Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0085

Nariadenie Rady (ES) č. 85/2009 z  19. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

OJ L 25, 29.1.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/85/oj

29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 85/2009

z 19. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku 161,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

keďže:

(1)

Bezprecedentná kríza, ktorá zasiahla medzinárodné finančné trhy, postavila Spoločenstvo pred veľké úlohy, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu s cieľom potlačiť vplyv na hospodárstvo ako celok, a najmä s cieľom podporiť investície na podporu rastu a zamestnanosti.

(2)

Regulačný rámec programového obdobia rokov 2007 – 2013 bol prijatý s cieľom dosiahnuť ďalšie zjednodušenie programovania a riadenia Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, účinnosť a subsidiaritu, pokiaľ ide o ich vykonávanie.

(3)

Je potrebné upraviť niektoré ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (1), so zámerom uľahčiť uvoľnenie finančných zdrojov Spoločenstva pri spustení operačných programov, ako aj projektov financovaných v rámci týchto programov tak, aby sa urýchlilo ich vykonávanie a dosah takýchto investícií na hospodárstvo.

(4)

Je potrebné podporiť Európsku investičnú banku (ďalej len „EIB“) a Európsky investičný fond (ďalej len „EIF“), aby mali možnosť pomôcť členským štátom pri príprave a vykonávaní operačných programov.

(5)

Vzhľadom na úlohu EIB a EIF ako finančných subjektov v zmysle zmluvy, keď sa uskutočňujú operácie finančného inžinierstva prostredníctvom nich ako holdingových fondov, malo by byť možné priamo im zadať zákazku.

(6)

S cieľom uľahčiť využitie nástrojov finančného inžinierstva, najmä v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, je nevyhnutné umožniť, aby sa pri vytváraní fondov a pri prispievaní do fondov považovali nefinančné príspevky za oprávnené výdavky.

(7)

V rámci štátnej pomoci v zmysle článku 87 zmluvy je nevyhnutné na podporu podnikov, a najmä malých a stredných podnikov, viac spružniť podmienky upravujúce platby záloh.

(8)

S cieľom urýchliť vykonávanie veľkých projektov je potrebné umožniť, aby výdavky týkajúce sa veľkých projektov, ktoré Komisia ešte neschválila, mohli byť zahrnuté do výkazov výdavkov.

(9)

Na posilnenie finančných zdrojov členských štátov a tým uľahčenie rýchleho spustenia operačných programov v súvislosti s krízou je potrebné zmeniť a doplniť ustanovenia týkajúce sa zálohových platieb.

(10)

Platba na účet na začiatku operačných programov by mala umožniť pravidelný tok hotovosti a uľahčiť platby prijímateľom počas vykonávania programu. Preto by sa mali ustanoviť rezervy pre takéto platby na účet pre štrukturálne fondy: 7,5 % (pre členské štáty Európskej únie v zložení pred 1. májom 2004) a 9 % (pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr) s cieľom urýchliť vykonávanie operačných programov.

(11)

V zmysle zásad rovnakého zaobchádzania a právnej bezpečnosti by sa počas celého programového obdobia rokov 2007 – 2013 mali uplatňovať zmeny a doplnenia článku 56 ods. 2 a článku 78 ods. 1. Preto je potrebné uplatňovať ich so spätným účinkom od 1. augusta 2006, čo je dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1083/2006. Keďže bezprecedentná kríza, ktorá ovplyvňuje medzinárodné finančné trhy, si vyžaduje rýchlu reakciu s cieľom potlačiť vplyvy na hospodárstvo ako celok, mali by ďalšie zmeny a doplnenia nadobudnúť účinnosť v deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 44 sa druhý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza týmto znením:

„b)

ak dohoda nie je zmluvou o verejnej zákazke na poskytnutie služby v zmysle príslušného zákona o verejnom obstarávaní, poskytnutím grantu, ktorý je na tento účel definovaný ako priamy finančný príspevok vo forme dotácie finančnej inštitúcii bez výzvy na predloženie návrhov, ak je to v súlade s vnútroštátnym právom zlučiteľným so zmluvou;“

b)

dopĺňa sa toto písmeno c):

„c)

zadaním zákazky priamo EIB alebo EIF.“

2.

V článku 46 ods. 1 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„EIB alebo EIF sa môžu na žiadosť členských štátov zúčastniť na činnostiach technickej pomoci uvedených v prvom pododseku.“

3.

Článok 56 ods. 2 sa nahrádza týmto znením:

„2.   Odchylne od odseku 1 sa nefinančné príspevky, odpisy a režijné náklady môžu považovať za výdavky prijímateľov na vykonávanie operácií za podmienok stanovených v treťom pododseku tohto odseku.

Odchylne od odseku 1 môžu byť nefinančné príspevky v prípade nástrojov finančného inžinierstva vymedzených v článku 78 ods. 6 prvom pododseku považované za výdavky hradené pri vytvorení fondov alebo holdingových fondov alebo ako príspevok do týchto fondov alebo holdingových fondov za podmienok stanovených v treťom pododseku tohto odseku.

Výdavky uvedené v prvom a druhom pododseku musia spĺňať tieto podmienky:

a)

takéto výdavky sú oprávnené na základe pravidiel oprávnenosti stanovených na základe odseku 4;

b)

výška výdavkov je riadne doložená účtovnými dokladmi, ktorých dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia stanovené v osobitných nariadeniach;

c)

v prípade nefinančných príspevkov spolufinancovanie z fondov nepresahuje celkové oprávnené výdavky po odpočítaní hodnoty takýchto príspevkov.“

4.

Článok 78 sa mení a dopĺňa takto:

a)

posledná veta prvého pododseku článku 78 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Výdavky príjemcov sú vydokladované prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi, ktoré majú rovnocennú dôkaznú hodnotu, pokiaľ nie je v osobitných nariadeniach pre každý fond ustanovené inak.“;

b)

v článku 78 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b);

c)

článok 78 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak v súlade s článkom 41 ods. 3 Komisia odmietne poskytnúť finančný príspevok na veľký projekt, výkaz výdavkov sa po prijatí rozhodnutia Komisie musí zodpovedajúcim spôsobom opraviť.“

5.

V článku 82 ods. 1 druhom pododseku sa písmená a), b) a c) nahrádzajú týmto znením:

„a)

pre členské štáty Európskej únie v zložení pred 1. májom 2004: 2 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2007, 3 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2008 a 2,5 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2009;

b)

pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr: 2 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2007, 3 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2008 a 4 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2009;

c)

ak operačný program spadá do rámca cieľa Európska územná spolupráca a aspoň jeden z účastníkov je členským štátom, ktorý pristúpil k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, 2 % z príspevku z EFRZ na operačný program v roku 2007, 3 % z príspevku z EFRZ na operačný program v roku 2008 a 4 % z príspevku z EFRZ na operačný program v roku 2009.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 3 a článok 1 ods. 4 písm. a) sa však uplatňujú s účinnosťou od 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2009

Za Radu

predseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


Top