Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0789

Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2009 z 28. augusta 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky – modrého jazyka (Text s významom pre EHP)

OJ L 227, 29.8.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 132 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/789/oj

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 789/2009

z 28. augusta 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o ochranu pred napadnutím vektormi a minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky – modrého jazyka

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1 písm. c), články 11 a 12 a článok 19 tretí odsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (2), stanovuje pravidlá presunu takých zvierat zo zakázaných zón a do nich v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec. Takisto sa v ňom ustanovujú podmienky pre výnimky zo zákazu opustenia zóny uplatniteľného na presuny náchylných zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí, ustanoveného v smernici 2000/75/ES. K týmto podmienkam patrí ochrana takých zvierat pred napadnutím vektormi.

(2)

V záujme umožnenia väčšej pružnosti pri vypracúvaní programov monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky oviec, ktoré sú zavedené v členských štátoch, a najmä pokiaľ ide o vymedzenie „oblastí s nižším rizikom“, možno navrhnúť stratégie, ktoré by boli alternatívou pozorovania pomocou kontrolných zvierat, ale ktoré poskytujú rovnakú úroveň záruk, pokiaľ ide o preukázanie neprítomnosti vírusu. Sérologické/virologické prieskumy môžu taktiež zahŕňať testovanie vzoriek, ktoré sa odoberajú na iné účely, napr. vzorky z bitúnkov alebo z nebaleného mlieka.

(3)

Zo skúseností vyplýva, že uplatňovanie požiadaviek ustanovených v nariadení (ES) č. 1266/2007, ktorých cieľom je zamedziť vystaveniu zvierat vektorom, môže byť náročné. Za určitých podmienok však možno v zariadeniach, ako napr. v strediskách umelého oplodnenia alebo karanténnych staniciach, zamedziť vystaveniu zvierat vektorom. Ochrana pred napadnutím vektormi by nemala závisieť len od používania insekticídov a/alebo repelentných prostriedkov, ale mala by tiež zahŕňať požiadavku, aby sa zvieratá držali vnútri zariadenia chráneného pred vektormi, kde sa uplatňujú ďalšie opatrenia, najmä kombinácia vhodných fyzických bariér a chemických ošetrení (insekticídmi a/alebo repelentnými prostriedkami), aby sa zamedzilo kontaktu medzi zvieratami a vektormi. Neprítomnosť vektorov možno overiť pomocou pascí na odchyt vektorov umiestnených v takýchto zariadeniach.

(4)

Vo vedeckom stanovisku pracovnej skupiny pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) s názvom Riziko prenosu katarálnej horúčky oviec pri tranzite zvierat, prijatom 11. septembra 2008 (3), sa uvádza, že presun zvierat počas sezónneho obdobia s nízkym rizikom prenosu, prináša aj bez vykonania doplnkových testov podstatne nižšie riziko ako presun v čase iných období, hoci sa pri ňom vykonáva sérologické testovanie alebo testovanie pomocou polymérovej reťazovej reakcie. Okrem toho, ak dĺžka trvania tranzitu, počas ktorého sú zvieratá vystavené napadnutiu vektormi, nepresahuje jeden deň, používanie insekticídov a/alebo repelentných prostriedkov ako opatrení na zmiernenie rizika sa považuje za dostatočne účinné na ochranu zvierat pred napadnutím vektormi.

(5)

Tranzit cez „oblasti s nižším rizikom“, v ktorých sa vykonáva očkovanie a v ktorých necirkuluje špecifický sérotyp, resp. sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec, nepredstavuje pre zvieratá riziko infekcie.

(6)

Preto je vhodné ustanoviť určité výnimky zo všeobecnej požiadavky ustanovenej v nariadení (ES) č. 1266/2007, že zvieratá a dopravné prostriedky musia byť pri každom tranzite ošetrené insekticídmi alebo repelentnými prostriedkami.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1266/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1266/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 7 ods. 2a sa úvodná veta nahrádza takto:

„2a.   Členské štáty môžu na základe výsledku hodnotenia rizika, v ktorom sa musia zohľadniť dostatočné epidemiologické údaje získané po vykonaní monitorovania v súlade s bodom 1.1.2.1 alebo bodom 1.1.2.2 prílohy I, vymedziť časť zóny ochrany ako zakázanú zónu, v ktorej sa vykonalo očkovanie a v ktorej necirkuluje špecifický sérotyp alebo špecifické sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec (ďalej len ‚oblasť s menším rizikom‘), za týchto podmienok:“

2.

V článku 9 sa odsek 1 písm. c) a odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„c)

ak sa pri presune zakázanou zónou predpokladá čas na odpočinok v kontrolnom bode v trvaní viac ako jedného dňa, sú zvieratá chránené pred akýmkoľvek napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi.

2.   Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje, ak ide o tranzit:

a)

výhradne z epidemiologicky relevantných geografických oblastí zakázanej zóny alebo cez tieto oblasti počas obdobia bez sezónneho výskytu vektorov vymedzeného v súlade s prílohou V alebo

b)

z oblastí zakázanej zóny vymedzených ako ‚oblasti s nižším rizikom‘ v súlade s článkom 7 ods. 2a alebo cez tieto oblasti.

3.   Ak zvieratá spĺňajú aspoň jednu z podmienok stanovených v bodoch 5, 6 a 7 oddielu A prílohy III, neuplatňuje sa ošetrenie zvierat stanovené v odseku 1 písm. a) a b) a ochrana zvierat stanovená v odseku 1 písm. c).

4.   V prípade zvierat uvedených v odseku 1 tohto článku sa do zodpovedajúcich zdravotných osvedčení stanovených v smerniciach 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS alebo uvedených v rozhodnutí 93/444/EHS dopĺňa toto doplňujúce znenie:

‚Ošetrenie insekticídom/repelentným prostriedkom … (uveďte názov výrobku) dňa … (uveďte dátum) v súlade s nariadením (ES) č. 1266/2007 (4)‘.

3.

Do článku 9a sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   V prípade zvierat uvedených v odseku 1 tohto článku sa do zodpovedajúcich zdravotných osvedčení stanovených v smerniciach 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS alebo uvedených v rozhodnutí 93/444/EHS dopĺňa toto doplňujúce znenie:

‚Zvieratá spĺňajúce podmienky podľa článku 9a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1266/2007‘.“

4.

Prílohy I a III sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. augusta 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  Vestník Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (2008) 795, s. 1 – 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37.“


PRÍLOHA

Prílohy I a III sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 1.1.2.2 sa nahrádza takto:

„1.1.2.2.

Sérologické/virologické prieskumy:

pozostávajú minimálne z aktívneho ročného programu sérologického/virologického testovania náchylných druhov populácie, ktoré je zamerané na zistenie dôkazov o prenose vírusu katarálnej horúčky prostredníctvom náhodného sérologického a/alebo virologického testovania vykonávaného vo všetkých epidemiologicky relevantných geografických oblastiach a v takom období roka, keď je väčšia pravdepodobnosť zistenia infekcie alebo sérokonverzie,

musia byť navrhnuté tak, aby vzorky boli reprezentatívne a prispôsobené štruktúre populácie náchylných druhov, z ktorej sa v epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti majú odoberať vzorky, a aby sa veľkosť týchto vzoriek vypočítala tak, aby s 95 % istotou odhalila 20 % prevalenciu v populácii náchylných druhov v danej epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti. Na účely vymedzenia časti zóny ochrany ako ‚oblasti s nižším rizikom‘ v súlade s článkom 7 ods. 2a sa musí veľkosť vzorky pri prieskume vypočítať tak, aby s 95 % istotou odhalila 2 % mesačnú prevalenciu v populácii náchylných druhov v danej epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti,

sa musia vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že séropozitívne zvieratá zo zaočkovaných alebo imunizovaných populácií nie sú zahrnuté do sérologických prieskumov,

sa musia vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že laboratórne testovanie sa vykonáva takým spôsobom, že po pozitívnom diagnostickom testovaní nasleduje špecifické sérologické/virologické testovanie zamerané na sérotyp alebo sérotypy katarálnej horúčky, ktorých prítomnosť sa v epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti predpokladá, nevyhnutné na to, aby sa potvrdila cirkulácia špecifického sérotypu,

môžu byť navrhnuté aj tak, aby monitorovali pokrytie očkovaním a šírenie rozličných sérotypov katarálnej horúčky prítomných v zakázanej zóne,

môžu taktiež zahŕňať testovanie vzoriek, ktoré sa odoberajú na iné účely, napr. vzorky z bitúnkov alebo z nebaleného mlieka.“

b)

Bod 2.2.2 sa nahrádza takto:

„2.2.2.

Sérologické/virologické prieskumy:

pozostávajú minimálne z aktívneho ročného programu sérologického/virologického testovania náchylných druhov populácie, ktoré sa zameriava na zistenie dôkazov o prenose vírusu katarálnej horúčky prostredníctvom náhodného sérologického a/alebo virologického testovania vykonávaného vo všetkých epidemiologicky relevantných geografických oblastiach a v takom období roka, keď je väčšia pravdepodobnosť zistenia infekcie alebo sérokonverzie,

musia byť navrhnuté tak, aby vzorky boli reprezentatívne a prispôsobené štruktúre populácie náchylných druhov, z ktorej sa v epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti majú odoberať vzorky, a aby sa veľkosť týchto vzoriek vypočítala tak, aby s 95 % istotou odhalila 20 % prevalenciu v populácii náchylných druhov v danej epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti,

sa musia vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že séropozitívne zvieratá zo zaočkovaných alebo imunizovaných populácií nie sú zahrnuté do sérologických prieskumov,

môžu taktiež zahŕňať testovanie vzoriek, ktoré sa odoberajú na iné účely, napr. vzorky z bitúnkov alebo z nebaleného mlieka.“

2.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel A sa mení a dopĺňa takto:

i)

V bode 2 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Zvieratá boli až do odoslania chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi najmenej 60 dní pred dátumom odoslania.“

ii)

V bode 3 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Zvieratá až do odoslania držali v zóne bez sezónneho výskytu katarálnej horúčky počas obdobia bez sezónneho výskytu vektorov vymedzeného v súlade s prílohou V alebo boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi najmenej 28 dní a počas tohto obdobia sa podrobili sérologickému testu na protilátky vírusovej skupiny katarálnej horúčky podľa príručky OIE pre suchozemské zvieratá, ktorého výsledky boli negatívne, pričom tento test sa vykonal na vzorkách odobratých z dotknutých zvierat najskôr 28 dní po dátume začiatku obdobia ochrany pred napadnutím vektormi alebo obdobia bez sezónneho výskytu vektorov.“

iii)

V bode 4 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Zvieratá až do odoslania držali v zóne bez sezónneho výskytu katarálnej horúčky počas obdobia bez sezónneho výskytu vektorov vymedzeného v súlade s prílohou V alebo boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi najmenej 14 dní a počas tohto obdobia sa podrobili testu na identifikáciu pôvodcu podľa príručky OIE pre suchozemské zvieratá, ktorého výsledky boli negatívne, pričom tento test sa vykonal na vzorkách odobratých z dotknutých zvierat najskôr 14 dní po dátume začiatku obdobia ochrany pred napadnutím vektormi alebo obdobia bez sezónneho výskytu vektorov.“

b)

V oddiele B sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

boli chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi minimálne 60 dní pred začatím a počas odberu spermy;“.

c)

V oddiele C sa v odseku 2 písmeno b) nahrádza takto:

„b)

boli minimálne 60 dní pred začatím a počas odberu embryí/vajíčok chránené pred napadnutím vektormi v zariadení chránenom pred vektormi;“.


Top