Help Print this page 

Document 32009R0223

Title and reference
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z  11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)
  • In force
OJ L 87, 31.3.2009, p. 164–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 186 - 195

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj
Multilingual display
Text

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/164


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 223/2009

z 11. marca 2009

o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev

(Text s významom pre EHP a Švajčiarsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Na zabezpečenie koherentnosti a porovnateľnosti európskej štatistiky, ktorá sa tvorí v súlade so zásadami stanovenými v článku 285 ods. 2 zmluvy, by sa mala posilniť spolupráca a koordinácia medzi orgánmi, ktoré prispievajú k rozvoju, tvorbe a šíreniu európskej štatistiky.

(2)

Na tento účel by sa spolupráca a koordinácia týchto orgánov mala rozvíjať systematickejšie a organizovanejšie pri úplnom dodržiavaní právomocí a inštitucionálnych postupov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a so zohľadnením potreby revidovať existujúci základný právny rámec s cieľom upraviť ho s ohľadom na súčasnú realitu tak, aby lepšie reagoval na budúce výzvy, a zabezpečiť lepšiu harmonizáciu európskej štatistiky.

(3)

Preto je potrebné konsolidovať činnosti Európskeho štatistického systému (ESS) a zlepšiť jeho riadenie najmä s cieľom podrobnejšie vyjasniť príslušné úlohy národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov a štatistického orgánu Spoločenstva.

(4)

Z dôvodu špecifickosti národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov zodpovedných v každom členskom štáte za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky by mali mať možnosť dostávať granty bez výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 168 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4).

(5)

So zreteľom na finančnú záťaž, ktorá súvisí s vykonávaním štatistického programu a o ktorú sa delia rozpočty Európskej únie a členských štátov, by aj Spoločenstvo malo v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), poskytovať národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom finančné príspevky na plné pokrytie dodatočných nákladov, ktoré im môžu vzniknúť pri vykonávaní prechodných priamych štatistických opatrení, o ktorých rozhodla Komisia.

(6)

Štatistické orgány členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (6), a Švajčiarska by mala úzko spájať intenzívnejšia spolupráca a koordinácia, ako je uvedené v Dohode o Európskom hospodárskom priestore, a najmä v jej článku 76 a v protokole 30 k tejto dohode a v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky (7), a najmä v jej článku 2.

(7)

So zreteľom na článok 285 zmluvy a článok 5 protokolu (č. 18) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k zmluve je ďalej dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu a náležitú koordináciu medzi Európskym štatistickým systémom a Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) najmä na podporu výmeny dôverných údajov medzi týmito dvoma systémami na štatistické účely.

(8)

Európsku štatistiku bude preto rozvíjať, tvoriť a šíriť Európsky štatistický systém a ESCB, ale na základe osobitných právnych rámcov, ktoré odzrkadlia ich príslušné štruktúry riadenia. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (8).

(9)

Preto národné štatistické úrady, iné vnútroštátne orgány a štatistický orgán Spoločenstva môžu priamo či nepriamo po dohode medzi národnou centrálnou bankou a štatistickým orgánom Spoločenstva v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti a bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne dohody medzi národnou centrálnou bankou a národným štatistickým úradom alebo inými vnútroštátnymi orgánmi, používať pri tvorbe európskej štatistiky údaje vypracované národnou centrálnou bankou, aj keď sa členovia ESCB na tvorbe európskej štatistiky podľa tohto nariadenia nezúčastňujú. Podobne môžu členovia ESCB v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti priamo či nepriamo používať údaje vypracované Európskym štatistickým systémom v prípade, ak túto potrebu zdôvodnia.

(10)

Vo všeobecnom kontexte vzťahov medzi Európskym štatistickým systémom a ESCB zohráva Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie zriadený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (9) významnú úlohu najmä tým, že Komisii poskytuje pomoc pri vypracúvaní a realizácii pracovných programov týkajúcich sa menovej a finančnej štatistiky a štatistiky platobnej bilancie.

(11)

Pri rozvoji, tvorbe a šírení európskej štatistiky by sa mali zohľadniť medzinárodné odporúčania a najlepšie postupy.

(12)

Je dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu a primeranú koordináciu medzi Európskym štatistickým systémom a ostatnými aktérmi v medzinárodnom štatistickom systéme s cieľom podporiť využívanie medzinárodných koncepcií, klasifikácií a metód, predovšetkým s úmyslom zabezpečiť väčšiu mieru koherentnosti a lepšiu porovnateľnosť medzi štatistikami na globálnej úrovni.

(13)

V záujme zladenia koncepcií a metodík v štatistike by sa mala rozvinúť vhodná interdisciplinárna spolupráca s akademickými inštitúciami.

(14)

Činnosť Európskeho štatistického systému je potrebné preskúmať aj z dôvodu, že sa vyžadujú pružnejšie metódy rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky, ako aj jasné stanovenie priorít s cieľom znížiť zaťaženie respondentov a členov Európskeho štatistického systému a zlepšiť dostupnosť a včasnosť európskej štatistiky. Na tento účel by sa mal navrhnúť európsky prístup k štatistike.

(15)

Hoci sa európska štatistika zvyčajne zakladá na vnútroštátnych údajoch, ktoré tvoria a šíria národné štatistické úrady všetkých členských štátov, môže sa tvoriť aj z neuverejnených vnútroštátnych príspevkov, podsúborov vnútroštátnych príspevkov špecificky navrhnutých európskych štatistických zisťovaní alebo harmonizovaných koncepcií a metód.

(16)

V týchto konkrétnych a riadne zdôvodnených prípadoch by malo byť možné implementovať európsky prístup k štatistike, ktorý tvorí pragmatická stratégia na uľahčenie zostavovania európskych štatistických agregátov o Európskej únii ako celku alebo o eurozóne ako celku, ktoré sú osobitne dôležité pre politiky Spoločenstva.

(17)

Možno tiež zriadiť alebo ďalej rozvíjať spoločné štruktúry, nástroje a procesy prostredníctvom sietí kolektívnej spolupráce, v ktorých sú zapojené národné štatistické úrady alebo iné vnútroštátne orgány a štatistický orgán Spoločenstva a ktoré uľahčujú špecializáciu určitých členských štátov na konkrétne štatistické činnosti v prospech Európskeho štatistického systému ako celku. Cieľom týchto sietí kolektívnej spolupráce medzi partnermi Európskeho štatistického systému by malo byť zabránenie duplicite práce, a tým zvýšenie efektívnosti a zníženie zaťaženia hospodárskych subjektov ako respondentov.

(18)

Zároveň by sa mala venovať osobitná pozornosť tomu, aby sa údaje zozbierané z rôznych zisťovaní spracovali koherentným spôsobom. S týmto cieľom by sa mali vytvoriť interdisciplinárne pracovné skupiny.

(19)

Zlepšené legislatívne prostredie európskej štatistiky by v súlade so závermi predsedníctva Európskej rady z 8. a 9. marca 2007 malo reagovať najmä na potrebu minimalizácie zaťaženia respondentov pri zisťovaniach a prispieť k všeobecnejšiemu cieľu zníženia administratívneho zaťaženia, ktoré vzniká na európskej úrovni. Zdôrazniť by sa však mala aj dôležitá úloha, ktorú pri minimalizácii zaťaženia európskych podnikov na vnútroštátnej úrovni zohrávajú národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány.

(20)

V záujme zvýšenia dôvery v európsku štatistiku by vnútroštátne štatistické orgány v každom členskom štáte, ako aj štatistický orgán Spoločenstva v rámci Komisie mali mať v súlade so zásadami ustanovenými v článku 285 ods. 2 zmluvy, ako aj so zásadami, ktoré podrobnejšie uvádza Kódex postupov pre európsku štatistiku a ktoré schválila Komisia vo svojom odporúčaní z 25. mája 2005 o nezávislosti, integrite a zodpovednosti národných štatistických úradov a štatistického úradu Spoločenstva (zahrnujúcom Kódex postupov pre európsku štatistiku), odbornú nezávislosť a pri tvorbe európskej štatistiky musia zabezpečiť nestrannosť a vysokú kvalitu. Mali by sa zohľadňovať aj Základné zásady oficiálnej štatistiky prijaté Európskou hospodárskou komisiou OSN 15. apríla 1992 a Štatistickou komisiou OSN 14. apríla 1994.

(21)

Toto nariadenie zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a na ochranu osobných údajov, ako je uvedené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie (10).

(22)

Toto nariadenie zabezpečuje aj ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a špecifikuje, pokiaľ ide o európsku štatistiku, pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (11) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (12).

(23)

Dôverné informácie, ktoré vnútroštátne štatistické orgány a štatistický orgán Spoločenstva zbierajú na tvorbu európskej štatistiky, by mali byť chránené s cieľom získať a udržať si dôveru strán zodpovedných za poskytovanie týchto informácií. Ochrana dôverných údajov by mala spĺňať rovnaké zásady vo všetkých členských štátoch.

(24)

Na tento účel je potrebné stanoviť spoločné zásady a usmernenia, ktoré zabezpečujú dôvernosť údajov používaných na tvorbu európskej štatistiky a prístup k týmto dôverným údajom, s náležitým ohľadom na technický rozvoj a požiadavky používateľov v demokratickej spoločnosti.

(25)

Dostupnosť dôverných údajov pre potreby Európskeho štatistického systému je osobitne dôležitá v záujme maximalizácie prínosov týchto údajov s cieľom zvýšiť kvalitu európskej štatistiky a zabezpečenia pružnej reakcie na nové štatistické potreby Spoločenstva.

(26)

Výskumná obec by mala mať širší prístup k dôverným údajom využívaným na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky na účely analýzy v záujme vedeckého pokroku v Európe. Preto by sa mal výskumným pracovníkom umožniť lepší prístup k dôverným údajom na vedecké účely bez zníženia vysokej úrovne ochrany, ktorá je potrebná v prípade dôverných štatistických údajov.

(27)

Používanie dôverných údajov na účely, ktoré nie sú výlučne štatistické, ako sú napríklad správne, právne alebo daňové účely, alebo na preverovanie vo vzťahu k štatistickým jednotkám by malo byť prísne zakázané.

(28)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (13) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, na inštitúcie a orgány Spoločenstva (14).

(29)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie právneho rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa, a preto nemá vplyv na vnútroštátne modality, úlohy a podmienky typické pre národné štatistiky.

(30)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (15).

(31)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijímanie opatrení týkajúcich sa kritérií kvality európskej štatistiky a na stanovenie spôsobov, pravidiel a podmienok, za ktorých môže byť na vedecké účely poskytnutý prístup k dôverným údajom na úrovni Spoločenstva. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(32)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení by mali nahradiť opatrenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 (16), nariadení Rady (ES) č. 322/97 (17) a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom (18). Tieto akty by sa preto mali zrušiť. Vykonávacie opatrenia stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (19), a rozhodnutie Komisie 2004/452/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom (20), by sa mali uplatňovať naďalej.

(33)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovuje právny rámec na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

V súlade so zásadou subsidiarity a v súlade s nezávislosťou, integritou a zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov a orgánov Spoločenstva európska štatistika predstavuje dôležitú štatistiku potrebnú na výkon činností Spoločenstva. Európsku štatistiku určuje európsky štatistický program. Rozvíja sa, tvorí a šíri v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v článku 285 ods. 2 zmluvy, ktoré sú podrobnejšie rozpracované v Kódexe postupov pre európsku štatistiku v súlade s článkom 11. Uplatňujú sa v súlade s týmto nariadením.

Článok 2

Štatistické zásady

1.   Rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky sa riadia týmito štatistickými zásadami:

a)

„odborná nezávislosť“ znamená, že štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť nezávisle najmä v súvislosti s výberom postupov, definícií, metodiky a zdrojov, ktoré sa použijú, a načasovania a obsahu všetkých foriem šírenia, bez akéhokoľvek tlaku politických alebo záujmových skupín alebo orgánov Spoločenstva či vnútroštátnych orgánov, a to bez toho, aby boli dotknuté inštitucionálne požiadavky, ako sú inštitucionálne alebo rozpočtové ustanovenia na úrovni Spoločenstva či na vnútroštátnej úrovni alebo vymedzenia štatistických potrieb;

b)

„nestrannosť“ znamená, že štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť neutrálne a že so všetkými používateľmi treba zaobchádzať rovnako;

c)

„objektivita“ znamená, že štatistika sa musí rozvíjať, tvoriť a šíriť systematicky, spoľahlivo a nezaujato; to predpokladá používanie profesionálnych a etických noriem, a tiež to, že uplatňované politiky a postupy sú transparentné pre používateľov a respondentov zisťovaní;

d)

„spoľahlivosť“ znamená, že štatistika musí byť čo najvernejším, najpresnejším a najkonzistentnejším meradlom reality, ktorú má reprezentovať, a že na výber zdrojov, metód a postupov sa používajú vedecké kritériá;

e)

„štatistická dôvernosť“ znamená ochranu dôverných údajov týkajúcich sa jednotlivých štatistických jednotiek, ktoré sa získavajú priamo na štatistické účely alebo nepriamo z administratívnych alebo iných zdrojov, a znamená zákaz použiť získané údaje na neštatistické účely a protiprávne ich zverejniť;

f)

„efektívnosť vynaložených nákladov“ znamená, že náklady na tvorbu štatistiky musia byť úmerné dôležitosti výsledkov a plánovanému prínosu, že zdroje sa musia optimálne využívať a zaťaženie respondentov sa musí minimalizovať; tam, kde je to možné, sa požadované informácie získajú z dostupných záznamov alebo zdrojov.

Štatistické zásady stanovené v tomto odseku sú ďalej rozpracované v kódexe postupov v súlade s článkom 11.

2.   Rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky musí zohľadňovať medzinárodné odporúčania a najlepšie postupy.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„štatistika“ predstavuje kvantitatívne a kvalitatívne, agregované a reprezentatívne informácie, ktoré charakterizujú kolektívny jav v sledovanej populácii;

2.

„rozvoj“ sú činnosti zamerané na ustanovenie, posilnenie a zlepšenie štatistických metód, noriem a postupov používaných na tvorbu a šírenie štatistiky, ako aj na navrhovanie novej štatistiky a ukazovateľov;

3.

„tvorba“ sú všetky činnosti súvisiace so zbieraním, uchovávaním, spracúvaním a analýzou, ktoré sú potrebné na zostavovanie štatistík;

4.

„šírenie“ je činnosť na sprístupnenie štatistiky a štatistickej analýzy používateľom;

5.

„zber údajov“ je zisťovanie a všetky ďalšie spôsoby získavania informácií z rôznych zdrojov vrátane administratívnych zdrojov;

6.

„štatistická jednotka“ je základná sledovaná jednotka, a to fyzická osoba, domácnosť, hospodársky subjekt a iné podnikateľské jednotky, ktorých sa údaje týkajú;

7.

„dôverné údaje“ sú údaje, ktoré umožňujú priamo alebo nepriamo identifikovať štatistické jednotky, a tým zverejniť individuálne informácie. Pri rozhodovaní o tom, či možno štatistickú jednotku považovať za identifikovateľnú, sa zohľadnia všetky relevantné prostriedky, ktorých použitie možno rozumne predpokladať na identifikáciu štatistickej jednotky treťou osobou;

8.

„použitie na štatistické účely“ je výhradné použitie na rozvoj a tvorbu štatistických výsledkov a analýz;

9.

„priama identifikácia“ je identifikácia štatistickej jednotky podľa mena alebo adresy, alebo podľa verejne dostupného identifikačného čísla;

10.

„nepriama identifikácia“ je identifikácia štatistickej jednotky akýmkoľvek iným spôsobom než prostredníctvom priamej identifikácie;

11.

„úradníci Komisie (Eurostatu)“ sú úradníci Spoločenstiev v zmysle článku 1 Služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev, ktorí pracujú v štatistickom orgáne Spoločenstva;

12.

„ostatní zamestnanci Komisie (Eurostatu)“ sú zamestnanci Spoločenstiev v zmysle článkov 2 až 5 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ktorí pracujú v štatistickom orgáne Spoločenstva.

KAPITOLA II

ŠTATISTICKÉ RIADENIE

Článok 4

Európsky štatistický systém

Európsky štatistický systém predstavuje partnerstvo medzi štatistickým orgánom Spoločenstva, ktorým je Komisia (Eurostat), a národnými štatistickými úradmi a inými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými v každom členskom štáte za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

Článok 5

Národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány

1.   Vnútroštátny štatistický orgán určený každým členským štátom ako orgán zodpovedný za koordináciu všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni (národný štatistický úrad) pôsobí ako kontaktné miesto pre Komisiu (Eurostat) v otázkach štatistiky. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania tohto ustanovenia.

2.   Komisia (Eurostat) vedie a na svojej internetovej stránke uverejňuje zoznam národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov určených členskými štátmi a zodpovedných za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

3.   Národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány, ktoré sú uvedené v zozname podľa odseku 2 tohto článku, môžu dostať granty bez výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 168 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Článok 6

Komisia (Eurostat)

1.   Štatistický orgán Spoločenstva určený Komisiou na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa v tomto nariadení uvádza ako „Komisia (Eurostat)“.

2.   Na úrovni Spoločenstva Komisia (Eurostat) zabezpečuje tvorbu európskej štatistiky v súlade so stanovenými predpismi a štatistickými zásadami. V súvislosti s tým má výhradnú zodpovednosť za rozhodovanie o procesoch, štatistických metódach, normách a postupoch a o obsahu a načasovaní uverejňovania štatistík.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky, Komisia (Eurostat) koordinuje štatistické činnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva najmä s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu údajov a minimalizovať zaťaženie spojené s ohlasovaním. Komisia (Eurostat) môže na tento účel vyzvať ktorúkoľvek inštitúciu alebo orgán Spoločenstva na konzultáciu a spoluprácu na účel vytvorenia metód a systémov na štatistické účely v ich príslušnej oblasti pôsobnosti. Ktorékoľvek z týchto inštitúcií alebo orgánov, ktoré navrhnú tvorbu štatistiky, uskutočnia s Komisiou (Eurostatom) konzultácie a zohľadnia akékoľvek odporúčanie, ktoré prípadne vydá na tento účel.

Článok 7

Výbor pre Európsky štatistický systém

1.   Týmto sa ustanovuje Výbor pre Európsky štatistický systém. Výbor poskytuje Európskemu štatistickému systému odborné usmernenie v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky v súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 ods. 1.

2.   Výbor pre Európsky štatistický systém sa skladá zo zástupcov národných štatistických úradov, ktorí sú národnými expertmi v oblasti štatistiky. Predsedá mu Komisia (Eurostat).

3.   Výbor pre Európsky štatistický systém prijme svoj rokovací poriadok, ktorý zohľadní jeho úlohy.

4.   S Výborom pre Európsky štatistický systém uskutočňuje Komisia konzultácie v súvislosti s:

a)

opatreniami, ktoré chce Komisia prijať na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ich zdôvodnením na základe efektívnosti vynaložených nákladov, nástrojmi a harmonogramami ich realizácie a zaťažením respondentov pri zisťovaní;

b)

navrhovaným rozvojom a prioritami európskeho štatistického programu;

c)

iniciatívami na zavedenie prehodnocovania priorít a zníženie zaťaženia respondentov;

d)

problematikou štatistickej dôvernosti;

e)

ďalším rozvojom kódexu postupov a

f)

akýmikoľvek ďalšími otázkami, a to najmä metodického charakteru, vyplývajúcimi z ustanovenia alebo realizácie štatistických programov, ktoré predloží predseda tohto výboru z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie členského štátu.

Článok 8

Spolupráca s inými orgánmi

Uskutočnia sa konzultácie s Európskym poradným výborom pre štatistiku a s Európskym poradným grémiom pre riadenie v oblasti štatistiky v súlade s ich príslušnými oblasťami pôsobnosti.

Článok 9

Spolupráca s ESCB

Európsky štatistický systém a ESCB úzko spolupracujú s cieľom minimalizovať zaťaženie spojené s ohlasovaním a zaručiť koherentnosť potrebnú na tvorbu európskej štatistiky pri súčasnom zabezpečení súladu so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 ods. 1.

Článok 10

Medzinárodná spolupráca

Bez toho, aby bolo dotknuté stanovisko a úloha jednotlivých členských štátov, Výbor pre Európsky štatistický systém pripravuje a Komisia (Eurostat) koordinuje stanovisko Európskeho štatistického systému v súvislosti s otázkami mimoriadnej dôležitosti pre európsku štatistiku na medzinárodnej úrovni, ako aj osobitné záležitosti zastupovania v medzinárodných štatistických orgánoch.

Článok 11

Kódex postupov pre európsku štatistiku

1.   Cieľom tohto kódexu postupov je zabezpečiť dôveru verejnosti v európsku štatistiku stanovením, ako sa má európska štatistika rozvíjať, tvoriť a šíriť v súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 ods. 1 a s najlepšími medzinárodnými štatistickými postupmi.

2.   Kódex postupov reviduje a aktualizuje podľa potreby Výbor pre Európsky štatistický systém. Komisia zverejňuje zmeny kódexu.

Článok 12

Kvalita štatistík

1.   Na zaručenie kvality výsledkov sa európska štatistika rozvíja, tvorí a šíri na základe jednotných noriem a harmonizovaných metód. V tejto súvislosti sa uplatňujú tieto kritériá kvality:

a)

„relevantnosť“ predstavuje stupeň, ktorým štatistika spĺňa súčasné a potenciálne potreby používateľov;

b)

„presnosť“ predstavuje stupeň zhody odhadov s neznámymi skutočnými hodnotami;

c)

„včasnosť“ predstavuje oneskorenie medzi dostupnosťou informácií a udalosťou alebo javom, ktoré tieto informácie opisujú;

d)

„časová presnosť“ predstavuje oneskorenie medzi dátumom uverejnenia údajov a stanoveným dátumom (dátumom dodania údajov);

e)

„prístupnosť“ a „zrozumiteľnosť“ predstavujú podmienky a spôsoby, ktorými môžu používatelia získavať, využívať a interpretovať údaje;

f)

„porovnateľnosť“ predstavuje mieru vplyvu rozdielnosti v aplikovaných štatistických koncepciách a nástrojoch a postupoch merania, ak sa porovnávajú štatistiky medzi geografickými oblasťami alebo odvetviami alebo ak sa porovnávajú v čase;

g)

„koherentnosť“ predstavuje vhodnosť údajov na ich spoľahlivú kombináciu rôznym spôsobom a na rôzne účely.

2.   Pri uplatňovaní kritérií kvality stanovených v odseku 1 tohto článku na údaje, na ktoré sa vzťahujú sektorové právne predpisy v osobitných štatistických oblastiach, Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 vymedzí postupy, štruktúru a periodicitu správ o kvalite stanovených v sektorových právnych predpisoch.

V sektorových právnych predpisoch môžu byť stanovené osobitné požiadavky na kvalitu, napríklad cieľové hodnoty a minimálne normy pre tvorbu štatistiky. Ak nie sú stanovené v sektorových právnych predpisoch, Komisia môže prijať opatrenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.

3.   Členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) správy o kvalite zasielaných údajov. Komisia (Eurostat) zhodnotí kvalitu zasielaných údajov a vypracuje a uverejní správy o kvalite európskej štatistiky.

KAPITOLA III

TVORBA EURÓPSKEJ ŠTATISTIKY

Článok 13

Európsky štatistický program

1.   Európsky štatistický program poskytuje rámec na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, hlavné oblasti a ciele opatrení plánovaných na obdobie najviac piatich rokov. Rozhoduje o ňom Európsky parlament a Rada. Jeho dosah a efektívnosť vynaložených nákladov sa posúdi, a to aj nezávislými odborníkmi.

2.   Európsky štatistický program ustanovuje priority, ktoré sa týkajú informačných potrieb na účely plnenia činností Spoločenstva. Tieto potreby sa posudzujú so zreteľom na zdroje, ktoré sú na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni potrebné na tvorbu požadovanej štatistiky, ako aj so zreteľom na zaťaženie respondentov a náklady, ktoré im v súvislosti s tým vzniknú.

3.   Komisia zavedie iniciatívy, ktorých cieľom je stanoviť priority a znížiť zaťaženie respondentov v súvislosti s celým európskym štatistickým programom alebo jeho časťou.

4.   Komisia predkladá návrh európskeho štatistického programu Výboru pre Európsky štatistický systém na predbežné preskúmanie.

5.   O každom európskom štatistickom programe vypracuje Komisia po konzultácii s Výborom pre Európsky štatistický systém priebežnú správu o pokroku a záverečnú hodnotiacu správu a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 14

Vykonávanie európskeho štatistického programu

1.   Európsky štatistický program sa vykonáva jednotlivými štatistickými opatreniami, o ktorých rozhoduje:

a)

Európsky parlament a Rada;

b)

v osobitných a riadne odôvodnených prípadoch Komisia, najmä na splnenie neočakávaných potrieb v súlade s ustanoveniami odseku 2, alebo

c)

dohoda medzi národnými štatistickými úradmi alebo inými vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou (Eurostatom) v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti; tieto dohody musia mať písomnú podobu.

2.   Komisia môže rozhodnúť o prechodnom priamom štatistickom opatrení v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 s tým, že:

a)

opatrenie nepredpokladá zber údajov za viac ako tri referenčné roky;

b)

údaje sú už dostupné alebo prístupné v príslušných národných štatistických úradoch a iných vnútroštátnych orgánoch alebo ich možno získať priamo použitím vhodných vzoriek na sledovanie štatistickej populácie na európskej úrovni s adekvátnou koordináciou s národnými štatistickými úradmi a inými vnútroštátnymi orgánmi a

c)

Spoločenstvo v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002 poskytne finančné príspevky národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré im vzniknú.

3.   Pri navrhovaní opatrenia, o ktorom sa má rozhodnúť podľa odseku 1 písm. a) alebo b), Komisia poskytne informácie o:

a)

dôvodoch opatrenia najmä so zreteľom na ciele príslušnej politiky Spoločenstva;

b)

cieľoch opatrenia a očakávaných výsledkoch;

c)

analýze efektívnosti vynaložených nákladov vrátane posúdenia zaťaženia respondentov a nákladov na tvorbu a

d)

spôsoboch vykonávania opatrenia vrátane jeho trvania a úlohy Komisie a členských štátov.

Článok 15

Siete kolektívnej spolupráce

Pri individuálnych štatistických opatreniach sa v rámci Európskeho štatistického systému rozvíja synergia tam, kde je to možné, prostredníctvom sietí kolektívnej spolupráce, vzájomným poskytovaním odborných znalostí a výsledkov alebo podporou špecializácie na konkrétne úlohy. Na tento účel sa vytvorí primeraná finančná štruktúra.

Výsledok týchto opatrení, napríklad spoločné štruktúry, nástroje, procesy a metódy, sa sprístupnia celému Európskemu štatistickému systému. Iniciatívy na vytvorenie sietí kolektívnej spolupráce, ako aj ich výsledky preskúma výbor pre Európsky štatistický systém.

Článok 16

Európsky prístup k štatistike

1.   V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch a v rámci Európskeho štatistického programu je cieľom európskeho prístupu k štatistike:

a)

maximalizovať dostupnosť štatistických agregátov na európskej úrovni a zlepšovať včasnosť európskej štatistiky;

b)

znižovať zaťaženia respondentov, národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov na základe analýzy efektívnosti vynaložených nákladov.

2.   Medzi prípady, v ktorých je relevantný európsky prístup k štatistike, patrí:

a)

tvorba európskej štatistiky použitím:

i)

nezverejnených vnútroštátnych príspevkov alebo vnútroštátnych príspevkov časti členských štátov;

ii)

osobitne navrhnutých schém zisťovaní;

iii)

čiastkových informácií získaných modelovacími technikami;

b)

šírenie štatistických agregátov na európskej úrovni použitím osobitných regulačných techník zverejňovania štatistík bez toho, aby sa tým porušili vnútroštátne ustanovenia o šírení štatistík.

3.   Opatrenia na implementáciu európskeho prístupu k štatistike sa vykonávajú za plnej účasti členských štátov. Opatrenia na implementáciu európskeho prístupu k štatistike sa ustanovia v rámci jednotlivých štatistických opatrení uvedených v článku 14 ods. 1.

4.   Podľa potreby sa v spolupráci s členskými štátmi určuje koordinovaná politika uverejňovania a revízií.

Článok 17

Ročný pracovný program

Každý rok pred koncom mája Komisia predloží Výboru pre Európsky štatistický systém svoj pracovný program na nasledujúci rok. Komisia v čo najvyššej miere zohľadní pripomienky tohto výboru. Tento pracovný program vychádza z európskeho štatistického programu a predovšetkým sa v ňom uvedú:

a)

opatrenia, ktoré Komisia považuje za prioritné, pričom sa berie ohľad na potreby politík Spoločenstva a na finančné obmedzenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, a tiež zaťaženie respondentov;

b)

iniciatívy týkajúce sa preskúmania priorít a znižovania zaťaženia respondentov a

c)

postupy a akékoľvek právne nástroje, s ktorými Komisia počíta pri realizácii programu.

KAPITOLA IV

ŠÍRENIE EURÓPSKEJ ŠTATISTIKY

Článok 18

Opatrenia na šírenie

1.   Šírenie európskej štatistiky sa vykonáva v úplnom súlade so štatistickými zásadami stanovenými v článku 2 ods. 1, najmä v súvislosti s ochranou štatistickej dôvernosti a zabezpečením rovnosti prístupu, ktorý sa vyžaduje na základe zásady nestrannosti.

2.   Šírenie európskej štatistiky vykonáva Komisia (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti.

3.   Členské štáty a Komisia poskytujú v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti všetkým používateľom potrebnú podporu na zabezpečenie rovnakého prístupu k európskej štatistike.

Článok 19

Súbory na verejné použitie

Údaje týkajúce sa individuálnych štatistických jednotiek sa môžu šíriť vo forme súboru na verejné použitie, ktorý tvoria anonymizované záznamy, ktoré boli pripravené tak, že nemožno identifikovať štatistickú jednotku či už priamo, alebo nepriamo, ak sa zohľadnia všetky príslušné prostriedky, ktoré môže primerane použiť tretia strana.

Ak boli údaje zaslané Komisii (Eurostatu), je potrebný výslovný súhlas národného štatistického úradu alebo iného vnútroštátneho orgánu, ktorý tieto údaje poskytol.

KAPITOLA V

ŠTATISTICKÁ DÔVERNOSŤ

Článok 20

Ochrana dôverných údajov

1.   Nasledujúce pravidlá a opatrenia sa uplatňujú na zabezpečenie toho, aby sa dôverné údaje používali výhradne na štatistické účely, a na zabránenie ich protiprávnemu zverejneniu.

2.   Dôverné údaje získané výhradne na tvorbu európskej štatistiky používajú národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) výlučne na štatistické účely s výnimkou prípadov, keď dá štatistická jednotka jednoznačný súhlas na ich použitie na iné účely.

3.   Národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) môžu šíriť štatistické výsledky, ktoré by mohli umožniť identifikáciu štatistickej jednotky, v týchto výnimočných prípadoch:

a)

ak sú osobitné podmienky a spôsoby stanovené právnym aktom Európskeho parlamentu a Rady prijatým v súlade s článkom 251 zmluvy a štatistické výsledky sa upravia tak, aby ich šírením nebola dotknutá štatistická dôvernosť, kedykoľvek o to požiada štatistická jednotka, alebo

b)

ak štatistická jednotka jednoznačne súhlasila so zverejnením údajov.

4.   Národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) prijmú v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných údajov (regulácia zverejňovania štatistiky).

Národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť harmonizáciu zásad a usmernení týkajúcich sa fyzickej a logickej ochrany dôverných údajov. Komisia prijme tieto opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.

5.   Úradníci a ostatní zamestnanci národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov, ktorí majú prístup k dôverným údajom, sú viazaní mlčanlivosťou o dôverných údajoch, a to aj po ukončení výkonu ich funkcie.

Článok 21

Zasielanie dôverných údajov

1.   Zasielanie dôverných údajov z orgánu Európskeho štatistického systému, ako je uvedený v článku 4, ktorý údaje zozbieral, inému orgánu Európskeho štatistického systému sa môže uskutočniť, ak je to potrebné na účinný rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky alebo na zvýšenie jej kvality.

2.   Zasielanie dôverných údajov medzi orgánom Európskeho štatistického systému, ktorý údaje zozbieral, a členom ESCB sa môže uskutočniť za predpokladu, že je potrebné na účinný rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky alebo na zvýšenie jej kvality v rámci príslušných oblastí pôsobnosti Európskeho štatistického systému a ESCB, a za predpokladu, že je táto potreba zdôvodnená.

3.   Akékoľvek zasielanie údajov, ktoré nasleduje po prvom zaslaní, si vyžaduje výslovné schválenie orgánom, ktorý uskutočnil zber týchto údajov.

4.   Vnútroštátne predpisy o štatistickej dôvernosti sa nesmú uplatniť na zabránenie zasielaniu dôverných údajov podľa odsekov 1 a 2, ak právny akt Európskeho parlamentu a Rady prijatý v súlade s článkom 251 zmluvy umožňuje zasielanie takýchto údajov.

5.   Dôverné údaje zasielané v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na štatistické účely a budú prístupné len zamestnancom, ktorí sa v rámci svojej konkrétnej pracovnej činnosti venujú štatistickým činnostiam.

6.   Ustanovenia o štatistickej dôvernosti uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú na všetky dôverné údaje zasielané v rámci Európskeho štatistického systému a medzi Európskym štatistickým systémom a ESCB.

Článok 22

Ochrana dôverných údajov v Komisii (Eurostate)

1.   S výhradou výnimiek ustanovených v odseku 2 sú dôverné údaje prístupné len úradníkom Komisie (Eurostatu) v rámci ich konkrétnej pracovnej činnosti.

2.   Komisia (Eurostat) môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť prístup k dôverným údajom svojim ostatným zamestnancom a iným fyzickým osobám, ktoré pracujú pre Komisiu (Eurostat) na základe zmluvy, v rámci ich konkrétnej pracovnej činnosti.

3.   Osoby, ktoré majú prístup k dôverným údajom, použijú tieto údaje výhradne na štatistické účely. Toto obmedzenie sa na ne vzťahuje aj po ukončení výkonu ich funkcie.

Článok 23

Prístup k dôverným údajom na vedecké účely

Prístup k dôverným údajom, ktoré umožňujú len nepriamu identifikáciu štatistických jednotiek, môže poskytnúť Komisia (Eurostat) alebo národné štatistické úrady, alebo iné vnútroštátne orgány v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti výskumným pracovníkom, ktorí na vedecké účely vykonávajú štatistické analýzy. Ak sa údaje zasielajú Komisii (Eurostatu), je potrebný súhlas národného štatistického úradu alebo iného vnútroštátneho orgánu, ktorý tieto údaje poskytol.

Spôsoby, pravidlá a podmienky prístupu na úrovni Spoločenstva stanoví Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 3.

Článok 24

Prístup k administratívnym záznamom

V záujme zníženia zaťaženia respondentov majú národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) prístup k administratívnym zdrojom údajov, každý v oblasti svojho systému verejnej správy, v miere potrebnej na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

Jednotlivé členské štáty a Komisia stanovia v prípade potreby v rámci svojich príslušných oblastí pôsobnosti praktické postupy a predpoklady umožnenia účinného prístupu k údajom.

Článok 25

Údaje z verejných zdrojov

Údaje získané zo zdrojov, ktoré sú podľa právnych predpisov dostupné verejnosti a ktoré naďalej zostanú dostupné verejnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov, sa nepovažujú za dôverné na účely šírenia štatistiky získanej z týchto údajov.

Článok 26

Porušenie štatistickej dôvernosti

Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie a sankcionovanie akéhokoľvek porušenia štatistickej dôvernosti.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 28

Zrušovacie ustanovenia

1.   Nariadenie (ES, Euratom) č. 1101/2008 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na Výbor pre štatistickú dôvernosť zriadený na základe zrušeného nariadenia sa považujú za odkazy na Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený na základe článku 7 tohto nariadenia.

2.   Nariadenie (ES) č. 322/97 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

3.   Rozhodnutie 89/382/EHS, Euratom sa zrušuje.

Odkazy na Výbor pre štatistický program sa považujú za odkazy na Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený na základe článku 7 tohto nariadenia.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 291, 5.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 308, 3.12.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. februára 2009.

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.

(8)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(9)  Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 21.

(10)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(14)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 70.

(17)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(19)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.

(20)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 1.


Top