Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2009 z 15. apríla 2009 , ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IIIA a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku (Text s významom pre EHP )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 308/2009

z 15. apríla 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IIIA a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1,

keďže:

(1)

V rámci dohody dosiahnutej na 8. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorá sa konala 27. novembra až 1. decembra 2006, sa vyžaduje zmena a doplnenie prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu. Zmena a doplnenie sa týka náhrady jednotiek „kg“ a „liter“ jednotkou „metrické tony (t)“ na celkové vopred povolené množstvo odpadu a zabezpečuje súlad s jednotkami uvedenými v prílohách IA, IB a VII k uvedenému nariadeniu.

(2)

V súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1013/2006 členské štáty okrem toho predložili 29. februára 2008, 10. marca 2008, 17. marca 2008 a 29. apríla 2008 Komisii žiadosti, aby sa zvážilo zaradenie zmesí dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III do prílohy IIIA.

(3)

Spravodajcovia určení podľa článku 54 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa na stretnutí uskutočnenom podľa článku 57 nariadenia dohodli, že každá žiadosť o zaradenie zmesi do prílohy IIIA bude obsahovať určité informácie, ktoré pomôžu pri posudzovaní príslušnej zmesi. Tieto informácie sú predmetom posudzovania v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006.

(4)

Koncepcia hospodárenia s odpadmi šetrného z hľadiska životného prostredia zahŕňa techniky a technológie znižujúce poškodenie životného prostredia procesmi a materiálmi, ktoré produkujú menej potenciálne škodlivých látok a zhodnocujú takéto látky z emisií pred ich vypustením, alebo využívajú a recyklujú odpad z výroby. Krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, sú zaviazané k tomu, aby ich zariadenia na zhodnocovanie využívali vyspelé techniky na zhodnocovanie odpadu. Vyspelé techniky na zhodnocovanie sú dôležité vtedy, keď zmes odpadu obsahuje heterogénne druhy odpadu, ako napríklad trosky zo spracovania drahých kovov a medi. Nie je zaručené, že krajiny, na ktoré sa neuplatňuje rozhodnutie OECD, spĺňajú tieto kritériá. Z tohto dôvodu by sa zmesi odpadov, ktoré zahŕňajú trosky zo spracovania drahých kovov a medi, uvedených v položke GB040 (OECD) v prílohe IIIA, nemali vzťahovať na krajiny, na ktoré sa neuplatňuje rozhodnutie OECD.

(5)

Prílohy IIIA a VI k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Bolo by vhodné preskúmať zoznam zmesí odpadov uvedených v prílohe IIIA, a najmä položky, ktoré sa nevzťahujú na krajiny, na ktoré sa neuplatňuje rozhodnutie OECD, a zohľadniť informácie prijaté z týchto krajín týkajúce sa technologických možností na zhodnocovanie odpadu ako aj hospodárenia s odpadmi šetrného z hľadiska životného prostredia.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy IIIA a VI k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha IIIA sa v prípade potreby preskúma do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, aby sa zohľadnili najmä informácie prijaté od krajín, na ktoré sa neuplatňuje rozhodnutie OECD v súvislosti s ich technologickými možnosťami na zhodnocovanie odpadu, a dôkazy, že hospodárenie s odpadmi je vykonávané za rovnakých podmienok, aké platia v krajinách, na ktoré sa uplatňuje rozhodnutie OECD.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA

1.

Príloha IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IIIA

ZMESI DVOCH ALEBO VIACERÝCH ODPADOV UVEDENÝCH V PRÍLOHE III, KTORÉ NIE SÚ ZARADENÉ DO ŽIADNEJ POLOŽKY, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 3 ODS. 2

1.

Nezávisle od toho, či sú zmesi odpadu uvedené v tomto zozname alebo nie, nesmú podliehať všeobecnej požiadavke na informácie ustanovenej v článku 18, ak sú tieto odpady kontaminované inými materiálmi v miere, ktorá

a)

dostatočne zvyšuje riziká súvisiace s odpadom, aby bol tento odpad vhodný na uplatnenie postupu vyžadujúceho predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas, pri zohľadnení nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III k smernici 91/689/EHS, alebo

b)

zabraňuje zhodnocovaniu odpadov spôsobom šetrným z hľadiska životného prostredia.

2.

Do tejto prílohy sú zahrnuté tieto zmesi odpadov:

a)

zmesi odpadov zaradené do položiek B1010 a B1050 Bazilejského dohovoru;

b)

zmesi odpadov zaradené do položiek B1010 a B1070 Bazilejského dohovoru;

c)

zmesi odpadov zaradené do položky GB040 (OECD) a do položky B1100 Bazilejského dohovoru, ktoré sú obmedzené na tvrdý zinok, trosku obsahujúcu zinok, hliníkové stery okrem soľnej trosky a odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút;

d)

zmesi odpadov zaradené do položky GB040 (OECD), položky B1070 Bazilejského dohovoru a položky B1100 Bazilejského dohovoru, ktoré sú obmedzené na odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút.

Položky uvedené v písm. c) a d) sa nevzťahujú na vývoz do krajín, na ktoré sa neuplatňuje rozhodnutie OECD.“

2.

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VI

FORMULÁR PRE VOPRED ODSÚHLASENÉ ZARIADENIA (ČLÁNOK 14)

Príslušný orgán

Zariadenie na zhodnocovanie

Identifikácia odpadu

Obdobie platnosti

Celkové vopred odsúhlasené množstvo

Názov a číslo zariadenia na zhodnocovanie

Adresa

Činnosti zhodnocovania

(+ kód R)

Použité technológie

(Kód)

od

do

[metrických ton (t)]“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top