Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0637

Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 95 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/637/oj

23.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 191/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 637/2009

z 22. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1) a najmä článok 9 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (2), a najmä článok 9 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (3) bolo opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Smernice 2002/53/ES a 2002/55/ES ustanovili všeobecné pravidlá, čo sa týka vhodnosti názvov odrôd odkazom na článok 63 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (5).

(3)

Na účely uplatňovania smerníc 2002/53/ES a 2002/55/ES by bolo potrebné ustanoviť podrobné pravidlá pre uplatňovanie kritérií stanovených v článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94, najmä čo sa týka právnych prekážok určenia názvu odrody, ktoré sú uvedené v jeho odsekoch 3 a 4. V prvej fáze by sa takéto podrobné pravidlá mali obmedziť len na nasledujúce právne prekážky:

použitiu bráni už právo prednosti tretích osôb,

ťažkosti spojené s rozpoznávaním alebo reprodukovaním,

názvy, ktoré sú zhodné alebo by sa mohli omylom zamieňať s názvom inej odrody,

názvy, ktoré sú zhodné alebo by sa mohli omylom zamieňať s iným označením,

zavádzajúci alebo schopný spôsobiť zámenu v súvislosti s vlastnosťami odrody alebo s inými znakmi.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje na účely uplatnenia článku 9 ods. 6 prvého pododseku smernice 2002/53/ES a článku 9 ods. 6 prvého pododseku smernice 2002/55/ES podrobné pravidlá pre uplatňovanie určitých kritérií stanovených v článku 63 nariadenia (ES) č. 2100/94 pre vhodnosť názvov odrôd.

Článok 2

1.   Považuje sa, že použitiu názvu odrody na území Spoločenstva zabraňuje, v prípade ochrannej známky ako práva prednosti tretích osôb, zaslanie oznámenia príslušnému orgánu, do ktorého príslušnosti patrí schvaľovanie názvov odrôd ochrannej známky, ktorá bola zaregistrovaná v jednom alebo niekoľkých členských štátoch alebo na úrovni Spoločenstva pred schválením tohto názvu odrody a ktorá je zhodná alebo podobná názvu odrody a zaregistrovaná vo vzťahu k tovaru, ktorý je zhodný alebo podobný príslušnej odrode rastlín.

2.   V prípade zemepisného označenia a označenia pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ako prednostného práva tretej strany, názov odrody na území Spoločenstva sa bude považovať za vylúčený tam, kde by názov odrody porušoval článok 13 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 (6) v súvislosti so zemepisným označením alebo označením pôvodu chráneným v členskom štáte alebo v Spoločenstve na základe článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 4 druhého pododseku, článku 5 ods. 6, článku 6 a článku 7 ods. 4 uvedeného nariadenia alebo bývalého článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (7) pre výrobky, ktoré sú totožné alebo podobné s príslušnou rastlinnou odrodou.

3.   Právna prekážka pre vhodnosť názvu spôsobená prednostným právom, ktoré sa spomína v odseku 2, sa môže odstrániť na základe získania písomného súhlasu držiteľa prednostného práva na používanie názvu v súvislosti s danou odrodou, pod podmienkou, že takýto súhlas nebude mať za následok zavádzanie verejnosti v súvislosti so skutočným pôvodom výrobku.

4.   V prípade práva prednosti žiadateľa vo vzťahu k celému navrhovanému názvu alebo k jeho časti sa článok 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2100/94 uplatní mutatis mutandis.

Článok 3

1.   Názov odrody sa považuje za názov spôsobujúci jeho užívateľom ťažkosti spojené s rozpoznávaním alebo reprodukovaním v týchto prípadoch:

a)

ak má podobu „ľubovoľne zvoleného slovného názvu“:

i)

pozostáva z jedného písmena;

ii)

pozostáva, alebo obsahuje ako samostatnú jednotku, sériu písmen, ktoré tvoria nevysloviteľné slovo v niektorom z úradných jazykov Spoločenstva; s výnimkou prípadov, ak je touto sériou písmen zaužívaná skratka, takáto zaužívaná skratka môže pozostávať maximálne z 2 častí, z ktorých každá bude mať najviac 3 znaky, a bude umiestnená na obidvoch koncoch názvu;

iii)

obsahuje číslo, s výnimkou prípadov, ak je toto číslo súčasťou názvu, alebo ak naznačuje, že príslušná odroda je alebo bude jednou z číslovanej série biologicky príbuzných odrôd;

iv)

pozostáva z viac ako troch slov alebo jednotiek, s výnimkou prípadov, keď sa dá formulácia ľahko rozoznať a reprodukovať;

v)

pozostáva alebo obsahuje mimoriadne dlhé slovo alebo jednotku;

vi)

obsahuje interpunkčné znamienko alebo iný symbol, zmes veľkých a malých písmen (okrem prípadu, keď je začiatočné písmeno veľké a zvyšok názvu pozostáva z malých písmen), dolný index, horný index alebo kresbu;

b)

ak má podobu „číselného znaku“:

i)

ak pozostáva len z jedného čísla alebo čísel, s výnimkou prípadu príbuzenských rodových línií alebo podobnosti špecifických druhov odrôd;

ii)

pozostáva z jedného znaku;

iii)

obsahuje viac ako 10 znakov, alebo znakov a číslic;

iv)

obsahuje viac ako štyri skupiny, v ktorých sa striedajú znak alebo znaky a číslo alebo čísla;

v)

obsahuje interpunkčné znamienko alebo iný symbol, dolný index, horný index alebo kresbu.

2.   Pri predložení návrhu názvu odrody žiadateľ urobí vyhlásenie, či navrhovaný názov bude mať podobu „ľubovoľne zvoleného slovného názvu“ alebo „číselného označenia“.

3.   Ak žiadateľ neurobí žiadne vyhlásenie o podobe navrhovaného názvu, názov sa považuje za „ľubovoľne zvolený slovný názov“.

Článok 4

Pri hodnotení totožnosti názvu odrody alebo zámeny s názvom inej odrody sa uplatňuje toto:

a)

výraz „mohol by sa zamieňať s“ sa považuje za výraz, ktorý sa vzťahuje okrem iného na názov odrody, ktorý sa líši len jedným písmenom alebo diakritickými znamienkami nad písmenami vo vzťahu k názvu odrody blízko príbuzného druhu, ktorý je oficiálne akceptovaný pre obchodovanie v Spoločenstve, v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v zmluvnom štáte Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV) alebo je predmetom práva k odrodám rastlín na týchto územiach. Rozdiel v jedinom písmene v zaužívanej skratke, ktorá predstavuje samostatnú jednotku v názvoch odrôd, sa však nebude považovať za zavádzajúci. Rovnako v prípadoch, keď je odlišné písmeno výrazne odlišné takým spôsobom, ktorý umožňuje jasne rozlíšiť daný názov od názvov odrôd, ktoré už boli zaregistrované, názov sa nebude považovať za zavádzajúci. Rozdiely v dvoch alebo viacerých písmenách sa nebudú považovať za zavádzajúce, okrem prípadov, keď sa vymení pozícia dvoch písmen. Rozdiel medzi číslami, ktorý predstavuje jedna číslica (ak je číslo povolené v ľubovoľne zvolenom slovnom názve), sa nepovažuje za zavádzajúce.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, sa prvý odsek neuplatní na názov odrody v podobe číselného znaku, ak je aj názov referenčnej odrody v podobe číselného označenia. V prípade číselného označenia sa rozdiel len v jednom znaku, písmene alebo čísle bude považovať rozdiel umožňujúci dostatočne rozlíšiť dve číselné označenia. Medzery sa pri porovnávaní názvov v podobe číselného označenia nebudú brať do úvahy;

b)

výraz „blízko príbuzné druhy“ má význam definovaný v prílohe I;

c)

výraz „odroda, ktorá už neexistuje“ sa považuje za výraz, ktorý znamená odrodu, ktorá už komerčne neexistuje;

d)

výraz „úradný register odrôd rastlín“ sa považuje za odkaz na spoločný katalóg (listinu) odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín alebo zeleniny alebo na akýkoľvek register vytvorený a vedený Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín alebo oficiálny orgán členských štátov Spoločenstva alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zmluvnej strany UPOV;

e)

„odroda, ktorej názov nenadobudol osobitný význam“ znamená stav, ak názov odrody, ktorý už bol raz zapísaný do úradného registra odrôd rastlín a tým nadobudol osobitný význam, sa považuje za názov, ktorý stratil tento osobitný význam po uplynutí 10-ročného obdobia po vymazaní z tohto registra.

Článok 5

Za názvy, ktoré sa bežne používajú pri obchodovaní s tovarom alebo ktoré musia byť podľa inej legislatívy voľné znamenajú názvy, a to najmä:

a)

názvy národných mien alebo výrazy súvisiace s hmotnosťou a mierami;

b)

výrazy, ktoré sa podľa legislatívy nesmú používať na iné účely ako tie, ktoré predpokladá príslušná legislatíva.

Článok 6

Názov odrody sa považuje za zavádzajúci alebo schopný spôsobiť zámenu ak:

a)

vyvoláva nesprávny dojem, že odroda má určité vlastnosti alebo hodnotu;

b)

vyvoláva nesprávny dojem, že odroda má nejaký vzťah k inej konkrétnej odrode alebo z takejto odrody pochádza;

c)

ak sa odvoláva na konkrétnu vlastnosť alebo hodnotu takým spôsobom, ktorý vyvoláva nesprávny dojem, že odroda takúto vlastnosť alebo hodnotu má, keďže v skutočnosti iné odrody toho istého druhu môžu mať rovnakú vlastnosť alebo hodnotu;

d)

z dôvodu svojej podobnosti k dobre známemu obchodnému názvu, inému ako k zaregistrovanej ochrannej známke alebo názvu odrody, naznačuje, že odroda je inou odrodou alebo vyvoláva nesprávny dojem týkajúci sa totožnosti žiadateľa, osoby zodpovednej za udržiavanie odrody alebo šľachtiteľa;

e)

pozostáva z alebo obsahuje:

i)

porovnávania alebo superlatívy;

ii)

botanický názov alebo spoločný názov druhu v rámci skupiny buď poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo druhov zeleniny, do ktorej odroda patrí;

iii)

meno fyzickej alebo právnickej osoby alebo odkaz na takúto osobu, aby vyvolával nesprávny dojem týkajúci sa totožnosti žiadateľa, osoby zodpovednej za udržiavanie odrody alebo šľachtiteľa;

f)

zahŕňa zemepisný názov, ktorý by mohol zavádzať verejnosť v súvislosti s charakteristikou alebo hodnotou odrody.

Článok 7

Názvy odrôd, ktoré boli akceptované v podobe číselného označenia musia byť ako také jasne uvedené v príslušnom úradnom katalógu (listine) alebo katalógoch (listinách) členských štátov pre úradne prijaté odrody rastlín alebo v príslušnom spoločnom katalógu (listine) s poznámkou pod čiarou s nasledovným vysvetlením: „názov odrody schválený v podobe ‚číselného označenia‘ “.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 930/2000 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 9

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na názvy odrôd, ktoré žiadateľ navrhol príslušnému orgánu na schválenie pred 25. májom 2000.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Ú. v. ES L 108, 5.5.2000, s. 3.

(4)  Pozri prílohu II.

(5)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

BLÍZKO PRÍBUZNÉ DRUHY

Na účely určenia výrazu „blízko príbuzné druhy“ uvedeného v článku 4 písm. b) uplatňuje sa nasledujúce:

a)

ak v rámci rodu existuje viac ako jedna trieda, uplatňuje sa zoznam tried v bode 1;

b)

ak triedy zahŕňajú viac ako jeden rod, uplatňuje sa zoznam tried v bode 2;

c)

všeobecným pravidlom je, že v prípade rodov a druhov, na ktoré sa nevzťahujú zoznamy tried uvedené v bodoch 1 a 2, sa rod považuje za triedu.

1.   Triedy v rámci rodu

Triedy

Vedecké názvy

trieda 1.1

Brassica oleracea

trieda 1.2

Brassica okrem Brassica oleracea

trieda 2.1

Beta vulgaris – cukrová repa, kŕmna repa

trieda 2.2

Beta vulgaris – repa obyčajná vrátane cheltenhamskej, repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

trieda 2.3

Beta okrem tried 2.1 a 2.2

trieda 3.1

Cucumis sativus

trieda 3.2

Cucumis melo

trieda 3.3

Cucumis okrem tried 3.1 a 3.2

trieda 4.1

Solanum tuberosum

trieda 4.2

Solanum okrem triedy 4.1


2.   Triedy, ktoré zahŕňajú viac ako jeden rod

Triedy

Vedecké názvy

trieda 201

Secale, Triticale, Triticum

trieda 203 (1)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, PhleumPoa

trieda 204 (1)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

trieda 205

Cichorium, Lactuca


(1)  Triedy 203 a 204 nie sú stanovené výlučne z hľadiska blízko príbuzných druhov.


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000

(Ú. v. ES L 108, 5.5.2000, s. 3).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/2004

(Ú. v. EÚ L 321, 22.10.2004, s. 29).

Nariadenie Komisie (ES) č. 920/2007

(Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2007, s. 3).


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 930/2000

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5 písmeno a)

článok 5 písmeno a)

článok 5 písmeno c)

článok 5 písmeno b)

článok 6 písmená a) až d)

článok 6 písmená a) až d)

článok 6 písmeno e) body i) a ii)

článok 6 písmeno e) body i) a ii)

článok 6 písmeno e) bod iv)

článok 6 písmeno e) bod iii)

článok 6 písmeno f)

článok 6 písmeno f)

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

príloha

príloha I

prílohy II a III


Top