EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0116

Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z  18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)

OJ L 39, 10.2.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 176 - 182

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj

10.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 116/2009

z 18. decembra 2008

o vývoze tovaru kultúrneho charakteru

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (1) bolo podstatným spôsobom opakovane (2) zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Na zachovanie vnútorného trhu sú potrebné pravidlá obchodu s tretími štátmi na ochranu tovaru kultúrneho charakteru.

(3)

Javí sa ako nevyhnutné prijať opatrenia predovšetkým na zabezpečenie toho, aby vývozy tovaru kultúrneho charakteru podliehali jednotnej kontrole na vonkajších hraniciach Spoločenstva.

(4)

Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným členským štátom pred vývozom tovaru kultúrneho charakteru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie. Toto si vyžaduje jasnú definíciu rozsahu pôsobnosti takýchto opatrení a postupov ich uplatňovania. Vykonávanie tohto systému by malo byť podľa možnosti čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.

(5)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(6)

So zreteľom na značné skúsenosti orgánov členských štátov pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (4), by sa malo uvedené nariadenie uplatňovať na túto záležitosť.

(7)

Príloha I k tomuto nariadeniu je zameraná na objasnenie kategórií tovaru kultúrneho charakteru, ktorý by mal mať zvláštnu ochranu pri obchodovaní s tretími krajinami, ale nezameriava sa na obmedzenie definície národného bohatstva členskými štátmi v zmysle článku 30 zmluvy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov podľa článku 30 zmluvy, sa na účely tohto nariadenia termín „tovar kultúrneho charakteru“ vzťahuje na položky uvedené v prílohe I.

Článok 2

Vývozná licencia

1.   Vývoz tovaru kultúrneho charakteru mimo colného územia Spoločenstva podlieha predloženiu vývoznej licencie.

2.   Vývoznú licenciu vystaví na požiadanie príslušnej osoby:

a)

príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa uvedený tovar kultúrneho charakteru zákonne a definitívne nachádzal 1. januára 1993;

b)

alebo po tomto dátume príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa nachádza po zákonnom a definitívnom odoslaní z iného členského štátu alebo dovoze z tretej krajiny, alebo opätovnom dovoze z tretej krajiny po zákonnom odoslaní z členského štátu do tejto krajiny.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4, členský štát, ktorý je príslušný na základe ustanovení písmen a) alebo b) prvého pododseku, je oprávnený nepožadovať vývozné licencie na tovar kultúrneho charakteru špecifikovaný pod prvou a druhou zarážkou z kategórie A.1 prílohy I v prípade, že tento tovar je menšieho archeologického alebo vedeckého významu a ak je splnená podmienka, že nie je priamym produktom vykopávok, nálezov alebo archeologických lokalít v rámci členského štátu a jeho prítomnosť na trhu je zákonná.

Vývoznú licenciu možno odmietnuť na účely tohto nariadenia v prípade, že sa na príslušný tovar kultúrneho charakteru vzťahujú právne predpisy chrániace národné bohatstvo umeleckej, historickej, alebo archeologickej hodnoty v príslušnom členskom štáte.

V prípade potreby sa orgán uvedený v písmene b) prvého pododseku skontaktuje s príslušnými orgánmi členského štátu, odkiaľ príslušný tovar kultúrneho charakteru pochádza, a predovšetkým príslušnými orgánmi v zmysle smernice Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (5).

3.   Vývozná licencia je platná v celom Spoločenstve.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 1, 2 a 3, priamy vývoz národného bohatstva s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou z územia Spoločenstva, ktoré nie je tovarom kultúrneho charakteru v zmysle tohto nariadenia, podlieha vnútroštátnemu právu vyvážajúceho členského štátu.

Článok 3

Príslušné orgány

1.   Členské štáty dodajú Komisii zoznam orgánov oprávnených vydávať vývozné licencie na tovar kultúrneho charakteru.

2.   Komisia uverejní zoznam orgánov a všetky zmeny a doplnky tohto zoznamu v rámci série C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 4

Predloženie licencie

Vývozná licencia sa predkladá ako podklad k vývoznej deklarácii pri vybavovaní vývozných colných formalít na colnom úrade, ktorý je príslušný túto deklaráciu uznať.

Článok 5

Obmedzenie počtu príslušných colných úradov

1.   Členské štáty môžu obmedziť počet colných úradov oprávnených vybavovať formality pre vývoz tovaru kultúrneho charakteru.

2.   Členské štáty, ktoré využijú alternatívu, ktorú poskytuje odsek 1 informujú Komisiu o náležite oprávnených colných úradoch.

Komisia uverejní tieto informácie v rámci série C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 6

Administratívna spolupráca

Na účely uplatňovania tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis ustanovenia nariadenia (ES) č. 515/97 a predovšetkým ustanovenia o dôvernosti informácií.

Okrem spolupráce stanovenej v prvom odseku, podniknú členské štáty všetky potrebné kroky na nadviazanie spolupráce medzi colnými úradmi a príslušnými orgánmi uvedenými v článku 4 smernice 93/7/EHS v kontexte ich vzájomných vzťahov.

Článok 7

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia a najmä tie, ktoré sa týkajú formy, ktorá sa má použiť (napríklad model a technické vlastnosti), sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

Článok 8

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušovaní ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uskutočnenia. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 10

Predkladanie správ

1.   Každý členský štát informuje Komisiu o opatreniach podniknutých podľa tohto nariadenia.

Komisia tieto informácie postúpi ostatným členským štátom.

2.   Každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o vykonávaní tohto nariadenia.

Rada na návrh Komisie preskúma hodnoty uvedené v prílohe I každé tri roky a tam, kde je to vhodné, ich zaktualizuje na základe ekonomických a menových ukazovateľov v Spoločenstve.

Článok 11

Zrušovacie ustanovenia

Nariadenie (EHS) č. 3911/92 zmenené a doplnené nariadeniami uvedenými v prílohe II sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 12

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 395, 31.12.1992, s. 1.

(2)  Pozri prílohu II.

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1993, s. 74.


PRÍLOHA I

Kategórie predmetov kultúrneho charakteru, ktorých sa týka článok 1

1.

Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré sú produktmi:

 

vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou

9705 00 00

archeologických lokalít

9706 00 00

archeologických zbierok

2.

Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 100 rokov

9705 00 00

9706 00 00

3.

Obrazy a maľby iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek prostredí na akomkoľvek materiáli (1)

9701

4.

Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli (1)

9701

5.

Mozaiky v akomkoľvek materiáli celé vytvorené ručne, iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v akomkoľvek prostredí celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli (1)

6914

9701

6.

Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými doskami a pôvodnými výveskami (1)

kapitola 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Originály sôch alebo plastík a kópií vytvorených rovnakým postupom ako originál, okrem tých (1), ktoré sú uvedené v kategórii 1

9703 00 00

8.

Fotografie, filmy a ich negatívy (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci zbierok

9705 00 00

9706 00 00

11.

Tlačené mapy staršie ako 200 rokov

9706 00 00

12.

Archívy a ich ľubovoľné časti ľubovoľného druhu a na ľubovoľnom médiu staršie ako 50 rokov

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Zbierky (2) a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo anatomických zbierok

9705 00 00

b)

Zbierky (2) historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu

9705 00 00

14.

Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov

9705 00 00

kapitoly 86 – 89

15.

Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií A.1 až A.14

 

a)

staré od 50 do 100 rokov:

 

hračky, hry

kapitola 95

výrobky zo skla

7013

striebrotepecké a zlatotepecké predmety

7114

nábytok

kapitola 94

optické, fotografické alebo kinematografické prístroje

kapitola 90

hudobné nástroje

kapitola 92

nástenné a náramkové hodiny a ich časti

kapitola 91

predmety z dreva

kapitola 44

hrnčiarske výrobky

kapitola 69

gobelíny

5805 00 00

koberce

kapitola 57

tapety

4814

zbrane

kapitola 93

b)

staršie ako 100 rokov

9706 00 00

Predmetov kultúrneho charakteru v kategóriách A.1 až A.15 sa toto nariadenie týka, len ak hodnota zodpovedá finančným prahom uvedeným v B alebo ich presahuje.

B.   Finančné prahy použiteľné na určité kategórie uvedené pod bodom A (v EUR)

Hodnota:

 

Nezávisle od hodnoty

1 (archeologické predmety)

2 (rozobrané pamiatky)

9 (prvotlače a rukopisy)

12 (archívy)

 

15 000

5 (mozaiky a kresby)

6 (rytiny)

8 (fotografie)

11 (tlačené mapy)

 

30 000

4 (akvarely, gvaše a pastely)

 

50 000

7 (plastiky)

10 (knihy)

13 (zbierky)

14 (dopravné prostriedky)

15 (ľubovoľné iné predmety)

 

150 000

3 (obrazy)

Zhodnotenie toho, či sú, alebo nie sú splnené podmienky týkajúce sa finančnej hodnoty, sa musí uskutočniť pri predložení žiadosti o vývoznú licenciu. Finančná hodnota je hodnotou predmetu kultúrneho charakteru v členskom štáte uvedená v článku 2 ods. 2.

Členské štáty, ktoré nemajú euro ako svoju menu, prepočítajú a vyjadria hodnoty vyjadrené v euro v prílohe I v národných menách vo výmennom kurze z 31. decembra 2001 uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Táto protihodnota v národných menách sa každé dva roky opätovne preskúma s účinnosťou od 31. decembra 2001. Výpočet tejto protihodnoty sa zakladá na priemernej dennej hodnote týchto mien vyjadrenej v eurách počas obdobia 24 mesiacov, ktoré sa končí posledný augustový deň pred revíziou, ktorá sa uskutoční 31. decembra. Túto metódu výpočtu preskúma na návrh Komisie Poradný výbor pre tovar kultúrneho charakteru v podstate dva roky po prvej žiadosti. Pri každej revízii sa hodnoty vyjadrené v eurách a ich protihodnotách budú pravidelne uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie v prvých dňoch novembra pred termínom, keď sa uskutoční revízia.


(1)  Ktoré sú viac ako 50 rokov staré a nepatria ich autorom.

(2)  Ako ich vymedzil Súdny dvor v rozsudku vo veci 252/84: „Zberateľské“ predmety v zmysle položky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú požadované vlastnosti na zaradenie do zbierky, možno povedať predmety, ktoré sú relatívne vzácne, ktoré sa normálne nepoužívajú na svoj pôvodný účel, sú predmetom špeciálnych transakcií mimo bežného trhu podobných predmetov a majú vysokú cenu.


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92

(Ú. v. ES L 395, 31.12.1992, s. 1)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 2469/96

(Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 9)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 974/2001

(Ú. v. ES L 137, 19.5.2001, s. 10)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 806/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1)

iba príloha I bod 2


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 3911/92

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 prvý pododsek úvodné slová

článok 2 ods. 2 prvý pododsek úvodné slová

článok 2 ods. 2 prvý pododsek prvá zarážka

článok 2 ods. 2 prvý pododsek písm. a)

článok 2 ods. 2 prvý pododsek druhá zarážka

článok 2 ods. 2 prvý pododsek písm. b)

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

článok 2 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 2 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 4

články 3 až 9

články 3 až 9

článok 10 prvý odsek

článok 10 ods. 1 prvý pododsek

článok 10 druhý odsek

článok 10 ods. 1 druhý pododsek

článok 10 tretí odsek

článok 10 ods. 2 prvý pododsek

článok 10 štvrtý odsek

článok 10 piaty odsek

článok 10 ods. 2 druhý pododsek

článok 11

článok 11

článok 12

príloha body A.1, A.2 a A.3

príloha I body A.1, A.2 a A.3

príloha bod A.3A

príloha I bod A.4

príloha bod A.4

príloha I bod A.5

príloha bod A.5

príloha I bod A.6

príloha bod A.6

príloha I bod A.7

príloha bod A.7

príloha I bod A.8

príloha bod A.8

príloha I bod A.9

príloha bod A.9

príloha I bod A.10

príloha bod A.10

príloha I bod A.11

príloha bod A.11

príloha I bod A.12

príloha bod A.12

príloha I bod A.13

príloha bod A.13

príloha I bod A.14

príloha bod A.14

príloha I bod A.15

príloha bod B

príloha I bod B

príloha II

príloha III


Top