EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0207

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 226 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; Zrušil a nahradil 32017R1001 . Latest consolidated version: 23/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj

24.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 207/2009

z 26. februára 2009

o ochrannej známke Spoločenstva

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa toto nariadenie malo kodifikovať.

(2)

Je žiaduce podporovať v celom Spoločenstve harmonický rozvoj hospodárskych aktivít a plynulé a vyvážené rozširovanie ustanovením vnútorného trhu, ktorý bude riadne fungovať a poskytovať podmienky, ktoré sú podobné podmienkam dosiahnutým na národnom trhu. V snahe vytvoriť trh takéhoto typu a pretvárať ho čoraz viac a viac na spoločný trh sa musia nielenže odstrániť bariéry voľného pohybu tovarov a služieb a zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že nedôjde k deformácii hospodárskej súťaže, ale navyše sa musia vytvoriť právne podmienky, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity rozsahu Spoločenstva, či už pri výrobe alebo distribúcii tovarov, alebo pri poskytovaní služieb. Na tieto účely musia ochranné známky, ktoré umožňujú rozlišovanie výrobkov a služieb podnikov identickým spôsobom v rámci celého Spoločenstva, bez ohľadu na hranice, figurovať medzi právnymi nástrojmi, ktoré budú mať podniky k dispozícii.

(3)

Na účely sledovania uvedených cieľov Spoločenstva sa javí nevyhnutným prijatie spoločného režimu Spoločenstva pre ochranné známky, na základe ktorého môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému nadobudnúť ochranné známky Spoločenstva, ktorým sa bude poskytovať jednotná ochrana a ktorý bude účinný na celom území Spoločenstva. Zásada jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva určená takýmto spôsobom by sa mala uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

(4)

Prekážka teritoriality práv delegovaných na majiteľov ochranných známok právnymi predpismi členských štátov nemôže byť odstránená aproximáciou právnych predpisov. S cieľom rozvinúť neobmedzenú hospodársku aktivitu v celom priestore vnútorného trhu v prospech podnikov je nutné, aby existovali také ochranné známky, ktoré sa budú riadiť jednotným právom Spoločenstva priamo uplatniteľným vo všetkých členských štátoch.

(5)

Keďže zmluva nestanovuje osobitné právomoci vytvoriť takýto právny nástroj, je potrebné uplatniť článok 308 zmluvy.

(6)

Právo Spoločenstva, ktoré sa týka ochranných známok, nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach. V skutočnosti sa nejaví oprávnené vyžadovať od podnikov, aby požiadali o zápis svojich ochranných známok ako ochranných známok Spoločenstva. Národné ochranné známky sú naďalej potrebné pre tie podniky, ktoré si neželajú ochranu svojich ochranných známok na úrovni Spoločenstva.

(7)

Práva na ochrannú známku Spoločenstva sa nedajú nadobudnúť inak ako zápisom a zápis sa musí zamietnuť najmä vtedy, ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak je to nezákonné alebo ak je v rozpore so skoršími právami.

(8)

Ochrana poskytovaná ochrannou známkou Spoločenstva, ktorej funkciou je najmä zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, by mala byť absolútna v prípade podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. Ochrana by sa mala uplatňovať aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami. Je potrebné stanoviť interpretáciu koncepcie podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť zámeny. Pravdepodobnosť zámeny, ktorej určenie závisí od mnohých prvkov, a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácie, ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými tovarmi alebo službami, by mala predstavovať osobitnú podmienku ochrany.

(9)

Zo zásady voľného pohybu tovarov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva nesmie byť oprávnený zakázať jej používanie tretej osobe, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli uvedené do obehu v Spoločenstve pod ochrannou známkou, buď ním, alebo s jeho súhlasom, okrem prípadov, keď existujú legitímne dôvody, aby majiteľ bol proti ďalšej komercializácii tovarov.

(10)

Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky Spoločenstva alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne používajú.

(11)

Ochranná známka Spoločenstva by sa mala považovať za predmet vlastníctva, ktorý existuje oddelene od podnikov, ktorých tovary alebo služby sú ochrannou známkou označené. Mala by existovať možnosť previesť ochrannú známku s výhradou prvoradej nutnosti zabrániť zavádzaniu verejnosti v dôsledku prevodu. Mala by byť taktiež spôsobilá započítania ako zábezpeky v prospech tretej osoby a musí byť spôsobilá byť predmetom licencií.

(12)

Administratívne opatrenia sú potrebné na úrovni Spoločenstva vo vzťahu ku každej ochrannej známke na implementáciu práva vytvoreného týmto nariadením. Je preto veľmi dôležité, pri zachovaní existujúcej inštitucionálnej štruktúry Spoločenstva a rovnováhe právomocí, ustanoviť Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktorý bude nezávislý, pokiaľ ide o technické záležitosti, a bude mať právnu, administratívnu a finančnú autonómiu. Na tento účel je nevyhnutné a primerané, aby tento úrad bol orgánom Spoločenstva, ktorý bude mať právnu subjektivitu a vykonávacie právomoci, ktoré naň boli delegované týmto nariadením, a aby vykonával svoju činnosť v rámci práva Spoločenstva bez toho, aby sa odoberali právomoci vykonávané inštitúciami Spoločenstva.

(13)

Je potrebné účastníkom konania dotknutým rozhodnutiami úradu zabezpečiť právnu ochranu takým spôsobom, ktorý je vhodný vzhľadom na osobitný charakter práva ochranných známok. Na tento účel sa ustanovuje odvolanie sa voči nepravdám obsiahnutým v rozhodnutiach prieskumových pracovníkov a rôznych oddelení úradu. Ak oddelenie, ktorého rozhodnutie bude napadnuté, neopraví svoje rozhodnutie, odvolanie treba postúpiť odvolaciemu senátu úradu, ktorý o odvolaní musí rozhodnúť. Rozhodnutia odvolacích senátov sú zasa podriadené žalobám pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, ktorý má právomoc zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutie.

(14)

Na základe článku 225 ods. 1 prvého pododseku Zmluvy o ES je Súd prvého stupňa príslušný konať na prvom stupni vo veciach uvedených v článku 230 Zmluvy o ES s výnimkou tých, ktoré sú v pôsobnosti určitej súdnej komory alebo ktoré štatút vyhradzuje Súdnemu dvoru. Právomoc rušiť a meniť rozhodnutia odvolacích senátov, zverená Súdnemu dvoru týmto nariadením, vykonáva na prvom stupni Súd prvého stupňa.

(15)

S cieľom posilniť ochranu ochranných známok Spoločenstva členské štáty musia určiť, berúc do úvahy vlastný národný systém, čo možno najobmedzenejší počet vnútroštátnych súdov prvého a druhého stupňa, ktoré budú mať právomoc vo veciach porušovania práv a platnosti ochranných známok Spoločenstva.

(16)

Rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok Spoločenstva musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie Spoločenstva, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok Spoločenstva. Ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (4) by sa mali uplatňovať na všetky žaloby týkajúce sa ochranných známok Spoločenstva okrem prípadov, keď sa toto nariadenie od týchto pravidiel odchyľuje.

(17)

Malo by sa zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých skutočností a rovnakých účastníkov konania a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky Spoločenstva a paralelných národných ochranných známok. Na tento účel, ak sa žaloby podávajú v tom istom členskom štáte, spôsob, akým sa to dá dosiahnuť, je záležitosťou vnútroštátnych procesných pravidiel, ktoré nie sú dotknuté týmto nariadením, zatiaľ čo v prípade, že sa žaloby podávajú v rôznych členských štátoch, sa ako vhodné javia ustanovenia založené na pravidlách o prekážke začatej veci a súvisiacich veciach nariadenia (ES) č. 44/2001.

(18)

S cieľom zaručiť úplnú autonómiu a nezávislosť úradu sa považuje za nevyhnutné poskytnúť úradu autonómny rozpočet, ktorého príjmy budú v zásade pochádzať z poplatkov uhrádzaných užívateľmi systému. Postup zostavovania rozpočtu Spoločenstva sa však bude naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o akékoľvek dotácie započítateľné do rozpočtu Európskych spoločenstiev. Okrem toho revíziu účtov by mal vykonať Dvor audítorov.

(19)

Mali by sa prijať opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o nariadenie o poplatkoch a vykonávací predpis, v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Ochranná známka Spoločenstva

1.   Ochranná známka pre tovary alebo služby, ktorá je zapísaná v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení a spôsobom v ňom ustanoveným, sa nazýva „ochranná známka Spoločenstva“.

2.   Ochranná známka Spoločenstva má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celom Spoločenstve: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celého Spoločenstva. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.

Článok 2

Úrad

Zriaďuje sa Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalej len „úrad“.

Článok 3

Spôsobilosť na právne úkony

Na účely vykonávania tohto nariadenia sa spoločnosti a iné zákonne zriadené subjekty považujú za právnické osoby vtedy, ak podľa práva, ktoré sa na ne uplatňuje, majú spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti každého druhu, uzatvárať zmluvy alebo vykonávať iné právne úkony a mať procesnú spôsobilosť.

HLAVA II

PRÁVO VZŤAHUJÚCE SA NA OCHRANNÉ ZNÁMKY

ODDIEL 1

Definícia ochrannej známky Spoločenstva a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva

Článok 4

Označenia, z ktorých môže ochranná známka Spoločenstva pozostávať

Ochrannou známkou Spoločenstva môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.

Článok 5

Osoby, ktoré môžu byť majiteľmi ochranných známok Spoločenstva

Majiteľom ochrannej známky Spoločenstva môže byť každá fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva.

Článok 6

Spôsoby nadobudnutia ochrannej známky Spoločenstva

Ochranná známka Spoločenstva sa nadobúda zápisom.

Článok 7

Absolútne dôvody zamietnutia

1.   Do registra sa nezapíšu:

a)

označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b)

ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c)

ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

d)

ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo znakov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;

e)

označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

i)

tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru;

ii)

tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku;

iii)

tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

f)

ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;

g)

ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

h)

ochranné známky, ktoré neschválili príslušné orgány a ktoré majú byť zamietnuté na základe článku 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Parížsky dohovor“);

i)

ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis;

j)

ochranné známky vín, ktoré obsahujú zemepisné označenie identifikujúce víno alebo z neho pozostávajú, alebo ochranné známky liehovín, ktoré obsahujú zemepisné označenie identifikujúce liehoviny alebo z neho pozostávajú, ak toto víno alebo liehoviny nemajú tento pôvod;

k)

ochranné známky, ktoré obsahujú označenie pôvodu alebo zemepisné označenie registrované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (6) alebo z neho pozostávajú, ak zodpovedajú niektorej zo situácií uvedených v článku 13 uvedeného nariadenia a týkajú sa rovnakého druhu výrobku, za podmienky, že žiadosť o zápis ochrannej známky bola predložená po dátume podania prihlášky o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii.

2.   Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva.

3.   Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebudú uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku jej používania.

Článok 8

Relatívne dôvody zamietnutia

1.   Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

a)

ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;

b)

ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2.   Na účely odseku 1 sa pod pojmom „skoršie ochranné známky“ rozumie:

a)

ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, berúc do úvahy prípadne právo prednosti uplatnené na podporu týchto ochranných známok:

i)

ochranné známky Spoločenstva;

ii)

ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

iii)

ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte;

iv)

ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v Spoločenstve;

b)

prihlášky ochranných známok Spoločenstva uvedené v písmene a) s výhradou ich zápisu;

c)

ochranné známky, ktoré k dátumu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo prípadne k dátumu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky Spoločenstva sú v niektorom členskom štáte v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru „všeobecne známe“.

3.   Na základe námietky majiteľa ochrannej známky ochranná známka nebude zapísaná, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

4.   Na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:

a)

práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva;

b)

takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

5.   Okrem toho na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky Spoločenstva má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.

ODDIEL 2

Účinky ochranných známok Spoločenstva

Článok 9

Práva z ochrannej známky Spoločenstva

1.   K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

a)

akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná;

b)

akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

c)

akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka Spoločenstva, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v rámci Spoločenstva dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva.

2.   Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

a)

umiestňovanie označenia na tovar alebo na obaly;

b)

ponúkanie tovarov, ich umiestňovanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod takýmto značením, alebo ponúkanie alebo poskytovanie služieb pod takýmto označením;

c)

dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením;

d)

používanie označenia v obchodnej korešpondencii a v reklame.

3.   Práva z ochrannej známky Spoločenstva možno uplatniť voči tretím osobám od dátumu zverejnenia zápisu ochrannej známky. Možno však požadovať primeranú náhradu škody za konania vykonané po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. Súd, ktorý o veci koná, nemôže rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým nebude zverejnený zápis.

Článok 10

Zobrazovanie ochranných známok Spoločenstva v slovníkoch

Ak vyobrazenie ochrannej známky Spoločenstva v slovníku, v encyklopédii alebo v podobnom náučnom diele bude vzbudzovať dojem, že vytvára druhový názov tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vydavateľ diela na žiadosť majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zabezpečí, aby vyobrazenie ochrannej známky bolo najneskôr v nasledujúcom vydaní publikácie doplnené údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku.

Článok 11

Zákaz používania ochrannej známky Spoločenstva zapísanej na meno obchodného zástupcu alebo oprávneného zástupcu.

Ak je ochranná známka Spoločenstva zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo oprávneného zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, je tento majiteľ oprávnený brániť používaniu svojej známky svojím obchodným zástupcom alebo oprávneným zástupcom, ak takéto používanie nepovolil, pokiaľ obchodný zástupca alebo oprávnený zástupca svoje konanie neodôvodní.

Článok 12

Obmedzenie účinkov ochrannej známky Spoločenstva

Ochranná známka Spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe používať v obchodnom styku:

a)

svoje vlastné meno alebo adresu;

b)

označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby ani iných charakteristík tovarov alebo služieb;

c)

ochrannú známku tam, kde je nevyhnutné uviesť zamýšľaný účel výrobku alebo služby, najmä pokiaľ ide o príslušenstvo alebo náhradné diely,

za predpokladu, že ich používa v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode.

Článok 13

Vyčerpanie práv z ochrannej známky Spoločenstva

1.   Ochranná známka Spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie pre tovary, ktoré boli uvedené na trh v Spoločenstve pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

2.   Odsek 1 sa neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.

Článok 14

Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia

1.   Účinky ochrannej známky Spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky Spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

2.   Toto nariadenie nebráni podaniu žalôb týkajúcich sa ochrannej známky Spoločenstva na základe vnútroštátneho práva členských štátov týkajúceho sa najmä občiansko-právnej zodpovednosti a nekalej súťaže.

3.   Uplatniteľné procesné pravidlá sa stanovia v súlade s ustanoveniami hlavy X.

ODDIEL 3

Používanie ochranných známok Spoločenstva

Článok 15

Používanie ochranných známok Spoločenstva

1.   Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Spoločenstva v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka Spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

a)

používanie ochrannej známky Spoločenstva v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky;

b)

umiestnenie ochrannej známky Spoločenstva na tovary alebo ich obaly v Spoločenstve výhradne na účely vývozu.

2.   Používanie ochrannej známky Spoločenstva so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

ODDIEL 4

Ochranné známky Spoločenstva ako predmety vlastníctva

Článok 16

Zaobchádzanie s ochrannými známkami Spoločenstva ako s národnými ochrannými známkami

1.   Pokiaľ články 17 až 24 neustanovujú inak, s ochrannou známkou Spoločenstva ako s predmetom vlastníctva sa zaobchádza v jej celistvosti a na celom území Spoločenstva ako s národnou ochrannou známkou zapísanou v členskom štáte, v ktorom v súlade s registrom ochranných známok Spoločenstva:

a)

má majiteľ svoje sídlo alebo svoje trvalé bydlisko k príslušnému dátumu;

b)

tam, kde neplatí písmeno a), má majiteľ k príslušnému dátumu pobočku.

2.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, členským štátom uvedeným v tom odseku je ten členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo úradu.

3.   Ak sa v registri ochranných známok Spoločenstva uvádzajú ako spolumajitelia dve alebo viaceré osoby, odsek 1 sa uplatní na spolumajiteľa uvedeného ako prvého; ak to nebude možné, tak sa uplatní na nasledujúcich spolumajiteľov v takom poradí, v akom sú uvedení. Tam, kde odsek 1 neplatí pre žiadneho zo spolumajiteľov, uplatní sa odsek 2.

Článok 17

Prevod

1.   Ochranná známka Spoločenstva môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2.   Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky Spoločenstva okrem prípadov, keď v súlade s právom uplatniteľným na prevody existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, prevod ochrannej známky Spoločenstva sa uskutoční písomne a vyžaduje si podpisy zmluvných strán s výnimkou prípadov, keď k tomu dôjde na základe vynesenia rozsudku; v opačnom prípade je prevod neplatný.

4.   Ak je z prevodných dokumentov jasné, že prevod ochrannej známky Spoločenstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, úrad prevod nezapíše dovtedy, kým nástupca nebude súhlasiť so zúžením zápisu ochrannej známky Spoločenstva pre tovary alebo služby, pre ktoré nebude klamlivá.

5.   Na žiadosť jednej zo strán sa prevod zapíše do registra a zverejní sa.

6.   Kým sa prevod nezapíše do registra, oprávnený nástupca si nemôže uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

7.   Ak treba voči úradu dodržať lehoty, oprávnený nástupca môže voči úradu urobiť určité vyhlásenia, len čo úrad prijal žiadosť o zápis prevodu.

8.   Všetky dokumenty, ktoré sa musia doručiť majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva v súlade s článkom 79, budú adresované osobe zapísanej ako majiteľ.

Článok 18

Prevod ochrannej známky zapísanej na meno obchodného zástupcu

Ak je ochranná známka Spoločenstva zapísaná na meno obchodného zástupcu alebo oprávneného zástupcu osoby, ktorá je majiteľom takejto ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa, posledne menovaný je oprávnený požadovať prevod uvedeného zápisu vo svoj prospech, pokiaľ obchodný zástupca alebo oprávnený zástupca svoje konanie neodôvodní.

Článok 19

Vecné práva

1.   Ochranná známka Spoločenstva sa môže nezávisle od podniku poskytnúť ako zábezpeka alebo byť predmetom vecných práv.

2.   Na žiadosť jednej zo strán sa práva uvedené v odseku 1 zapíšu do registra a zverejnia sa.

Článok 20

Exekúcia

1.   Ochranná známka Spoločenstva môže byť predmetom exekúcie.

2.   Pokiaľ ide o postup exekúcie ochrannej známky Spoločenstva, súdy a orgány členských štátov určených v súlade s článkom 16 majú výlučnú právomoc.

3.   Na žiadosť jednej zo strán sa exekúcia zapíše do registra a zverejní sa.

Článok 21

Konkurzné konanie

1.   Jediným konkurzným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ochranná známka Spoločenstva, je konkurzné konanie začaté v členskom štáte, na ktorého území má dlžník centrum svojich hlavných záujmov.

Keď je však dlžníkom poisťovňa alebo úverová inštitúcia, ako sú definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (7) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (8), jediným konkurzným konaním, do ktorého môže byť zahrnutá ochranná známka Spoločenstva, je konkurzné konanie začaté v členskom štáte, v ktorom bolo poisťovni alebo úverovej inštitúcii udelené povolenie.

2.   V prípade spolumajiteľstva ochrannej známky Spoločenstva sa odsek 1 vzťahuje na podiel spolumajiteľa.

3.   Ak je ochranná známka Spoločenstva zahrnutá do konkurzného konania, na požiadanie príslušného vnútroštátneho orgánu sa o tejto skutočnosti urobí záznam v registri a zverejní sa vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva, ktorý je uvedený v článku 89.

Článok 22

Licencie

1.   Na ochrannú známku Spoločenstva možno udeliť licenciu na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a pre celé Spoločenstvo alebo len pre časť Spoločenstva. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2.   Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky voči držiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o:

a)

jej trvanie;

b)

formu, v akej možno ochrannú známku používať;

c)

rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje;

d)

územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo

e)

kvalitu tovarov, ktoré majiteľ licencie vyrobil, alebo kvalitu služieb, ktoré majiteľ licencie poskytol.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia licenčnej zmluvy, držiteľ licencie môže začať konanie o porušení ochrannej známky Spoločenstva iba vtedy, ak k tomu dá súhlas jej majiteľ. Držiteľ výlučnej licencie však môže takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení v príslušnej lehote.

4.   S cieľom získať kompenzácie za utrpené škody majiteľ licencie je oprávnený vstúpiť do konania o porušení, ktoré začal majiteľ ochrannej známky Spoločenstva.

5.   Na žiadosť jednej zo strán sa udelenie licencie alebo prevod licencie, pokiaľ ide o ochrannú známku Spoločenstva, zapíše do registra a zverejní sa.

Článok 23

Účinky voči tretím osobám

1.   Právne úkony uvedené v článkoch 17, 19 a 22, týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva, majú účinok voči tretím osobám vo všetkých členských štátoch až po zapísaní do registra. Pred týmto zápisom však bude mať takýto úkon účinok voči tretím osobám, ktoré nadobudli práva na ochrannú známku po dátume tohto úkonu, ale ktoré vedeli o takomto úkone k dátumu nadobudnutia práv.

2.   Odsek 1 sa neuplatní v prípade osoby, ktorá nadobudne ochrannú známku Spoločenstva alebo právo týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva prevodom celého podniku alebo akoukoľvek univerzálnou sukcesiou.

3.   Účinok právnych úkonov uvedených v článku 20 voči tretím osobám sa riadi právom členského štátu stanoveného v súlade s článkom 16.

4.   Pokiaľ spoločné pravidlá pre členské štáty v oblasti konkurzného konania nenadobudnú účinnosť, účinky voči tretím účastníkom konkurzného konania alebo podobných konaní sa riadia právom toho členského štátu, v ktorom sa takéto konania začali ako prvé v zmysle vnútroštátneho práva alebo dohovorov platných pre túto oblasť.

Článok 24

Prihláška ochrannej známky Spoločenstva ako predmetu vlastníctva

Na prihlášku ochrannej známky Spoločenstva sa uplatnia články 16 až 23.

HLAVA III

PRIHLÁŠKA OCHRANNEJ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

ODDIEL 1

Podanie prihlášky a náležitosti, ktoré musí spĺňať

Článok 25

Podanie prihlášky

1.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva sa podáva na základe výberu prihlasovateľa:

a)

na úrade alebo

b)

na centrálnom úrade priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo. Prihláška podaná takýmto spôsobom má rovnaký účinok, ako keby bola podaná k rovnakému dátumu na úrade.

2.   Ak sa prihláška podá na centrálnom úrade priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, takýto úrad podnikne všetky kroky na postúpenie prihlášky úradu do dvoch týždňov od podania. Môže prihlasovateľovi účtovať poplatok, ktorý nemôže prekročiť administratívne náklady spojené s prijatím a postúpením prihlášky.

3.   Prihlášky uvedené v odseku 2, ktoré budú doručené úradu viac ako 2 mesiace po podaní, sa považujú za podané k dátumu, keď bola prihláška doručená úradu.

4.   Desať rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 40/94 Komisia vypracuje správu o fungovaní systému podávania prihlášok ochrannej známky Spoločenstva spolu s návrhmi na úpravu tohto systému.

Článok 26

Náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať

1.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva obsahuje:

a)

žiadosť o zápis ochrannej známky Spoločenstva;

b)

informácie identifikujúce prihlasovateľa;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;

d)

vyobrazenie ochrannej známky.

2.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva je podmienená úhradou prihlasovacieho poplatku a prípadne jedného alebo viacerých poplatkov za triedu.

3.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva musí spĺňať podmienky uvedené vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 162 ods. 1 (ďalej len „vykonávacie nariadenie“).

Článok 27

Deň podania

Dňom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva je deň, keď prihlasovateľ podá dokumenty obsahujúce informácie špecifikované v článku 26 ods. 1 na úrade alebo ak bola prihláška podaná na centrálnom úrade členského štátu alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, na tomto úrade, pričom poplatok za podanie prihlášky sa uhradí v lehote jedného mesiaca od podania uvedených dokumentov.

Článok 28

Triedenie

Tovary a služby, pre ktoré sa podá prihláška ochrannej známky Spoločenstva, budú zatriedené v súlade so systémom triedenia špecifikovaným vo vykonávacom nariadení.

ODDIEL 2

Prednosť

Článok 29

Právo prednosti

1.   Osoba, ktorá riadne podala prihlášku ochrannej známky v štáte alebo pre ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo jej právny nástupca požíva na účely podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva pre tú istú ochrannú známku, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými tovarmi alebo službami, pre ktoré sa prihláška podala, právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu podania prvej prihlášky.

2.   Každé podanie, ktoré je rovnocenné s riadnym národným podaním na základe vnútroštátneho práva štátu, v ktorom bolo vykonané, alebo na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, sa považuje za podanie, ktoré zakladá právo prednosti.

3.   Pod riadnym národným podaním sa rozumie akékoľvek podanie, ktoré je dostačujúce na stanovenie dňa, keď bola prihláška podaná, bez ohľadu na jej výsledok.

4.   Následná prihláška ochrannej známky, ktorá bola predmetom skoršej prvej prihlášky pre rovnaké tovary alebo služby a ktorá bola podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, sa považuje za prvú prihlášku na účely stanovenia práva prednosti za predpokladu, že ku dňu podania následnej prihlášky bude skoršia prihláška vzatá späť, zastavená alebo zamietnutá bez toho, aby bola prístupná na nahliadnutie verejnosti, a bez toho, aby ponechávala akékoľvek doteraz neuplatnené práva a dosiaľ sa nepoužila na uplatnenie práva prednosti. Skoršia prihláška nemôže byť základom uplatňovania práva prednosti.

5.   Ak sa prvé podanie uskutočnilo v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, odseky 1 až 4 sa uplatnia iba do takej miery, do akej tento štát podľa zverejnených zistení priznáva na základe prvého podania uskutočneného na úrade a podliehajúc rovnocenným podmienkam stanoveným v tomto nariadení právo prednosti s rovnocenným účinkom.

Článok 30

Uplatnenie práva prednosti

Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršieho podania, predloží vyhlásenie o práve prednosti a kópiu skoršej prihlášky. Ak jazyk takejto skoršej prihlášky nie je jazykom úradu, dodá prihlasovateľ preklad skoršej prihlášky do jedného z týchto jazykov.

Článok 31

Účinok práva prednosti

Právo prednosti má ten účinok, že za deň vzniku práva prednosti sa považuje deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť.

Článok 32

Rovnocennosť podania v rámci Spoločenstva s národným podaním

Prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná s riadnym národným podaním, prípadne s prihliadnutím na právo prednosti uplatnené pre prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

ODDIEL 3

Výstavná priorita

Článok 33

Výstavná priorita

1.   Ak prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva vystavil tovary alebo služby označené prihlasovanou známkou na oficiálnej alebo oficiálne uznávanej medzinárodnej výstave, ktorá spĺňa podmienky Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísaného v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovaného 30. novembra 1972, môže si, ak podá prihlášku v lehote šiestich mesiacov od prvého vystavenia tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou, nárokovať právo prednosti, počnúc týmto dňom v zmysle článku 31.

2.   Prihlasovateľ, ktorý si mieni uplatňovať právo prednosti na základe odseku 1, musí predložiť dôkazy o vystavení tovarov alebo služieb označených prihlasovanou známkou za podmienok uvedených vo vykonávacom nariadení.

3.   Výstavná priorita udelená v členskom štáte alebo v tretej krajine nepredlžuje obdobie priority uvedené v článku 29.

ODDIEL 4

Uplatňovanie seniority národnej ochrannej známky

Článok 34

Uplatňovanie seniority národnej ochrannej známky

1.   Majiteľ skoršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej na území Beneluxu, alebo zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, ktorý požiada o zápis zhodnej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva pre zhodné tovary alebo služby alebo niektoré z nich, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka, môže si uplatniť pre ochrannú známku Spoločenstva nárok, aby vstúpila do práv skoršej známky v tomto členskom štáte, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2.   Jediným účinkom seniority podľa tohto nariadenia je skutočnosť, že ak sa majiteľ ochrannej známky Spoločenstva vzdá skoršej ochrannej známky alebo dovolí, aby ochranná známka zanikla, považuje sa za majiteľa, ktorý má naďalej rovnaké práva, aké by bol mal, keby staršia ochranná známka bola naďalej zapísaná.

3.   Uplatnená seniorita pre ochrannú známku Spoločenstva zanikne vtedy, ak pred zápisom ochrannej známky Spoločenstva je skoršia ochranná známka, ktorej seniorita je nárokovaná, zrušená alebo vyhlásená za neplatnú, alebo ak sa jej majiteľ vzdal.

Článok 35

Uplatňovanie seniority po zápise ochrannej známky Spoločenstva

1.   Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, ktorý je majiteľom skoršej zhodnej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej na území Beneluxu alebo skoršej zhodnej medzinárodnej ochrannej známky platnej v členskom štáte, pre tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké s tovarmi a službami, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná alebo v nich obsiahnutá, si môže nárokovať senioritu pre skoršiu ochrannú známku vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom alebo pre ktorý bola zapísaná.

2.   Uplatní sa článok 34 ods. 2 a 3.

HLAVA IV

KONANIE O ZÁPISE

ODDIEL 1

Prieskum prihlášky

Článok 36

Prieskum náležitostí podania

1.   Úrad preskúma, či:

a)

prihláška ochrannej známky Spoločenstva spĺňa podmienky na priznanie dňa podania v súlade s článkom 27;

b)

prihláška ochrannej známky Spoločenstva spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení a podmienky stanovené vo vykonávacom nariadení;

c)

boli prípadné poplatky za triedy uhradené v určenej lehote.

2.   Ak prihláška ochrannej známky Spoločenstva nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, úrad vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky alebo zaplatil poplatok.

3.   Ak sa odstránenie nedostatkov alebo zaplatenie poplatku stanovené na základe odseku 1 písm. a) neuskutoční, s prihláškou sa nezaobchádza ako s prihláškou ochrannej známky Spoločenstva. Ak prihlasovateľ splní požiadavku úradu, úrad odsúhlasí za deň podania prihlášky deň odstránenia stanovených nedostatkov alebo zaplatenia poplatku.

4.   Ak nedostatky stanovené na základe odseku 1 písm. b) nie sú odstránené v určenej lehote, úrad prihlášku zamietne.

5.   Ak poplatok stanovený na základe odseku 1 písm. c) nie je zaplatený v určenej lehote, prihláška sa považuje za vzatú späť, pokiaľ nebude jasné, na ktoré triedy tovarov alebo služieb sa vzťahuje uhradená suma.

6.   Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatňovania práva prednosti má za následok stratu práva prednosti pre prihlášku.

7.   Nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatnenia nároku na vstup do práv skoršej národnej ochrannej známky má za následok stratu takéhoto práva pre prihlášku.

Článok 37

Prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov na zamietnutie

1.   Ak je na základe článku 7 ochranná známka nespôsobilá na zápis vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky Spoločenstva, prihláška sa vzhľadom na tieto tovary alebo služby zamietne.

2.   Ak ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť a kde by zahrnutie uvedeného prvku do ochrannej známky mohlo spôsobiť pochybnosti týkajúce sa rozsahu ochrany ochrannej známky, úrad môže požadovať ako podmienku zápisu uvedenej ochrannej známky, aby prihlasovateľ vyhlásil, že sa vzdáva akéhokoľvek výlučného práva na takýto prvok. Každé takéto vzdanie sa zverejní spolu s prihláškou alebo prípadne zápisom ochrannej známky Spoločenstva.

3.   Prihláška sa nemôže zamietnuť skôr, ako sa prihlasovateľovi poskytne možnosť vziať späť alebo zmeniť a doplniť prihlášku, alebo predložiť svoje pripomienky.

ODDIEL 2

Rešerš

Článok 38

Rešerš

1.   Keď úrad prizná dátum podania, vypracuje rešeršnú správu Spoločenstva, pričom uvedie tie skoršie zistené ochranné známky Spoločenstva alebo prihlášky ochranných známok Spoločenstva, ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, o ktorý sa žiada.

2.   Ak v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva prihlasovateľ požiada aj o vypracovanie rešeršnej správy centrálnymi úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov a ak sa v rámci stanovenej lehoty na zaplatenie poplatku za podanie zaplatil aj príslušný rešeršný poplatok, úrad po udelení dátumu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva zašle jej kópiu centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktorý informoval úrad o svojom rozhodnutí vykonávať rešeršnú činnosť vo vlastnom registri ochranných známok v súvislosti s prihláškami ochranných známok Spoločenstva.

3.   Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva uvedený v odseku 2 zašle úradu do dvoch mesiacov od dátumu, keď prijal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, rešeršnú správu, ktorá buď uvádza tie zistené skoršie národné ochranné známky alebo prihlášky ochranných známok, ktorých sa možno na základe článku 8 dovolávať proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, o ktorý sa požiadalo, alebo uvedie, že rešeršou sa nezistili žiadne takéto práva.

4.   Rešeršné správy uvedené v odseku 3 sa vypracujú na štandardnom formulári zostavenom úradom po porade so správnou radou ustanovenou článkom 126 ods. 1 (ďalej len „správna rada“). Podstatné prvky tohto formulára sa stanovia vo vykonávacom nariadení.

5.   Úrad zaplatí každému centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva čiastku za každú rešeršnú správu poskytnutú týmto úradom podľa odseku 3. Výšku tejto čiastky, ktorá je rovnaká pre každý úrad, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím prijatým trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov.

6.   Úrad bezodkladne zašle prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva rešeršnú správu Spoločenstva a akékoľvek požadované národné rešeršné správy prijaté v lehote stanovenej v odseku 3.

7.   Po zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sa nesmie uskutočniť pred uplynutím jedného mesiaca od dátumu, keď úrad zaslal rešeršné správy prihlasovateľovi, úrad informuje majiteľov skorších ochranných známok Spoločenstva alebo prihlášok ochranných známok Spoločenstva uvedených v rešeršnej správe Spoločenstva o zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

ODDIEL 3

Zverejnenie prihlášky

Článok 39

Zverejnenie prihlášky

1.   Ak sú splnené podmienky, ktoré prihláška ochrannej známky Spoločenstva musí spĺňať, a ak uplynula lehota uvedená v článku 38 ods. 7, prihláška sa zverejní v rozsahu, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 37.

2.   Ak sa po zverejnení prihláška zamietne podľa článku 37, rozhodnutie o jej zamietnutí sa zverejní, keď nadobudne právoplatnosť.

ODDIEL 4

Pripomienky tretích osôb a námietky

Článok 40

Pripomienky tretích osôb

1.   Po zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina alebo orgán zastupujúci výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov predložiť úradu písomné pripomienky, pričom vysvetlí dôvody podľa článku 7, pre ktoré by ochranná známka nemala byť zapísaná ex offo. Takéto osoby nemajú postavenie účastníkov konania pred úradom.

2.   Pripomienky uvedené v odseku 1 sa oznámia prihlasovateľovi, ktorý k nim môže zaujať stanovisko.

Článok 41

Námietky

1.   V lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môžu podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8:

a)

v prípade článku 8 ods. 1 a 5 majitelia skorších ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 2, ako aj majitelia licencií splnomocnení majiteľmi takýchto ochranných známok;

b)

v prípade článku 8 ods. 3 majitelia ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 3;

c)

v prípade článku 8 ods. 4 majitelia skorších ochranných známok alebo označení uvedených v článku 8 ods. 4 a osoby splnomocnené na základe príslušného vnútroštátneho práva uplatňovať tieto práva.

2.   Vzhľadom na podmienky uvedené v odseku 1 sa námietky proti zápisu ochrannej známky môžu podať aj v prípade zverejnenia zmenenej a doplnenej prihlášky v súlade s článkom 43 ods. 2 druhou vetou.

3.   Námietky sa musia podať v písomnej podobe a musia sa v nich uviesť dôvody, na základe ktorých sa podávajú. Dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za námietky, námietky sa nepovažujú za podané. V lehote určenej úradom môže namietateľ predložiť na jej podporu skutočnosti, dôkazy a pripomienky.

Článok 42

Preskúmanie námietok

1.   Pri preskúmavaní námietok úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby v lehote stanovenej úradom predložili pripomienky k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2.   Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3.   Odsek 2 sa vzťahuje na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v Spoločenstve sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

4.   Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov konania, aby uzavreli zmier.

5.   Ak preskúmanie námietky odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ochrannej známky Spoločenstva, prihláška sa pre tieto tovary a služby zamietne. V opačnom prípade sa zamietne námietka.

6.   Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky sa zverejní až vtedy, keď nadobudne právoplatnosť.

ODDIEL 5

Vzatie späť, zúženie, úprava a rozdelenie prihlášky

Článok 43

Vzatie späť, zúženie a úprava prihlášky

1.   Prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Ak už bola prihláška zverejnená, zverejní sa aj vzatie späť alebo zúženie.

2.   Inak môže byť prihláška ochrannej známky Spoločenstva zmenená na žiadosť prihlasovateľa iba na účely opravy mena a adresy žiadateľa, chýb v znení alebo v prepise alebo zjavných chýb za predpokladu, že takáto oprava nezmení podstatne ochrannú známku ani nerozšíri zoznam tovarov alebo služieb. Ak takéto zmeny ovplyvnia vyobrazenie ochrannej známky alebo zoznam tovarov alebo služieb a uskutočnia sa až po zverejnení prihlášky, prihláška ochrannej známky sa zverejní v upravenej podobe.

Článok 44

Rozdelenie prihlášky

1.   Prihlasovateľ môže rozdeliť prihlášku, ak vyhlási, že niektoré tovary alebo služby zahrnuté v pôvodnej prihláške budú predmetom jednej alebo viacerých rozdelených prihlášok. Tovary alebo služby v rozdelenej prihláške sa neprekrývajú s tovarmi alebo službami, ktoré zostávajú v pôvodnej prihláške, ani s tými, ktoré sú zahrnuté do iných rozdelených prihlášok.

2.   Vyhlásenie o rozdelení nie je prípustné:

a)

ak v prípade vznesenia námietky proti pôvodnej prihláške takáto rozdelená prihláška zavádza rozdelenie medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým námietka smeruje, pokiaľ sa rozhodnutie námietkového oddelenia nestane konečným alebo pokiaľ sa konania o námietkach neukončia s konečnou platnosťou inak;

b)

počas lehôt stanovených vo vykonávacom nariadení.

3.   Vyhlásenie o rozdelení musí byť v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vykonávacom nariadení.

4.   Vyhlásenie o rozdelení podlieha poplatku. Vyhlásenie sa nepovažuje za podané, pokiaľ sa nezaplatí poplatok.

5.   Rozdelenie sa stane účinným od dátumu zapísania do spisov týkajúcich sa pôvodnej prihlášky, vedených úradom.

6.   Všetky podané žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky týkajúce sa pôvodnej prihlášky pred dátumom, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené a zaplatené vo vzťahu k rozdelenej prihláške alebo prihláškam. Poplatky za pôvodnú prihlášku, ktoré boli riadne zaplatené pred dňom prijatia vyhlásenia o rozdelení, sa nevracajú.

7.   Rozdelená prihláška si zachováva dátum podania a dátum práva prednosti a senioritu pôvodnej prihlášky.

ODDIEL 6

Zápis

Článok 45

Zápis

Ak prihláška spĺňa požiadavky tohto nariadenia a ak neboli podané žiadne námietky v lehote uvedenej v článku 41 ods. 1 alebo ak boli námietky zamietnuté rozhodnutím, ktoré je právoplatné, ochranná známka sa zapíše ako ochranná známka Spoločenstva za predpokladu, že poplatok za zápis bol v určenej lehote uhradený. Ak sa poplatok neuhradí v tejto lehote, považuje sa prihláška za vzatú späť.

HLAVA V

OCHRANNÁ LEHOTA, OBNOVA ZÁPISU, ÚPRAVA A ROZDELENIE OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

Článok 46

Ochranná lehota

Ochranná známka Spoločenstva sa zapíše na obdobie desiatich rokov odo dňa podania prihlášky. Ochranná lehota sa môže obnoviť v súlade s článkom 47 vždy o ďalších desať rokov.

Článok 47

Obnova

1.   Zápis ochrannej známky Spoločenstva sa obnoví na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo akejkoľvek osoby výslovne splnomocnenej majiteľom za predpokladu, že poplatky boli uhradené.

2.   Úrad informuje majiteľa ochrannej známky Spoločenstva a každú osobu, ktorá má zapísané právo na ochrannú známku Spoločenstva, o uplynutí ochrannej lehoty v dostatočnom časovom predstihu pred uvedeným uplynutím. Neposkytnutie takejto informácie nemá za následok vznik zodpovednosti úradu.

3.   Žiadosť o obnovu sa podáva v lehote šiestich mesiacov, ktorá sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom zaniká ochrana. Poplatky sa uhradia taktiež v tejto lehote. Ak táto podmienka nebude splnená, žiadosť sa môže podať a poplatky uhradiť v rámci lehoty ďalších šiestich mesiacov nasledujúcich po dni uvedenom v prvej vete za predpokladu, že počas tejto ďalšej lehoty bude zaplatený zvýšený poplatok.

4.   Ak sa žiadosť podá alebo poplatok zaplatí iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná, zápis sa môže obnoviť iba pre tieto tovary alebo služby.

5.   Obnova nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni zániku existujúceho zápisu. Obnova sa zapíše.

Článok 48

Úprava

1.   Ochranná známka Spoločenstva sa nesmie v registri meniť počas ochrannej lehoty ani obnovenej ochrannej lehoty.

2.   Ak ochranná známka Spoločenstva obsahuje meno a adresu majiteľa, každá ich úprava, ktorá podstatným spôsobom neovplyvní identitu pôvodne zapísanej ochrannej známky, sa však môže na žiadosť majiteľa zapísať.

3.   Zverejnenie zápisu úpravy obsahuje vyobrazenie ochrannej známky Spoločenstva v upravenej podobe. Tretie osoby, ktorých práva by mohli byť takouto úpravou dotknuté, môžu jej zápis napadnúť v lehote troch mesiacov po zverejnení.

Článok 49

Rozdelenie zápisu

1.   Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže rozdeliť zápis vyhlásením, že niektoré tovary alebo služby zahrnuté v pôvodnom zápise budú predmetom jedného alebo viacerých rozdelených zápisov. Tovary alebo služby v rozdelenom zápise sa neprekrývajú s tovarmi alebo službami, ktoré ostanú v pôvodnom zápise, ani s tými, ktoré sú zaradené do iných rozdelených zápisov.

2.   Vyhlásenie o rozdelení nie je prípustné:

a)

ak v prípade žiadosti o zrušenie práv alebo o vyhlásenie neplatnosti vznesenej proti pôvodnému zápisu takéto vyhlásenie o rozdelení má účinok rozdelenia medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým smeruje žiadosť o zrušenie práv alebo o vyhlásenie neplatnosti, kým sa rozhodnutie zrušovacieho oddelenia nestane konečným alebo pokiaľ sa konania právoplatne neukončia inak;

b)

ak v prípade vznesenia vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti v súdnom spore pred súdom pre ochrannú známku Spoločenstva takéto vyhlásenie o rozdelení má účinok rozdelenia medzi tovarmi alebo službami, proti ktorým vzájomný návrh smeruje, kým zmienka o rozsudku súdu pre ochrannú známku Spoločenstva nebude zapísaná do registra podľa článku 100 ods. 6.

3.   Vyhlásenie o rozdelení musí byť v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vykonávacom nariadení.

4.   Vyhlásenie o rozdelení podlieha poplatku. Vyhlásenie sa nepovažuje za podané, pokiaľ sa nezaplatí poplatok.

5.   Rozdelenie nadobúda účinnosť v deň jeho zapísania do registra.

6.   Všetky predložené žiadosti a prihlášky a všetky zaplatené poplatky týkajúce sa pôvodného zápisu pred dňom, keď úrad prijal vyhlásenie o rozdelení, sa tiež považujú za predložené alebo zaplatené vo vzťahu k rozdelenému zápisu alebo zápisom. Poplatky za pôvodný zápis, ktoré boli riadne zaplatené pred dátumom, keď bolo prijaté vyhlásenie o rozdelení, sa nevracajú.

7.   Rozdelený zápis si zachová dátum podania a dátum práva prednosti a seniority pôvodného zápisu.

HLAVA VI

VZDANIE SA, ZRUŠENIE A NEPLATNOSŤ

ODDIEL 1

Vzdanie sa

Článok 50

Vzdanie sa

1.   Ochrannej známky Spoločenstva sa možno vzdať pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

2.   Takéto vzdanie sa deklaruje úradu majiteľ ochrannej známky písomnou formou. Účinnosť nadobúda až po zápise do registra.

3.   Vzdanie sa bude zapísané iba so súhlasom majiteľa práva zapísaného v registri. Ak bola zapísaná licencia, vzdanie sa bude zapísané do registra, iba ak majiteľ ochrannej známky preukáže, že majiteľa licencie informoval o svojom zámere; tento zápis sa vykoná po uplynutí lehoty predpísanej vykonávacím nariadením.

ODDIEL 2

Dôvody na zrušenie

Článok 51

Dôvody na zrušenie

1.   Práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení:

a)

ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody; žiadna osoba však nemôže podať návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky Spoločenstva v prípade, ak sa počas obdobia medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu alebo vzájomného návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo; začatie alebo obnova používania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo vzájomného návrhu, ktoré sa začalo najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovu používania iba po tom, ako sa majiteľ dozvedel, že možno podať návrh alebo vzájomný návrh;

b)

ak sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa ochranná známka stane obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná;

c)

ak je v dôsledku používania ochrannej známky jej majiteľom alebo s jeho súhlasom vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ochranná známka spôsobilá klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.

2.   Ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.

ODDIEL 3

Dôvody na vyhlásenie neplatnosti

Článok 52

Absolútne dôvody neplatnosti

1.   Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a)

ak bola ochranná známka Spoločenstva zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;

b)

ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

2.   Ak bola ochranná známka Spoločenstva zapísaná v rozpore s ustanovením článku 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak v dôsledku spôsobu, akým sa používala, nadobudla po zápise rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

3.   Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka Spoločenstva zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.

Článok 53

Relatívne dôvody neplatnosti

1.   Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a)

ak existuje skoršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, a podmienky stanovené v odseku 1 alebo v odseku 5 daného článku sú splnené;

b)

ak existuje ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 3, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené;

c)

ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.

2.   Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú aj na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaniach o porušení práv, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného skoršieho práva podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu, najmä:

a)

práva na meno;

b)

práva na osobný portrét;

c)

autorského práva;

d)

práva priemyselného vlastníctva.

3.   Ochranná známka Spoločenstva nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ práva uvedeného v odsekoch 1 alebo 2 výslovne súhlasí so zápisom ochrannej známky Spoločenstva pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo vzájomného návrhu.

4.   Ak majiteľ jedného z práv uvedených v odsekoch 1 alebo 2 predtým požiadal o vyhlásenie v tom zmysle, že ochranná známka Spoločenstva je neplatná, alebo vzniesol vzájomný návrh v konaní o porušení práv, nemôže predložiť nový návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo podať vzájomný návrh na základe iného z uvedených práv, ktorého by sa bol mohol dovolávať na podporu svojej prvej prihlášky alebo vzájomného návrhu.

5.   Bude sa uplatňovať článok 52 ods. 3.

Článok 54

Obmedzenie práv v dôsledku strpenia

1.   Ak majiteľ ochrannej známky Spoločenstva vedome strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v Spoločenstve, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky ani požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku proti používaniu neskoršej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, pokiaľ sa o zápis neskoršej ochrannej známky Spoločenstva nežiadalo v zlej viere.

2.   Ak majiteľ skoršej národnej ochrannej známky, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, alebo iného skoršieho označenia uvedeného v článku 8 ods. 4 strpel počas piatich po sebe nasledujúcich rokov používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva v členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka alebo iné skoršie označenie chránené, pričom si bol vedomý takéhoto používania, nie je už ďalej oprávnený na základe skoršej ochrannej známky ani iného skoršieho označenia požiadať o vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia ochranná známka je neplatná, ani podať námietku proti používaniu neskoršej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa neskoršia ochranná známka používala, pokiaľ sa o zápis neskoršej ochrannej známky Spoločenstva nežiadalo v zlej viere.

3.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 alebo 2 nie je majiteľ neskoršej ochrannej známky Spoločenstva oprávnený podať námietku proti používaniu skoršieho práva, aj keď sa toho práva už nemožno dovolávať proti neskoršej ochrannej známke Spoločenstva.

ODDIEL 4

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

Článok 55

Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

1.   Platí, že ochranná známka Spoločenstva nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.

2.   Platí, že ochranná známka Spoločenstva nemá od začiatku účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

3.   S výhradou vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa buď uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej z nedbalosti alebo z nedostatku dobrej viery na strane majiteľa ochrannej známky, alebo bezdôvodného obohatenia, retroaktívny účinok zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky nemá vplyv na:

a)

žiadne rozhodnutie o porušení práv, ktoré nadobudlo právoplatnosť a bolo vykonané pred rozhodnutím o zrušení alebo neplatnosti;

b)

žiadnu zmluvu uzavretú pred rozhodnutím o zrušení alebo neplatnosti v takom rozsahu, v akom bola splnená pred týmto rozhodnutím; nárok na vrátenie súm splatných podľa príslušnej zmluvy však možno v rozsahu odôvodnenom okolnosťami uplatniť na základe ekvity.

ODDIEL 5

Konanie pred úradom vo veci zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti

Článok 56

Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.   Návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky Spoločenstva alebo na vyhlásenie v tom zmysle, že ochranná známka je neplatná, môžu predložiť úradu:

a)

ak sa uplatňujú články 51 a 52, všetky fyzické a právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený s cieľom zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktoré takéto podávanie riadi, procesnú spôsobilosť;

b)

ak sa uplatňuje článok 53 ods. 1, osoby uvedené v článku 41 ods. 1;

c)

ak sa uplatňuje článok 53 ods. 2, majitelia skorších práv uvedení v tomto ustanovení alebo osoby, ktoré sú oprávnené na základe práva príslušného členského štátu vykonávať predmetné práva.

2.   Takýto návrh sa podáva písomne a musí byť odôvodnený. Návrh sa nepovažuje za podaný dovtedy, kým sa neuhradí požadovaný poplatok.

3.   Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a žalobného dôvodu a tých istých účastníkov konania rozhodol súd v niektorom členskom štáte a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Článok 57

Preskúmanie návrhu

1.   Pri preskúmavaní návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky v lehote stanovenej úradom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2.   Ak to požaduje majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý je účastníkom konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich deň návrhu na vyhlásenie o neplatnosti bola skoršia ochranná známka Spoločenstva uvedená do riadneho používania v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná a ktoré uvádza ako opodstatnenie svojho návrhu, alebo že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu zapísaná najmenej počas piatich rokov. Ak ku dňu zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva zapísaná najmenej počas piatich rokov, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky obsiahnuté v článku 42 ods. 2 sa k tomuto dňu splnili. Ak v tomto smere neexistuje dôkaz, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3.   Odsek 2 sa uplatní na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia národná ochranná známka chránená, sa nahrádza používaním v Spoločenstve.

4.   Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov konania, aby uzavreli zmier.

5.   Ak preskúmanie návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti odhalí, že ochranná známka nemala byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva sa zrušia alebo sa známka vyhlási za neplatnú pre tieto tovary alebo služby. V opačnom prípade sa návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti zamietne.

6.   Záznam rozhodnutia úradu o návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa zapíše do registra, len čo sa stane právoplatný.

HLAVA VII

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Článok 58

Rozhodnutia, ktoré možno napadnúť odvolaním

1.   Rozhodnutia prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení, oddelení pre správu ochranných známok a právne otázky a zrušovacích oddelení možno napadnúť odvolaním. Odvolanie má odkladný účinok.

2.   Proti rozhodnutiu, ktorým sa konanie nekončí, pokiaľ ide o jedného z účastníkov konania, sa dá odvolať iba spolu s rozhodnutím vo veci samej, pokiaľ takéto rozhodnutie nestanovuje možnosť samostatného odvolania.

Článok 59

Osoby oprávnené podať odvolanie a byť účastníkmi konania

Každý účastník konania sa môže odvolať proti rozhodnutiu, ktorým mu nebolo vyhovené. Ďalší účastníci uvedeného konania sú účastníkmi odvolacieho konania.

Článok 60

Lehota a forma odvolania

Odvolanie sa musí podať v písomnej podobe na úrade do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Odvolanie sa považuje za podané iba vtedy, ak bol uhradený požadovaný poplatok za odvolanie. Do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia sa musí podať písomné odôvodnenie odvolania.

Článok 61

Preskúmanie rozhodnutí v prípadoch ex parte

1.   Ak je odvolateľ jediným účastníkom konania a ak oddelenie, ktorého rozhodnutie je napadnuté, považuje odvolanie za prípustné a dôvodné, musí mu vyhovieť.

2.   Ak sa rozhodnutie neopraví do jedného mesiaca po doručení odôvodnenia odvolania, odvolanie sa bezodkladne postúpi odvolaciemu senátu bez akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa veci samej.

Článok 62

Preskúmanie rozhodnutí v prípadoch inter partes

1.   Ak proti odvolateľovi stojí iný účastník konania a ak oddelenie, ktorého rozhodnutie je napadnuté, považuje odvolanie za prípustné a dôvodné, musí mu vyhovieť.

2.   Rozhodnutie môže byť opravené, iba ak oddelenie, ktorého rozhodnutie je napadnuté, oznámi druhému účastníkovi konania svoj úmysel ho opraviť a ak to tento účastník konania akceptuje do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia.

3.   Ak do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 2 druhý účastník konania neakceptuje, že napadnuté rozhodnutie má byť opravené, a v tom zmysle urobí vyhlásenie alebo v rámci stanovenej lehoty neurobí vyhlásenie, odvolanie sa bezodkladne postúpi odvolaciemu senátu bez akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa veci samej.

4.   Ak však oddelenie, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nepovažuje odvolanie za prípustné a dôvodné v lehote jedného mesiaca po doručení odôvodnenia, namiesto prijatia opatrení stanovených v odsekoch 2 a 3 postúpi uvedené odvolanie bezodkladne odvolaciemu senátu bez akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa veci samej.

Článok 63

Preskúmanie odvolaní

1.   Ak je odvolanie prípustné, odvolací senát preskúma, či možno odvolaniu vyhovieť.

2.   Pri preskúmavaní odvolania odvolací senát vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky v lehote určenej odvolacím senátom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný odvolací senát.

Článok 64

Rozhodnutia o odvolaní

1.   Po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.

2.   Ak odvolací senát vráti vec na ďalšie konanie oddeleniu, voči ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie, toto oddelenie je viazané právnym posúdením odvolacieho senátu, pokiaľ je skutkový stav rovnaký.

3.   Rozhodnutia odvolacích senátov nadobudnú účinnosť až odo dňa uplynutia lehoty uvedenej v článku 65 ods. 5 alebo ak bola žaloba podaná v tejto lehote na Súdnom dvore, odo dňa zamietnutia takejto žaloby.

Článok 65

Žaloby pred Súdnym dvorom

1.   Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdnom dvore.

2.   Žalobu možno podať z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3.   Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

4.   Žalobu môže podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ak mu jeho rozhodnutím nebolo vyhovené.

5.   Žaloba sa podáva na Súdnom dvore do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6.   Úrad je povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora.

HLAVA VIII

KOLEKTÍVNE ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

Článok 66

Kolektívne známky Spoločenstva

1.   Kolektívnou známkou Spoločenstva je ochranná známka Spoločenstva, ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky týchto alebo iných podnikov. Združenia výrobcov, producentov, dodávateľov služieb alebo obchodníkov, ktorí majú v zmysle práva, ktoré tieto záležitosti riadi, právnu spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti všetkých typov uzatvárať zmluvy alebo vykonávať ostatné právne úkony a žalovať a byť žalovaní, ako aj právnické osoby riadiace sa verejným právom môžu požiadať o kolektívne známky Spoločenstva.

2.   Odchylne od článku 7 ods. 1 písm. c) znaky alebo označenia, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu predstavovať kolektívne známky Spoločenstva v zmysle odseku 1. Kolektívna známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby používala v rámci obchodovania takéto znaky alebo označenia, za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode; najmä nemožno takúto ochrannú známku uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

3.   Ustanovenia tohto nariadenia sa budú uplatňovať na kolektívne známky Spoločenstva, pokiaľ články 67 až 74 nestanovujú inak.

Článok 67

Stanovy používania známky

1.   Prihlasovateľ kolektívnej známky Spoločenstva musí v stanovenej lehote predložiť stanovy používania tejto známky.

2.   V stanovách používania sú špecifikované osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení, a ak sú, aj podmienky používania známky vrátane sankcií. Predpisy upravujúce používanie známky, uvedené v článku 66 ods. 2, musia oprávňovať každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.

Článok 68

Zamietnutie prihlášky

1.   Okrem dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva uvedených v článkoch 36 a 37 sa prihláška kolektívnej známky Spoločenstva zamietne aj vtedy, ak nebudú splnené ustanovenia článku 66 alebo 67 alebo ak stanovy používania budú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

2.   Prihláška kolektívnej známky Spoločenstva sa zamietne aj vtedy, ak bude existovať možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo významnosť známky, a to najmä vtedy, keď je pravdepodobné, že sa bude považovať za niečo iné ako za kolektívnu známku.

3.   Prihláška sa nezamietne, ak prihlasovateľ v dôsledku zmeny stanov používania splní požiadavky odsekov 1 a 2.

Článok 69

Pripomienky tretích osôb

Odhliadnuc od prípadov uvedených v článku 40 každá osoba, skupina alebo orgán uvedený v tomto článku môže predložiť úradu písomné pripomienky založené na osobitných dôvodoch, na základe ktorých by sa prihláška kolektívnej známky Spoločenstva na základe článku 68 mala zamietnuť.

Článok 70

Používanie známok

Používanie kolektívnej známky Spoločenstva akoukoľvek osobou, ktorá má oprávnenie túto ochrannú známku používať, spĺňa požiadavky tohto nariadenia za predpokladu, že budú splnené ostatné podmienky, ktoré toto nariadenie ukladá na používanie ochranných známok.

Článok 71

Zmena stanov používania známky

1.   Majiteľ kolektívnej známky Spoločenstva musí predložiť úradu všetky zmenené a doplnené stanovy používania.

2.   Zmeny a doplnenia sa neuvedú v registri vtedy, ak zmenené a doplnené stanovy používania nespĺňajú požiadavky článku 67 alebo obsahujú jeden z dôvodov na zamietnutie uvedené v článku 68.

3.   Článok 69 sa uplatní na zmenené a doplnené stanovy používania.

4.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia nadobúdajú zmeny a doplnenia stanov používania účinnosť až odo dňa zápisu zmienky o zmene a doplnení do registra.

Článok 72

Osoby, ktoré sú oprávnené podať žalobu pre porušenie práv

1.   Ustanovenia článku 22 ods. 3 a 4 týkajúce sa práv držiteľov licencie sa budú uplatňovať na každú osobu s oprávnením používať kolektívnu známku Spoločenstva.

2.   Majiteľ kolektívnej známky Spoločenstva je oprávnený vznášať nároky na náhradu škody v mene osôb, ktoré majú oprávnenie používať známku, ak tieto osoby utrpeli škodu v dôsledku neoprávneného používania známky.

Článok 73

Dôvody na zrušenie

Odhliadnuc od dôvodov na zrušenie uvedených v článku 51, práva majiteľa kolektívnej známky Spoločenstva budú zrušené na základe návrhu podaného na úrade alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení, ak:

a)

majiteľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania, pokiaľ takéto existujú, uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny a doplnenia boli prípadne uvedené v registri;

b)

spôsob, akým majiteľ známku používal, zapríčinil, že sa stala náchylnou zavádzať verejnosť spôsobom uvedeným v článku 68 ods. 2;

c)

zmena a doplnenie stanov používania známky boli uvedené v registri v rozpore s ustanovením článku 71 ods. 2, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami a doplneniami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

Článok 74

Dôvody neplatnosti

Odhliadnuc od dôvodov neplatnosti uvedených v článkoch 52 a 53, kolektívna známka Spoločenstva, ktorá bola zapísaná v rozpore s ustanovením článku 68, sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami a doplneniami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami týchto ustanovení.

HLAVA IX

KONANIE

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 75

Odôvodnenie rozhodnutí

V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.

Článok 76

Preskúmanie skutočností ex offo

1.   V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti ex offo; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

2.   Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

Článok 77

Ústne konania

1.   Ak úrad usúdi, že ústne konania by mohli byť účelné, môžu sa konať buď na žiadosť úradu, alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania.

2.   Ústne konania pred prieskumovými pracovníkmi, námietkovým oddelením a oddelením pre správu ochranných známok a právne otázky nie sú verejné.

3.   Ústne konania vrátane doručenia rozhodnutia sú verejné pred zrušovacím oddelením a odvolacími senátmi, pokiaľ oddelenie, pred ktorým konania prebiehajú, nerozhodne inak v prípadoch, kde by pripustenie verejnosti mohlo predstavovať závažné a neoprávnené nevýhody, a to najmä pre niektorého účastníka konania.

Článok 78

Dokazovanie

1.   V rámci každého konania pred úradom je súčasťou spôsobu poskytovania alebo získavania dôkazov:

a)

vypočutie strán;

b)

vyžiadanie informácií;

c)

predloženie dokladov a dôkazov;

d)

vypočutie svedkov;

e)

znalecké posudky;

f)

písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené.

2.   Príslušné oddelenie môže poveriť jedného zo svojich členov, aby preskúmal uvedené dôkazy.

3.   Ak úrad považuje za potrebné, aby niektorý účastník konania, svedok alebo expert podal svedectvo ústne, vydá pre príslušnú osobu predvolanie dostaviť sa na úrad.

4.   Jednotliví účastníci konania sú informovaní o vypočúvaní svedkov alebo expertov pred úradom. Majú právo byť prítomní a svedkom alebo expertom klásť otázky.

Článok 79

Doručovanie

Úrad doručí príslušným účastníkom konania všetky rozhodnutia a predvolania a všetky ostatné vyhlásenia alebo iné oznámenia, od ktorých sa počíta lehota a ktoré musia byť zainteresovaným doručené na základe iných ustanovení tohto nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia, alebo ktorých doručenie bolo nariadené predsedom úradu.

Článok 80

Zrušenie rozhodnutí

1.   Ak úrad urobil zápis do registra alebo vydal rozhodnutie, ktoré je postihnuté zrejmou procedurálnou chybou pripísateľnou úradu, úrad zabezpečí zrušenie zápisu alebo rozhodnutia. Ak existuje iba jeden účastník konania a zápis alebo akt sa dotýka jeho práv, nariadi sa zrušenie, aj keď chyba nebola pre daného účastníka konania zrejmá.

2.   Zrušenie uvedené v odseku 1 sa uskutoční z úradnej moci alebo na návrh jedného z účastníkov konania oddelením, ktoré vykonalo tento zápis alebo vydalo rozhodnutie. Zrušenie sa uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra alebo prijatia rozhodnutia, a to po vypočutí účastníkov konania a prípadných majiteľov práv k príslušnej ochrannej známke Spoločenstva, ktorí sú zapísaní v registri.

3.   Týmto článkom nie sú dotknuté práva účastníkov konania podať odvolanie podľa článkov 58 a 65 ani možnosti podľa postupov a podmienok stanovených vo vykonávacom nariadení opraviť akékoľvek jazykové chyby alebo chyby pri prepise a zrejmé chyby v rozhodnutiach úradu alebo chyby pripísateľné úradu pri zápise ochrannej známky alebo pri zverejnení jej zápisu.

Článok 81

Uvedenie do predchádzajúceho stavu

1.   Práva prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, alebo iného účastníka konania pred úradom, ktorý napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami nebol schopný dodržať lehotu voči úradu, sa na základe jeho žiadosti obnovia, ak priamym následkom tohto zmeškania je podľa ustanovení tohto nariadenia strata práva alebo opravného prostriedku.

2.   Žiadosť sa musí podať v písomnej podobe do dvoch mesiacov od odpadnutia dôvodu zmeškania lehoty. V rovnakej lehote sa musí uskutočniť zmeškaný úkon. Žiadosť je prípustná iba do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. V prípade nepodania žiadosti o obnovu zápisu alebo nezaplatenia poplatku za obnovu sa z lehoty jedného roka odpočíta ďalšie obdobie šiestich mesiacov uvedené v článku 47 ods. 3 tretej vete.

3.   Žiadosť musí byť odôvodnená a musí uvádzať skutočnosti a odôvodnenia uvedené na jej podporu. Nepovažuje sa za podanú, kým sa neuhradí poplatok za uvedenie do predchádzajúceho stavu.

4.   O žiadosti rozhodne oddelenie, ktoré je príslušné rozhodovať o zmeškanom úkone.

5.   Tento článok sa nevzťahuje na lehoty uvedené v odseku 2 tohto článku, článku 41 ods. 1 a 3 a článku 82.

6.   Uvedenie do predchádzajúceho stavu prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva alebo jej majiteľa nemá účinky voči tretej osobe, ktorá v dobrej viere uviedla tovar na trh alebo poskytla služby pod označením, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva alebo jej podobné počas obdobia medzi stratou práv z prihlášky alebo ochrannej známky Spoločenstva a zverejnením oznámenia o obnove týchto práv.

7.   Tretia osoba, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie odseku 6, môže začať konanie tretej osoby voči rozhodnutiu o obnovení práv prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky Spoločenstva v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o obnovení týchto práv.

8.   Týmto článkom nie je dotknuté právo členského štátu poskytnúť uvedenie do predchádzajúceho stavu, pokiaľ ide o lehoty uvedené v tomto nariadení, ktoré musia byť dodržané voči orgánom tohto štátu.

Článok 82

Pokračovanie v konaní

1.   Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva alebo jej majiteľ, alebo akýkoľvek iný účastník konania pred úradom, ktorý nedodržal úradom určenú lehotu, môže na požiadanie dosiahnuť pokračovanie v konaní za podmienky, že v čase predloženia žiadosti už zmeškaný úkon vykonal. Žiadosť o pokračovanie v konaní je prípustná, iba ak sa predloží do dvoch mesiacov po uplynutí zmeškanej lehoty. Žiadosť sa nebude považovať za podanú, kým sa nezaplatí poplatok za pokračovanie v konaní.

2.   Tento článok sa nevzťahuje na lehoty stanovené v článku 25 ods. 3, článku 27, článku 29 ods. 1, článku 33 ods. 1, článku 36 ods. 2, článkov 41 a 42, článku 47 ods. 3, článkov 60 a 62, článku 65 ods. 5, článku 81 a 112 na lehoty stanovené v tomto článku a na lehoty stanovené vykonávacím nariadením pre nárokovanie si práva prednosti v zmysle článku 30, výstavnej priority v zmysle článku 33 alebo seniority v zmysle článku 34 po tom, ako bola prihláška už podaná.

3.   Oddelenie príslušné rozhodnúť o zmeškanom úkone rozhodne o žiadosti.

4.   Ak úrad akceptuje žiadosť, následky zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.

5.   Ak úrad žiadosť zamietne, poplatok sa vráti.

Článok 83

Odkaz na všeobecné zásady

Ak neexistujú procesné ustanovenia v tomto nariadení, vo vykonávacom nariadení, v predpisoch o poplatkoch ani v rokovacom poriadku odvolacích senátov, úrad vezme do úvahy zásady procesného práva vo všeobecnosti uznávané v tejto oblasti v členských štátoch.

Článok 84

Premlčanie finančných záväzkov

1.   Práva úradu na úhradu poplatku sa premlčia uplynutím štyroch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa stal daný poplatok splatný.

2.   Práva voči úradu na vrátanie poplatkov alebo finančných súm uhradených nad rámec poplatku sa premlčia uplynutím štyroch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom takéto právo vzniklo.

3.   Lehota stanovená v odsekoch 1 a 2 sa preruší v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, na žiadosť o úhradu poplatku a v prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, na základe odôvodneného písomného uplatnenia nároku. Po prerušení začne okamžite znovu plynúť a skončí sa najneskôr šesť rokov od konca roka, v ktorom sa pôvodne začala, pokiaľ sa medzitým nezačalo súdne konanie na vymáhanie práva; v takomto prípade sa lehota skončí najskôr jeden rok po tom, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

ODDIEL 2

Trovy konania

Článok 85

Trovy konania

1.   Účastník konania, ktorý prehrá konanie vo veci námietky, konanie vo veci zrušenia, konanie vo veci vyhlásenia neplatnosti alebo odvolacie konanie, hradí poplatky, ktoré vzniknú druhému účastníkovi konania, ako aj všetky náklady bez toho, aby bol dotknutý článok 119 ods. 6, ktoré vzniknú tomuto účastníkovi konania v súvislosti s konaním, vrátane cestovného a stravného a odmeny pre zástupcu, poradcu alebo advokáta v rámci tarifných limitov stanovených pre každú kategóriu trov konania v zmysle podmienok stanovených vo vykonávacom nariadení.

2.   Ak však každý účastník konania uspeje v niektorých bodoch a prehrá v ostatných bodoch alebo ak to predpisujú dôvody ekvity, o rozdielnom rozdelení trov konania rozhodne námietkové oddelenie, zrušovacie oddelenie alebo odvolací senát.

3.   Účastník konania, ktorý ukončí konanie vzatím späť prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, námietky, návrhu na zrušenie, návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania, alebo neobnovením zápisu ochrannej známky Spoločenstva, alebo vzdaním sa ochrannej známky Spoločenstva, hradí poplatky a náklady vzniknuté ostatným účastníkom konania, tak ako je stanovené v odsekoch 1 a 2.

4.   Ak sa v určitom prípade nedospeje k rozsudku, náklady sú prenechané na vlastné rozhodnutie námietkových oddelení, zrušovacích oddelení alebo odvolacieho senátu.

5.   Ak účastníci konania dospejú pred námietkovým oddelením, zrušovacím oddelením alebo odvolacím senátom k dohode o úhrade trov konania iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch, príslušné oddelenie vezme predmetnú dohodu na vedomie.

6.   Námietkové oddelenie alebo zrušovacie oddelenie, alebo odvolací senát stanoví výšku trov konania, ktoré sa majú zaplatiť podľa predchádzajúcich odsekov, ak sú trovy konania, ktoré sa majú zaplatiť, obmedzené na poplatky zaplatené úradu a na trovy zastupovania. Vo všetkých ostatných prípadoch register odvolacieho senátu alebo pracovník námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia stanoví výšku trov konania, ktoré budú uhradené na požiadanie. Žiadosť je prípustná iba do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, o ktoré sa požiadalo v súvislosti s trovami konania, ktoré majú byť stanovené. Takto stanovená výška sa môže na základe žiadosti podanej v rámci predpísanej lehoty preskúmať rozhodnutím námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia, alebo odvolacieho senátu.

Článok 86

Výkon rozhodnutí, ktorými sa stanovuje výška trov konania

1.   Každé právoplatné rozhodnutie úradu, ktorým bola stanovená výška trov konania, je vykonateľné.

2.   Výkon rozhodnutia sa riadi predpismi občianskeho práva procesného, účinnými v tom štáte, na ktorého území sa uskutočňuje. Doložku vykonateľnosti vyznačí na rozhodnutí bez akýchkoľvek formalít, okrem overenia pravosti rozhodnutia, vnútroštátny orgán, ktorý na tento účel určí vláda každého členského štátu a oznámi to úradu a Súdnemu dvoru.

3.   Ak sa tieto formality na žiadosť príslušného účastníka konania splnili, môže tento účastník konania pristúpiť k výkonu rozhodnutia v súlade s vnútroštátnym právom tým, že vec predloží priamo príslušnému orgánu.

4.   O odklade vykonateľnosti rozhodnutia môže rozhodnúť len Súdny dvor. Súdy príslušnej krajiny však majú právomoc prerokúvať sťažnosti, ak sa výkon rozhodnutia uskutočňuje nezákonne.

ODDIEL 3

Informovanie verejnosti a orgánov členských štátov

Článok 87

Register ochranných známok Spoločenstva

Úrad vedie register nazvaný ako register ochranných známok Spoločenstva, ktorý obsahuje také údaje, ktorých zaznamenanie alebo začlenenie je stanovené týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením. Register je prístupný verejnosti na nahliadnutie.

Článok 88

Nahliadnutie do spisov

1.   Spisy týkajúce sa prihlášok ochranných známok Spoločenstva, ktoré ešte neboli zverejnené, nebudú sprístupnené na nahliadnutie bez súhlasu prihlasovateľa.

2.   Každý, kto dokáže, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva vyhlásil, že po zápise ochrannej známky si bude uplatňovať práva na ňu voči nemu, môže nahliadnuť do spisov pred zverejnením predmetnej prihlášky aj bez súhlasu prihlasovateľa.

3.   Po zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa bude dať na požiadanie nahliadnuť do spisov týkajúcich sa predmetnej prihlášky a výslednej ochrannej známky.

4.   Ak sa však do spisov nahliada na základe odsekov 2 alebo 3, určité dokumenty v spise môžu byť z nahliadnutia vyňaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia.

Článok 89

Periodické publikácie

Úrad pravidelne vydáva:

a)

Bulletin ochranných známok Spoločenstva, ktorý obsahuje zápisy vykonané do registra ochranných známok Spoločenstva, ako aj ostatné údaje, ktorých zverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením;

b)

Úradný vestník, ktorý obsahuje oznámenia a informácie všeobecného charakteru a ktorý vydáva predseda úradu, ako aj všetky ostatné informácie týkajúce sa tohto nariadenia alebo jeho vykonávania.

Článok 90

Administratívna spolupráca

Pokiaľ nie je v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené inak, úrad a súdy alebo orgány členských štátov si na základe požiadania vzájomne pomáhajú formou oznamovania informácií alebo sprístupňovania spisov na nahliadnutie. Ak úrad sprístupní spisy na nahliadnutie súdom, úradom štátnych žalobcov alebo centrálnym úradom priemyselného vlastníctva, nie je takéto nahliadnutie predmetom obmedzení uvedených v článku 88.

Článok 91

Výmena publikácií

1.   Úrad a národné úrady priemyselného vlastníctva členských štátov si vzájomne na požiadanie a na vlastné použitie zasielajú jednu alebo viacero kópií svojich publikácií bezplatne.

2.   Úrad môže uzatvoriť dohody týkajúce sa výmeny alebo poskytovania publikácií.

ODDIEL 4

Zastupovanie

Článok 92

Všeobecné zásady zastupovania

1.   S výhradou ustanovení odseku 2 nemôže byť žiadna osoba prinútená k tomu, aby bola pred úradom zastupovaná.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 druhá veta, fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemajú buď svoj trvalý pobyt, alebo svoje sídlo podniku, alebo svoj skutočný priemyselný alebo obchodný podnik v Spoločenstve, musia byť zastupované pred úradom v súlade s článkom 93 ods. 1 vo všetkých konaniach stanovených týmto nariadením okrem podávania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva; vykonávacie nariadenie môže povoliť aj ďalšie výnimky.

3.   Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo, alebo hlavné miesto podnikania, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Spoločenstve, môže pred úradom zastupovať zamestnanec. Zamestnanec právnickej osoby, ktorej sa tento odsek týka, môže zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú ekonomické prepojenia s prvou právnickou osobou, a to dokonca aj vtedy, ak tieto právnické osoby nemajú v Spoločenstve svoj trvalý pobyt ani svoje hlavné sídlo podniku, ani skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik.

4.   Vykonávacie nariadenie určí, či a za akých podmienok musí zamestnanec predložiť úradu podpísané splnomocnenie na vloženie do spisu.

Článok 93

Oprávnení zástupcovia

1.   Zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pred úradom môže vykonávať iba:

a)

advokát, ktorý je oprávnený vykonávať činnosť na území jedného z členských štátov a má svoje sídlo na území Spoločenstva, v rozsahu, v akom je oprávnený v rámci uvedeného štátu konať ako zástupca vo veciach ochranných známok;

b)

oprávnení zástupcovia, ktorých mená sú uvedené v zozname vedenom na tento účel úradom. Vykonávacie nariadenie spresňuje, či a za akých podmienok zástupcovia pred úradom musia úradu predložiť podpísané splnomocnenie na vloženie do spisu.

Zástupcovia konajúci pred úradom musia predložiť podpísané splnomocnenie na založenie do spisov, ktorého podrobnosti sú stanovené vo vykonávacom nariadení.

2.   Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky a môže byť zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov:

a)

musí byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov;

b)

musí mať svoje sídlo podniku alebo zamestnanie v Spoločenstve;

c)

musí byť oprávnená na zastupovanie fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti ochranných známok pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu. V prípade, že v takomto štáte toto splnomocnenie nie je podmienené požiadavkou na osobitnú odbornú kvalifikáciu, osoby, ktoré žiadajú o zapísanie do zoznamu a ktoré konajú vo veci ochranných známok pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva daného štátu, museli obvykle takto konať aspoň počas piatich rokov. Osoby, ktorých však odborná kvalifikácia zastupovať fyzické alebo právnické osoby vo veciach ochranných známok pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva jedného z členských štátov je úradne uznávaná v súlade s predpismi ustanovenými týmto štátom, nepodliehajú podmienke výkonu tejto profesie.

3.   Zápis sa vykoná na základe žiadosti, ktorej súčasťou je osvedčenie dodané centrálnym úradom priemyselného vlastníctva príslušného členského štátu, v ktorom bude uvedené, že podmienky ustanovené v odseku 2 boli splnené.

4.   Predseda úradu môže udeliť výnimku z:

a)

požiadavky odseku 2 písm. c) druhej vety, ak žiadateľ predloží dôkaz o tom, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom;

b)

odseku 2 písm. a) za osobitných okolností.

5.   Podmienky, za ktorých určitá osoba môže byť vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených zástupcov, sa ustanovia vo vykonávacom nariadení.

HLAVA X

PRÁVOMOC A KONANIE O ŽALOBÁCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANNÝCH ZNÁMOK SPOLOČENSTVA

ODDIEL 1

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 44/2001

Článok 94

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 44/2001

1.   Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, tak ustanovenia nariadenia (ES) č. 44/2001 sa vzťahujú na konania týkajúce sa ochranných známok Spoločenstva a prihlášok ochranných známok Spoločenstva, ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok.

2.   V prípade konaní o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96:

a)

články 2, 4, článok 5 body 1, 3, 4 a 5 a článok 31 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa neuplatnia;

b)

články 23 a 24 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa uplatnia s výhradou obmedzení článku 97 ods. 4 tohto nariadenia;

c)

ustanovenia kapitoly II nariadenia (ES) č. 44/2001, ktoré sa vzťahujú na osoby s bydliskom v členskom štáte, sa vzťahujú aj na osoby, ktoré nemajú bydlisko v žiadnom členskom štáte, avšak majú v ňom svoju pobočku.

ODDIEL 2

Spory týkajúce sa porušenia práv a platnosti ochranných známok Spoločenstva

Článok 95

Súdy pre ochranné známky Spoločenstva

1.   Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa (ďalej len „súdy pre ochranné známky Spoločenstva“), ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát oznámi Komisii do troch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 40/94 zoznam súdov pre ochranné známky Spoločenstva s uvedením ich názvov a ich miestnej príslušnosti.

3.   Každú zmenu vykonanú po oznámení zoznamu uvedeného v odseku 2, pokiaľ ide o počet, názvy alebo miestnu príslušnosť súdov, oznámia príslušné členské štáty bezodkladne Komisii.

4.   Informácie uvedené v odsekoch 2 a 3 oznámi Komisia členským štátom a zverejní ich v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Pokým niektorý členský štát neoznámi zoznam stanovený v odseku 2, právomoc v prípade každého konania vyplývajúceho zo žaloby alebo prihlášky, na ktoré sa vzťahuje článok 96 a na ktoré súdy tohto štátu majú právomoc na základe článku 97, spočíva na súde daného štátu, ktorý má právomoc ratione lociratione materiae v prípade konaní, ktoré sa týkajú národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

Článok 96

Právomoc súdov vo veciach porušenia a platnosti

Súdy pre ochranné známky Spoločenstva majú výlučnú právomoc:

a)

vo veciach všetkých žalôb o porušení, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia ochranných známok Spoločenstva;

b)

vo veciach žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu, pokiaľ ich pripúšťa vnútroštátne právo;

c)

vo veciach všetkých žalôb podaných na základe skutočností uvedených v článku 9 ods. 3 v druhej vete;

d)

vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva na základe článku 100.

Článok 97

Medzinárodná právomoc

1.   S výhradou ustanovení tohto nariadenia, ako aj všetkých ustanovení nariadenia (ES) č. 44/2001 uplatniteľných na základe článku 94 budú konania vo veci žalôb a návrhov uvedených v článku 96 prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca trvalý pobyt, alebo pokiaľ nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

2.   Ak odporca nemá ani trvalý pobyt, ani podnik v žiadnom členskom štáte, budú takéto konania prebiehať na súdoch členského štátu, v ktorom má trvalý pobyt žalobca, alebo ak nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

3.   Ak nemá takýto trvalý pobyt ani takýto podnik odporca ani žalobca, budú takéto konania prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má svoje sídlo úrad.

4.   Napriek ustanoveniam odsekov 1, 2 a 3:

a)

článok 23 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa uplatní, pokiaľ sa účastníci konania dohodnú na tom, že právomoc bude mať iný súd pre ochranné známky Spoločenstva;

b)

článok 24 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa uplatní, ak odporca predstúpi pred iný súd pre ochranné známky Spoločenstva.

5.   Konania o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96, okrem žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu ochrannej známky Spoločenstva, sa môžu uskutočniť aj pred súdmi toho členského štátu, na ktorého území došlo k porušeniu alebo hrozí, že k nemu dôjde, alebo na ktorého území došlo ku skutočnosti uvedenej v článku 9 ods. 3 druhej vete.

Článok 98

Rozsah právomoci

1.   Súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 1 až 4, má právomoc rozhodovať o:

a)

porušení, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde na území ktoréhokoľvek členského štátu;

b)

skutočnosti uvedenej v článku 9 ods. 3 druhej vete, ku ktorej došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu.

2.   Súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 5, má právomoc iba vzhľadom na skutky spáchané alebo skutky, ktoré hrozia na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.

Článok 99

Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej

1.   Súdy pre ochranné známky Spoločenstva zaobchádzajú s ochrannou známkou Spoločenstva ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

2.   Platnosť ochrannej známky Spoločenstva nemôže byť spochybnená podaním žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu.

3.   V prípade žalôb uvedených v článku 96 písm. a) a c) je námietka týkajúca sa zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva predložená inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca uplatňuje nárok, aby práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva boli zrušené z dôvodu nedostatočného používania alebo aby ochranná známka Spoločenstva bola vyhlásená za neplatnú z dôvodu skoršieho práva na strane odporcu.

Článok 100

Vzájomné návrhy

1.   Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2.   Súd pre ochranné známky Spoločenstva zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom, týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť.

3.   Ak bol vzájomný návrh podaný v rámci sporu, ktorého majiteľ ochrannej známky už nie je účastníkom konania, tak o tejto skutočnosti bude informovaný a môže pristúpiť do konania účastník konania v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve.

4.   Súd pre ochranné známky Spoločenstva, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, informuje úrad o dni podania vzájomného návrhu. Úrad zaznamená túto skutočnosť do registra ochranných známok Spoločenstva.

5.   Uplatní sa článok 57 ods. 2 až 5.

6.   Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, ktorý nadobudol právoplatnosť, kópia rozhodnutia sa zašle úradu. Ktorýkoľvek účastník konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. Úrad uvedie rozsudok v registri ochranných známok Spoločenstva v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia.

7.   Súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky Spoločenstva a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby v lehote, ktorú určí, podal na úrade návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Ak návrh nepodá v tejto lehote, bude sa v konaní pokračovať; vzájomný návrh sa bude považovať za vzatý späť. Uplatní sa článok 104 ods. 3.

Článok 101

Uplatniteľné právo

1.   Súdy pre ochranné známky Spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2.   Vo všetkých otázkach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, súd uplatní svoje vnútroštátne právo vrátane svojho medzinárodného práva súkromného.

3.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ochranné známky Spoločenstva uplatní procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, na ktorého území sa tento súd nachádza.

Článok 102

Sankcie

1.   Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku Spoločenstva, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

2.   Okrem toho súd pre ochranné známky Spoločenstva uplatní právo toho členského štátu, vrátane medzinárodného práva súkromného, na ktorého území došlo k porušeniu alebo hrozbe porušenia.

Článok 103

Predbežné a ochranné opatrenia

1.   Na súdoch členského štátu vrátane súdov pre ochranné známky Spoločenstva sa môže podať návrh na vydanie takých predbežných opatrení, vrátane ochranných, vo vzťahu k ochrannej známke Spoločenstva alebo prihláške ochrannej známky Spoločenstva, ktoré možno uplatniť podľa práva daného štátu na národnú ochrannú známku, a to dokonca aj vtedy, ak na základe tohto nariadenia má právomoc konať vo veci samej súd pre ochranné známky Spoločenstva iného členského štátu.

2.   Súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 1, 2, 3 alebo 4, má právomoc povoliť predbežné a ochranné opatrenia, ktoré sú s výhradou konaní nevyhnutných na uznávanie a výkon na základe hlavy III nariadenia (ES) č. 44/2001 uplatniteľné na území každého členského štátu. Túto právomoc nemá žiadny iný súd.

Článok 104

Osobitné pravidlá týkajúce sa súvisiacich žalôb

1.   Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, Súd pre ochranné známky Spoločenstva, ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 96, okrem žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky Spoločenstva už napadla pred iným súdom pre ochranné známky Spoločenstva na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na úrade už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.

2.   Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, úrad, ktorý koná o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky Spoločenstva už napadla na základe vzájomného návrhu pred súdom pre ochranné známky Spoločenstva. Avšak na návrh jedného z účastníkov konania pred súdom pre ochranné známky Spoločenstva môže tento súd po vypočutí ostatných účastníkov konania konanie prerušiť. V takom prípade úrad pokračuje v prerušenom konaní.

3.   Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva konanie preruší, môže na čas prerušenia nariadiť predbežné a ochranné opatrenia.

Článok 105

Právomoc súdov pre ochranné známky Spoločenstva druhého stupňa – ďalšie odvolanie

1.   Odvolanie na súdy pre ochranné známky Spoločenstva druhého stupňa sa opiera o rozsudky súdov pre ochranné známky Spoločenstva prvého stupňa, pokiaľ ide o konania o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96.

2.   Podmienky, za ktorých možno podať odvolanie na súde pre ochranné známky Spoločenstva druhého stupňa, sa stanovia vnútroštátnym právom toho členského štátu, na ktorého území sa tento súd nachádza.

3.   Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa dovolania sú uplatniteľné na rozhodnutia súdov pre ochranné známky Spoločenstva druhého stupňa.

ODDIEL 3

Ostatné spory týkajúce sa ochranných známok Spoločenstva

Článok 106

Doplnkové ustanovenia týkajúce sa právomoci iných vnútroštátnych súdov, ako sú súdy pre ochranné známky Spoločenstva

1.   V členskom štáte, ktorého súdy majú právomoc podľa článku 94 ods. 1, konajú o iných žalobách, ako sú uvedené v článku 96, tie súdy, ktoré majú právomoc ratione lociratione materiae v prípade žalôb týkajúcich sa národnej ochrannej známky zapísanej v tomto štáte.

2.   Žaloby týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 96, pre ktoré nemá žiadny súd právomoc podľa článku 94 ods. 1 a ods. 1 tohto článku, sa môžu prerokúvať pred súdmi toho členského štátu, v ktorom má úrad svoje sídlo.

Článok 107

Záväzok vnútroštátneho súdu

Vnútroštátny súd, ktorý koná o inej žalobe týkajúcej sa ochrannej známky Spoločenstva, ako je uvedená v článku 96, zaobchádza s ochrannou známkou ako s platnou.

ODDIEL 4

Prechodné ustanovenia

Článok 108

Prechodné ustanovenie týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 44/2001

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 44/2001, ktoré sú uplatniteľné na základe predchádzajúcich článkov, majú účinky vo vzťahu k členskému štátu výhradne v tom znení uvedeného nariadenia, ktoré sú v danom momente účinné vo vzťahu k tomuto štátu.

HLAVA XI

ÚČINKY NA PRÁVNE PREDPISY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

ODDIEL 1

Občianske žaloby na základe viac ako jednej ochrannej známky

Článok 109

Súčasné a po sebe nasledujúce občianskoprávne žaloby na základe ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok

1.   Ak sa podajú žaloby o porušenie práv zahŕňajúce rovnaký dôvod žaloby a medzi rovnakými účastníkmi konania na súdoch rôznych členských štátov, jedna na základe ochrannej známky Spoločenstva a druhá na základe národnej ochrannej známky:

a)

súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, na vlastný podnet odmietne právomoc v prospech prvého súdu tam, kde sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre rovnaké tovary alebo služby. Súd, ktorý by mal odmietnuť právomoc, môže pokračovať v konaní, ak sa napadla právomoc druhého súdu;

b)

súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, môže pokračovať v konaní, ak sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre podobné tovary alebo služby a ak sú príslušné ochranné známky podobné a platné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

2.   Súd, ktorý koná o žalobe o porušení práv na základe ochrannej známky Spoločenstva, zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej národnej ochrannej známky platnej pre rovnaké tovary alebo služby.

3.   Súd, ktorý koná o žalobe o porušení práv na základe národnej ochrannej známky, zamietne žalobu vtedy, ak bol vynesený konečný rozsudok vo veci samej pri uvedení takého istého dôvodu žaloby a medzi tými istými účastníkmi konania na základe zhodnej ochrannej známky Spoločenstva platnej pre rovnaké tovary alebo služby.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatnia na predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení.

ODDIEL 2

Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov na účely zákazu používania ochranných známok Spoločenstva

Článok 110

Zákaz používania ochranných známok Spoločenstva

1.   Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo existujúce na základe právnych predpisov členských štátov uplatňovať si nároky za porušenie skorších práv v zmysle článku 8 alebo článku 53 ods. 2, pokiaľ ide o používanie neskoršej ochrannej známky Spoločenstva. Nároky za porušenie skorších práv v zmysle článku 8 ods. 2 a 4 sa však nemôžu už ďalej uplatňovať, pokiaľ majiteľ skoršieho práva nemôže už požiadať o vyhlásenie, že ochranná známka Spoločenstva je neplatná v súlade s článkom 54 ods. 2.

2.   Toto nariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak, neovplyvní právo začať konanie na základe občianskeho, správneho alebo trestného práva členského štátu alebo na základe práva Spoločenstva s cieľom zákazu používať ochrannú známku Spoločenstva v rozsahu, v akom môže byť zakázané používanie národnej ochrannej známky na základe práva tohto členského štátu alebo na základe práva Spoločenstva.

Článok 111

Skoršie práva, ktoré sa vzťahujú na určité územia

1.   Majiteľ skoršieho práva, ktoré sa týka iba určitého územia, môže namietnuť voči používaniu ochrannej známky Spoločenstva na území, na ktorom je jeho právo chránené v rozsahu, v akom to dovoľuje právo príslušného členského štátu.

2.   Odsek 1 sa prestáva uplatňovať vtedy, ak majiteľ skoršieho práva strpel používanie ochrannej známky Spoločenstva na území, na ktorom je jeho právo chránené počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, uvedomujúc si takéto používanie, pokiaľ sa o ochrannú známku Spoločenstva nežiadalo v zlej viere.

3.   Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva nie je oprávnený namietať voči používaniu práva uvedeného v odseku 1, a to dokonca ani vtedy, ak sa už toto právo nemôže naďalej uplatňovať voči ochrannej známke Spoločenstva.

ODDIEL 3

Premena na prihlášku národnej ochrannej známky

Článok 112

Požiadavka na uplatnenie národného postupu

1.   Prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže požiadať o premenu svojej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky Spoločenstva na prihlášku národnej ochrannej známky:

a)

v rozsahu, v akom je prihláška ochrannej známky Spoločenstva zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť;

b)

v rozsahu, v akom ochranná známka Spoločenstva stratí platnosť.

2.   Premena sa neuskutoční:

a)

ak sa práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva zrušia na základe nepoužívania, pokiaľ v členskom štáte, pre ktorý sa žiada premena, nebola ochranná známka Spoločenstva uvedená do užívania, čo by sa považovalo za skutočné používanie podľa právnych predpisov daného členského štátu;

b)

ak sa so zreteľom na ochranu v členskom štáte v súlade s rozhodnutím úradu alebo v súlade s rozhodnutím vnútroštátneho súdu uplatňujú na prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo na ochrannú známku Spoločenstva dôvody zamietnutia zapísania alebo dôvody zrušenia alebo neplatnosti.

3.   Prihláške národnej ochrannej známky vyplývajúcej z premeny prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky Spoločenstva sa v príslušnom členskom štáte prizná deň podania alebo deň vzniku práva prednosti takejto prihlášky alebo ochrannej známky a prípadne seniority ochrannej známky tohto štátu nárokovanej na základe článku 34 alebo 35.

4.   V prípadoch, keď sa prihláška ochrannej známky Spoločenstva považuje za vzatú späť, úrad pošle prihlasovateľovi oznámenie o lehote troch mesiacov odo dňa tohto oznámenia, počas ktorej sa môže podať žiadosť o premenu.

5.   Ak bola prihláška ochrannej známky Spoločenstva vzatá späť alebo ak ochranná známka Spoločenstva stratila platnosť v dôsledku zaevidovaného vzdania sa alebo neobnovenia zápisu, žiadosť o premenu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bola prihláška ochrannej známky Spoločenstva stiahnutá alebo keď ochranná známka Spoločenstva stratila platnosť.

6.   Ak bola prihláška ochrannej známky Spoločenstva zamietnutá rozhodnutím úradu alebo ak ochranná známka Spoločenstva prestala platiť v dôsledku rozhodnutia úradu alebo súdu pre ochranné známky Spoločenstva, žiadosť o premenu sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo povahu konečného rozhodnutia.

7.   Platnosť uvedená v článku 32 uplynie vtedy, ak sa žiadosť nepodá včas.

Článok 113

Podávanie, zverejnenie a doručenie žiadosti o premenu

1.   Žiadosť o premenu sa podáva úradu a sú v nej špecifikované členské štáty, v ktorých sa požaduje uplatňovanie postupu zapísania národnej ochrannej známky. Žiadosť sa považuje za podanú dovtedy, kým sa neuhradí poplatok za premenu.

2.   Ak sa prihláška ochrannej známky Spoločenstva zverejnila, tak prijatie každej takejto žiadosti sa zaznamená do registra ochranných známok Spoločenstva a žiadosť o premenu sa zverejní.

3.   Úrad preskúma, či požadovaná premena spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, najmä v článku 112 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 a v odseku 1 tohto článku, spolu s formálnymi podmienkami stanovenými vo vykonávacom nariadení. Ak sú tieto podmienky splnené, úrad postúpi žiadosť o premenu úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, ktoré sú v nej uvedené.

Článok 114

Formálne požiadavky na premenu

1.   Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému bola postúpená žiadosť o premenu, môže získať od úradu akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa žiadosti, umožňujúce úradu rozhodnúť o národnej ochrannej známke vyplývajúcej z premeny.

2.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva alebo ochranná známka Spoločenstva doručená v súlade s článkom 113 nepodlieha formálnym požiadavkám vnútroštátneho práva, ktoré sa od požiadaviek uvedených v tomto nariadení alebo vo vykonávacom nariadení líšia alebo idú nad ich rámec.

3.   Každý centrálny úrad priemyselného vlastníctva, ktorému sa doručí žiadosť, môže v lehote najmenej dva mesiace od prihlasovateľa požadovať:

a)

poplatok za národnú prihlášku;

b)

predložiť preklad žiadosti a sprievodných dokumentov v jednom z úradných jazykov príslušného štátu;

c)

uviesť doručovaciu adresu v danom štáte;

d)

dodať vyobrazenie ochrannej známky v takom počte kópií, ktoré stanoví príslušný štát.

HLAVA XII

ÚRAD

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 115

Právne postavenie

1.   Úrad je orgán Spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

2.   V každom z členských štátov požíva úrad najrozsiahlejšiu spôsobilosť na výkon právnych úkonov udeľovanú právnickým osobám na základe právnych predpisov daného štátu; môže najmä nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo sa ho zbaviť a môže byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Úrad zastupuje jeho predseda.

Článok 116

Personál

1.   Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“), Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Európskych spoločenstiev, týkajúce sa nadobúdania účinnosti uvedeného služobného poriadku a podmienok zamestnávania, platia pre personál úradu bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 136 na členov odvolacích senátov.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 125, právomoci delegované na každú inštitúciu na základe služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov vykonáva úrad vo vzťahu k svojmu personálu.

Článok 117

Výsady a imunity

Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa vzťahuje na úrad.

Článok 118

Zodpovednosť

1.   Zmluvnú zodpovednosť úradu riadi právo, ktoré sa vzťahuje na danú zmluvu.

2.   Súdny dvor je oprávnený vyniesť rozsudok na základe každej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú úrad uzavrel.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti nahradí úrad v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právo členských štátov každú škodu spôsobenú jeho oddeleniami alebo jeho pracovníkmi pri výkone svojich povinností.

4.   Súdny dvor má právomoc v sporoch týkajúcich sa náhrad škody uvedených v odseku 3.

5.   Osobnú zodpovednosť pracovníkov voči úradu upravujú ustanovenia uvedené v jeho služobnom poriadku alebo podmienkach zamestnávania.

Článok 119

Jazyky

1.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva sa podáva v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva.

2.   Jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina.

3.   Prihlasovateľ musí uviesť druhý jazyk, ktorý je jazykom úradu a ktorého používanie akceptuje ako možný rokovací jazyk pri konaniach vo veci námietok, zrušení alebo neplatnosti.

Ak bola prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, úrad zariadi preklad prihlášky, ako je opísaná v článku 26 ods. 1, do jazyka uvedeného prihlasovateľom.

4.   Ak je prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva jediným účastníkom konania pred úradom, je rokovacím jazykom jazyk, ktorý sa použil pri podávaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Ak bola prihláška vypracovaná v inom jazyku, ako sú jazyky úradu, môže úrad zasielať písomné oznámenia prihlasovateľovi v druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ uviedol vo svojej prihláške.

5.   Oznámenie o námietke a návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa podáva v jednom z jazykov úradu.

6.   Ak je jazyk zvolený v súlade s odsekom 5 pre oznámenie o námietke alebo pre návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti jazykom ochrannej známky alebo druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude rokovacím jazykom tento jazyk.

Ak jazyk zvolený v súlade s odsekom 5 pre oznámenie o námietke alebo pre návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti nie je ani jazykom prihlášky ochrannej známky, ani druhým jazykom uvedeným pri podávaní prihlášky, bude namietajúci účastník konania alebo účastník konania, ktorý žiada o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, požiadaný, aby predložil na vlastné náklady preklad svojej prihlášky buď do jazyka prihlášky ochrannej známky za predpokladu, že ide o jazyk úradu, alebo do druhého jazyka uvedeného pri podávaní prihlášky. Preklad sa predloží v lehote predpísanej vo vykonávacom nariadení. Jazyk, do ktorého bola prihláška preložená, sa potom stane rokovacím jazykom.

7.   Účastníci námietkového, zrušovacieho konania, konania o vyhlásení neplatnosti alebo odvolacieho konania sa môžu dohodnúť na tom, že rokovacím jazykom bude iný úradný jazyk Európskeho spoločenstva.

Článok 120

Zverejnenie a záznamy do registra

1.   Prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ako je opísaná v článku 26 ods. 1, a ostatné informácie, ktorých zverejnenie je predpísané týmto nariadením alebo vykonávacím nariadením, sa zverejnia vo všetkých úradných jazykoch Európskeho spoločenstva.

2.   Všetky záznamy do registra ochranných známok Spoločenstva sa vykonajú vo všetkých úradných jazykoch Európskeho spoločenstva.

3.   V prípade pochybností je autentické znenie v tom jazyku úradu, v ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky Spoločenstva. Pokiaľ bola prihláška podaná v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva, ako je jeden z jazykov úradu, je autentické znenie v druhom jazyku uvedenom žiadateľom.

Článok 121

Prekladateľské služby potrebné na fungovanie úradu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 122

Kontrola zákonnosti

1.   Komisia kontroluje zákonnosť tých úkonov predsedu úradu, pre ktoré právo Spoločenstva nestanovuje žiadnu kontrolu zákonnosti iným orgánom, ako aj rozhodnutia rozpočtového výboru, ktorý je súčasťou úradu na základe článku 138.

2.   Vyžaduje zmenu alebo anulovanie všetkých protiprávnych činov uvedených v odseku 1.

3.   Členské štáty a každá priamo a osobne zainteresovaná osoba môže oznámiť Komisii každý čin, ako sa uvádza v odseku 1, či už výslovný, alebo implikovaný, s tým, aby Komisia preskúmala zákonnosť takéhoto počínania. Takéto hlásenie Komisii sa uskutoční do jedného mesiaca odo dňa, keď si príslušná strana prvýkrát uvedomila dané konanie. Komisia prijme rozhodnutie do troch mesiacov. Pokiaľ sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie, prípad sa považuje za zamietnutý.

Článok 123

Prístup k dokumentom

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (9) sa vzťahuje na dokumenty uchovávané úradom.

2.   Správna rada prijme praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001, pokiaľ ide o toto nariadenie.

3.   Proti rozhodnutiam prijatým úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 možno za podmienok stanovených v článkoch 195 a 230 zmluvy podať sťažnosť ombudsmanovi alebo žalobu na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

ODDIEL 2

Vedenie úradu

Článok 124

Právomoci predsedu

1.   Úrad riadi predseda.

2.   Na tento účel má predseda tieto funkcie a právomoci:

a)

vykonáva všetky nevyhnutné kroky vrátane prijímania interných administratívnych predpisov a zverejňovania oznámení s cieľom zabezpečiť chod úradu;

b)

môže predložiť Komisii akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, vykonávacieho nariadenia, rokovacieho poriadku odvolacích senátov, predpisov o poplatkoch a akýchkoľvek iných pravidiel týkajúcich sa ochranných známok Spoločenstva po konzultáciách so správnou radou a v prípade predpisov o poplatkoch a rozpočtových ustanovení tohto nariadenia s rozpočtovým výborom;

c)

vypracúva odhady príjmov a výdavkov úradu a riadi rozpočet;

d)

Komisii, Európskemu parlamentu a správnej rade predkladá každoročne správu o činnosti;

e)

vo vzťahu k personálu vykonáva právomoci uvedené v článku 116 ods. 2;

f)

môže delegovať svoje právomoci.

3.   Predsedovi pomáha jeden alebo viacero podpredsedov. V prípade neprítomnosti alebo indispozície predsedu zaujme v súlade s postupom stanoveným správnou radou jeho miesto podpredseda alebo jeden z podpredsedov.

Článok 125

Vymenovanie vyšších úradníkov

1.   Predsedu úradu vymenúva Rada zo zoznamu najviac troch kandidátov, ktorý vypracuje správna rada. Právomoc odvolávať predsedu prináleží Rade konajúcej na návrh správnej rady.

2.   Funkčné obdobie nepresiahne obdobie piatich rokov. Toto funkčné obdobie je obnoviteľné.

3.   Podpredseda alebo podpredsedovia úradu sa vymenúvajú alebo odvolávajú v zmysle odseku 1 po konzultáciách s predsedom.

4.   Rada má disciplinárnu právomoc voči úradníkom uvedeným v odsekoch 1 a 3 tohto článku.

ODDIEL 3

Správna rada

Článok 126

Ustanovenie a právomoci

1.   Týmto sa zriaďuje správna rada, ktorá je súčasťou úradu. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci delegované na rozpočtový výbor v oddiele 5 (rozpočet a finančná kontrola), správna rada má právomoci uvedené v ďalšom texte.

2.   Správna rada vypracuje zoznamy kandidátov v zmysle článku 125.

3.   Radí predsedovi v záležitostiach, za ktoré zodpovedá úrad.

4.   Pred prijatím smerníc týkajúcich sa prieskumu vykonávaného úradom a v iných prípadoch uvedených v tomto nariadení prebehnú so správnou radou konzultácie.

5.   Ak sa to považuje za nevyhnutné, predkladá stanoviská a žiadosti o informácie predsedovi a Komisii.

Článok 127

Zloženie

1.   Správna rada pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a z jedného zástupcu Komisie a ich náhradníkov.

2.   Členom správnej rady môžu podľa ustanovení jej rokovacieho poriadku pomáhať poradcovia alebo znalci.

Článok 128

Predsedníctvo

1.   Správna rada zvolí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda zastupuje ex officio predsedu v prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti.

2.   Dĺžka trvania funkčného obdobia predsedu a podpredsedu je tri roky. Toto funkčné obdobie je obnoviteľné.

Článok 129

Zasadania

1.   Zasadania správnej rady zvoláva jej predseda.

2.   Predseda úradu sa zúčastňuje na rokovaniach, pokiaľ správna rada nerozhodne inak.

3.   Správna rada zvolá riadne zasadanie jedenkrát za rok; okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny členských štátov.

4.   Správna rada prijme rokovací poriadok.

5.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou zástupcov členských štátov. V prípade rozhodnutí, ktoré je správna rada oprávnená prijať na základe článku 125 ods. 1 a 3, sa vyžaduje väčšina troch štvrtín zástupcov členských štátov. V oboch prípadoch má každý členský štát jeden hlas.

6.   Správna rada môže vyzvať pozorovateľov, aby sa zúčastnili na zasadaniach.

7.   Úrad stanoví sekretariát správnej rady.

ODDIEL 4

Zavádzanie postupov

Článok 130

Príslušnosť

Na prijímanie rozhodnutí v súvislosti s postupmi stanovenými v tomto nariadení sú oprávnení:

a)

prieskumoví pracovníci;

b)

námietkové oddelenia;

c)

oddelenie pre správu ochranných známok a právne otázky;

d)

zrušovacie oddelenia;

e)

odvolacie senáty.

Článok 131

Prieskumoví pracovníci

Prieskumový pracovník je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí v mene úradu v súvislosti s prihláškou ochrannej známky Spoločenstva, vrátane záležitostí uvedených v článkoch 36, 37 a 68, s výnimkou prípadov, keď je zodpovedné námietkové oddelenie.

Článok 132

Námietkové oddelenia

1.   Námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietky voči prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

2.   Námietkové oddelenia rozhodujú v trojčlennom zložení. Najmenej jeden člen musí mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch uvedených vo vykonávacom nariadení prijíma rozhodnutia jeden člen.

Článok 133

Oddelenie pre správu ochranných známok a právne otázky

1.   Oddelenie pre správu ochranných známok a právne otázky je zodpovedné za tie rozhodnutia, ktoré sa vyžadujú na základe tohto nariadenia a ktoré nespadajú do právomoci prieskumového pracovníka, námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia. Je zodpovedné najmä za rozhodnutia týkajúce sa zápisov do registra ochranných známok Spoločenstva.

2.   Je zodpovedné aj za vedenie zoznamu odborných zástupcov, ktorý je uvedený v článku 93.

3.   Rozhodnutie oddelenia prijíma jeden člen.

Článok 134

Zrušovacie oddelenia

1.   Zrušovacie oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

2.   Zrušovacie oddelenia rozhodujú v trojčlennom zložení. Najmenej jeden z členov musí mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch uvedených vo vykonávacom nariadení prijíma rozhodnutia jeden člen.

Článok 135

Odvolacie senáty

1.   Odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam prieskumových pracovníkov, námietkových oddelení, oddelenia pre správu ochranných známok a právne otázky a zrušovacích oddelení.

2.   Odvolacie senáty rozhodujú v trojčlennom zložení, pričom najmenej dvaja členovia musia mať právnické vzdelanie. V určitých špecifických prípadoch prijíma rozhodnutia rozšírený senát, ktorému predsedá predseda odvolacích senátov, alebo jeden člen, ktorý musí mať právnické vzdelanie.

3.   Na účely určenia osobitných prípadov, o ktorých je príslušný rozhodovať rozšírený senát, je potrebné zohľadniť právnu náročnosť alebo dôležitosť prípadu alebo osobitné okolnosti, ktoré to odôvodňujú. Takéto prípady môže postúpiť rozšírenému senátu:

a)

orgán odvolacích senátov zriadený v súlade s rokovacím poriadkom senátov uvedených v článku 162 ods. 3 alebo

b)

senát zaoberajúci sa prípadom.

4.   Zloženie rozšíreného senátu a pravidlá postúpenia sa stanovia podľa rokovacieho poriadku senátov uvedeného v článku 162 ods. 3.

5.   Na účely stanovenia, ktoré osobitné prípady spadajú pod právomoc jedného člena, by sa mal zohľadniť nedostatok náročnosti vznesených právnych alebo faktických vecí, obmedzená dôležitosť jednotlivého prípadu alebo absencia iných špecifických okolností. Rozhodnutie zveriť prípad jednému členovi prijíma v uvedených prípadoch senát zaoberajúci sa daným prípadom. Ďalšie podrobnosti sa stanovia v rokovacom poriadku senátov uvedených v článku 162 ods. 3.

Článok 136

Nezávislosť členov odvolacích senátov

1.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia senátov sú vymenovaní v súlade s postupom stanoveným v článku 125 na vymenovanie predsedu úradu na obdobie piatich rokov. Nesmú byť odvolaní z funkcie počas tohto funkčného obdobia, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ v tejto súvislosti nerozhodne Súdny dvor na základe žiadosti orgánu, ktorý ich vymenoval. Funkčné obdobie predsedu odvolacích senátov a predsedov senátov môže byť obnovené na ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia.

Predseda odvolacích senátov má okrem iného riadiace a organizačné právomoci, najmä:

a)

predsedá orgánu odvolacích senátov zodpovednému za stanovenie pravidiel a organizovanie práce senátov, ktorých právomoc je stanovená v rokovacom poriadku senátov uvedenom v článku 162 ods. 3;

b)

zabezpečuje výkon rozhodnutí orgánu;

c)

prideľuje prípady senátu na základe objektívnych kritérií určených orgánom odvolacích senátov;

d)

zasiela predsedovi úradu prehľad nárokovaných výdavkov na účely vypracovania odhadu predpokladaných výdavkov.

Predseda odvolacích senátov predsedá rozšírenému senátu.

Ďalšie podrobnosti sú stanovené v rokovacom poriadku senátov uvedenom v článku 162 ods. 3.

2.   Členov odvolacích senátov vymenúva správna rada na obdobie piatich rokov. Ich funkčné obdobie môže byť obnovené na ďalšie päťročné obdobia alebo do dosiahnutia dôchodkového veku, ak sa tento vek dosiahne počas nového funkčného obdobia.

3.   Členovia odvolacích senátov nesmú byť odvolaní zo svojich funkcií, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na takéto odvolanie a pokiaľ v tejto súvislosti nerozhodne Súdny dvor, keď mu prípad predložila správna rada na odporučenie predsedu odvolacích senátov po porade s predsedom senátu, do ktorého príslušný člen patrí.

4.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia jednotlivých senátov sú nezávislí. Pri svojom rozhodovaní nie sú viazaní žiadnymi pokynmi.

5.   Predseda odvolacích senátov a predsedovia a členovia odvolacích senátov nesmú byť prieskumovými pracovníkmi ani členmi námietkových oddelení, správy ochranných známok a dizajnov a právneho oddelenia alebo zrušovacích oddelení.

Článok 137

Vylúčenie a námietka

1.   Prieskumoví pracovníci a členovia oddelení zriadených na úrade alebo odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych konaniach, ak sú na nich osobne zainteresovaní akýmkoľvek spôsobom alebo ak boli v minulosti zainteresovaní ako zástupcovia jedného z účastníkov. Dvaja z troch členov námietkového oddelenia sa nemôžu zúčastniť na prieskume prihlášky. Členovia zrušovacích oddelení sa nemôžu zúčastniť na žiadnom konaní, pokiaľ sa podieľali na konečnom rozhodnutí v prípade konaní vo veci zápisu alebo námietkového konania. Členovia odvolacích senátov sa nemôžu zúčastňovať na odvolacích konaniach v prípade podieľania sa na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

2.   Ak z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu člen oddelenia alebo odvolacieho senátu dospeje k záveru, že by sa nemal zúčastniť na žiadnom konaní, príslušným spôsobom informuje oddelenie alebo senát.

3.   Proti prieskumovým pracovníkom a členom oddelení alebo odvolacieho senátu môže mať námietky ktorýkoľvek účastník konania z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo v prípade podozrenia zo zaujatosti. Námietka nie je prípustná vtedy, ak účastník konania podnikne procedurálny krok, uvedomujúc si dôvod námietky. Žiadna námietka sa nemôže opierať o národnosť prieskumových pracovníkov alebo členov.

4.   Oddelenia a odvolacie senáty rozhodnú o krokoch, ktoré treba vykonať v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Na účely prijatia takéhoto rozhodnutia člena, ktorý bol odvolaný alebo proti ktorému existovala námietka, nahradí v komisii alebo v odvolacom senáte jeho náhradník.

ODDIEL 5

Rozpočet a finančná kontrola

Článok 138

Rozpočtový výbor

1.   Týmto sa zriaďuje rozpočtový výbor, ktorý je súčasťou úradu. Rozpočtový výbor má všetky právomoci, ktoré sa mu priznávajú v tomto oddiele a v článku 38 ods. 4.

2.   Článok 126 ods. 6, články 127, 128 a článok 129 ods. 1 až 4, 6 a 7 sa na rozpočtový výbor uplatnia primerane.

3.   Rozpočtový výbor prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou zástupcov členských štátov. Pri rozhodnutiach, ktoré je rozpočtový výbor splnomocnený prijať na základe článku 38 ods. 4, článku 140 ods. 3 a článku 143, sa však vyžaduje trojštvrtinová väčšina zástupcov členských štátov. V obidvoch prípadoch má každý členský štát jeden hlas.

Článok 139

Rozpočet

1.   Odhady všetkých príjmov a výdavkov úradu sa vypracúvajú na každý finančný rok a uvádzajú sa v rozpočte úradu, pričom každý finančný rok zodpovedá kalendárnemu roku.

2.   Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte sú v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné druhy príjmov, príjmy zahŕňajú celkové poplatky splatné na základe predpisov o poplatkoch, celkové poplatky splatné na základe Madridského protokolu, uvedené v článku 140 tohto nariadenia pre medzinárodný zápis s vyznačením Európskych spoločenstiev, a iné platby v prospech zmluvných strán Madridského protokolu, celkové poplatky splatné podľa Ženevského aktu, uvedené v článku 106c nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (10) pre medzinárodný zápis s vyznačením Európskeho spoločenstva, a iné platby v prospech zmluvných strán Ženevského aktu a v nevyhnutnom rozsahu subvenciu zapísanú do osobitnej kapitoly všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, oddiel Komisia.

Článok 140

Príprava rozpočtu

1.   Predseda vypracuje každý rok odhad príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rok a zašle ho rozpočtovému výboru najneskôr do 31. marca každého roku spolu so zoznamom pracovných miest.

2.   Ak by rozpočtové odhady počítali so subvenciou Spoločenstva, rozpočtový výbor postúpi tento odhad bezodkladne Komisii, ktorá ho ďalej postúpi rozpočtovému úradu Spoločenstiev. Komisia môže k alternatívnemu odhadu pripojiť svoje stanovisko k odhadu.

3.   Rozpočtový výbor schváli rozpočet, ktorého súčasťou je zoznam pracovných miest úradu. Pokiaľ by súčasťou rozpočtových odhadov bola subvencia celkového rozpočtu Spoločenstiev, tak sa rozpočet úradu v prípade potreby upraví.

Článok 141

Audit a kontrola

1.   V rámci úradu sa vytvorí funkcia vnútorného audítora, ktorá sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými normami. Vnútorný audítor vymenovaný predsedom mu zodpovedá za overenie riadneho fungovania systémov plnenia rozpočtu a postupov úradu.

2.   Vnútorný audítor radí predsedovi v oblasti zaobchádzania s rizikami vydávaním stanovísk ku kvalite systémov riadenia a kontroly a vydávaním odporúčaní na zlepšenie podmienok vykonávania operácií a podporou riadneho finančného hospodárenia.

3.   Za zavedenie vnútorných kontrolných systémov a postupov vhodných na vykonávanie úloh zodpovedá povoľujúci úradník.

Článok 142

Kontrola účtov

1.   Každý rok najneskôr do 31. marca predseda doručí Komisii, Európskemu parlamentu, rozpočtovému výboru a Dvoru audítorov účty o celkových príjmoch a výdavkoch úradu za predchádzajúci finančný rok. Dvor audítorov ich preskúma v súlade s článkom 248 zmluvy.

2.   Rozpočtový výbor udelí predsedovi úradu vo veci rozpočtu absolutórium.

Článok 143

Finančné ustanovenia

Po konzultáciách s Komisiou a Dvorom audítorov Európskych spoločenstiev rozpočtový výbor prijme interné finančné ustanovenia, ktoré budú špecifikovať najmä postup pri tvorbe a implementácii rozpočtu úradu. Pokiaľ je to zlučiteľné s osobitným charakterom úradu, finančné ustanovenia vychádzajú z finančných predpisov prijatých pre iné orgány zriadené Spoločenstvom.

Článok 144

Predpisy o poplatkoch

1.   Predpisy o poplatkoch stanovujú najmä výšky poplatkov a spôsoby, akými sa majú uhrádzať.

2.   Výška poplatkov sa určí na takej úrovni, aby sa zabezpečila dostatočná výška z nich plynúcich príjmov na to, aby bol rozpočet úradu vyvážený.

3.   Predpisy o poplatkoch sa prijímajú, menia a dopĺňajú v súlade s postupom uvedeným v článku 163 ods. 2.

HLAVA XIII

MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMOK

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 145

Uplatňovanie ustanovení

Ak nie je v tejto hlave uvedené inak, toto nariadenie a jeho vykonávacie nariadenia sa uplatňujú na medzinárodné prihlášky ochranných známok podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého v Madride 27. júna 1989 (ďalej len „medzinárodné prihlášky“ a „madridský protokol“), založené na prihláške ochrannej známky Spoločenstva alebo na ochrannej známke Spoločenstva, a na zápisy ochranných známok v medzinárodnom registri vedenom medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodné zápisy“ a „medzinárodný úrad“), v ktorých je vyznačené Európske spoločenstvo.

ODDIEL 2

Medzinárodný zápis založený na prihláškach ochranných známok Spoločenstva a ochranných známkach Spoločenstva

Článok 146

Podanie medzinárodnej prihlášky

1.   Podľa článku 3 madridského protokolu medzinárodné prihlášky založené na prihláške ochrannej známky Spoločenstva alebo na ochrannej známke Spoločenstva sa podávajú na úrade.

2.   Ak je medzinárodná prihláška podaná skôr, ako sa ochranná známka, na základe ktorej má byť založený medzinárodný zápis, stane zapísanou ochrannou známkou Spoločenstva, prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis musí uviesť, či má byť medzinárodný zápis založený na prihláške ochrannej známky Spoločenstva, alebo na ochrannej známke Spoločenstva. Ak má byť medzinárodný zápis založený na zapísanej ochrannej známke Spoločenstva, medzinárodná prihláška sa považuje za doručenú na úrad v deň zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

Článok 147

Forma a obsah medzinárodnej prihlášky

1.   Medzinárodná prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva na formulári vydanom úradom. Ak prihlasovateľ pri podaní medzinárodnej prihlášky neurčí na tomto formulári inak, úrad korešponduje s prihlasovateľom v jazyku podania štandardným spôsobom.

2.   Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov podľa madridského protokolu, prihlasovateľ musí určiť druhý jazyk vybraný z jazykov podľa madridského protokolu. V tomto jazyku úrad predloží medzinárodnú prihlášku na medzinárodnom úrade.

3.   Ak sa medzinárodná prihláška podá v inom jazyku, ako je jeden z jazykov, v ktorom môže byť podaná medzinárodná prihláška podľa madridského protokolu, prihlasovateľ preloží zoznam tovaru a služieb do jazyka, v ktorom sa má medzinárodná prihláška predložiť na medzinárodnom úrade podľa odseku 2.

4.   Úrad zašle medzinárodnú prihlášku na medzinárodný úrad čo najskôr.

5.   Podanie medzinárodnej prihlášky podlieha poplatku, ktorý sa platí úradu. V prípadoch uvedených v článku 146 ods. 2 druhej vete je poplatok splatný v deň zápisu ochrannej známky Spoločenstva. Pokiaľ nebol zaplatený požadovaný poplatok, prihláška sa nepovažuje za podanú.

6.   Medzinárodná prihláška musí spĺňať príslušné podmienky ustanovené vo vykonávacom nariadení.

Článok 148

Záznamy do spisov a do registra

1.   Dátum a číslo medzinárodného zápisu, ktorý je založený na prihláške ochrannej známky Spoločenstva, sa zapíšu do spisu tejto prihlášky. Ak sa prihláška zapíše ako ochranná známka Spoločenstva, dátum a číslo medzinárodného zápisu sa zapíšu do registra.

2.   Dátum a číslo medzinárodného zápisu, ktorý je založený na ochrannej známke Spoločenstva, sa zapíšu do registra.

Článok 149

Žiadosť o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise

Podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu možno žiadosť o územné rozšírenie podať následne po medzinárodnom zápise prostredníctvom úradu. Žiadosť sa musí podať v jazyku, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška podľa článku 147.

Článok 150

Medzinárodné poplatky

Akékoľvek poplatky, ktoré sa majú zaplatiť medzinárodnému úradu podľa madridského protokolu, sa platia priamo medzinárodnému úradu.

ODDIEL 3

Medzinárodné zápisy s vyznačením Európskeho spoločenstva

Článok 151

Účinky medzinárodných zápisov s vyznačením Európskeho spoločenstva

1.   Od dátumu zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo od dátumu následného vyznačenia Európskeho spoločenstva podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu má medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, ten istý účinok ako prihláška ochrannej známky Spoločenstva.

2.   Ak sa neoznámi zamietnutie podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu alebo ak je takéto zamietnutie vzaté späť, má medzinárodný zápis ochrannej známky, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, od dátumu uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako zápis ochrannej známky Spoločenstva.

3.   Na účely uplatňovania článku 9 ods. 3 zverejnenie údajov o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, nahrádza podľa článku 152 ods. 1 zverejnenie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a zverejnenie podľa článku 152 ods. 2 nahrádza zverejnenie zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

Článok 152

Zverejnenie

1.   Úrad zverejní dátum zápisu ochrannej známky, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu, alebo dátum následného vyznačenia Európskeho spoločenstva podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu, jazyk, v ktorom bola podaná medzinárodná prihláška, a druhý jazyk určený prihlasovateľom, číslo medzinárodného zápisu a jeho dátum zverejnenia vo vestníku medzinárodného úradu, reprodukciu známky a čísla tried tovaru a služieb, pre ktoré sa žiada ochrana.

2.   Ak sa neoznámi zamietnutie medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu, alebo ak sa takéto zamietnutie neskôr vezme späť, úrad zverejní tento údaj spolu s číslom medzinárodného zápisu a prípadne dátum zverejnenia tohto zápisu vo vestníku medzinárodného úradu.

Článok 153

Seniorita

1.   Prihlasovateľ žiadajúci o medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, si môže uplatniť v medzinárodnej prihláške senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 34.

2.   Majiteľ medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, si môže odo dňa zverejnenia účinkov tohto zápisu podľa článku 152 ods. 2 uplatniť na úrade senioritu staršej ochrannej známky zapísanej v niektorom členskom štáte vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu alebo zapísanej podľa medzinárodných dojednaní, ktorá má účinok v niektorom členskom štáte, ako je stanovené v článku 35. Úrad o tom upovedomí medzinárodný úrad.

Článok 154

Prieskum z hľadiska absolútnych dôvodov na odmietnutie ochrany

1.   Medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačené Európske spoločenstvo, ako aj prihlášky ochranných známok Spoločenstva podliehajú preskúmaniu na absolútne dôvody odmietnutia ochrany.

2.   Ochrana vyplývajúca z medzinárodného zápisu sa neodmietne skôr, ako sa majiteľovi medzinárodného zápisu dá možnosť vzdať sa práva alebo obmedziť ochranu vzhľadom na Európske spoločenstvo alebo predložiť vyjadrenie.

3.   Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

4.   Ak je medzinárodnému zápisu odmietnutá ochrana rozhodnutím podľa tohto článku, ktoré je konečné, alebo ak sa majiteľ medzinárodného zápisu vzdá ochrany vzhľadom na Európske spoločenstvo podľa odseku 2, úrad vráti majiteľovi medzinárodného zápisu časť individuálneho poplatku, ktorý stanoví vykonávacie nariadenie.

Článok 155

Rešerš

1.   Bezodkladne po tom, ako úrad dostane oznámenie o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, vypracuje podľa článku 38 ods. 1 rešeršnú správu vo vzťahu k Spoločenstvu.

2.   Bezodkladne po tom, ako úrad dostane oznámenie o medzinárodnom zápise, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, zašle jedno jeho vyhotovenie centrálnym úradom priemyselného vlastníctva každého členského štátu, ktoré oznámili úradu, že budú vykonávať rešerš vo svojich registroch ochranných známok podľa článku 38 ods. 2.

3.   Článok 38 ods. 3 až 6 sa uplatňujú primerane.

4.   Úrad oznámi zverejnenie medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, všetkým majiteľom starších ochranných známok Spoločenstva a prihlášok ochranných známok Spoločenstva, ktoré boli uvedené v rešeršnej správe vo vzťahu k Spoločenstvu podľa článku 152 ods. 1.

Článok 156

Námietky

1.   Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, podlieha námietkam rovnako ako zverejnené prihlášky ochranných známok Spoločenstva.

2.   Námietky sa podávajú v lehote troch mesiacov, pričom lehota začne plynúť šesť mesiacov po dni zverejnenia podľa článku 152 ods. 1. Námietky sa nepovažujú za riadne podané, pokiaľ nebol zaplatený príslušný poplatok.

3.   Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

4.   Ak je medzinárodnému zápisu odmietnutá ochrana rozhodnutím podľa tohto článku, ktoré je konečné, alebo ak sa majiteľ medzinárodného zápisu vzdá ochrany vzhľadom na Európske spoločenstvo pred vydaním rozhodnutia podľa tohto článku, ktoré je konečné, úrad vráti majiteľovi medzinárodného zápisu časť individuálneho poplatku uvedeného vo vykonávacom nariadení.

Článok 157

Nahradenie ochrannej známky Spoločenstva medzinárodným zápisom

Úrad na základe žiadosti zapíše do registra, že medzinárodný zápis nahradil ochrannú známku Spoločenstva v súlade s článkom 4 bis madridského protokolu.

Článok 158

Neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu

1.   Účinky medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, môžu byť vyhlásené za neplatné.

2.   Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, nahrádza návrh na zrušenie podľa článku 51 alebo vyhlásenie neplatnosti podľa článkov 52 alebo 53.

Článok 159

Premena medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, na národnú prihlášku ochrannej známky alebo na vyznačenie členských štátov

1.   V prípade, že sa medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, zamietne alebo prestal byť účinný, môže majiteľ medzinárodného zápisu požiadať o premenu vyznačenia Európskeho spoločenstva na:

a)

národnú prihlášku ochrannej známky podľa článkov 112, 113 a 114;

b)

vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu alebo Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatej 14. apríla 1891 v Madride v znení neskorších revízií a predpisov (ďalej len „madridská dohoda“), za predpokladu, že ku dňu, keď sa požiadalo o premenu, bolo možné vyznačiť tento členský štát priamo podľa madridského protokolu alebo madridskej dohody. Uplatnia sa články 112, 113 a 114.

2.   Národná prihláška ochrannej známky alebo vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou madridského protokolu alebo madridskej dohody, ktoré vyplývajú z premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, má vo vzťahu k členskému štátu, ktorého sa to týka, dátum medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo dátum následného rozšírenia na územie Európskeho spoločenstva po ukončení medzinárodného zápisu podľa článku 3 ter ods. 2 madridského protokolu, alebo dátum priority tohto zápisu a prípadne senioritu ochrannej známky tohto štátu uplatnenú podľa článku 153.

3.   Žiadosť o premenu sa zverejní.

Článok 160

Použitie medzinárodne zapísanej ochrannej známky

Na účely uplatňovania článku 15 ods. 1, článku 42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 57 ods. 2 dátum zverejnenia podľa článku 152 ods. 2 nahrádza dátum zápisu na účely stanovenia dátumu, od ktorého sa medzinárodne zapísaná ochranná známka s vyznačením Európskeho spoločenstva musí skutočne používať na území Spoločenstva.

Článok 161

Zmena

1.   S výhradou odseku 2 sa ustanovenia uplatniteľné na prihlášky ochranných známok Spoločenstva primerane uplatňujú na žiadosti o zmenu medzinárodného zápisu na prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa článku 9 quinquies madridského protokolu.

2.   Ak sa žiadosť o zmenu týka medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo a ktorého údaje boli zverejnené podľa článku 152 ods. 2, články 37 až 42 sa neuplatňujú.

HLAVA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 162

Vykonávacie ustanovenia Spoločenstva

1.   Pravidlá vykonávania tohto nariadenia sa prijmú formou vykonávacieho nariadenia.

2.   Okrem poplatkov uvedených v predchádzajúcich článkoch sa poplatky účtujú v súlade s podrobnými pravidlami uplatňovania stanovenými vo vykonávacom nariadení v nižšie uvedených prípadoch:

a)

oneskorená platba poplatku za zápis;

b)

vystavenie kópie osvedčenia o zápise;

c)

zápis licencie alebo iného práva vzhľadom na ochrannú známku Spoločenstva;

d)

zápis licencie alebo iného práva vzhľadom na prihlášku ochrannej známky Spoločenstva;

e)

výmaz zápisu licencie alebo iného práva;

f)

úprava zapísanej ochrannej známky Spoločenstva;

g)

vyhotovenie výpisu z registra;

h)

nahliadnutie do spisov;

i)

vyhotovenie kópií dokumentov spisu;

j)

vystavenie overených kópií prihlášky;

k)

oznámenie informácií uvedených v spise;

l)

kontrola určenia trov konania, ktoré sa musia refundovať.

3.   Vykonávacie nariadenie a rokovací poriadok odvolacích senátov sa prijímajú, menia a dopĺňajú v súlade s postupom uvedeným v článku 163 ods. 2.

Článok 163

Zriadenie výboru a postup prijímania vykonávacích nariadení

1.   Komisii pomáha výbor uvádzaný ako Výbor pre poplatky, vykonávacie pravidlá a postup odvolacích rád Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).

2.   Tam, kde sa vykonáva odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

Článok 164

Kompatibilita s inými právnymi ustanoveniami Spoločenstva

Toto nariadenie nemá vplyv na nariadenie (ES) č. 510/2006, a najmä na jeho článok 14.

Článok 165

Ustanovenia o rozšírení Spoločenstva

1.   Odo dňa pristúpenia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nový členský štát“, „nové členské štáty“) sa ochranná známka Spoločenstva, ktorá bola zapísaná alebo prihlásená v súlade s týmto nariadením pred príslušným dňom pristúpenia, rozšíri aj na územie týchto členských štátov, tak aby mala v celom Spoločenstve rovnaké účinky.

2.   Zápis ochrannej známky Spoločenstva, o ktorej prihlášku sa žiada ku dňu pristúpenia, nesmie byť zamietnutý na základe žiadneho z absolútnych dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 7 ods. 1, ak sú uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu.

3.   Ak sa prihláška na zápis ochrannej známky Spoločenstva podala počas šiestich mesiacov pred dňom pristúpenia, možno podať námietky podľa článku 41, ak sa pred dňom pristúpenia v novom členskom štáte nadobudla skoršia ochranná známka alebo iné skoršie právo v zmysle článku 8, za predpokladu, že sa nadobudla dobromyseľne a deň podania prihlášky, prípadne deň vzniku práva prednosti alebo deň nadobudnutia skoršej ochrannej známky alebo iného skoršieho práva v novom členskom štáte predchádza deň podania prihlášky, prípadne deň vzniku práva prednosti ochrannej známky Spoločenstva, o ktorej zápis sa požiadalo.

4.   Ochranná známka Spoločenstva uvedená v odseku 1 nesmie byť vyhlásená za neplatnú:

a)

podľa článku 52, ak sú dôvody neplatnosti uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu;

b)

podľa článku 53 ods. 1 a 2, ak sa skoršie vnútroštátne právo zapísalo, prihlásilo alebo nadobudlo v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia.

5.   Používanie ochrannej známky Spoločenstva, ako je uvedené v odseku 1, možno zakázať podľa článkov 110 a 111, ak sa skoršia ochranná známka alebo iné skoršie právo zapísalo, prihlásilo alebo nadobudlo dobromyseľne v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia tohto štátu, prípadne ak má skorší deň vzniku práva prednosti, ako je deň pristúpenia tohto štátu.

Článok 166

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 40/94 zmenené a doplnené aktmi uvedenými v prílohe I sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 167

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Členské štáty vykonajú do troch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 40/94 nevyhnutné opatrenia s cieľom implementácie článkov 95 a 114.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2009

Za Radu

predseda

I. LANGER


(1)  Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 79.

(2)  Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28.

(8)  Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15.

(9)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

Nariadenie zrušené v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 166)

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94

(Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 3288/94

(Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 83).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 807/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

Iba bod 48 prílohy III.

Nariadenie Rady (ES) č. 1653/2003

(Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 36).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1992/2003

(Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 422/2004

(Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1891/2006

(Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 14).

Iba článok 1.

Príloha II časť 4 C I Aktu o prístúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 342).

 

Príloha III bod 1.I Aktu o pristúpení z roku 2005

(Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 231).

 


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94

Toto nariadenie

články 1 až 14

články 1 až 14

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 1 prvý pododsek

článok 15 ods. 2 úvodné slová

článok 15 ods. 1 druhý pododsek úvodné slová

článok 15 ods. 2 písm. a)

článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 15 ods. 2 písm. b)

článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 2

články 16 až 36

články 16 až 36

článok 37

článok 38

článok 37

článok 39

článok 38

článok 40

článok 39

článok 41

článok 40

článok 42

článok 41

článok 43

článok 42

článok 44

článok 43

článok 44a

článok 44

články 45 až 48

články 45 až 48

článok 48a

článok 49

článok 49

článok 50

článok 50

článok 51

článok 51

článok 52

článok 52

článok 53

článok 53

článok 54

článok 54

článok 55

článok 55

článok 56

článok 56

článok 57

článok 57

článok 58

článok 58

článok 59

článok 59

článok 60

článok 60

článok 61

článok 60a

článok 62

článok 61

článok 63

článok 62

článok 64

článok 63

článok 65

článok 64

článok 66

článok 65

článok 67

článok 66

článok 68

článok 67

článok 69

článok 68

článok 70

článok 69

článok 71

článok 70

článok 72

článok 71

článok 73

článok 72

článok 74

článok 73

článok 75

článok 74

článok 76

článok 75

článok 77

článok 76

článok 78

článok 77

článok 79

článok 77a

článok 80

článok 78

článok 81

článok 78a

článok 82

článok 79

článok 83

článok 80

článok 84

článok 81

článok 85

článok 82

článok 86

článok 83

článok 87

článok 84

článok 88

článok 85

článok 89

článok 86

článok 90

článok 87

článok 91

článok 88

článok 92

článok 89

článok 93

článok 90

článok 94

článok 91

článok 95

článok 92

článok 96

článok 93

článok 97

článok 94 ods. 1 úvodné slová

článok 98 ods. 1 úvodné slová

článok 94 ods. 1 prvá zarážka

článok 98 ods. 1 písm. a)

článok 94 ods. 1 druhá zarážka

článok 98 ods. 1 písm. b)

článok 94 ods. 2

článok 98 ods. 2

článok 95

článok 99

článok 96

článok 100

článok 97

článok 101

článok 98

článok 102

článok 99

článok 103

článok 100

článok 104

článok 101

článok 105

článok 102

článok 106

článok 103

článok 107

článok 104

článok 108

článok 105

článok 109

článok 106

článok 110

článok 107

článok 111

článok 108

článok 112

článok 109

článok 113

článok 110

článok 114

článok 111

článok 115

článok 112

článok 116

článok 113

článok 117

článok 114

článok 118

článok 115

článok 119

článok 116

článok 120

článok 117

článok 121

článok 118

článok 122

článok 118a

článok 123

článok 119

článok 124

článok 120

článok 125

článok 121 ods. 1 a 2

článok 126 ods. 1 a 2

článok 121 ods. 3

článok 121 ods. 4

článok 126 ods. 3

článok 121 ods. 5

článok 126 ods. 4

článok 121 ods. 6

článok 126 ods. 5

článok 122

článok 127

článok 123

článok 128

článok 124

článok 129

článok 125

článok 130

článok 126

článok 131

článok 127

článok 132

článok 128

článok 133

článok 129

článok 134

článok 130

článok 135

článok 131

článok 136

článok 132

článok 137

článok 133

článok 138

článok 134

článok 139

článok 135

článok 140

článok 136

článok 141

článok 137

článok 142

článok 138

článok 143

článok 139

článok 144

článok 140

článok 145

článok 141

článok 146

článok 142

článok 147

článok 143

článok 148

článok 144

článok 149

článok 145

článok 150

článok 146

článok 151

článok 147

článok 152

článok 148

článok 153

článok 149

článok 154

článok 150

článok 155

článok 151

článok 156

článok 152

článok 157

článok 153

článok 158

článok 154

článok 159

článok 155

článok 160

článok 156

článok 161

článok 157 ods. 1

článok 162 ods. 1

článok 157 ods. 2 úvodné slová

článok 162 ods. 2 úvodné slová

článok 157 ods. 2 bod 2

článok 162 ods. 2 písm. a)

článok 157 ods. 2 bod 3

článok 162 ods. 2 písm. b)

článok 157 ods. 2 bod 5

článok 162 ods. 2 písm. c)

článok 157 ods. 2 bod 6

článok 162 ods. 2 písm. d)

článok 157 ods. 2 bod 7

článok 162 ods. 2 písm. e)

článok 157 ods. 2 bod 8

článok 162 ods. 2 písm. f)

článok 157 ods. 2 bod 9

článok 162 ods. 2 písm. g)

článok 157 ods. 2 bod 10

článok 162 ods. 2 písm. h)

článok 157 ods. 2 bod 11

článok 162 ods. 2 písm. i)

článok 157 ods. 2 bod 12

článok 162 ods. 2 písm. j)

článok 157 ods. 2 bod 13

článok 162 ods. 2 písm. k)

článok 157 ods. 2 bod 14

článok 162 ods. 2 písm. l)

článok 157 ods. 3

článok 162 ods. 3

článok 158

článok 163

článok 159

článok 164

článok 159a ods. 1, 2 a 3

článok 165 ods. 1, 2 a 3

článok 159a ods. 4 úvodné slová

článok 165 ods. 4 úvodné slová

článok 159a ods. 4 prvá zarážka

článok 165 ods. 4 písm. a)

článok 159a ods. 4 druhá zarážka

článok 165 ods. 4 písm. b)

článok 159a ods. 5

článok 165 ods. 5

článok 166

článok 160 ods. 1

článok 167 ods. 1

článok 160 ods. 2

článok 167 ods. 2

článok 160 ods. 3 a 4

príloha I

príloha II


Top