EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0431

Nariadenie Rady (ES) č. 431/2009 z  18. mája 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

OJ L 128, 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 187 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 431/2009

z 18. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie predložený po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

Rozsah a hĺbka medzinárodnej finančnej krízy má vplyv na potenciálny dopyt po strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva v členských štátoch mimo eurozóny a vyžaduje si výrazné zvýšenie stropu pre sumu úverov, ktoré sa týmto členským štátom môžu poskytnúť, ustanoveného v nariadení (ES) č. 332/2002 (3) z 25 mld. EUR na 50 mld. EUR.

(2)

Na základe najnovších skúseností získaných v súvislosti s fungovaním strednodobej finančnej pomoci by sa mali spresniť úlohy a povinnosti Komisie a členských štátov, ktorých sa vykonávanie nariadenia (ES) č. 332/2002 týka. Okrem toho by sa v memorande o porozumení uzavretom medzi Komisiou a dotknutými členskými štátmi mali presne stanoviť podmienky poskytnutia finančnej pomoci.

(3)

Mali by sa spresniť pravidlá, ktoré platia pre niektoré aspekty finančného riadenia finančnej pomoci Spoločenstva. Dotknuté členské štáty by sa z praktických dôvodov mali požiadať, aby prijatú finančnú pomoc ukladali na osobitný účet v národnej centrálnej banke a splatné sumy prevádzali na účet v Európskej centrálnej banke niekoľko dní pred dátumom ich splatnosti.

(4)

Riadne hospodárenie s prijatou finančnou pomocou Spoločenstva je mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu a bez toho, aby bol dotknutý článok 27 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, by toto nariadenie malo poskytovať možnosť, aby Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom, podľa svojho uváženia, vykonávali kontroly v členskom štáte, ktorý prijíma strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva, ako je už ustanovená v existujúcich dohodách o úveroch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 332/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Toto nariadenie by sa malo bezodkladne vzťahovať na všetky nové úvery a na existujúce dohody o úveroch pri ich revízii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 332/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Suma úverov, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom na základe tohto systému, sa obmedzuje na 50 miliárd EUR istiny.“

2.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Dotknutý členský štát prerokuje s Komisiou posúdenie svojich finančných potrieb a predloží návrh programu na úpravu Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru. Rada po preskúmaní situácie v dotknutom členskom štáte a programu na úpravu predloženého na podporu jeho žiadosti spravidla počas toho istého zasadnutia rozhodne:

a)

či poskytnúť úver alebo primeraný prostriedok financovania, aká bude jeho suma a priemerná dĺžke trvania;

b)

o podmienkach hospodárskej politiky spojených so strednodobou finančnou pomocou s cieľom obnoviť alebo zabezpečiť udržateľnú situáciu platobnej bilancie;

c)

o technikách čerpania úveru alebo prostriedku financovania, ktorého vyplácanie alebo čerpanie prebieha spravidla v postupných splátkach, pričom poskytnutie každej splátky podlieha overeniu výsledkov dosiahnutých pri realizácii programu, pokiaľ ide o vytýčené ciele.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Komisia a dotknuté členské štáty uzatvoria memorandum o porozumení, v ktorom sa podrobne stanovujú podmienky ustanovené Radou podľa článku 3. Komisia oznámi memorandum o porozumení Európskemu parlamentu a Rade.“

4.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Komisia prijme opatrenia potrebné na overovanie, ktoré bude v pravidelných intervaloch vykonávať v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom, či je hospodárska politika členského štátu, ktorý prijal úver od Spoločenstva, v súlade s programom na úpravu, akýmkoľvek inými podmienkami ustanovenými Radou podľa článku 3 a memorandom o porozumení uvedenémým v článku 3a. Členský štát na tento účel poskytne Komisii všetky dostupné informácie a v plnej miere spolupracuje s Komisiou. Na základe zistení takéhoto overenia Komisia potom, ako Hospodársky a finančný výbor zaujme stanovisko, rozhodne o vyplatení ďalších splátok.

Rada rozhodne o akýchkoľvek úpravách, ktoré sa majú vykonať v počiatočných podmienkach hospodárskej politiky.“

5.

Do článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Dotknuté členské štáty v národnej centrálnej banke otvoria osobitný účet na riadenie strednodobej finančnej pomoci prijatej od Spoločenstva. Dotknutý členský štát tiež prevádza istinu a splatné úroky súvisiace s úverom na účet v Európskej centrálnej banke sedem pracovných dní TARGET 2 (4) pred príslušnými dátumami splatnosti.

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, má Európsky dvor audítorov právo podľa svojho uváženia vykonávať akékoľvek finančné kontroly alebo audity v členskom štáte, ktorý prijíma strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva, v súvislosti s riadením tejto pomoci. Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom má teda právo vyslať svojich vlastných pracovníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali v členských štátoch, ktoré prijímajú strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva, technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s touto pomocou považuje za potrebné.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2009

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Stanovisko z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 20. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 106, 8.5.2009, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(4)  Ako sa vymedzilo v usmernení ECB/2007/2 z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1).“


Top