Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1007

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Text s významom pre EHP)

OJ L 286, 31.10.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 288 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/oj

31.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/36


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1007/2009

zo 16. septembra 2009

o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Tulene sú vnímavé bytosti, ktoré dokážu pociťovať bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia. Vo svojom vyhlásení o zákaze výrobkov z tuleňov v Európskej únii (3) Európsky parlament požiadal Komisiu, aby bezodkladne vypracovala návrh nariadenia, ktorým by sa zakázal dovoz, vývoz a predaj všetkých výrobkov z tuleňov grónskych a tuleňov mechúrnatých. Vo svojom uznesení z 12. októbra 2006 o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010 (4) Európsky parlament vyzval Komisiu, aby navrhla úplný zákaz dovozu výrobkov z tuleňov. Vo svojom odporúčaní 1776 (2006) zo 17. novembra 2006 o love tuleňov Parlamentné zhromaždenie Rady Európy odporučilo vyzvať členské štáty Rady Európy vykonávajúce lov tuleňov, aby zakázali všetky kruté metódy lovu, ktoré nezaručujú okamžitú smrť zvierat bez utrpenia, ako aj omračovanie zvierat takými nástrojmi, ako sú hakapiky, kyjaky a pušky, a aby podporili podnety zamerané na zákaz obchodovania s výrobkami z tuleňov.

(2)

Dovoz koží z mláďat tuleňa grónskeho a mláďat tuleňa mechúrnatého a výrobkov z nich do členských štátov na komerčné účely je zakázaný na základe smernice Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov (5).

(3)

Tulene sa lovia v krajinách Spoločenstva aj mimo neho a používajú sa na získavanie produktov a výrobkov, napríklad mäsa, oleja, tuku, orgánov, kožušín a výrobkov z nich, ktoré zahŕňajú také rozdielne výrobky, akú sú kapsule Omega-3 a odev, ktorého súčasťou je spracovaná koža a kožušina z tuleňov. Tieto výrobky sa komerčne predávajú na rozličných trhoch vrátane trhu Spoločenstva. Vzhľadom na charakter týchto výrobkov je pre spotrebiteľov veľmi ťažké alebo nemožné odlíšiť ich od podobných výrobkov, ktoré nepochádzajú z tuleňov.

(4)

Lov tuleňov viedol k tomu, že verejnosť a vlády vyjadrili vážne obavy o dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat vzhľadom na bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia spôsobovaného tuleňom pri ich usmrcovaní a sťahovaní z kože tak, ako sa väčšinou vykonávajú.

(5)

Ako odpoveď na obavy občanov a spotrebiteľov o dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat pri usmrcovaní tuleňov a sťahovaní ich kože a možný výskyt na trhu výrobkov získaných zo zvierat usmrtených a stiahnutých z kože spôsobom, ktorý im spôsobil bolesť, úzkosť, strach a iné formy utrpenia, niektoré členské štáty prijali alebo majú v úmysle prijať právne predpisy upravujúce obchodovanie s výrobkami z tuleňov prostredníctvom zákazu dovozu a výroby takýchto výrobkov, pričom v iných členských štátoch neexistujú žiadne obmedzenia pre obchodovanie s týmito výrobkami.

(6)

Preto existujú rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú obchodovanie s výrobkami z tuleňov a ich dovoz, výrobu a uvádzanie na trh. Tieto rozdiely nepriaznivo vplývajú na fungovanie vnútorného trhu s výrobkami, ktoré zahŕňajú alebo môžu zahŕňať výrobky z tuleňov, a predstavujú prekážku pre obchod s takýmito výrobkami.

(7)

Existencia takýchto rôznych ustanovení môže spotrebiteľov ešte viac odrádzať od nákupu výrobkov, ktoré nie sú vyrobené z tuleňov, ktoré však nemusí byť ľahké odlíšiť od podobných výrobkov vyrobených z tuleňov, alebo výrobkov, ktoré môžu obsahovať prvky alebo zložky získané z tuleňov bez toho, aby sa to dalo jasne rozpoznať, ako sú kožušiny, kapsuly Omega-3 a oleje a kožené výrobky.

(8)

Opatreniami stanovenými v tomto nariadení by sa preto mali zosúladiť predpisy v Spoločenstve vzhľadom na komerčné aktivity súvisiace s výrobkami z tuleňov a tým by mali zabrániť narušeniu vnútorného trhu s dotknutými výrobkami vrátane výrobkov rovnocenných s výrobkami z tuleňov alebo výrobkov, ktoré ich môžu nahradiť.

(9)

V súlade s Protokolom o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je pripojený k zmluve, má Spoločenstvo okrem iného pri formulovaní a realizácii politiky vnútorného trhu venovať plnú pozornosť požiadavkám týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat. Zosúladené pravidlá stanovené v tomto nariadení by teda mali v plnej miere zohľadňovať aspekty dobrých životných podmienok zvierat.

(10)

Aby sa odstránila súčasná fragmentácia vnútorného trhu, je potrebné zabezpečiť zosúladené pravidlá a zároveň zohľadniť otázku dobrých životných podmienok zvierat. V záujme efektívneho a primeraného prekonávania prekážok voľného pohybu dotknutých výrobkov by sa uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh v zásade nemalo povoliť, aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov a zároveň sa zabezpečilo úplné splnenie požiadaviek týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Keďže obavy občanov a spotrebiteľov siahajú až k usmrcovaniu tuleňov a sťahovaniu z kože ako takému, v záujme rešpektovania týchto obáv sú potrebné aj opatrenia na zníženie dopytu, ktorý by viedol k predaju výrobkov z tuleňov na trhu, a teda i hospodárskeho dopytu vedúceho ku komerčnému lovu tuleňov. S cieľom zabezpečiť efektívne vykonávanie by sa tieto zosúladené pravidlá mali vykonávať v čase alebo na mieste dovozu dovážaných výrobkov.

(11)

I keď by bolo možné usmrcovať tulene a sťahovať ich z kože bez toho, aby im bola spôsobená zbytočná bolesť, úzkosť, strach alebo iné formy utrpenia, vzhľadom na podmienky, v akých sa lov tuleňov vykonáva, dôsledné preverovanie a kontrolu toho, či lovci dodržiavajú požiadavky v oblasti dobrých podmienok zvierat, nemožno v praxi uskutočniť alebo je prinajmenšom veľmi ťažké dosiahnuť ich efektívnym spôsobom, ako vyplýva zo záverov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zo 6. decembra 2007.

(12)

Takisto je jasné, že iné formy zosúladených pravidiel, ako sú požiadavky na označovanie, by nezabezpečili rovnaký výsledok. Navyše požadovať od výrobcov, distribútorov alebo maloobchodníkov, aby označovali výrobky, ktoré úplne alebo čiastočne pochádzajú z tuleňov, by pre tieto hospodárske subjekty znamenalo značnú záťaž a takisto by to bolo neúmerne finančne náročné v prípadoch, keď výrobky z tuleňov predstavujú len malú časť dotknutého výrobku. Naopak, opatrenia obsiahnuté v tomto nariadení sa budú ľahšie dodržiavať, pričom sa takisto obnoví dôvera spotrebiteľov.

(13)

S cieľom zabezpečiť, aby zosúladené pravidlá stanovené v tomto nariadení boli v plnej miere účinné, by sa tieto pravidlá mali uplatňovať nielen na výrobky z tuleňov pochádzajúce zo Spoločenstva, ale aj na výrobky dovezené do Spoločenstva z tretích krajín.

(14)

Nemali by sa nepriaznivo ovplyvniť základné hospodárske a sociálne záujmy komunít Inuitov, ktoré sa zaoberajú lovom tuleňov ako prostriedkom zabezpečenia svojej obživy. Lov je integrálnou súčasťou kultúry a identity členov inuitskej spoločnosti a ako taký ho uznáva Deklarácia OSN o právach pôvodných obyvateľov. Uvádzať na trh výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovov tradične vykonávaných komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva na účely obživy by malo byť preto povolené.

(15)

V tomto nariadení sa ustanovujú zosúladené pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov na trh. Nie sú ním teda dotknuté ostatné pravidlá Spoločenstva ani vnútroštátne pravidlá upravujúce lov tuleňov.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(17)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na stanovenie podmienok, za akých sa môžu uvádzať na trh výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovov tradične vykonávaných komunitami Inuitov alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva na účely ich obživy; na stanovenie podmienok pre dovoz výrobkov z tuleňov, ktorý má príležitostný charakter a pozostáva výlučne z výrobkov na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín; a na stanovenie podmienok za akých sa môžu uvádzať na trh výrobky z tuleňov pochádzajúcich z lovov upravených vnútroštátnymi právnymi predpismi výhradne na účel udržateľného riadenia morských zdrojov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18)

S cieľom uľahčiť príslušným vnútroštátnym orgánom operácie na vykonávanie predpisov by Komisia mala vydať technické pokyny, v ktorých budú uvedené nezáväzné údaje o kódoch kombinovanej nomenklatúry, ktoré sa môžu vzťahovať na výrobky podliehajúce tomuto nariadeniu.

(19)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre sankcie uplatniteľné za porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(20)

Členské štáty by mali pravidelne podávať správy o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto nariadenia. Na základe týchto správ by mala Komisia podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o vykonávaní tohto nariadenia.

(21)

Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne odstránenie prekážok fungovania vnútorného trhu zosúladením vnútroštátnych zákazov týkajúcich sa obchodu s výrobkami z tuleňov na úrovni Spoločenstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno dosiahnuť lepšie na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú zosúladené pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov z tuleňov na trh.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„tuleň“ je jedinec všetkých druhov plutvonožcov (Phocidae, OtariidaeOdobenidae);

2.

„výrobok z tuleňa“ je akýkoľvek výrobok, spracovaný alebo nespracovaný, pochádzajúci alebo získaný z tuleňov, vrátane mäsa, oleja, tuku, orgánov, surových kožušín a kožušín vyčinených alebo upravených, vrátane kožušín pripevnených na doskách, krížoch a v podobných formách, a predmety vyrobené z kožušín;

3.

„uvedenie na trh“ znamená zavedenie na trh Spoločenstva, a tým sprístupnenie pre tretie strany, výmenou za úhradu;

4.

„Inuit“ je pôvodný obyvateľ inuitskej domoviny – t. j. tých arktických a subarktických oblastí, v ktorých majú Inuiti v súčasnosti alebo tradične priznané pôvodné práva a záujmy –, ktorého Inuiti uznávajú za príslušníka svojho národa, do ktorého patria tieto skupiny: Inupiat, Yupik (Aljaška), Inuit, Inuvialuit (Kanada), Kalaallit (Grónsko) a Yupik (Rusko);

5.

„dovoz“ znamená akýkoľvek vstup tovaru na colné územie Spoločenstva.

Článok 3

Podmienky uvádzania na trh

1.   Uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh sa povoľuje len v prípade, že výrobky z tuleňov pochádzajú z lovov tradične vykonávaných komunitami Inuitov a inými komunitami pôvodného obyvateľstva na účely obživy. Tieto podmienky sa uplatňujú v čase alebo na mieste dovozu dovážaných výrobkov.

2.   Odchylne od odseku 1:

a)

dovoz výrobkov z tuleňov sa takisto povoľuje v prípade, ak má príležitostný charakter a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín. Charakter a množstvo tohto tovaru nesmú naznačovať, že sa dováža z komerčných dôvodov;

b)

takisto sa povoľuje uvádzanie na trh výrobkov z tuleňov, ktoré sú výsledkom vedľajších produktov lovu upraveného vnútroštátnymi právnymi predpismi a vykonávaného výhradne na účel udržateľného riadenia morských zdrojov. Takéto uvádzanie na trh sa povoľuje len na neziskovom základe. Charakter a množstvo takýchto výrobkov z tuleňov nesmú naznačovať, že sa uvádzajú na trh z komerčných dôvodov.

Uplatňovanie tohto odseku neohrozuje dosiahnutie cieľa tohto nariadenia.

3.   Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 vydá technické pokyny, v ktorých sa stanoví orientačný zoznam kódov kombinovanej nomenklatúry, ktoré sa môžu vzťahovať na výrobky z tuleňov podliehajúce tomuto článku.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, opatrenia na vykonávanie tohto článku, zamerané zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 3.

Článok 4

Voľný pohyb

Členské štáty nebránia uvádzaniu na trh výrobkov z tuleňov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 5

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (7). Tento výbor môže podľa potreby vyzvať ostatné existujúce regulačné výbory, ako je Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený podľa článku 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (8).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 6

Sankcie a vymáhanie

Členské štáty ustanovujú pravidlá na udeľovanie sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 20. augusta 2010 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia.

Článok 7

Podávanie správ

1.   Členské štáty zasielajú Komisii do 20. novembra 2011 a potom každé štyri roky správu, v ktorej uvedú, aké opatrenia prijali na vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Na základe správ uvedených v odseku 1 Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia v priebehu dvanástich mesiacov od konca každého obdobia určeného na podávanie správ členských štátov.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3 sa uplatňuje od 20. augusta 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 26. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(3)  Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 194.

(4)  Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 170.

(5)  Ú. v. ES L 91, 9.4.1983, s. 30.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Top