Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0438

Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2009 z  26. mája 2009 o otvorení a správe colných kvót Spoločenstva na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

OJ L 128, 27.5.2009, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 225 - 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/438/oj

27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 438/2009

z 26. mája 2009

o otvorení a správe colných kvót Spoločenstva na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Spoločenstvo sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie zaviazalo otvoriť ročné colné dovozné kvóty na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku. Podrobné pravidlá uplatňovania správy týchto kvót sa ustanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 659/2007 zo 14. júna 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku (2).

(2)

Využívanie zásady „kto prv príde, ten prv berie“ v iných poľnohospodárskych odvetviach sa ukázalo byť pozitívnym a z dôvodu zjednodušenia správneho postupu by sa tieto kvóty mali odteraz spravovať podľa metódy uvedenej v článku 144 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Toto by sa malo vykonať v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(3)

Vzhľadom na osobitosti prechodu z jedného systému správy na druhý je dôležité, aby sa kvóta, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93 nepovažovala za rozhodujúcu.

(4)

V článku 166 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (4), sa ustanovuje colný dohľad nad tovarom prepusteným do voľného obehu so zníženou colnou sadzbou z dôvodu jeho konečného použitia. Nad zvieratami dovážanými v rámci colných kvót ustanovených v tomto nariadení by sa mal vykonávať dohľad počas dostatočne dlhého obdobia, aby sa zabezpečilo, že počas toho obdobia nebudú zabité.

(5)

Na tento účel by sa mala zložiť zábezpeka, ktorej výška by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa Spoločného colného sadzobníka a zníženým clom platným v deň prepustenia príslušných zvierat do voľného obehu.

(6)

Nariadenie (ES) č. 659/2007 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa otvárajú colné kvóty na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku, ktoré sa uvádzajú v prílohe.

2.   Kvóty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Neuplatňujú sa odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia.

3.   Kvóty uvedené v ods. 1 sa otvorili na ročnom základe od 1. júla každého roka do 30. júna nasledujúceho roka („obdobie dovoznej kvóty“).

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa zvieratá uvedené v článku 1 ods. 1 považujú za zvieratá, ktoré nie sú určené na porážku, ak nie sú zabité skôr ako po uplynutí štyroch mesiacov od dátumu prijatia prehlásenia o ich prepustení do voľného obehu.

V riadne preukázaných prípadoch zásahu vyššej moci sa však môžu udeliť výnimky.

2.   Na účely zaradenia pod colnú kvótu s poradovým číslom 09.4197 sa musia predložiť tieto dokumenty:

a)

u býkov: osvedčenie o pôvode;

b)

u kráv a jalovíc: osvedčenie o pôvode alebo osvedčenie o registrácii v plemennej knihe dokladujúce čistotu plemena.

Článok 3

1.   Nad dovezenými zvieratami sa bude v súlade s článkom 166 nariadenia (ES) č. 450/2008 vykonávať dohľad, aby sa zabezpečilo, že nebudú zabité skôr ako po uplynutí štyroch mesiacov od ich prepustenia do voľného obehu.

2.   Dovozcovia zložia u príslušných colných orgánov zábezpeku, aby sa zabezpečilo dodržanie povinnosti nezabiť dovezené zvieratá uvedenej v odseku 1, a v prípade, že sa táto povinnosť nedodrží, vyberú sa nezaplatené clá. Výška zábezpeky sa rovná rozdielu medzi clom ustanoveným v Spoločnom colnom sadzobníku a clom uvedeným v prílohe, platným v deň prepustenia príslušných zvierat do voľného obehu.

3.   Zábezpeka ustanovená v odseku 2 sa uvoľní bezprostredne po poskytnutí dôkazu príslušným colným orgánom o tom, že zvieratá:

a)

neboli zabité skôr ako po uplynutí štyroch mesiacov od dátumu ich prepustenia do voľného obehu alebo

b)

boli z dôvodu zásahu vyššej moci alebo zo zdravotných dôvodov zabité pred uplynutím tejto lehoty, prípadne uhynuli v dôsledku ochorenia alebo nehody.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 659/2007 sa zrušuje. Uplatňuje sa však naďalej pre práva vyplývajúce z povolení vydaných pred 1. júlom 2009, a to až do uplynutia ich platnosti.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenia opisov tovarov majú len informačnú hodnotu a uplatniteľnosť preferenčného režimu je na účely tejto prílohy stanovená na základe rozsahu kódov KN. Tam, kde sa uvádzajú kódy „ex KN“, sa uplatnenie preferenčného režimu určí spoločne na základe kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

Poradové číslo

Kód KN

Kódy Taric

Opis tovaru

Objem kvóty

(kusy dobytka)

Clo

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Kravy a jalovice iné ako určené na porážku, týchto horských plemien: sivé, hnedé, žlté a škvrnité simentálske plemená a pinzgauské plemeno

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Býky, kravy a jalovice iné ako určené na porážku, škvrnitého simentálskeho plemena, plemena Schwyz a plemena Freiburg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


Top