EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0385

Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009 , ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ( rámcová smernica ) (Text s významom pre EHP)

OJ L 118, 13.5.2009, p. 13–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 027 P. 99 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Nepriamo zrušil 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/385/oj

13.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 385/2009

zo 7. mája 2009,

ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1), a najmä na jej článok 39 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2007/46/ES sa ustanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky pre všetky nové vozidlá. Predovšetkým obsahuje povinnosť výrobcu vozidla, ako držiteľa typového schválenia ES, vydať osvedčenie o zhode, ktoré musí sprevádzať každé vozidlo vyrobené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o typovom schvaľovaní.

(2)

Osvedčenie o zhode, ktorého vzor je stanovený v prílohe IX k smernici 2007/46/ES, je úradným vyhlásením pre kupujúceho o tom, že dané vozidlo bolo vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva o typovom schvaľovaní.

(3)

Je dôležité zabezpečiť, aby boli informácie uvádzané v osvedčení o zhode zrozumiteľné pre spotrebiteľov a zúčastnené hospodárske subjekty. Vzor osvedčenia o zhode by mal obsahovať všetky technické informácie, ktoré orgány členských štátov potrebujú na to, aby mohli povoliť prevádzkovanie vozidla.

(4)

Od prijatia smernice Komisie 2001/116/ES z 20. decembra 2001, ktorou sa technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (2), nebol vzor osvedčenia o zhode doposiaľ aktualizovaný. Z tohto dôvodu je vhodné ho aktualizovať tak, aby sa zohľadnili viaceré podstatné zmeny zavedené smernicou 2007/46/ES, na základe ktorej bude od 29. apríla 2009 pre úžitkové vozidlá platiť ES typové schvaľovanie celých vozidiel.

(5)

Okrem toho musia byť, podľa smernice Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (3), orgánom zodpovedným za evidenciu vozidiel predložené hodnoverné technické informácie na účely prvého zápisu do evidencie nových vozidiel na území Spoločenstva. Technické údaje uvedené v osvedčení o zhode sú primeraným zdrojom informácií, ktorý je možné použiť na účely evidencie. V snahe znížiť administratívnu záťaž pre európskych občanov, podľa zásad zakotvených v oznámeniach v rámci akčného plánu Komisie pod názvom „Zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia“ (4) a Akčného programu na znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii (5), je vhodné, aby osvedčenie o zhode obsahovalo aj informácie predpísané smernicou 1999/37/ES.

(6)

Vzhľadom na zabezpečenie správneho fungovania procesu typového schvaľovania v Spoločenstve je vhodné aktualizovať prílohy k smernici 2007/46/ES s cieľom prispôsobiť ich vývoju poznatkov v oblasti vedy a techniky.

(7)

Príloha IX k smernici 2007/46/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom nahradiť.

(8)

Implementácia nového systému riadenia pri zbere všetkých údajov, ktoré je potrebné uviesť v osvedčení o zhode, si od výrobcu vozidiel vyžaduje vykonať primerané úpravy. Z tohto dôvodu by sa malo poskytnúť dostatočne dlhé prechodné obdobie, počas ktorého je možné naďalej používať predošlé vzory osvedčení o zhode.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k smernici 2007/46/ES sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Do 29. apríla 2010 môžu výrobcovia poskytovať osvedčenia o zhode, ktoré sú v súlade so vzorom stanoveným v prílohe IX k smernici Rady 70/156/EHS (6).

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57.

(4)  KOM(2002) 278 v konečnom znení.

(5)  KOM(2007) 23 v konečnom znení.

(6)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IX

OSVEDČENIE ES O ZHODE

0.   CIELE

Osvedčenie o zhode je vyhlásením, ktoré výrobca vozidiel poskytuje kupujúcemu, aby ho uistil, že ním zakúpené vozidlo je v súlade s právnymi predpismi Európskej únie platnými v čase jeho výroby.

Osvedčenie o zhode zároveň slúži príslušným orgánom v členských štátoch ako pomôcka pri zápise vozidiel do evidencie bez toho, aby musel žiadateľ poskytnúť ďalšiu technickú dokumentáciu.

Z uvedených dôvodov musí osvedčenie o zhode obsahovať:

a)

identifikačné číslo vozidla (VIN);

b)

presné technické charakteristiky vozidla (t. j. pri jednotlivých údajoch nie je dovolené uvádzať rozsah hodnôt).

1.   VŠEOBECNÝ OPIS

1.1.

Osvedčenie o zhode pozostáva z dvoch častí:

a)

STRANA I, ktorá obsahuje vyhlásenie výrobcu o zhode. Jeden vzor platí pre všetky kategórie vozidiel.

b)

STRANA 2, na ktorej je technický opis hlavných charakteristík vozidla. Vzor strany 2 sa líši v závislosti od jednotlivých špecifických kategórií vozidiel.

1.2.

Osvedčenie o zhode má mať formát maximálne A4 (210 × 297 mm) alebo byť poskladané na formát maximálne A4.

1.3.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v oddiele O písm. b), sa za hodnoty a jednotky uvedené v druhej časti považujú tie, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii k technickému schvaľovaniu podľa príslušných právnych aktov. V prípade kontrol zhody výroby sa uvedené údaje overia metódami stanovenými v príslušných právnych aktoch. Zohľadnia sa tolerancie povolené v príslušných právnych aktoch.

2.   OSOBITNÉ USTANOVENIA

2.1.

Vzor A osvedčenia o zhode (dokončené vozidlo) platí pre všetky vozidlá, ktoré sa môžu používať na ceste bez potreby ďalšieho stupňa ich schvaľovania.

2.2.

Vzor B osvedčenia o zhode (dokončované vozidlá) platí pre vozidlá, ktoré prešli ďalším stupňom ich schvaľovania.

Ide o bežný výsledok viacstupňového procesu schvaľovania (napr. autobus vyrobený druhostupňovým výrobcom na podvozku vyrobenom výrobcom vozidla).

Dodatočné vlastnosti získané počas viacstupňového procesu je potrebné stručne opísať.

2.3.

Vzor C osvedčenia o zhode (nedokončené vozidlá) platí pre vozidlá, ktoré si vyžadujú ďalší stupeň ich schvaľovania (napr. podvozky nákladných áut).

Pre vozidlá s podvozkom s kabínou vodiča patriace do kategórie N, s výnimkou návesových ťahačov, platia osvedčenia o zhode vzoru C.

ČASŤ I

DOKONČENÉ A DOKONČOVANÉ VOZIDLÁ

VZOR A1 – STRANA 1

DOKONČENÉ VOZIDLÁ

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [… (celé meno a pracovná funkcia)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu):…

0.2.

Typ:…

Variant (a): …

Verzia (a): …

0.2.1.

Obchodný názov:…

0.4.

Kategória vozidla:…

0.5.

Názov a adresa výrobcu:…

0.6.

Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov:…

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

0.10.

Identifikačné číslo vozidla: …

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia) vydanom dňa (… dátum vydania) a

môže byť trvalo evidované v členských štátoch, v ktorých je pravostranná/ľavostranná (b) premávka a v ktorých sa používajú metrické/britské jednotky (c) na tachometri (d).

(Miesto) (Dátum): …

(Podpis): …

VZOR A2 – STRANA 1

DOKONČENÉ VOZIDLÁ TYPOVO SCHVAĽOVANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

[rok]

[poradové číslo]

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [… (celé meno a pracovná funkcia)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.

Typ: …

Variant (a): …

Verzia (a): …

0.2.1.

Obchodný názov: …

0.4.

Kategória vozidla: …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.6.

Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: …

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

0.10.

Identifikačné číslo vozidla: …

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia) vydanom dňa (… dátum vydania) a

môže byť trvalo evidované v členských štátoch, v ktorých je pravostranná/ľavostranná (b) premávka a v ktorých sa používajú metrické/britské jednotky(cna tachometri (d).

(Miesto) (Dátum): …

(Podpis): …

VZOR B – STRANA 1

DOKONČOVANÉ VOZIDLÁ

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [… (celé meno a pracovná funkcia)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu):…

0.2.

Typ:…

Variant (a): …

Verzia (a): …

0.2.1.

Obchodný názov: …

0.4.

Kategória vozidla: …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.6.

Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: …

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

0.10.

Identifikačné číslo vozidla: …

a)

bolo dokončené a zmenené (1) takto: … a

b)

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia) vydanom dňa (… dátum vydania) a

c)

môže byť trvalo evidované v členských štátoch, v ktorých je pravostranná/ľavostranná (b) premávka a v ktorých sa používajú metrické/britské jednotky (c) na tachometri (d).

(Miesto) (Dátum): …

(Podpis): …

Prílohy: Osvedčenie o zhode vydané pri každom z predchádzajúcich stupňov.

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M1

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

7.

Výška: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna vertikálna hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.

Rozchod nápravy(náprav):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

40.

Farba vozidla (j): …

41.

Počet a usporiadanie dverí: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

42.1.

Sedadlo(-á) určené na používanie, len keď vozidlo stojí: …

42.3.

Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

49.

CO2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie (m):

1.

všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

 

CO2 Emisie

Spotreba paliva

V meste:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimo mesta:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinovaná:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Podmienky vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kominovaná(1)]

… Wh/km

Dojazd

… km

Rôzne

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M2

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie) …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

7.

Výška: … mm

9.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

12.

Zadný previs: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

13.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1)(o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.2.

návesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.

Rozchod nápravy (náprav):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

39.

Trieda vozidla: trieda I/trieda II/trieda III/trieda A/trieda B (1)

41.

Počet a usporiadanie dverí: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

42.1.

Sedadlo(-á) určené na používanie, len keď vozidlo stojí: …

42.3.

Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: …

43.

Počet miest na státie: …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

Rôzne

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M3

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

7.

Výška: … mm

9.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

12.

Zadný previs: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

13.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1)(o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor)… … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.1.

Rozchod každej riaditeľnej nápravy: … mm

30.2.

Rozchod všetkých ostatných náprav: … mm

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulickýc (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Karosériak

38.

Kód karosérie (i): …

39.

Trieda vozidla: trieda I/trieda II/trieda III/trieda A/trieda B (1)

41.

Počet a usporiadanie dverí: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

42.1.

Sedadlo(-á) určené na používanie, len keď vozidlo stojí: …

42.2.

Počet sedadiel pre cestujúcich: … (dolné podlažie) … (horné podlažie) (vrátane vodiča)

42.3.

Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: …

43.

Počet miest na státie: …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvukul

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

Rôzne

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N1

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

7.

Výška: … mm

8.

Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): … mm

9.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

11.

Dĺžka ložnej plochy: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

13.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg.

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.2.

návesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW min … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.

Rozchod nápravy (náprav):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

40.

Farba vozidla (j): …

41.

Počet a usporiadanie dverí: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvukuSound level

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

49.

Emisie CO2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie (m):

1.

všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

 

Emisie CO2

Spotreba paliva

V meste:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimo mesta:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinovaná:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Podmienky vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kominovaná (1)]

… Wh/km

Dojazd

… km

Rôzne

50.

Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): …/nie (l):

51.

ozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N2

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

8.

Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): … mm

9.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

11.

Dĺžka ložnej plochy: … mm

12.

Zadný previs: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

13.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg.

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1) (o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.2.

návesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

31.

Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: …

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

41.

Počet a usporiadanie dverí: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

Rôzne

50.

Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): …/nie (l):

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N3

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

8.

Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): … mm

9.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

11.

Dĺžka ložnej plochy: … mm

12.

Zadný previs: … mm

Hmotnosti

13.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: … kg (f)

13.1.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1) (o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.2.

návesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

31.

Umiestnenie zdvíhateľnej náprav, resp. náprav: …

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

pôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulickýS (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

41.

Počet a usporiadanie dver: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu

50.

Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): …/nie (l):

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIE VOZIDIEL O1 A O2

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

7.

Výška: … mm

10.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

11.

Dĺžka ložnej plochy: … mm

12.

Zadný previs: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

13.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou: … kg

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.1.

Rozchod každej riaditeľnej nápravy: … mm

30.2.

Rozchod všetkých ostatných náprav: … mm

31.

Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: …

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

34.

Nápravy s pneumatickým alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Rôzne

50.

Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): …/no (l):

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIE VOZIDIEL O3 A O4

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Dĺžka: … mm

6.

Šírka: … mm

7.

Výška: … mm

10.

Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: … mm

11.

Dĺžka ložnej plochy: … mm

12.

Zadný previs: … mm

Hmotnosti

13.

Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

13.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

17.

Zamýšľané evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1) (o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou: … kg

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

31.

Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: …

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

34.

Nápravy s pneumatickým alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

Karoséria

38.

Kód karosérie (i): …

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Rôzne

50.

Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): …/nie (l):

51.

Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: …

52.

Poznámky (n): …

ČASŤ II

NEDOKONČENÉ VOZIDLÁ

VZOR C1 – STRANA 1

NEDOKONČENÉ VOZIDLÁ

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [… (elé meno a pracovná funkcia)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.

Typ: …

Variant (a): …

Verzia (a): …

0.2.1.

Obchodný názov: …

0.4.

Kategória vozidla: …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.6.

Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: …

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

0.10.

Identifikačné číslo vozidla: …

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia) vydanom dňa (… ddátum vydania) a

nemôže byť trvale zapísané do evidencie bez ďalšieho schválenia.

(Miesto) (Dátum): …

(Podpis): …

VZOR C2 – STRANA 1

NEDOKONČENÉ VOZIDLÁ TYPOVO SCHVAĽOVANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

[Rok]

[poradové číslo]

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [… (celé meno a pracovná funkcia)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.

Typ: …

Variant (a): …

Verzia (a): …

0.2.1.

Obchodný názov: …

0.4.

Kategória vozidla: …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.6.

Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: …

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

0.10.

Identifikačné číslo vozidla: …

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia) vydanom dňa (… dátum vydania) a

nemôže byť trvale zapísané do evidencie bez ďalšieho schválenia.

(Miesto) (Dátum): …

(Podpis): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M1

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

6.1.

Maximálna prípustná šírka: … mm

7.1.

Maximálna prípustná dĺžka

12.1.

Maximálne prípustný zadný previs

Hmotnosti

14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

14.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

15.

Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: … kg

15.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.

Rozchod nápravy(-av):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

Karoséria

41.

Počet a usporiadanie dverí: …

42.

Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) (k): …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisi (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

49.

Emisie CO2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie (m):

1.

všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

 

Emisie CO2

Spotreba paliva

V meste

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimo mesta:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinovaná:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Podmienky vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kominovaná (1)]

… Wh/km

Dojazd

… km

Rôzne

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M2

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

6.1.

Maximálna prípustná šírka: … mm

7.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

12.1.

Maximálne prípustný zadný previs: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

14.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

15.

Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: … kg

15.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1)(o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálne prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálne prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW at … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.

Rozchod nápravy(-av):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.

Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: …

45.1.

Charakteristické hodnoty (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 (1)]

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

Rôzne

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M3

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

6.1.

Maximálna prípustná šírka: … mm

7.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

12.1.

Maximálne prípustný zadný previs: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

14.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď

15.

Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: … kg

15.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1)(o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.1.

Rozchod každej riaditeľnej nápravy: … mm

30.2.

Rozchod všetkých ostatných náprav: … mm

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.

Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: …

45.1.

Charakteristické hodnoty(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice: …

Opacita dymu (ELR): …(m-1)

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

Rôzne

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N1

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies: …

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

6.1.

Maximálna prípustná šírka: … mmmm

7.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

8.

Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): … mm

12.1.

Maximálne prípustný zadný previs: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

14.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

15.

Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: … kg

15.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.2.

návesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kgkg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kgkg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.

Rozchod nápravy(-av):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinácia pneumatika/koleso (h): …

Brzdy

36.

Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický (1)

37.

Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: … bar

Spojovacie zariadenie

44.

Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

45.

Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: …

45.1.

Charakteristické hodnoty(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46.

Hladina zvuku

Stacionárna: … dB(A) pri otáčkach motora: … min-1

Za jazdy: … dB(A)

47.

Úroveň výfukových emisií (l): Euro …

48.

Výfukové emisie (m):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: …

1.1.

skúšobný postup: typ I alebo ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Tuhé častice:…

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

1.2.

Opacita dymu (ELR): … (m-1)

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Tuhé častice (hmotnosť): …

 

Tuhé častice (množstvo): …

2.

skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Tuhé častice: …

48.1.

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: … (m-1)

49.

Emisie CO2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie (m):

1.

všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

 

Emisie CO2

Spotreba paliva

V meste:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Mimo mesta:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kombinovaná:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Podmienky vážené, kombinované

… g/km

… l/100 km

2.

výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kombinovaná (1)]

… Wh/km

Dojazd

… km

Rôzne

52.

Poznámky (n): …

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N2

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.

Počet náprav: … a kolies:…

1.1.

Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

2.

Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie) …

3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): … …

Hlavné rozmery

4.

Rázvor (e): … mm

4.1.

Vzdialenosť náprav:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximálna prípustná dĺžka: … mm

6.1.

Maximálna prípustná šírka: … mm

8.

Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): … mm

12.1.

Maximálne prípustný zadný previs: … mm

Hmotnosti

14.

Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: … kg (f)

14.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

15.

Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: … kg

15.1.

Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: … kg

16.2.

Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.3.

Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg atď.

16.4.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

17.

Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave (1) (o)

17.1.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: … kg

17.2.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.

Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.

ojového prívesu: … kg

18.2.

návesu: … kg

18.3.

prívesu so stredovou nápravou: … kg

18.4.

nebrzdeného prípojného vozidla: … kg

19.

Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.

Výrobca motora: …

21.

Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: …

22.

Princíp činnosti: …

23.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

23.1.

Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (1)

24.

Počet a usporiadanie valcov: …

25.

Objem valcov motora: … cm3

26.

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (1)

26.1.

ednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) (1)

27.

Maximálny čistý výkon (g): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (1)

28.

Prevodovka (typ): …

Maximálna rýchlosť

29.

Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

31.

Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: …

32.

Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: …

33.

Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie (1)