Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0681

Nariadenie Rady (ES) č. 681/2009 z  27. júla 2009 , ktorým sa v súvislosti s  novým vývozcom ukončuje preskúmanie nariadenia (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného v Malajzii a ktorým sa opätovne ukladá clo na dovoz od jedného vývozcu z tejto krajiny a končí registrácia takéhoto dovozu

OJ L 197, 29.7.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/681/oj

29.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/18


NARIADENIE RADY (ES) č. 681/2009

z 27. júla 2009,

ktorým sa v súvislosti s „novým vývozcom“ ukončuje preskúmanie nariadenia (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného v Malajzii a ktorým sa opätovne ukladá clo na dovoz od jedného vývozcu z tejto krajiny a končí registrácia takéhoto dovozu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 192/2007 (2) Rada v nadväznosti na preskúmanie pred uplynutím platnosti uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET“) s pôvodom okrem iného v Malajzii do Spoločenstva. Platné opatrenia predstavuje colná sadzba vo výške 160,1 EUR/t s výnimkou výslovne uvedených spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne colné sadzby. Podľa toho istého nariadenia boli antidumpingové clá takisto uložené na dovoz PET s pôvodom v Indii, Indonézii, Kórejskej republike, Thajsku a na Taiwane. Pôvodné opatrenia boli uložené na základe prešetrovania (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) nariadením (ES) č. 2604/2000 (3).

B.   SÚČASNÝ POSTUP

1.   Žiadosť o preskúmanie

(2)

Komisia následne dostala žiadosť od spoločnosti Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (ďalej len „žiadateľ“) o začatie preskúmania nariadenia (ES) č. 192/2007 v súvislosti s novým vývozcom v súlade s článkom 11 ods. 4 základného nariadenia. Žiadateľ tvrdil, že určitý PET nevyvážal do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania, na základe ktorého sa stanovili antidumpingové opatrenia, t. j. obdobia od 1. októbra 1998 do 30. septembra 1999 (ďalej len „pôvodné obdobie prešetrovania“), a že nie je prepojený so žiadnym vyvážajúcim výrobcom určitého PET, na ktorý sa vzťahujú uvedené antidumpingové opatrenia. Žiadateľ ďalej tvrdil, že určitý PET začal vyvážať do Spoločenstva po skončení pôvodného obdobia prešetrovania.

2.   Začatie preskúmania v súvislosti s novým vývozcom

(3)

Komisia preskúmala prima facie dôkazy predložené žiadateľom a uznala ich za dostatočné na začatie preskúmania na základe článku 11 ods. 4 základného nariadenia. Po porade s poradným výborom a po tom, ako príslušné výrobné odvetvie Spoločenstva dostalo možnosť vyjadriť svoje pripomienky, Komisia začala prostredníctvom nariadenia (ES) č. 1082/2008 (4) preskúmanie nariadenia (ES) č. 192/2007, pokiaľ ide o žiadateľa.

(4)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1082/2008 bolo zrušené antidumpingové clo vo výške 160,1 EUR/t uložené nariadením (ES) č. 192/2007 na dovoz určitého PET vyrobeného a predávaného na vývoz do Spoločenstva žiadateľom. Súčasne sa podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia colným orgánom nariadilo, aby podnikli vhodné kroky na registráciu tohto dovozu.

3.   Príslušný výrobok

(5)

Príslušný výrobok, na ktorý sa vzťahuje súčasné preskúmanie, je ten istý výrobok ako výrobok pri pôvodnom prešetrovaní, t. j. PET s viskozitou 78 ml/g alebo vyššou, podľa normy ISO 1628-5 a spadajúci pod kód KN 3907 60 20.

4.   Príslušné strany

(6)

Komisia oficiálne upovedomila žiadateľa, výrobné odvetvie Spoločenstva a zástupcov vyvážajúcej krajiny o začatí preskúmania. Zainteresované strany mali možnosť písomne sa vyjadriť a byť vypočuté.

(7)

Komisia zaslala žiadateľovi dotazník a dostala ho vyplnený v rámci lehoty stanovenej na tento účel. Komisia chcela overiť všetky údaje, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia dumpingu, a preto sa v priestoroch žiadateľa uskutočnila overovacia návšteva.

5.   Obdobie revízneho prešetrovania

(8)

Obdobie preskúmania v súvislosti s „novým vývozcom“ pokrývalo obdobie od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008.

C.   STIAHNUTIE ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE V SÚVISLOSTI S NOVÝM VÝVOZCOM

(9)

Listom z 22. apríla 2009 adresovaným Komisii žiadateľ formálne stiahol svoju žiadosť o preskúmanie v súvislosti s novým vývozcom bez toho, aby poskytol osobitné odôvodnenie.

(10)

Za týchto okolností Komisia nemohla pre tohto žiadateľa stanoviť individuálne dumpingové rozpätie a colnú sadzbu. Preto sa na záver skonštatovalo, že dovoz PET s viskozitou 78 ml/g alebo vyššou do Spoločenstva v súlade s normou ISO 1628-5 spadajúceho pod kód KN 3907 60 20 s pôvodom v Malajzii, ktorý vyrába a predáva spoločnosť Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD na vývoz do Spoločenstva, by mal podliehať celoštátnemu clu uplatňujúcemu sa na „všetky ostatné spoločnosti“ v Malajzii (160,1 EUR/t) uloženému nariadením (ES) č. 192/2007 a preto by sa mala opätovne uložiť táto colná sadzba.

D.   SPÄTNÝ VÝBER ANTIDUMPINGOVÉHO CLA

(11)

V súvislosti s uvedenými zisteniami sa antidumpingové clo uplatniteľné na spoločnosť Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD vyberá spätne od dátumu začatia preskúmania týkajúceho sa dovozu príslušného výrobku, ktorý bol zaregistrovaný podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1082/2008.

E.   UVEREJNENIE A OBDOBIE UPLATŇOVANIA OPATRENÍ

(12)

Žiadateľ a ostatné zainteresované strany boli informovaní o základných skutočnostiach a dôvodoch, na základe ktorých sa plánovalo opätovne uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz určitého PET s pôvodom okrem iného v Malajzii, ktorý vyrába a predáva spoločnosť Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD na vývoz do Spoločenstva, a spätne vyberať toto clo na dovoz, ktorý podlieha registrácii. Ich pripomienky sa zvážili a prípadne vzali do úvahy.

(13)

Toto preskúmanie neovplyvňuje dátum, kedy uplynie platnosť opatrení uložených nariadením (ES) č. 192/2007 podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukončuje preskúmanie v súvislosti s „novým vývozcom“, ktoré sa začalo na základe nariadenia (ES) č. 1082/2008, a na dovoz uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 1082/2008 sa týmto znovu ukladá antidumpingové clo uplatniteľné podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 192/2007 na „všetky ostatné spoločnosti“ v Malajzii.

2.   Antidumpingové clo uplatniteľné podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 192/2007 na „všetky ostatné spoločnosti“ v Malajzii sa týmto vyberá s účinnosťou od 6. novembra 2008 na dovoz určitého polyetyléntereftalátu, ktorý bol zaregistrovaný podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1082/2008.

3.   Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby zastavili registráciu dovozu vykonávanú na základe článku 3 nariadenia (ES) č. 1082/2008.

4.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 301, 30.11.2000, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 296, 5.11.2008, s. 5.


Top