovanie vlastných právnych predpisov;

c)

aktuálne zdravotné podmienky uplatňované pri produkcii, výrobe, skladovaní a zasielaní výrobkov živočíšneho pôvodu a nakladaní s nimi určených pre Spoločenstvo;

d)

záruky, ktoré tretia krajina môže poskytnúť, pokiaľ ide o splnenie platných zdravotných podmienok;

e)

skúsenosti s predajom výrobku z tretej krajiny a výsledky vykonaných dovozných kontrol;

f)

výsledok všetkých inšpekcií Spoločenstva v tretej krajine;

g)

zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných domácich zvierat a voľne žijúcej zveri v tretej krajine, so zohľadnením najmä exotických chorôb zvierat a všetkých aspektov všeobecnej zdravotnej situácie v krajine, ktoré by mohli predstavovať riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat v Spoločenstve;

h)

pravidelnosť a rýchlosť, s akou tretia krajina poskytuje informácie o existencii infekčných chorôb zvierat na svojom území, najmä chorôb uvedených v Kódexe zdravia suchozemských zvierat a Kódexe zdravia vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat;

i)

predpisy o prevencii a kontrole infekčných chorôb zvierat platné v tretej krajine, a ich vykonávanie vrátane predpisov pre dovoz z iných tretích krajín.

Zoznamy prevádzkarní alebo závodov uvedených v odseku 3 druhom pododseku písm. b) sa aktualizujú a oznamujú Komisii a členským štátom a sprístupňujú verejnosti.

Článok 42

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia na vykonávanie článku 41, ktoré môžu vylúčiť vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty vyrábané v niektorých prevádzkarňach alebo závodoch z dovozu alebo prepravy s cieľom chrániť verejné zdravie alebo zdravie zvierat, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

2.   Ostatné opatrenia na vykonávanie článku 41 sa ustanovia v súvislosti s:

a)

podmienkami na dovoz a tranzit materiálu kategórie 1 a kategórie 2 a produktov z nich;

b)

obmedzeniami týkajúcimi sa verejného zdravia alebo zdravia zvierat vzťahujúcimi sa na dovezený materiál kategórie 3 alebo produkty z nich, ktoré môžu byť stanovené s odvolaním sa na zoznamy Spoločenstva uvádzajúce tretie krajiny alebo časti tretích krajín vypracované v súlade s článkom 41 ods. 4 alebo na iné účely týkajúce sa verejného zdravia alebo zdravia zvierat;

c)

podmienkami na výrobu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v prevádzkarňach alebo v závodoch v tretích krajinách; takéto podmienky môžu zahŕňať postupy kontrol takýchto prevádzkarní alebo závodov dotknutým príslušným orgánom a môžu oslobodiť niektoré druhy prevádzkarní alebo závodov nakladajúcich s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi od schvaľovania alebo registrácie v zmysle článku 41 ods. 3 druhý pododsek písm. b), a

d)

vzormi veterinárnych osvedčení, obchodných dokladov a vyhlásení, ktoré sa prikladajú k zásielkam a vymedzujú sa v nich podmienky, za ktorých sa môže konštatovať, že príslušné vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty boli zbierané alebo vyrobené v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 43

Vývoz

1.   Vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov určených na spálenie alebo zakopanie sa zakazuje.

2.   Vývoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do tretích krajín, ktoré nie sú členmi OECD, na použitie vo výrobniach bioplynu alebo kompostu sa zakazuje.

3.   Materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a produkty z nich sa vyvážajú výlučne na účely iné, ako účely uvedené v odsekoch 1 a 2 za predpokladu, že boli prijaté predpisy na ich vývoz.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

4.   Článok 12 nariadenia (ES) č. 178/2002 týkajúci sa potravín a krmív vyvážaných zo Spoločenstva sa primerane uplatňuje na vývoz materiálu kategórie 3 alebo produktov z nich v súlade s týmto nariadením.

5.   Odchylne od odsekov 3 a 4 sa vývoz:

a)

špecifikovaného rizikového materiálu uskutočňuje výlučne v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001;

b)

vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s ktorýmkoľvek z odpadov označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006.

HLAVA III

ÚRADNÉ KONTROLY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Úradné kontroly

Článok 44

Postup schvaľovania

1.   Príslušný orgán schváli prevádzkarne alebo závody len vtedy, ak kontrola na mieste pred začiatkom akejkoľvek činnosti preukázala, že spĺňajú príslušné požiadavky ustanovené v súlade s článkom 27.

2.   Príslušný orgán môže udeliť podmienečné schválenie, ak sa na základe kontroly na mieste preukáže, že prevádzkareň alebo závod spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie prevádzkových postupov v súlade s týmto nariadením. Orgán vydá úplné schválenie, iba ak sa na základe dodatočnej kontroly na mieste vykonanej do troch mesiacov od vydania podmienečného schválenia preukáže, že prevádzkareň alebo závod spĺňa ostatné požiadavky uvedené v odseku 1. Pokiaľ sa dosiahol jasný pokrok, ale prevádzkareň alebo závod ešte stále nespĺňa všetky tieto požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienené schválenie však nepresiahne celkové obdobie šiestich mesiacov.

3.   Prevádzkovatelia musia najmä zabezpečiť, aby prevádzkareň alebo závod zastavili prevádzku, ak im príslušný orgán zrušil schválenie alebo v prípade podmienečného schválenia nepredĺžil jeho platnosť alebo nevydal úplné schválenie.

Článok 45

Úradné kontroly

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, príslušný orgán pravidelne vykonáva úradné kontroly a dohľad nad nakladaním s vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

2.   Na úradné kontroly vykonávané na overovanie súladu s týmto nariadením sa primerane uplatňujú články 41 a 42 nariadenia (ES) č. 882/2004.

3.   Počas úradných kontrol môže príslušný orgán vziať do úvahy dodržiavanie príručiek správnej praxe.

4.   Môžu sa stanoviť podrobné zásady na vykonanie tohto článku vrátane predpisov týkajúcich sa referenčných metód pre mikrobiologické analýzy.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 46

Pozastavenie, odobratie a zákaz činností

1.   Ak sa úradnými kontrolami alebo dohľadom, ktoré vykonal príslušný orgán, preukáže, že nie je splnená jedna alebo viacero požiadaviek tohto nariadenia, príslušný orgán prijme primerané opatrenia.

Príslušný orgán podľa povahy a závažnosti nedostatkov a prípadného rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat najmä:

a)

pozastaví platnosť schválení prevádzkarní alebo závodov schválených podľa tohto nariadenia, ak:

i)

sa podmienky schválenia alebo prevádzkovania prevádzkarne alebo závodu prestali plniť;

ii)

od prevádzkovateľa možno očakávať, že v primeranej lehote nedostatky odstráni, a

iii)

potenciálne riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat si nevyžadujú opatrenia podľa písm. b);

b)

odoberie schválenia prevádzkarní a závodov schválených podľa tohto nariadenia, ak:

i)

sa podmienky schválenia alebo prevádzkovania prevádzkarne alebo závodu prestali plniť a

ii)

od prevádzkovateľa nemožno očakávať, že v primeranej lehote nedostatky odstráni:

z dôvodov týkajúcich sa infraštruktúry prevádzkarne alebo závodu,

z dôvodov týkajúcich sa osobných schopností prevádzkovateľa alebo jemu podriadeného personálu alebo

vzhľadom na vážne riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré si pred žiadosťou prevádzkovateľa o opätovné schválenie vyžadujú významné úpravy v súvislosti s prevádzkovaním prevádzkarne alebo závodu;

c)

uloží konkrétne povinnosti prevádzkarňam a závodom s cieľom napraviť existujúce nedostatky.

2.   Príslušný orgán môže podľa povahy a závažnosti nedostatkov a prípadného rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat dočasne alebo trvalo zakázať prevádzkovateľom uvedeným v článku 23 ods. 1 a 3 a článku 24 ods. 1 uskutočňovanie operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, po doručení informácií s uvedením:

a)

skutočnosti, že nie sú splnené požiadavky právnych predpisov Spoločenstva, a

b)

potenciálnych rizík pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat vyplývajúce z takýchto činností.

Článok 47

Zoznamy

1.   Každý členský štát zostaví zoznam prevádzkarní, zariadení a prevádzkovateľov schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením nachádzajúcich sa na jeho území.

Členský štát pridelí každej schválenej alebo registrovanej prevádzkarni, závodu alebo prevádzkovateľovi úradné číslo, ktorým sa identifikuje prevádzkareň, závod alebo prevádzkovateľ so zreteľom na charakter jeho činností.

Členské štáty prípadne uvedú úradné číslo, ktoré bolo pridelené prevádzkarni, závodu alebo prevádzkovateľovi podľa iných právnych predpisov Spoločenstva.

Členské štáty sprístupnia zoznamy schválených alebo registrovaných prevádzkarní, závodov a prevádzkovateľov Komisii a iným členským štátom.

Členské štáty aktualizujú zoznamy schválených alebo registrovaných prevádzkarní, závodov a prevádzkovateľov a sprístupňujú ich iným členským štátom a verejnosti.

2.   Pravidlá vykonávania tohto článku môžu byť ustanovené v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, najmä pokiaľ ide o:

a)

formu zoznamov uvedených v odseku 1, a

b)

postup sprístupňovania zoznamov uvedených v odseku 1.

Článok 48

Kontroly v súvislosti so zasielaním do iných členských štátov

1.   Pokiaľ má prevádzkovateľ záujem zaslať materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a mäsokostnú múčku alebo živočíšny tuk z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 do iného členského štátu, informuje príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určenia.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa členský štát určenia v určenej časovej lehote rozhodne:

a)

odmietnuť prijatie zásielky;

b)

prijať zásielku nepodmienečne alebo

c)

podriadiť prijatie zásielky týmto podmienkam:

i)

ak sa v prípade odvodených produktov nevykonala tlaková sterilizácia, musí sa vykonať, alebo

ii)

vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty musia spĺňať všetky podmienky na zaslanie zásielky odôvodnené v záujme ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat, aby sa zabezpečilo, že sa s týmito vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi nakladá v súlade s týmto nariadením.

2.   Formuláre žiadostí prevádzkovateľov uvedených v odseku 1 sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3.

3.   Príslušný orgán členského štátu pôvodu informuje prostredníctvom systému Traces príslušný orgán členského štátu miesta určenia o zaslaní každej zásielky do členského štátu určenia v súlade s rozhodnutím 2004/292/ES, pričom uvedie:

a)

vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty uvedené v odseku 1;

b)

spracovanú živočíšnu bielkovinu z materiálu kategórie 3.

Pokiaľ je príslušný orgán členského štátu miesta určenia informovaný o zásielke, informuje prostredníctvom systému Traces príslušný orgán členského štátu pôvodu o doručení každej zásielky.

4.   Materiály kategórie 1 a kategórie 2, mäsokostná múčka a živočíšny tuk uvedené v odseku 1 sa prepravujú priamo do prevádzkarne alebo do závodu miesta určenia, ktoré musí byť registrované alebo schválené podľa článkov 23, 24 a 44, alebo v prípade hnoja na farmu určenia.

5.   Pokiaľ sa vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty zasielajú do iného členského štátu cez územie tretej krajiny, prepravujú sa v zásielkach, ktoré boli zapečatené v členskom štáte pôvodu a je k nim priložené veterinárne osvedčenie.

V súlade s článkom 6 smernice 89/662/EHS sa zapečatené zásielky vracajú na územie Spoločenstva výlučne cez hraničnú inšpekčnú stanicu.

6.   Odchylne od odsekov 1 až 5 sa zasielajú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty uvedené v týchto odsekoch, ktoré boli zmiešané alebo kontaminované odpadom označeným v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový, do iných členských štátov len pokiaľ sú splnené požiadavky nariadenia (ES) č. 1013/2006.

7.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu prijať, pokiaľ ide o:

a)

konkrétnu lehotu na rozhodnutie príslušného orgánu podľa odseku 1;

b)

doplňujúce podmienky na zasielanie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 4;

c)

vzory veterinárnych osvedčení, ktoré sa majú prikladať k zásielkam odoslaným v súlade s odsekom 5, a

d)

podmienky, za ktorých sa môžu vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, používané na výstavy, umelecké činnosti, diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely, zasielať do iných členských štátov, odchylne od odsekov 1 až 5 tohto článku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

8.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku môžu určovať podmienky, na základe ktorých môžu príslušné orgány odchylne od odsekov 1 a 4 umožniť:

a)

zasielanie hnoja prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov;

b)

zasielanie iných vedľajších živočíšnych produktov prepravovaných medzi prevádzkarňami alebo závodmi nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov a

c)

prepravu mŕtvych spoločenských zvierat na spálenie do prevádzkarne alebo závodu nachádzajúcich sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Článok 49

Kontroly Spoločenstva v členských štátoch

1.   Experti Komisie môžu vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, ak budú potrebné na jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

Členský štát, na území ktorého sa kontroly vykonávajú, poskytne expertom všetku pomoc potrebnú na výkon ich povinností.

Komisia informuje príslušný orgán o výsledkoch vykonaných kontrol.

2.   Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 52 ods. 3, pokiaľ ide o postup pri spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 50

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 882/2004 na účely určitých kontrol

1.   Článok 46 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa primerane uplatňuje na kontroly Spoločenstva v tretích krajinách vykonávané na overovanie súladu s týmto nariadením.

2.   Článok 50 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 sa primerane uplatňuje na postupné zavádzanie požiadaviek článku 41 ods. 3 tohto nariadenia.

3.   Článok 52 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa primerane uplatňuje na kontroly tretích krajín v členských štátoch v súvislosti s operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

KAPITOLA II

Záverečné ustanovenia

Článok 51

Vnútroštátne ustanovenia

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblastiach svojich právomocí a ktoré sa priamo týkajú riadneho vykonávania tohto nariadenia.

Článok 52

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

6.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 nariadenia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 53

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania týchto pravidiel. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 4. júna 2011 a bezodkladne jej oznámia prípadné následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich budú týkať.

Článok 54

Zrušujúce ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 sa zrušuje s účinnosťou od 4. marca 2011.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 1774/2002 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 55

Prechodné opatrenie

Prevádzkarne, závody a používatelia schválení alebo registrovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002 pred 4. marcom 2011 sa pokladajú za schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením.

Článok 56

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 21. októbra 2009

Za Európsky parlament

Predseda

J. BUZEK

Za Radu

Predseda

C. MALMSTRÖM


(1)  Ú. v. EÚ C 100, 30.4.2009, s. 133.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. septembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(9)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69.

(11)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(12)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

(14)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(15)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(16)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(21)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(22)  Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.

(25)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(26)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(27)  Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 1.

(28)  Ú. v. ES L 272, 4.10.1997, s. 45.

(29)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(30)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(31)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(32)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(33)  Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17.

(34)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.

(35)  Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

(36)  Ú. v. EÚ L 105, 26.4.2003, s. 18.

(37)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(38)  Nariadenie (ES) č. 811/2003 vo vzťahu k zákazu vnútrodruhovej recirkulácie rýb, zakopávaniu a spaľovaniu vedľajších živočíšnych produktov (Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 14), rozhodnutie 2003/322/ES o kŕmení niektorých vtákov živiacich sa uhynutými telami určitými materiálmi kategórie 1 (Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 32), rozhodnutie 2003/324/ES o výnimke zo zákazu vnútrodruhovej recirkulácie kožušinových (Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 37), nariadenie (ES) č. 92/2005 o spôsoboch likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 27) nariadenie (ES) č. 181/2006 o organických hnojivách a zúrodňovacích látkach okrem hnoja (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 31), nariadenie (ES) č. 1192/2006 o zoznamoch schválených závodov (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 10), nariadenie č. 2007/2006 o dovoze a tranzite niektorých polotovarov z materiálu kategórie 3 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 98).

(39)  Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 17.


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1774/2002

Toto nariadenie

článok 1

články 1a 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 2

článok 41 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 4 ods. 3, 4 a 5

článok 4 ods. 1

článok 8

článok 4 ods. 2

články 12, 15 a 16

článok 4 ods. 3

článok 24 písm. h), i) a j)

článok 4 ods. 4

článok 41 ods. 2 písm. c), článok 43 ods. 3 a ods. 5 písm. a)

článok 5 ods. 1

článok 9

článok 5 ods. 2

články 13, 15 a 16

článok 5 ods. 3

článok 24 písm. h), i) a j)

článok 5 ods. 4

článok 41 ods. 2 písm. c) a článok 43 ods. 3

článok 6 ods. 1

článok 10

článok 6 ods. 2

články 14, 15 a 16

článok 6 ods. 3

článok 24 písm. h), i) a j)

článok 7

článok 21

článok 8

článok 48

článok 9

článok 22

články 10 až 15, 17 a 18

články 23, 24, 27 a 44

článok 16

článok 6

článok 19

článok 31

článok 20 ods. 1

články 35 a 36

článok 20 ods. 2

článok 32

článok 20 ods. 3

článok 36

článok 21

článok 22

článok 11

článok 23

články 17 a 18

článok 24

článok 19

článok 25

články 28 a 29

článok 26

články 45, 46 a 47

článok 27

článok 49

článok 28

článok 35 písm. a) bod ii) a článok 41 ods.1

článok 29

články 41 a 42

článok 30

článok 41 ods. 1 písm. b)

článok 31

článok 50 ods. 1

článok 32

článok 33

článok 52

článok 34

článok 35

článok 15 ods. 2 a článok 51

článok 36

článok 37

článok 54

článok 38

článok 56


Top